Výzvy líderstva v 21.storočí

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
Komplexný pohľad na líderstvo a výzvy, s ktorými sú konfrontovaní experti v praxi prostredníctvom pochopenia rozhodovacích procesov a ich chybovosti, úloh, ktoré zohrávajú lídri pri zavádzaní zmien v organizáciách a spoluvytváraní učiacich sa kultúr. Príklady líderských
zručností a techník preberaných v rámci predmetu obsahujú komunikáciu, verejné vystupovanie, strategické vyjednávanie, rozhodovanie, adaptívne a inovatívne myslenie a tvorbu tímov. Informácie, ktoré študenti získajú sú založené na najnovších multidisciplinárnych poznatkoch z behaviorálnych, sociálnych vied a neurobiológie.
Kompetentnosť:
• Aplikácia a efektívne využitie multidisciplinárnych poznatkov v líderskej praxi
• Schopnosť kriticky zhodnotiť rozmanité faktory, ktoré majú vplyv na výkon, motiváciu, retenciu a sociálne vzťahy v organizáciách
• Navrhnúť riešenia a opatrenia, ktoré spoluvytvárajú adaptabilnú a učiacu sa organizáciu
Zručnosť:
• Efektívne vedenie zamestnancov a zostavovanie funkčných tímov
• Dizajnovanie procesu zmien a vytváranie vhodného prostredia smerom k adaptabilnej organizácii
• Schopnosť efektívne komunikovať, vyjednávať, presvedčiť, motivovať a podnietiť zamestnancov k optimálnemu výkonu

Stručná osnova predmetu

BLOK 1-2: Adaptívne myslenie a manažovanie zmien
BLOK 3-4: Kreatívne myslenie a Inovácie v biznise
BLOK 5-6: Rozhodovanie a veda o presviedčaní
BLOK 7-8: Sociálna Inteligencia pri manažovaní tímov
BLOK 9-10: Storytelling a Zen prezentácia
BLOK 11-12: Strategické vyjednávanie.
BLOK 13: Záverečné prezentácie študentov

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. KAHNEMAN, Daniel, SIBONY Olivier, SUNSTEIN Cass. Noise A Flaw in Human Judgment, Aktuell. 2021. 528 s. ISBN 9788081720567
2. NEALE, Margaret , Getting (More Of) What You Want, Profile Books Ltd. 2016. 288 s., ISBN 1781253463
3. SAPOLSKY, Robert. Behave, Vintage., 2018. 800 s., ISBN 9780099575061
4. MLODINOV, Leaonard. Elastic Mind., Penguin Books Ltd. 2019. 272 s., ISBN 9780141987392
5. BRITT, Andreatta. Wired to Resist - The Brain Science of Why Change Fails and a New Model for Driving Success. 7th Mind Publishing, 2019, 174 s., ISBN: 9780997354737
Doplnková literatúra:
1. CIALDINI, Robert, Influence : The Psychology of Persuasion, HarperCollins, 1998, 336 s., ISBN 9780688128166
2. BERNS, Gregory. Iconoclast. Harvard Business Review Press, 2010. 272 s. ISBN 9781422133309
3. BRITT, Andreatta. Wired to Connect: The Brain Science of Teams and a New Model for Creating Collaboration and Inclusion. 7th Mind Publishing, 2018. 188 s. ISBN 0997354755
4. DAVID, Susan. Emotional Agility. Penguin Books, 2017. 288 s. ISBN 9780241976586X
5. GOLEMAN Daniel, BOYATZIS Richard, MCKEE Annie, Primal Leadership: Unleashing the Power of Emotional Intelligence, McGraw-Hill, 2013. 336 s., ISBN9781422168035
6. KEIDING Hans, Game Theory: A Comprehensive Introduction, World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2015, 320 s., ISBN: 9814623652
7. ROCK, David. Your Brain at Work. HarperCollins, 2020, 304 s., ISBN 829309

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % prítomnosť na seminároch a aktívna participácia, plnenie zadaných úloh, 60 % záverečná skupinová prezentácia

Pracovné zaťaženie študenta

104 h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, vypracovanie zadaných úloh 26 h, príprava na záverečnú prezentáciu 26 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.05.2022