Telovýchovné aktivity

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Kompenzácia duševného zaťaženia, vplyv na telesný, funkčný a pohybový rozvoj. Prevencia civilizačných ochorení, metabolického syndrómu a ochorení spôsobených sedavým spôsobom života. Formovanie trvalého vzťahu k športu, získanie vedomostí o správnej výžive a životospráve. Zlepšenie základných pohybových zručností, zlepšenie typologických parametrov.

Stručná osnova predmetu

Podľa jednotlivých pohybových aktivít: aerobik, basketbal, bedminton, bodywork, fitball aerobik, florbal, futbal, futsal, intervalový tréning, joga, kondičný beh, kondičná kulturistika, letné kurzy, moderný tanec, pilates, plávanie, relax strečing, step aerobik, stolný tenis, tabata, teoretické prednášky, tenis, turistika, volejbal, zimné kurzy.

Odporúčaná literatúra

1. Moravec, R., Kampmiller, T a J. Sedláček, 1996. Eurofit. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. ISBN 80-967487-1-8.
2. Clarková, N., 2000. Sportovní výživa. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4655-5.
3. Moravec, R., Kampmiller, T., Šimonek, J. a kol., 2004. Teória a didaktika športu. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. ISBN 80-89075-22-3.
4. Peráček P., Argaj, G., Holienka, M. a kol., 2003. Športové hry. Bratislava: PEEM. ISBN
80-88901-77-4.
5. Macejková, Y. a kol., 2005. Didaktika plávania. Bratislava: ICM Agency. ISBN 80-969268-3-7.
6. Kovaříková, K., 2017. Aerobik a fitnes. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3649-8.

Podmienky na absolvovanie predmetu

priebežné testy
zápočet
testy – somatometrické, motorické a funkčné

Pracovné zaťaženie študenta

26

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.01.2022

Dátum schválenia: 15.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.01.2022