Finančná analýza podniku

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
Komplexný prístup k hodnoteniu finančnej situácie podniku zameraný na porozumenie formy a spôsobu prezentovania podnikových účtovných dát, na ich širokospektrálne analyzovanie umožňujúce rozpoznať podstatné a nepodstatné charakteristiky podniku, postupne odhaľovať rozmanitú škálu súvislostí medzi účtovnými údajmi, aby analytik dokázal „vidieť za čísla“, logicky ich posudzoval, vecne interpretoval a hodnotil.
Kompetentnosť:
• Uskutočniť finančnú analýzu v podnikoch zostavujúcich účtovnú závierku v rôznych účtovných režimoch, teda v slovenských i zahraničných podnikoch.
• Vyhľadávať a selektovať informačné zdroje vhodné pre naplnenie cieľa analýzy finančných výsledkov podniku.
• Vybrať optimálne metódy analýzy, ktoré umožnia vecne interpretovať a hodnotiť dôležité stránky finančnej situácie podniku.
• Identifikovať a kvantifikovať vplyv relevantných činiteľov na finančné výsledky podnikov.
• Vypracovať prehľadné a zrozumiteľné reporty finančnej analýzy pre potreby jednotlivých úrovní manažmentu, obsahujúce silné a slabé stránky podniku a návrh opatrení.
Zručnosť:
• Aplikovať získané teoretické poznatky o elementárnych metódach a vyšších metódach (matematicko-štatistických) v procese analýzy finančnej situácie podniku.
• Definovať a ekonomicky interpretovať finančné výsledky podniku.
• Objektívne hodnotiť finančnú situáciu podniku pomocou kategorizácie finančných výsledkov, sledovania trendov vývoja, identifikácie vzťahov medzi ukazovateľmi, kvantifikácie závažnosti ich vzájomného vplyvu a komparácie finančných výsledkov s porovnateľnými konkurentmi.
• Vnímať fakty vo vzájomných súvislostiach, syntetizovať ich a následne predikovať finančnú situáciu podniku.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Vstupné informácie a všeobecné poučenie o predmete.
2. Účtovná závierka podniku – zdroj informácií pre finančnú analýzu.
3. Analytická hodnota sústavy výkazov ÚZ.
4. Analytická hodnota súvahy.
5. Analytická hodnota výkazu ziskov a strát.
6. Analytická hodnota prehľadu peňažných tokov.
7. Finančná analýza „ex post“.
8. Procedúry objektivizácie záverov analýzy „ex post“.
9. Analýza postavenia podniku na trhu z finančného hľadiska.
10. Finančná analýza „ex ante“.
11. Základné členenie metód predikcie finančnej situácie podniku.
12. Účtovná závierka podniku zostavená podľa štandardov IFRS.
13. Vybrané problémy finančnej analýzy účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Podmienky získania zápočtu, funkcie finančnej analýzy podniku, charakteristika a znázornenie troj (štvor) – bilančného systému účtovných výkazov, úprava účtovníctva a výkazníctva v SR, oboznámenie sa s registrom účtovných závierok, Domáce zadanie: naštudovať aktuálnu účtovnú závierku vybranej spoločnosti.
2. Formálna úprava Súvahy.
3. Prezentácia k ekonomickej interpretácii výsledkov analýzy majetkovej a kapitálovej štruktúry.
4. Prezentácia k ekonomickej interpretácii výsledkov analýzy ZBP a ČPK.
5. Prezentácia k ekonomickej interpretácii výsledkov analýzy VH, analýzy tvorby a štruktúry PH, analýzy tvorby NVH.
6. Prezentácia k ekonomickej interpretácii výsledkov analýzy jednotlivých ukazovateľov nákladovosti podniku.
7. Prezentácia k ekonomickej interpretácii výsledkov analýzy ukazovateľa prevádzkový CF.
8. Prezentácia k ekonomickej interpretácii výsledkov analýzy pomerových finančných ukazovateľov.
9. Testovanie priebežnej úrovne teoretických vedomostí študentov.
10. Možnosti a podmienky aplikácie metódy reťazového dosadzovania, logaritmickej a funkcionálnej metódy.
11. Prezentácia k ekonomickej interpretácii výsledkov rozkladu ukazovateľov ROA, ROE a rozkladu ukazovateľa podnikovej nákladovosti.
12. Rekapitulácia semestrálnych vedomostí, záverečná semestrálna písomná práca.
13. Praktické aplikácie finančnej analýzy účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ZALAI, Karol a kol. Finančno-ekonomická analýza podniku. 9. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2016. 487 s. ISBN 978-80-89710-22-5.
2. TÓTHOVÁ, Alena – NAGY, Ladislav – ŠKRINIAR, Pavel. Finančno-ekonomická analýza podniku. Praktikum/finančná analýza. Bratislava : Sprint 2, 2014. 255 s. ISBN 978-80-89710-01-0.
3. ŠLOSÁROVÁ, Anna – BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky. 2. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 440 s. ISBN 978-80-571-0166-6.
4. BRAGG, Steven M. Financial Analysis: A Controller's Guide. 1st Edition, Hoboken, New Jersey : Wiley, 2000. 342 s. ISBN 978-0471376729.
5. EPSTEIN, Barry J. – NACH, Ralph – BRAGG, Steven M. Wiley GAAP 2010. 8. vyd. United States of America : John Wiley & Sons, Inc. 1392s. ISBN 978-0470453193.
6. KOVANICOVA, Dana – KOVANIC, Pavel. Poklady skryté v účetnictví. Díl I. Jak porozumět účetním výkazům. Praha : Polygon, 1995. 504 s. ISBN 80-901778-4-0.
7. KOVANICOVA, Dana – KOVANIC, Pavel. Poklady skryté v účetnictví. Díl II. Finanční analýza účetních výkazů. Praha : Polygon, 1999. 504 s. ISBN 80-85967-88-X.
Doplnková literatúra:
1. ITTELSON, Thomas R. Financial Statements: A Step-by-Step Guide to Understanding and Creating Financial Reports. Newburyport, MA : New Page Books 3rd Revised edition, 2020. 320 s. ISBN 978-1632651754.
2. PETERSON DRAKE, Pamela. Analysis of Financial Statements. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2012. 352 s. ISBN 978-1118299981.
3. FRIDSON, Martin S. - ALVAREZ, Fernando. Financial Statement Analysis: A Practitioner′s Guide. 4th edition. Hoboken, New Jersey : Wiley, 2011. 400 s. ISBN 978-0470635605.
4. WILD, John J.. Financial Statement Analysis. New York City : McGraw-Hill. 2015. 608 s. ISBN 978-0071086837.
5. WAHLEN, James M. - BAGINSKI, Stephen P. - BRADSHAW, Mark. Financial Reporting, Financial Statement Analysis and Valuation. 9th Edition. Boston, Massachusetts: Cengage Learning, 2017. 1200 s. ISBN 978-1337614689.
6. WALTON, Peter. Financial Statement Analysis. An International Perspective. Boston, Massachusetts : Cengage, 2000. 512 s. ISBN 978-1861524870.
7. PENMAN, Stephen. Financial Statement Analysis and Security Valuation. New York City : McGraw-Hill, 2012. 740 s. ISBN 0071326405.
8. FRASER, Lyn - ORMISTON, Aileen. Understanding Financial Statements. 11th Edition. London : Pearson, 2014. 304 p. ISBN 978-0133874037.
9. SCHOENEBECK, Karen - HOLTZMAN, Mark. Interpreting and Analyzing Financial Statements. 6th Edition. London : Pearson, 2012. 339 s. ISBN 978-0132746243.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Vstupné informácie a všeobecné poučenie o predmete. Postavenie a úlohy finančnej analýzy v riadení podniku. Funkcie analýzy – poznávacia, hodnotiaca a rozhodovacia. Metódy používané vo finančnej analýze podniku. Ukazovatele a sústavy ukazovateľov. Analytický model a jeho konštrukcia. Obsah a štruktúra podnikovej analýzy v trhovom prostredí. Analýza súhrnných a parciálnych výsledkov. 2. Účtovná závierka podniku – zdroj informácií pre finančnú analýzu. Predstavenie účtovnej závierky (ÚZ) v úlohe zdroja údajov pre finančnú analýzu podniku. ÚZ podľa slovenskej právnej úpravy (SAS) a medzinárodnej právnej úpravy (IFRS). Druhy ÚZ, ich charakteristika. Osobitnosti ÚZ delených podľa veľkosti podniku (ÚZ mikro účtovnej jednotky a ÚZ malých a veľkých účtovných jednotiek). 3. Analytická hodnota sústavy výkazov ÚZ. Troj/štvor bilančný systém účtovných výkazov. Výpovedná hodnota systému výkazov ÚZ. Charakteristika väzieb medzi výkazmi účtovnej závierky. Elementárne metódy finančnej analýzy - horizontálna a vertikálna analýza výkazov. 4. Analytická hodnota súvahy. Charakteristika formálnej a obsahovej úpravy súvahy malej, veľkej účtovnej jednotky a mikro účtovnej jednotky. Konverzia „účtovnej“ súvahy na súvahu „finančnú“. Zlaté bilančné pravidlo, zlaté pravidlo financovania. Analýza dodržiavania zlatých pravidiel financovania v podniku. 5. Analytická hodnota výkazu ziskov a strát. Charakteristika formálnej a obsahovej úpravy výkazu ziskov a strát malej, veľkej účtovnej jednotky a mikro účtovnej jednotky. Analýza „kvality“ výsledku hospodárenia. Analýza tvorby a použitia zisku. Analýza redukovaných a neredukovaných objemových ukazovateľov, charakteristika ich výpovednej hodnoty. Analýza primeranosti dynamiky objemových ukazovateľov. Analýza hospodárnosti transformačného procesu podniku. 6. Analytická hodnota prehľadu peňažných tokov. Charakteristika formálnej a obsahovej úpravy prehľadu peňažných tokov. Analýza zmeny stavu peňažných prostriedkov. Ukazovateľ cash-flow, jeho význam pre riadiacu prax podniku a výpovedná hodnota. Možnosti kvantifikácie ukazovateľa cash-flow. Použitie ukazovateľa cash-flow v pomerových finančných ukazovateľoch. 7. Finančná analýza „ex post“. Štandardný postup finančnej analýzy ex post. Charakteristika základného súboru pomerových finančných ukazovateľov. Osobitosti kvantifikácie ukazovateľov likvidity, aktivity, zadlženosti, rentability a trhovej hodnoty podniku. Poznanie finančnej situácie podniku pomocou pomerových ukazovateľov. Analýza a hodnotenie trendu vývoja pomerových ukazovateľov. 8. Procedúry objektivizácie záverov analýzy „ex post“. Analýza vzťahov medzi ukazovateľmi. Charakteristika Du Pontových rovníc rozkladu ukazovateľov rentability. Metódy analýzy odchýlok ukazovateľov. Kvantifikácia vplyvu determinujúcich činiteľov – ťažisková úloha analýzy. Väzby činiteľov v analytickom modely – aditívne, multiplikatívne a kombinované. Metódy kvantifikácie vplyvu – metóda reťazového dosadzovania, logaritmická metóda, funkcionálna metóda, integrálna metóda. 9. Analýza postavenia podniku na trhu z finančného hľadiska. Porovnávanie podnikových ukazovateľov a ukazovateľov za odvetvie. Podmienky porovnateľnosti, výber ukazovateľov pre porovnávanie podnikov. Metódy porovnávania podnikov – aritmetický priemer, kvantily, metódy multikriteriálneho hodnotenia podnikov (metóda váženého súčtu poradí, bodovacia metóda, metóda normovanej premennej, metóda vzdialenosti od fiktívneho objektu). 10. Finančná analýza „ex ante“. Podstata, možnosti a význam prognózovania. Výber dobre „rozlišujúcich“ ukazovateľov. Metódy výberu dobre rozlišujúcich ukazovateľov - medianový test, štatistické metódy. 11. Základné členenie metód predikcie finančnej situácie podniku - metódy bodové, matematicko-štatistické. Charakteristika Rýchleho testu, Tamariho rizikového indexu, metód diskriminačnej analýzy, logistickej regresie. 12. Účtovná závierka podniku zostavená podľa štandardov IFRS. Účel, štruktúra a obsah ÚZ podľa IFRS. Formálne a vecné rozdiely v ÚZ zostavenej podľa slovenských štandardov a štandardov IFRS. Dôsledky rozdielov v ÚZ na závery finančnej analýzy podniku. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Podmienky získania zápočtu, funkcie finančnej analýzy podniku, charakteristika a znázornenie troj (štvor) – bilančného systému účtovných výkazov, úprava účtovníctva a výkazníctva v SR, oboznámenie sa s registrom účtovných závierok, Domáce zadanie: naštudovať aktuálnu účtovnú závierku vybranej spoločnosti. 2. Formálna úprava Súvahy, čítanie účtovného výkazu Súvaha vybranej spoločnosti, postup analýzy majetkovej a kapitálovej štruktúry v súvahe, vysvetlenie pojmov: dlhodobý/ krátkodobý a neobežný/obežný majetok, vysvetlenie vykazovania korekcie, rezerv, horizontálna analýza súvahy. Domáce zadanie: vypracovanie analýzy súvahy. 3. Prezentácia k ekonomickej interpretácii výsledkov analýzy majetkovej a kapitálovej štruktúry. Postup konverzie „účtovnej“ súvahy na „finančnú“ súvahu, význam tejto konverzie, charakteristika zlatých pravidiel financovania, charakteristika zlatého bilančného pravidla (ZBP), čistého pracovného kapitálu (ČPK), postup analýza dodržiavania zlatých pravidiel financovania, overenie primeranosti tvorby ČPK. Domáce zadanie: kvantifikácia ZBP a ČPK vybranej spoločnosti, analýza ZBP a ČPK, overenie primeranosti tvorby ČPK. 4. Prezentácia k ekonomickej interpretácii výsledkov analýzy ZBP a ČPK. Formálna úprava VZaS, čítanie účtovného VZaS vybranej spoločnosti, postup analýzy tvorby výsledku hospodárenia (VH) – analýza štruktúry VH, analýza tvorby a štruktúry pridanej hodnoty (PH), analýza tvorby novovytvorenej hodnoty (NVH). Domáce zadanie: vypracovanie analýzy štruktúry VH vybranej spoločnosti, analýzy jej PH a NVH. 5. Prezentácia k ekonomickej interpretácii výsledkov analýzy VH, analýzy tvorby a štruktúry PH, analýzy tvorby NVH. Nová téma: postup analýzy ukazovateľa celkovej nákladovosti podniku, postup analýzy prevádzkovej nákladovosti, postup analýzy mzdovej nákladovosti. Domáce zadanie: vypracovanie analýzy celkovej nákladovosti, prevádzkovej a mzdovej nákladovosti vybraného podniku. 6. Prezentácia k ekonomickej interpretácii výsledkov analýzy y jednotlivých ukazovateľov nákladovosti podniku. Nová téma: formálna úprava a vykazovanie prehľadu peňažných tokov, vypovedacia schopnosť prehľadu peňažných tokov, ukazovateľ prevádzkový cash flow (CF) – postupy jeho kvantifikácie a analýzy, konfrontácia ukazovateľa CF s prehľadom peňažných tokov. Domáce zadanie: vypracovanie analýzy ukazovateľa CF. 7. Prezentácia k ekonomickej interpretácii výsledkov analýzy ukazovateľa prevádzkový CF. Nová téma: sústavy ukazovateľov, charakteristika paralelnej sústavy ukazovateľov, pomerové finančné ukazovatele – ich konštrukcia a výpoveď. Domáce zadanie: kvantifikácia a analýza pomerových finančných ukazovateľov vybranej spoločnosti. 8. Prezentácia k ekonomickej interpretácii výsledkov analýzy pomerových finančných ukazovateľov. Nová téma: spôsoby objektivizácie výsledkov finančnej analýzy - analýza vývoja finančných pomerových ukazovateľov podniku v čase, porovnanie podnikových výsledkov s výsledkami odvetvia. Domáce zadanie: vypracovanie trendovej analýzy pomerových finančných ukazovateľov, porovnanie pomerových ukazovateľov vybraného podniku s relevantným odvetvím. 9. Testovanie priebežnej úrovne teoretických vedomostí študentov. Prezentácia k ekonomickej interpretácii výsledkov objektivizácie finančných ukazovateľov vybraného podniku. Nová téma: metódy kvantifikácie vplyvu činiteľov na syntetický podnikový ukazovateľ. 10. Možnosti a podmienky aplikácie metódy reťazového dosadzovania, logaritmickej a funkcionálnej metódy. Du Pontove rovnice rozkladu ukazovateľov ROA, ROE - jednoduchý a rozšírený model, rozklad ukazovateľa nákladovosti podniku. Domáce zadanie: vypracovanie analýzy rozkladu ukazovateľov ROA, ROE a rozkladu ukazovateľa nákladovosti vybraného podniku. 11. Prezentácia k ekonomickej interpretácii výsledkov rozkladu ukazovateľov ROA, ROE a rozkladu ukazovateľa podnikovej nákladovosti, Nová téma: komplexné hodnotenie finančnej situácie analyzovaného podniku, sumarizácia jeho silných a slabých stránok, návrh opatrení na zlepšenie finančnej kondície podniku. 12. Rekapitulácia semestrálnych poznatkov, záverečná semestrálna písomná práca.

Podmienky na absolvovanie predmetu

testovaním preukázaná priebežne nadobudnutá úroveň teoretických vedomostí 15 %,
záverečná semestrálna písomná práca 15 %, ústna skúška 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 22 h, účasť na cvičeniach 22 h, priebežné vypracovávanie domácich zadaní 40 h, príprava prezentácie domácich zadaní na cvičeniach 10 h, príprava na priebežné hodnotenie 20 h, príprava na skúšku 42 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022