Marketing

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti sa naučia absolvovaním predmetu rozumieť podstate a významu marketingu pre podnikanie a riadenie firmy. Získajú vedomosti o tvorbe hodnoty pre zákazníka a jeho postavení na trhu. Porozumejú konkurencii a jednotlivým prístupom zo strany podnikateľských subjektov k nej. Oboznámia sa s marketingovými nástrojmi a hlavnými procesmi a ich špecifikami. Získajú vedomosti o spôsoboch organizácie v marketingu v rámci firmy i mimo nej. Oboznámia sa s trendmi v marketingu a jeho etickými aspektmi.
Absolventi predmetu budú vedieť realizovať potrebné marketingové aktivity, zostavovať marketingové programy a uvádzať ich do praxe. Porozumejú zákazníkovi a konkurencii, ktoré predstavujú najväčší zdroj rizika a neistoty v podnikaní. Naučia sa vytvoriť a dodať hodnotu zákazníkovi. Porozumejú všetkým produktovým entitám a ich špecifickým marketingovým koncepciám. Dokážu koordinovať jednotlivé marketingové aktivity v súlade s vývojom marketingového prostredia a konkurencie.
Úspešným absolvovaním predmetu študenti nadobudnú kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť sa na pracovných pozíciách v oblasti marketingu, obchodu a predaja vo všetkých typoch podnikov. Dokážu pôsobiť v interakcii so svojimi zákazníkmi a obchodnými partnermi pri riešení úloh a problémov v podnikaní, obchode a marketingu. Osvoja si proaktívny prístup k podnikateľským, obchodným a marketingovým aktivitám v konkurenčnom prostredí.

Stručná osnova predmetu

Úvod do marketingu. Marketing ako koncepcia riadenia a podnikania. Koncept 4P a 4C. Marketingové prostredie. Nákupné správanie spotrebiteľov a organizácií. Marketingový informačný systém a marketingový výskum. Segmentácia trhu, výber cieľového trhu a tvorba trhovej pozície. Marketingový mix – produkt, cena, distribúcia, marketingová komunikácia, ľudia. Marketingový manažment: analýza, plánovanie a stratégia, implementácia, kontrola a rozhodovanie. Marketing ako podniková funkcia, outsourcing marketingu. Nový (holistický) marketing. Udržateľný marketing. Etika v marketingu. Trendy v marketingu.

Odporúčaná literatúra

1. Hanuláková, E. a kol. Marketing – ľudia, nástroje, trendy. Bratislava: Wolters Kluwer, 364s. ISBN: 978-80-571-0438-4
2. Blythe, J., Martin, J. Essentials of marketing. Harlow: Pearson Education, 2023, 384s. ISBN: 9781292429533
3. Green, M. C., Keegan, W. J. Global marketing. Harlow: Pearson Education, 2020, 632s. ISBN: 9781292304021
4. Wilson, A. Services Marketing: Integrating Customer Service Across the Firm. New York: McGraw Hill, 2020, ISBN: 9781526847805

Sylabus predmetu

1. Marketing – pojem, podstata, hlavné koncepcie. 4 P a 4C. Tvorba hodnoty pre zákazníka. Vznik a vývoj marketingu. Kritika marketingu. Marketing a ostatné podnikateľské, podnikové a manažérske disciplíny. 2. Marketingové prostredie. Externé prostredie. Interné prostredie. Medzinárodné a globálne prostredie. 3. Trh konečných spotrebiteľov a spotrebiteľské správanie. 4. Trh organizácií a spotrebiteľské správanie organizácií. 5. Marketingový informačný systém. Marketingový výskum. 6. Segmentácia trhu. Výber cieľových skupín. Tvorba trhovej pozície. 7. Produkt – pojem a podstata. Úrovne produktu. Životný cyklus produktu. Vývoj nového produktu. Ďalšie produktové entity - služby, osoby, miesta, myšlienky a organizácie a ich marketingové koncepcie. 8. Cena v marketingu – pojem a podstata. Cenové modifikácie a stratégie. 9. Distribúcia a logistika. Maloobchod. Veľkoobchod. Reverzná distribúcia a logistika. Distribučné stratégie. 10. Integrovaná marketingová komunikácia. Nástroje komunikačného mixu. Moderné nástroje marketingovej komunikácie. 11. Marketingový manažment - analýza, plánovanie, implementácia a kontrola. Organizovanie a rozhodovanie. Moderné marketingové metriky. 12. Marketing ako podniková funkcia a jeho organizácia v podniku. Ľudia určení na marketingový výkon. Outsourcing marketingu. Marketing v neziskových organizáciách. 13. Trendy v marketingu. Nový (holistický) marketing. Udržateľný marketing a spoločenská zodpovednosť firiem. Etika v marketingu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % priebežné semestrálne hodnotenie
20 % semestrálna práca
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 156 hodín
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 26 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 26 hodín
Príprava na skúšku: 52 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 08.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2024

Dátum schválenia: 08.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2024