Základy makroekonómie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné znalosti z oblasti makroekonómie a o princípoch fungovania ekonomiky ako celku. Študenti na predmete získajú vedomosti o o základných makroekonomických ukazovateľoch, pochopia vzájomné vzťahy medzi makroekonomickými veličinami, nadobudnú poznatky o vytváraní makroekonomickej rovnováhy, ako aj o príčinách nerovnováh. Osvoja si tiež základné poznatky o povahe peňažného hospodárstva, ako aj o vzájomných súvislostiach medzi infláciou a nezamestnanosťou. Študenti taktiež získajú prehľad o efektoch a dopadoch hospodárskej politiky na makroekonomické ukazovatele. Pozornosť je teda venovaná aj ekonomickej úlohe štátu, a makroekonomickým politikám. Predmet oboznámi študentov taktiež s jednoduchým modelom uzatvorenej a otvorenej ekonomiky a medzinárodnými ekonomickými vzťahmi.
Vedomosti:
Absolvovanie predmetu umožní študentom pochopiť základné makroekonomické veličiny a porozumieť najdôležitejším makroekonomickým súvislostiam. Na základe zvládnutia obsahu tohto predmetu budú študenti schopní systematizovať poznatky makroekonómie vo väzbe na iné predmety z oblasti hospodárskej politiky, verejných financií, sociálnej politiky a verejnej správy, ako aj vo vzťahu ku kurzom mikroekonomického zamerania.
Kompetentnosti:
Študenti získajú schopnosť ekonomicky myslieť a porozumieť makroekonomickým koncepciám, politikám a problémom. Na základe získaných relevantných makroekonomických údajov budú schopní vyhodnocovať základné makroekonomické procesy a súvislosti a aplikovať znalosti z makroekonómie na analýzu makroekonomického prostredia.
Zručnosti:
Študenti získajú schopnosť vyhľadávať, spracúvať a vyhodnocovať makroekonomické informácie a makroekonomický vývoj z rôznych zdrojov a závery aplikovať v praktických situáciách. Študenti získajú skúsenosti s prípravou a prezentáciou tímovej práce, schopnosť diskutovať na odborné témy a prezentovať ucelený pohľad na zvolený ekonomický problém.

Stručná osnova predmetu

Hrubý domáci produkt. Alternatívne spôsoby merania výkonnosti ekonomiky. Agregátny dopyt a ponuka, makroekonomická rovnováha v modeli AD - AS.
Spotreba, úspory a investície.
Ekonomika v dlhom období: ekonomický rast.
Ekonomika v krátkom období: Ekonomický cyklus.
Peniaze, peňažný trh a bankový systém.
Inflácia.
Nezamestnanosť. Phillipsova krivka.
Makroekonomické prístupy k hospodárskej politike.
Fiškálna politika.
Monetárna politika.
Medzinárodný obchod. Medzinárodný pohyb tovarov, služieb a kapitálu.
Mechanizmus výmenných kurzov a medzinárodné menové vzťahy.
Medzinárodná ekonomická integrácia.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Lisý, J. a kolektív: Ekonómia. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
2. Rozborilová, D. a kolektív: Ekonómia praktikum. Ekonomická teória 2. Druhé vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018.
Doplňujúca literatúra:
1. Holman, R.: Ekonomie. 5. vydanie. Praha: Nakladat. C. H. Beck. 2011. ISBN 978-80-7400-006-5.
2. Schiller, B. R.: Makroekonomie. Brno: Computer Press. 2004
3. Mankiw, N.G.: Zásady ekonómie. Praha : Grada, 2009.
4. Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. D.: Ekonómia, Bratislava: 2000.

Sylabus predmetu

PREDNÁŠKY 1. TÝŽDEŇ Hrubý domáci produkt. Alternatívne spôsoby merania výkonnosti ekonomiky. Agregátny dopyt, agregátna ponuka, model AD-AS Meranie ekonomickej aktivity – HDP, metódy výpočtu HDP, nominálny a reálny HDP. Nedokonalosti HDP a alternatívne spôsoby merania výkonnosti ekonomiky. Vymedzenie pojmov agregátny dopyt a agregátna ponuka, faktory ovplyvňujúce veľkosť AD a AS. Model AD-AS ako základný model makroekonomickej rovnováhy. 2. TÝŽDEŇ Spotreba, úspory a investície Spotreba ako najväčšia zložka agregátneho dopytu. Zmeny v spotrebe a ich vplyv na AD. Spotrebná funkcia, priemerný a hraničný sklon k spotrebe. Úspory a funkcia úspor. Priemerný a hraničný sklon k úsporám. Výdavková rovnováha v podmienkach uzatvorenej ekonomiky. Investície a ich efekty. Investičný multiplikátor a jeho význam. 3. TÝŽDEŇ Ekonomika v dlhom období: Ekonomický rast Ekonomický rast, jeho meranie. Zdroje ekonomického rastu. Spôsoby zabezpečenia trvalo udržateľného rastu. Problémy ekonomického rastu v rozvinutých a menej rozvinutých krajinách. 4. TÝŽDEŇ Ekonomika v krátkom období: Ekonomický cyklus Ekonomický cyklus – jeho priebeh, základné a ohraničujúce fázy. Špecifiká ekonomických cyklov v 20. storočí a na začiatku 21. storočia. Vplyv ekonomického cyklu na zmeny základných makroekonomických veličín. Cyklus vyvolaný šokmi na strane AD, resp. šokmi na strane AS. Ilustrácia fáz ekonomického cyklu v AD-AS modeli. Okunov zákon. 5. TÝŽDEŇ Peniaze, peňažný trh a bankový systém Podstata a funkcie peňazí. Vývoj foriem peňazí. Ponuka peňazí a peňažné agregáty. Dopyt po peniazoch a základné teórie dopytu po peniazoch a ich implikácie. Teória preferencie likvidity a kvantitatívna teória peňazí. Formovanie rovnováhy na peňažnom trhu. Finanční sprostredkovatelia – tvorba bankových peňazí a multiplikátor ponuky peňazí. 6. TÝŽDEŇ Inflácia Inflácia a jej meranie s využitím cenových indexov. Klasifikácia inflácie podľa jednotlivých foriem. Očakávaná a neočakávaná inflácia. Dopytom ťahaná a nákladmi tlačená inflácia. Náklady inflácie. Deflácia a jej vplyv na ekonomiku. 7. TÝŽDEŇ Nezamestnanosť a Phillipsova krivka Vymedzenie základných pojmov (práceschopné obyvateľstvo, pracovná sila, zamestnaní, nezamestnaní). Meranie nezamestnanosti. Formy nezamestnanosti. Príčiny existencie frikčnej, štrukturálnej a cyklickej nezamestnanosti. Prirodzená miera nezamestnanosti. Náklady nezamestnanosti. Spôsoby riešenia problému nezamestnanosti. Phillipsova krivka – pôvodný prístup a monetaristický prístup. 8. TÝŽDEŇ Makroekonomické prístupy k hospodárskej politike Pojem a formy makroekonomickej hospodárskej politiky. Ciele makroekonomickej hospodárskej politiky. Domáce a nadnárodné subjekty makroekonomickej hospodárskej politiky. Koncepcia magického n-uholníka. Dopytovo orientovaná makroekonomická politika a ponukovo orientovaná makroekonomická politika. Prístupy jednotlivých teoretických škôl pri preferovaní cieľov hospodárskej politiky. 9. TÝŽDEŇ Fiškálna politika Fiškálna politika. Štátny rozpočet. Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu. Deficit štátneho rozpočtu a štátny dlh. Ciele a transmisný mechanizmus fiškálnej politiky. Stabilizačná fiškálna politik a využitie automatických stabilizátorov. Diskrétne opatrenia fiškálnej politiky. Vytláčací efekt. Krátkodobé a dlhodobé dopady fiškálnej politiky v AD-AS modeli. Fiškálne multiplikátory. 10. TÝŽDEŇ Monetárna politika Ciele monetárnej politiky. Postavenie a úloha centrálnej banky v ekonomike. Typy monetárnej politiky. Transmisný mechanizmus monetárnej politiky. Nepriame nástroje monetárnej politiky – operácie na voľnom trhu, povinné minimálne rezervy, kľúčová úroková sadzba CB a intervencie na devízových trhoch. Krátkodobé a dlhodobé vplyvy monetárnej politiky v AD-AS modeli. 11. TÝŽDEŇ Medzinárodný obchod. Medzinárodný pohyb tovarov, služieb a kapitálu Medzinárodný obchod – podstata, príčiny existencie medzinárodného obchodu. Teórie medzinárodného obchodu – teória absolútnych a komparatívnych nákladov. Voľný obchod a ekonomická efektívnosť. Liberálna vs. protekcionistická zahraničnoobchodná politika. Nástroje protekcionistickej obchodnej politiky - clá a kvóty a ich dopady na efektívnosť alokácie zdrojov. Medzinárodný pohyb kapitálu – priame zahraničné investície a portfóliové investície. Platobná bilancia a jej význam. Štruktúra platobnej bilancie. 12. TÝŽDEŇ Mechanizmus menových kurzov a medzinárodné menové vzťahy. Medzinárodná ekonomická integrácia Menový kurz – nominálny a reálny menový kurz. Formovanie menového kurzu, základné systémy menových kurzov, ich výhody a nevýhody. Dopyt a ponuka po mene na devízovom trhu. Faktory ovplyvňujúce dopyt a ponuku na devízovom trhu. Teória parity kúpnej sily. Medzinárodná ekonomická integrácia a jej formy. Vývoj a súčasný stav medzinárodnej ekonomickej integrácie v rámci EÚ. 13. TÝŽDEŇ Záverečné zhrnutie a opakovanie najdôležitejších tém ________________________________________________________________________ SEMINÁRE 1. TÝŽDEŇ Úvodný seminár Oboznámenie sa s obsahom predmetu a podmienkami hodnotenia. Úvod do práce s databázami štatistických úradov a medzinárodných organizácií. 2. TÝŽDEŇ Hrubý domáci produkt. Alternatívne spôsoby merania výkonnosti ekonomiky. Agregátny dopyt, agregátna ponuka, model AD-AS Meranie ekonomickej aktivity – HDP, metódy jeho výpočtu, nominálny a reálny HDP. Štatistické dáta o hrubom domácom produkte vo vybraných krajinách. Nedokonalosti HDP a alternatívne spôsoby vyjadrovania ekonomického blahobytu. 3. TÝŽDEŇ Spotreba, úspory a investície Spotreba – autonómna, závislá na dôchodku. Spotrebná funkcia. Úspory a funkcia úspor. Priemerný a hraničný sklon k spotrebe a k úsporám. Súkromné, verejné a národné úspory. Model rovnováhy na trhu finančných zdrojov – rovnováha úspor a investícií. 4. TÝŽDEŇ Ekonomika v dlhom období: Ekonomický rast Štatistické porovnanie životnej úrovne vybraných krajín. Úloha produktivity práce a zdroje jej rastu. Možnosti merania ekonomického rastu a jeho vplyv na životnú úroveň. 5. TÝŽDEŇ Ekonomika v krátkom období: Ekonomický cyklus Ekonomický rast verzus ekonomický cyklus. Model agregátneho dopytu a agregátnej ponuky a jeho význam pri vysvetľovaní cyklických výkyvov. Využitie štatistík pri analýze ekonomického cyklu. Identifikácia šokov v AD-AS modeli 6. TÝŽDEŇ Peniaze, bankový systém a peňažný trh Peniaze, peňažné agregáty a ich význam v ekonomike. Štatistické údaje o peňažných agregátoch vo vybraných krajinách. Kvantitatívna teória peňazí a rovnica výmeny. Vzťah množstva peňazí a cenovej hladiny. Frakčné bankovníctvo – peňažný multiplikátor a tvorba bankových peňazí. 7. TÝŽDEŇ Inflácia Cenové indexy, ich význam pri meraní zmien cenovej hladiny a aplikácia poznatkov s využitím štatistických údajov. Príčiny existencie inflácie, jej formy a náklady inflácie. Dopytom ťahaná a nákladmi tlačená inflácia v AD-AS modeli. 8. TÝŽDEŇ Nezamestnanosť a a Phillipsova krivka Rozdelenie obyvateľstva v ekonomike a jeho význam pri meraní miery nezamestnanosti, zamestnanosti a ekonomickej aktivity s využitím štatistík. Príčiny vzniku a možnosti riešenia frikčnej, štruktúrnej a cyklickej miery nezamestnanosti. Prirodzená miera nezamestnanosti. Krátkodobá voľba medzi infláciou a nezamestnanosťou – Phillipsova krivka. 9. TÝŽDEŇ Fiškálna politika Realizácia expanzívnej a reštriktívnej fiškálnej politiky v AD-AS modeli. Nástroje fiškálnej politiky. Fiškálne multiplikátory a vytláčací efekt súkromných investícií. Analýza reakcií fiškálnej politiky založenej na daniach a na vládnych výdavkoch. 10. TÝŽDEŇ Monetárna politika Realizácia expanzívnej a reštriktívnej monetárnej politiky v AD-AS modeli. Nástroje monetárnej politiky. Európska centrálna banka, jej nástroje a realizácia monetárnej politiky. Analýza reakcií centrálnej banky na dopytové a ponukové šoky v AD-AS. 11. TÝŽDEŇ Záverečná písomná práca. Prezentácia prípadovej štúdie formou tímovej spolupráce, diskusia 12. TÝŽDEŇ Medzinárodný obchod. Medzinárodný pohyb tovarov, služieb a kapitálu Teória absolútnych a komparatívnych výhod. Grafická analýza importujúcej a exportujúcej ekonomiky. Clá a kvóty – nástroje protekcionistickej obchodnej politiky vlády. Platobná bilancia a jej súčasti. 13. TÝŽDEŇ Mechanizmus menových kurzov a medzinárodné menové vzťahy. Medzinárodná ekonomická integrácia. Menový kurz – nominálny a reálny menový kurz. Grafická analýza formovania rovnováhy na devízovom trhu. Základné systémy menových kurzov – príčiny a dôsledky nadhodnoteného a podhodnoteného menového kurzu. Medzinárodná ekonomická integrácia. Opravný termín záverečnej písomnej práce.

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca, písomná práca,
písomná skúška
Semináre 40 %
- Aktivita na seminároch 15 %
- Vypracovanie a prezentácia prípadovej štúdie 10 %
- Písomné previerky z kvantitatívnych
a grafických úloh 15 %

Výsledok záverečnej písomnej skúšky 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 156 hodín
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 13 hodín
Spracovanie prípadovej štúdie formou tímovej práce: 18 hodín
Príprava na písomné práce počas semestra: 21 hodín
Príprava na skúšku: 52 hodín

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.06.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.06.2022