Dane podnikateľských subjektov (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
Nadobudnutie teoretických a praktických vedomostí a poznatkov o daňovom systéme SR so zameraním na daňovú sústavu SR, v rámci ktorej sa študenti oboznámia so všetkými uplatňovanými priamymi aj nepriamymi daňami. Z problematiky priamych daní sa študenti oboznámia najmä so zdaňovaním príjmov fyzických osôb – zo závislej činnosti, so zdaňovaním príjmov fyzických osôb - podnikateľov, so zdaňovaním právnických osôb – podnikateľských subjektov v rôznych formách podnikania, s uplatňovaním daňových a nedaňových výdavkov, so špecifickými oblasťami zdaňovania – daňovými stimulmi uplatňovanými u dane z príjmov fyzických ako aj právnických osôb, asignáciou dane, s uplatňovaním majetkových daní (daň z nehnuteľností a ostatné miestne dane, daň z motorových vozidiel), atď. Z problematiky nepriamych daní sa študenti oboznámia najmä s daňou z pridanej hodnoty (DPH), so základnou charakteristikou DPH a mechanizmom uplatnenia DPH, základnými pojmami – zdaniteľná osoba, vymedzenie podnikania, s väzbou systému DPH a spotrebných daní, s princípmi uplatnenia DPH (princíp pôvodu, princíp určenia), s DPH na vnútornom trhu EÚ (intrakomunitárne nadobudnutie tovaru, intrakomunitárne dodanie tovaru), s uplatňovaním DPH pri dovoze tovaru, s uplatňovaním DPH v SR, s uplatňovaním špecifických spotrebných daní v SR (daň z minerálnych olejov, daň z alkoholických nápojov - pivo, víno a lieh, daň z tabakových výrobkov, daň z elektriny, uhlia a zemného plynu, daň z poistenia).
Kompetentnosť:
• Systematizácia dát a informácií pre cieľové riešenie.
• Študenti budú schopní analyzovať príjmy fyzickej osoby - podnikateľa, zadefinovať, ktoré sú zdaniteľné (do ktorej skupiny príjmov patria, ktoré sa zdaňujú zrážkou pri zdroji, ktoré vchádzajú do daňového priznania), ktoré nie sú zdaniteľné (príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, oslobodené príjmy).
• Študenti budú schopní analyzovať dáta v súvislosti s výpočtom dane z príjmov právnickej osoby – daňové a nedaňové výdavky, v súlade s platnou legislatívou riešiť, ktoré položky budú pripočítateľné a ktoré odpočítateľné v daňovom priznaní.
• Študenti budú schopní efektívne využívať podstatné informácie z oblasti daní v rámci daňového manažmentu podniku.
• Študenti budú schopní využiť aplikáciu finančnej správy eDane pre účely vypracovania daňového priznania k dani z príjmu fyzickej osoby.
Zručnosť:
• Odôvodnenie alternatív riešenia požadovaného výstupu.
• Detailizácia a štrukturalizácia položiek ekonomickej dokumentácie relevantných k stanovenému cieľu.
• Schopnosť určiť možnosti optimalizácie daňovej povinnosti podnikateľa fyzickej a právnickej osoby.
• Znalosť vplyvu faktorov ovplyvňujúcich výpočet efektívnej sadzby dane podnikateľa fyzickej a právnickej osoby.
• Schopnosť identifikovať vhodný typ formulára zo systému eDane pre daňové priznanie fyzickej osoby a aplikovať jednotlivé položky daňového priznania vo vybranom elektronickom formulári.
• Schopnosť správne vypočítať DPH, prípadne nadmerný odpočet.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
l. Daňový systém Slovenskej republiky
2. Zdanenie príjmov fyzických osôb
3. Zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
4. Zdanenie príjmov fyzických osôb - podnikateľov
5. Zdanenie príjmov právnických osôb
6. Daňové a nedaňové výdavky
7. Špecifické oblasti v systéme zdaňovania príjmov fyzických a právnických osôb
8. Daň z pridanej hodnoty (DPH)
9. Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike
10. Spotrebné dane SR
11. Daň z poistenia
12. Majetkové dane
13. Zhodnotenie súčasnej daňovej sústavy SR
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Charakteristika daňového systému zo systémového hľadiska.
2. Charakteristika príjmov zo závislej činnosti.
3. Príklady na výpočet nezdaniteľných častí základu dane.
4. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti.
5. Príjmy z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti.
6. Komplexné príklady na vyplňovanie e-formulára – daň z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B.
7. Daň z príjmov právnickej osoby.
8. Komplexné príklady na vyplňovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.
9. Komplexné príklady na vyplňovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.
10. Daň z pridanej hodnoty.
11. Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike.
12 Vznik daňovej povinnosti.
13. Komplexné príklady na vyplňovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

Odporúčaná literatúra

1. STIGLITZ, Joseph E., ROSENGARD, Jay K. Economics of the public sector. Fourth edition. New York - London : W.W. NORTON & COMPANY, INC., 2015. 923 s. ISBN 978-0-393-92522-7.
2. Magazine literature recommended for lectures and seminars – Taxes Law of Slovak Republic

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: l. Daňový systém Slovenskej republiky - charakteristika a klasifikácia daní - súčasná daňová sústava SR – priame a nepriame dane - základné zmeny a ich priebežné hodnotenie - Lex Korona – vybrané mimoriadne opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie koronavírusu v daňovej oblasti 2. Zdanenie príjmov fyzických osôb - základná charakteristika a východiská zdanenia - daňovníci (rezidenti a nerezidenti) - predmet zdanenia - oslobodenie od dane - sadzba dane - charakteristika zdaniteľných príjmov (skupiny zdaniteľných príjmov a rôzne spôsoby výberu dane) 3. Zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti - druhy zdaniteľných príjmov - základ dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov - nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na dieťa - povinnosti daňovníkov (zamestnancov) a povinnosti zamestnávateľov pri zdanení - výber dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a ročné zúčtovanie preddavkov na daň 4. Zdanenie príjmov fyzických osôb - podnikateľov - zdanenie príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu - zdanenie príjmov fyzických osôb v rôznych organizačno-právnych formách podnikania - zdanenie príjmov z kapitálového majetku a zdanenie ostatných príjmov - oslobodené príjmy - nezdaniteľná časť základu dane a výpočet základu dane a dane - platenie preddavkov na daň - vyplňovanie daňového priznania dane z príjmov fyzickej osoby – typ B 5. Zdanenie príjmov právnických osôb - subjekt zdanenia (rezidenti a nerezidenti) - predmet zdanenia - výpočet daňového základu, umorovanie daňovej straty - sadzba dane - platenie preddavkov na daň - zdanenie podnikateľských subjektov v rôznych formách podnikania - zdanenie neziskového sektora - zdanenie pri likvidácii podnikateľského subjektu 6. Daňové a nedaňové výdavky - uplatňovanie daňových výdavkov pri výpočte daňového základu dane z príjmov podnikateľských subjektov (fyzických osôb a právnických osôb) - neuznateľné daňové výdavky a náklady pri výpočte daňového základu - charakteristika vybraných daňových výdavkov (napríklad daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, leasing, rezervy a opravné položky a ostatné, cestovné atď.) - zmeny v daňovej legislatíve od 1. 1. v danom zdaňovacom období 7. Špecifické oblasti v systéme zdaňovania príjmov fyzických a právnických osôb - daňové stimuly uplatňované u dane z príjmov fyzických a právnických osôb - odpočet výdavkov na výskum a vývoj - použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely (asignácia dane) a iné 8. Daň z pridanej hodnoty (DPH) - základná charakteristika DPH a mechanizmus uplatnenia DPH - základné pojmy – zdaniteľná osoba, vymedzenie podnikania - väzba systému dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní - princípy uplatnenia DPH (princíp pôvodu, princíp určenia) - DPH na vnútornom trhu EÚ (intrakomunitárne nadobudnutie tovaru, intrakomunitárne dodanie tovaru) - uplatňovanie dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru 9. Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike - registrácia pre daň z pridanej hodnoty, zdaňovacie obdobie, predmet dane z pridanej hodnoty (zdaniteľné obchody) - miesto zdaniteľného obchodu a daňová povinnosť, - daňový základ, daňové sadzby, výpočet dane, - oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, odpočítanie dane, pomerné odpočítanie dane - nadmerný odpočet, povinnosti osôb povinných platiť daň - boj proti daňovým podvodom a únikom v systéme DPH 10. Spotrebné dane SR - daň z minerálnych olejov - daň z alkoholických nápojov (pivo, víno a lieh) - daň z tabakových výrobkov - daň z elektriny, uhlia a zemného plynu (ekologické dane v SR a vo svete) - boj proti daňovým podvodom a únikom 11. Daň z poistenia 12. Majetkové dane - základné ekonomické zámery zdanenia majetku - uplatňované druhy zdanenia majetku v SR, správa majetkových daní - daň z nehnuteľností: daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov - základné ciele zdanenia - daň z motorových vozidiel: daňovníci, predmet dane a oslobodenie od dane, daňový základ a sadzby dane, úľavy dane 13. Zhodnotenie súčasnej daňovej sústavy SR - základné ciele a zámery daňovej politiky SR v súčasnosti - charakteristika legislatívnych zmien od 1. 1. v danom zdaňovacom období v SR a ich zhodnotenie - pripravované zmeny v daňovej legislatíve od 1. 1. nasledovného zdaňovacieho obdobia v SR Tematické vymedzenie cvičení: 1. Charakteristika daňového systému zo systémového hľadiska, základné a doplnkové prvky daňovej techniky, daňová sústava Slovenskej republiky, daň z príjmov – vymedzenie subjektu dane (rezident a nerezident SR), predmet dane, základ dane, sadzba dane. 2. Charakteristika príjmov zo závislej činnosti, oslobodenie od dane, uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane, daňový bonus na dieťa, výpočet základu dane, výpočet mesačného preddavku na daň zo závislej činnosti, povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca. 3. Príklady na výpočet nezdaniteľných častí základu dane – nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela daňovníka, nezdaniteľnej časti základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie, atď. 4. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti, zatrieďovanie príjmov do skupín príjmov: príjmy z podnikania, príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy (§ 6 - § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov). 5. Príjmy z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti, uplatňovanie daňových výdavkov, výpočet základu dane a dane, uplatnenie daňových stimulov - umorovanie daňovej straty, uplatnenie odpočtu výdavkov na výskum a vývoj, riešenie čiastkových príkladov, vysvetlenie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A a typ B. 6. Komplexné príklady na vyplňovanie e-formulára – daň z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B, výpočet preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, určenie faktorov ovplyvňujúcich výpočet efektívnej sadzby dane podnikateľa - fyzickej osoby. 7. Daň z príjmov právnickej osoby, vymedzenie subjektu dane, daňové a nedaňové výdavky, ich uplatnenie v daňovom priznaní, príjmy oslobodené od dane z príjmov právnických osôb, daňové stimuly. 8. Komplexné príklady na vyplňovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby – daňové priznanie pre verejnú obchodnú spoločnosť, daňové priznanie pre spoločnosť s ručením obmedzeným. 9. Komplexné príklady na vyplňovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby – daňové priznanie pre akciovú spoločnosť, výpočet preddavkov na daň z príjmov právnických osôb, určenie faktorov ovplyvňujúcich výpočet efektívnej sadzby dane podnikateľa - právnickej osoby. 10. Daň z pridanej hodnoty - mechanizmus uplatnenia DPH, zjednodušená prípadová štúdia uplatnenia dane z pridanej hodnoty v tuzemsku, základné princípy uplatnenia dane z pridanej hodnoty v členských krajinách EÚ. 11. Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, personálne vymedzenie subjektov vstupujúcich do mechanizmu dane z pridanej hodnoty, registračná povinnosť, zdaniteľné obchody, miesto zdaniteľného obchodu. 12 Vznik daňovej povinnosti, sadzba dane a ostatné prvky daňovej techniky dane z pridanej hodnoty, oslobodenie od dane, odpočítanie dane, povinnosti osôb povinných platiť daň, riešenie čiastkových príkladov, zápočtová písomka. 13. Komplexné príklady na vyplňovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca z príkladov, 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na cvičeniach 26 h, individuálna príprava na cvičenia – štúdium základnej literatúry a daňovej legislatívy – všetky hmotnoprávne a procesnoprávne daňové predpisy SR a počítanie príkladov v rámci domácich zadaní, vyplňovanie daňových priznaní k dani z príjmov a DPH 26 h, príprava na zápočtovú písomku 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 08.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 08.05.2022