Finančné riadenie holdingu

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Nadobudnutie teoretických a praktických vedomostí a poznatkov o finančnom riadení podnikov podnikajúcich skupine, podnikanie skupiny podnikov a obsah finančného riadenia holdingu, financovanie holdingu (interné, externé a vnútroholdingové zdroje financovania), vnútroholdingové vzťahy, toky a transfery, ceny v skupine podnikov, finančná analýza a finančné plánovanie holdingu, meranie výkonnosti holdingu-strategické východiská merania výkonnosti holdingu, základné prístupy k meraniu výkonnosti holdingu, daňové plánovanie holdingu. stanovenie hodnoty holdingu, konsolidácia výsledkov hospodárenia v holdingu a ich vykazovanie.
Kompetentnosť:
• Predpoklad úspešného zvládnutia funkcie finančného manažéra v holdingu,
• Efektívne využívať podstatné informácie z hľadiska manažovania holdingu,
• Zhodnotenie finančnej situácie holdingu na základe finančnej analýzy,
• Schopnosť posúdenia špecifických možností daňového plánovania v holdingu,
• Možnosť merania efektívnosti a riadenia hodnoty holdingu,
Zručnosť:
• Vedieť analyzovať finančnú situáciu v holdingu v materskej a dcérskych spoločnostiach,
• Vedieť kvantifikovať potreby zdrojov financovania, náklady na kapitál a využiť špecifické podmienky financovania holdingu,
• Získať základné manažérske zručnosti vypracovania finančných pokynov k riadeniu dcérskych spoločností na základe stanovených pravidiel holdingu pre vnútroholdingové vzťahy, toky a transfery a ceny v skupine podnikov,
• Využiť získané poznatky pri finančnom plánovaní holdingu, meraní efektívnosti a riadení hodnoty holdingu,
• Poznať pravidlá transferového oceňovania a ich aplikáciu pre medzinárodné aj tuzemské holdingy.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Úvod do predmetu Finančné riadenie holdingu.
2. Právna úprava holdingu.
3. Podnikové kombinácie.
4. Finančné toky a transfery v holdingu.
5. Pravidlá a princípy transferového oceňovania v holdingu.
6. Konsolidácia podnikov v holdingu.
7. Daňové plánovanie v holdingu.
8. Prístupy k finančnej analýze holdingu.
9. Meranie výkonnosti holdingu.
10. Zdroje financovania holdingu.
11. Finančné plánovanie v holdingu.
12. Riadenie hodnoty holdingu.
13. Nadnárodné formy podnikania.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Informovanie študentov o požiadavkách na absolvovanie predmetu Finančné riadenie holdingu.
2. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam.
3. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam.
4. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam.
5. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam.
6. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam.
7. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam.
8. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam.
9. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam.
10. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam.
11. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam.
12. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam.
13. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. HARUMOVÁ, Anna. Teória finančného riadenia holdingu. 1. vydanie. Lewes : Ecoletra.com, 2019. 420 s. ISBN 978-1-64467-138-2.
2. HARUMOVÁ, Anna. Finančný manažment nadnárodných korporácií. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 242 s. ISBN 978-80-7552-451-5.
3. HARUMOVÁ, Anna. Finančné riadenie holdingu. Bratislava : Vydavateľstvo Sprint dva. 2011. 341 s. ISBN 978-80-89393-64-0.
4. HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty I : stanovenie hodnoty podniku. 1. vyd. Lewes : Ecoletra.com, 2016. 477 s. ISBN 978-1-63535-596-3.
5. HARUMOVÁ, Anna - KUBÁTOVÁ, Květa. Dane podnikateľských subjektov. Žilina : Poradca podnikateľa ; Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2006. 296 s. ISBN 80-88931-55-X.
Doplnková literatúra:
1. HARUMOVÁ, Anna. The economic function of deferred taxes. 1st ed. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016. 123 s. ISBN 978-1-4438-1708-0.
2. BREALEY Richard A. – MYERS Stewart C. – ALLEN Franklin. Principles of Corporate Finance. 2th Edition. New York : McGraw Hill, 2016. 896 s. ISBN 9781259253331.
3. DAMODARAN, Aswath. Applied. Corporate Finance. Hobokne : John Wiley & Sons, 2014. 656 s. ISBN 9781118808931.
4. DAMODARAN, Aswath. The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit. Hardcover – Illustrated, 2011. 256 s. ISBN 101118004779.
5. DAEMS Herman P. Holding Company and Corporate Control. New York : Springer Verlag, 2013. 145 s. SBN13 (EAN) 9781461340584.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Úvod do predmetu Finančné riadenie holdingu. Definovanie podstaty holdingu a jeho fungovania. Základné finančné politiky holdingu. Princípy a nástroje, ktoré uplatňuje materský podnik pri riadení dcérskych podnikov na dosiahnutie stanovených cieľov. Organizačná štruktúra holdingu, ktorá je tvorená množinou prvkov a vzťahov medzi nimi. Základné ciele vzniku holdingu a výhody veľkých podnikov. Špecifikácia jednotlivých druhov holdingu podľa zamerania ich činnosti. Formy podnikových združení. 2. Právna úprava holdingu. Existencia holdingových zoskupení a ich právne a ekonomické aspekty. Úprava podnikania holdingu v právnych predpisoch a to národných aj nadnárodných. Výpočet priamych a nepriamych podielov v podnikoch v skupine. Základná terminológia subjektov, práv a povinností jednotlivých podnikov v holdingu. Holding ako forma podnikania Európskej spoločnosti. Podnikové kombinácie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie. Akvizícia podniku alebo jeho častí a vklad do podniku. Druhy akvizícií (metódy nadobudnutia, predaja) podniku. Fúzie podnikov. 3. Podnikové kombinácie. Štruktúry podnikových kombinácií po zlúčení, splynutí a rozdelení. Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie na území štátov EHP. Skupina podnikov a ich kompetencie. Kombinácia a vzťahy podnikov v skupine na základe podielu hlasovacích práv (dcérska spoločnosť, spoločný podnik, pridružený podnik, rozhodujúci vplyv, spoločný vplyv a podstatný vplyv). Kompetencie materskej spoločnosti voči dcérskym spoločnostiam vymedzené v holdingovej zmluve. 4. Finančné toky a transfery v holdingu. Riadenie tokov a transferov v holdingu, na základe ktorého vznikajú vnútroskupinové vzťahy. Základné druhy vzťahov v holdingu (právne, finančné, obchodné, technické, pracovno-právne). Základné druhy tokov v holdingu (toky na základe výplaty dividend, úrokov , licenčných poplatkov, toky na základe transakcií s obchodnými podielmi, obchodných transakcií) . Analýza holdingových vzťahov a transferov. 5. Pravidlá a princípy transferového oceňovania v holdingu. Oceňovanie vzájomných obchodných vzťahov patrí k významným problémom v účtovnej a daňovej oblasti. Jeho význam najmä medzi vzájomne prepojenými spoločnosťami a je jedným z kľúčových problémov aj pri preverovaní základu dane správcom dane. Teoretické východiská metód transferového oceňovania. Praktické aplikácie metód transferového oceňovania (metód porovnávania cien a metód delenia zisku). Reziduálna analýza a analýzy porovnateľnosti. Povinná dokumentácia pri transferovom oceňovaní. 6. Konsolidácia podnikov v holdingu. Povinnosť zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky pre podniky v skupine. Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) v holdingu. Zásady zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky. Obsah výkazov konsolidovanej účtovnej závierky. Postup konsolidácie účtovnej závierky. Metódy konsolidácie účtovnej závierky (metóda úplnej konsolidácie, metóda podielovej konsolidácie, metóda vlastného imania). 7. Daňové plánovanie v holdingu. Daňové plánovanie pre holdingy tuzemské. Efektívna sadzba dane z príjmov. Výpočet efektívnej sadzby dane z príjmov. Možnosti optimalizácie tuzemských príjmov. Medzinárodné daňové plánovanie. Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Využívanie daňových rajov pri daňovom plánovaní. Dôvody využívania daňových rajov holdingom. Spôsoby a metódy medzinárodných daňových únikov. Eliminácia agresívneho daňového plánovania. Medzinárodná regulácia daňového plánovania. 8. Prístupy k finančnej analýze holdingu. Východiská finančnej analýzy v holdingu. Horizontálna a vertikálna analýza výkazov v holdingu. Analýza vzťahov majetku a zdrojov v holdingu. Pomerové finančné ukazovatele v holdingu. Predikcia finančnej situácie holdingu. Analýza vnútroholdingových transakcií. Analýza uplatňovania cien. Analýza využívania obchodného úveru. Analýza uplatňovania úrokov z vnútroholdingových pôžičiek. Pravidlá nízkej kapitalizácie. 9. Meranie výkonnosti holdingu. Strategické východiská merania výkonnosti holdingu. Prístupy k meraniu výkonnosti holdingu. Metóda EVA (ekonomická pridaná hodnota). Metóda MVA (hodnota pridaná trhom). Economic profit (ekonomický zisk). Metóda CF ROI (výnosnosť investícií). Metóda CVA (peňažná pridaná hodnota). Metóda SVA (Pridaná hodnota pre akcionárov). Metóda RONA (Výnosnosť čistých aktív). Metóda NPV (Čistá súčasná hodnota). Model INFA (strom tvorby hodnoty). Systémy merania výkonnosti holdingu. Balanced scorecard ako systém merania výkonnosti holdingu. Model EFQM ako systém merania výkonnosti holdingu. Six Sigma ako systém merania výkonnosti holdingu. BI ako systém merania výkonnosti holdingu. 10. Zdroje financovania holdingu. Finančná stratégia financovania holdingu. Štruktúra finančných zdrojov v holdingu. Interné zdroje financovania holdingu. Externé zdroje financovania holdingu. Náklady na kapitál holdingu. Špecifické formy financovania holdingu. Riadenie cash flow v holdingu (reálny cash pooling, fiktívny cash pooling). Dividendová politika v holdingu. 11. Finančné plánovanie v holdingu. Centralizované plánovanie (tvorba plánu zhora). Decentralizované plánovanie (tvorba plánu zdola). Strategické plánovanie v holdingu. Proces strategického plánovania holdingu. Proces finančného plánovania v holdingu. Metódy tvorby finančného plánu. Metódy finančného manažmentu. Tvorba finančných plánov dcérskych spoločností. Konsolidovaný finančný plán holdingu. Plánovanie kapitálovej štruktúry holdingu. 12. Riadenie hodnoty holdingu. Základné legislatívne metódy ohodnocovania majetku (majetková metóda, podnikateľská metóda, kombinovaná metóda, likvidačná metóda, porovnávacia metóda). Majetkové metódy hodnotenia majetku. Výnosové metódy hodnotenia majetku. Metóda ekonomickej pridanej hodnoty. Metóda CF ROI. Základné východiská pri stanovení hodnoty holdingu. Hodnota goodwillu a iného nehmotného majetku holdingu. 13. Nadnárodné formy podnikania. Právna úprava vzniku a podnikania nadnárodných spoločnosti. Európske spoločenstvá. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov. Európska spoločnosť. Európske družstvo. Medzinárodné holdingy. Podstata a ciele vzniku nadnárodných korporácii. Pojem korporácia. Korporátna identita a stratégia. História vzniku nadnárodných korporácií. Ciele a podmienky vzniku nadnárodných korporácií. Druhy nadnárodných korporácií. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Informovanie študentov o požiadavkách na absolvovanie predmetu Finančné riadenie holdingu. Diskusia rozdeleným témam seminárnych prác (obsahová náplň, čerpanie poznatkov práce, formálne náležitosti a iné). Riešenie príkladov na tému Nízka kapitalizácia. 2. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam. Riešenie príkladov na tému Fúzie (zlúčenie splynutie, rozdelenie), zisk z fúzie, náklady fúzie, čistá súčasná hodnota, Odhad nákladov fúzie, Odhad nákladov fúzie v prípade financovania akciami). 3. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam. Cvičenie: Riešenie príkladov na tému Akvizície, Goodwil vznikajúci pri akvizícii a výpočet priamych a nepriamych podielov v dcérskych spoločnostiach. 4. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam. Riešenie príkladov na tému Akvizície, Goodwil vznikajúci pri akvizícii a výpočet priamych a nepriamych podielov v dcérskych spoločnostiach. 5. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam. Riešenie príkladov na tému Podnikové kombinácie. Nakreslenie štruktúry a určenie (zdôvodnenie) podielu na dcérskej spoločnosti podnikových kombinácií po zlúčení, splynutí a rozdelení. Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie na území štátov EHP. 6. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam. Riešenie príkladov na tému Konsolidácia podnikov v holdingu. Metódy konsolidácie účtovnej závierky (metóda úplnej konsolidácie, vznik goodwilu, vznik nekonrolného podielu). 7. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam. Riešenie príkladov na tému Konsolidácia podnikov v holdingu. Metódy konsolidácie účtovnej závierky (metóda podielovej konsolidácie, metóda vlastného imania, prvá a nasledujúca konsolidácia). 8. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam. Riešenie príkladov na tému Medzinárodné zdanenie (Metóda vyňatia zo zdanenia, Metóda zápočtu). 9. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam. Riešenie príkladov na tému transferového oceňovania v holdingu. Praktické aplikácie metód transferového oceňovania (metód porovnávania cien). Analýza porovnateľnosti. 10. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam. Riešenie príkladov na tému transferového oceňovania v holdingu. Praktické aplikácie metód transferového oceňovania (metód delenia zisku). Reziduálna analýza. 11. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam. Riešenie príkladov na tému Finančné plánovanie v holdingu. Metódy tvorby plánov v dcérskych spoločnostiach a Konsolidovaný finančný plán holdingu. 12. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam. Finančná analýzy v holdingu. Analýza vnútroholdingových transakcií. Analýza uplatňovania cien. Analýza využívania obchodného úveru. Analýza uplatňovania úrokov z vnútroholdingových pôžičiek. 13. Prezentácie vypracovaných seminárnych prác študentov v Power Pointe a diskusia na otázky študentov k týmto prácam. Priebežná písomná práca.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % priebežná seminárna práca na zadanú tému a aktivita, 10 % priebežná písomná práca z príkladov, 80 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

130 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 10 h, príprava na zápočtovú písomku 10 h, spracovanie seminárnej práce 8 h, príprava na skúšku 50 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022