Dlhové financovanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Nadobudnutie teoretických a praktických vedomostí a poznatkov o dlhovej situácii podniku s využitím analytických metód, možnostiach financovania podniku z cudzích zdrojov, najmä bankových úverov, alternatívnych zdrojoch financovania ako je lízing, faktoring, forfaiting, o regulácii bankového sektora v SR a Európskej únii, ako veriteľa poskytujúceho finančné zdroje podnikovej sfére, o vhodných úverových produktoch pre financovania potrieb podniku, právnych aspektoch úverovania a zabezpečovacích nástrojoch úverových produktov, o riadení záväzkových medzipodnikových vzťahoch a rizikách spojených s dlhovej situáciou v podniku.
Kompetentnosť:
• efektívne využívať podstatné informácie z hľadiska manažovania dlhu podniku,
• zhodnotenie finančnej situácie podniku z hľadiska zadlženosti,
• riadenie dlhovej a úverovej stratégie v rámci finančného rozhodovania podniku a možnosti získavania cudzích zdrojov financovania,
• posúdiť bonitu podniku vo vzťahu k banke ako budúceho veriteľa a jeho schopnosť splácať dlh,
• navrhnúť riešenia v súvislosti s prijímaním dlhu a poskytovaním úverov na medzipodnikovej úrovni.
Zručnosť:
• analyzovať finančnú situáciu v podniku z hľadiska zadlženosti a stanovenie limitov zadlženosti,
• kvantifikovať potreby zdrojov financovania, náklady na kapitál, najmä na dlh v podniku v rôznych spôsoboch financovania,
• získať základné zručnosti k hodnoteniu plnenia základných pravidiel v bankovej regulácii,
• spracovanie žiadosti podniku o poskytnutie bankového úveru a jej posúdenie v rámci úlohy banky v procese úverovania,
• uplatňovanie alternatívnych foriem financovania (lízing, faktoring, forfaiting).

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Obsah dlhového financovania.
2. Úverová stratégia podniku a rozhodovanie o poskytovaní úveru.
3. Dlhová stratégia a rozhodovanie o dlhovom financovaní podniku.
4. Analýza dlhovej situácie podniku.
5. Možnosti financovania prostredníctvom bankových úverových produktov.
6. História a súčasnosť bánk a bankového sektora v SR a v EÚ.
7. Regulácia bánk v rámci eurozóny.
8. Banky a bankovníctvo v SR.
9. Zabezpečovacie nástroje úverov.
10. Alternatívne formy dlhové financovania.
11. Riadenie podniku v podmienkach zadlženia.
12. Právne aspekty úverov a úverovania.
13. Psychologické a sociálne aspekty dlhového financovania a úverov.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Informácia o podmienkach absolvovania predmetu, rozdelenie tém seminárnych prác, riešenie a precvičovanie príkladov na spôsoby úrokový počet a úrokovanie dlhu.
2. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Stav a vývoj úverov a úrokových sadzieb doma a v zahraničí, porovnanie vývoja v SR s vybranými krajinami, vývoj úverov v nefinančných podnikoch podľa odvetví na Slovensku. Riešenie a precvičovanie príkladov na kvantifikáciu potreby finančných zdrojov.
3. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Pravidla bánk na poskytovanie úverov pre nefinančné podniky na Slovensku. Riešenie a precvičovanie príkladov na náklady dlhu a priemerné náklady kapitálu za podnik.
4. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Využívanie krátkodobého financovania v praxi slovenských podnikov. Riešenie a precvičovanie príkladov na rozhodovanie o financovaní dlhodobých investícií.
5. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Stav a vývoj pohľadávok a záväzkov nefinančných podnikov v SR. Riešenie a precvičovanie príkladov na nepeňažné úvery.
6. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Hodnotenie úverovej spôsobilosti podniku a obsah žiadosti podniku na získanie bankového úveru. Kontrolný test z doterajšieho učiva.
7. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Funkcie a nástroje centrálnej banky na riadenie menovej politiky. Riešenie a precvičovanie príkladov úverové a úrokové krytie a úverové náklady.
8. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Európska centrálna banka a nástroje na reguláciu bánk Eurozóny. Riešenie a precvičovanie príkladov na splátkové plány úverov- anuitné.
9. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Možnosti financovania investícií zo zdrojov Európskej banky pre obnovu a rozvoj a iných nekomerčných finančných subjektov (SZRB, EXIM...). Riešenie a precvičovanie príkladov na kontokorentný úver.
10. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Stav a vývoj lízingu a faktoringu v SR a v zahraničí, získanie finančných zdrojov vo vybranom podniku formou lízingu a faktoringu. Riešenie a precvičovanie príkladov na lízing a faktoring.
11. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k analýze dlhového financovania vybraného podniku.
12. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme využívanie dlhového financovania vo vybranom podniku, kvantifikácia pozitívnych efektov a negatívnych dopadov . Zápočtová písomka z prebranej látky.
13. Opakovanie nadobudnutých vedomostí a záverečné hodnotenie.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. HYRÁNEK, Eduard a kol. Dlhové financovanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 185 s. ISBN 978-80-225-3365-2.
2. HYRÁNEK, Eduard- JÁNOŠOVÁ, Veronika. Dlhové financovanie: praktikum. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 116 s. ISBN 978-80-225-3388-1.
3. POLOUČEK Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. Praha : Vydavateľstvo C.H. Beck 2009. 440 s. ISBN 978-80-740-0152-9.
4. RADOVÁ, Jarmila - DVOŘÁK Petr - MÁLEK Jiří, Finanční matematika pro každého. Praha: Grada Publishing, 2013. 304 s. ISBN 978-80-247-4831-3.
5. PECEŇ, Pavol - MELIŠ Roman. Bankové právo záväzkové. Bratislava : Vydavateľstvo Wolters Kluwer, 2018. 776 s. ISBN 978-80-8168-961-1.
Doplnková literatúra:
1. HUERTA de SOTO, Jesús. Peníze, banky a hospodářska krize. Praha : Nakladateľstvo ASPI, a.s., 2009. 908 s. ISBN 978-80-7357-411-6.
2. BECKER, Joachim - LESAY Ivan. Život na úver. Bratislava : Vydavateľstvo Inaque, 2012. 160 s. ISBN 978-80-970-9063-0.
3. TKÁČ, Marián. Bratislavské banky. Bratislava : Vydavateľstvo Marenčin PT, 2018. 176 s. ISBN 978-80-569-0263-9.
4. HORBULÁK, Zsolt. Finančné dejiny Európy, história peňažníctva, bankovníctva a zdanenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 275 s. ISBN 978-80-816-8191-2.
5. MAJERČÁKOVÁ, Daniela. Peniaze a bankovníctvo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 192 s. E-kniha. ISBN 978-80-7552-973-2.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Obsah dlhového financovania. Vymedzenie dlhu v rámci finančnej štruktúry kapitálu podniku, dlh ako dôležitý nástroj financovania potrieb v podniku, význam a posudzovanie dlhu z pohľadu investorov, manažmentu podniku, veriteľov a finančných analytikov. Súčasné trendy v dlhovom financovaní. 2. Úverová stratégia podniku a rozhodovanie o poskytovaní úveru. Riadenie poskytovania úverov iným podnikateľským subjektom, charakteristika obchodných, dodávateľských a zákazkových úverov. Limitujúce faktory poskytovania nepeňažných úverov. Vplyv poskytovania úverov na vlastnú finančnú situáciu podniku. 3. Dlhová stratégia a rozhodovanie o dlhovom financovaní podniku. Rozhodovanie manažmentu o zabezpečení finančných zdrojov pre potreby financovania prevádzkových a investičných potrieb podniku. Pozitívne efekty a negatívne dopady rozhodnutí o financovaní formou dlhu. Vplyv na finančnú a kapitálovú štruktúru podniku. 4. Analýza dlhovej situácie podniku. Schopnosť splácania dlhu, limity zadlženia podniku a prepojenie s peňažným tokom, kvantifikácia nákladov na dlh, interné a externé faktory ovplyvňujúce výšku nákladov na dlh. 5. Možnosti financovania prostredníctvom bankových úverových produktov. Formy krátkodobých bankových úverov pre potreby financovania prechodných prevádzkových potrieb, charakteristika a princípy financovania pomocou kontokorentných, revolvingových a lombardných úverov, princíp a využitie zmeniek pre financovanie, formy dlhodobých bankových úverov pre financovanie investičných potrieb, hypotekárne úvery. 6. História a súčasnosť bánk a bankového sektora v SR a v EÚ. Počiatky vzniku bánk a ich historický vývoj od 19. storočia až po súčasnosť v SR. Negatívne dôsledky riadenia bánk v 90-tych rokoch na Slovensku pred a po rozdelení Československa. Stručná charakteristika najstarších svetových bánk. Charakteristika komerčných bánk na Slovensku v súčasnosti. 7. Regulácia bánk v rámci eurozóny. Princípy, ciele a úloha Európskej centrálnej banky a jej vplyv na eurozónu, štruktúra a rozhodovacie orgány. Riadenie menovej politiky v rámci eurozóny. Charakteristika európskeho systému riešenia finančných ťažkostí komerčných bánk v eurozóne, jednotný systém ochrany vkladov v komerčných bankách. 8. Banky a bankovníctvo v SR. Princípy regulácie bankového sektora a pravidlá obozretnosti podnikania bánk v súčasnosti na Slovensku. BASEL III. Úloha centrálnej banky, t.j. Národnej banky Slovenska v riadení menovej politiky. Posudzovanie stability bánk z pohľadu klientov a dosahovaných finančných výsledkov. 9. Zabezpečovacie nástroje úverov. Zabezpečovacia, preventívna a uhradzovacia funkcia zabezpečovacích nástrojov úverov. Formy zabezpečovacích nástrojov ako vedľajších záväzkov. Charakteristika bankovej záruky, ručenia, zmenky, uznanie dlhu, zmluvná pokuta, záložné právo, predmety a formy záloh ako sú nehnuteľnosti, obchodné podiely a ďalšie, registrácia záložného práva, notársky centrálny register záložných práv, zádržné právo a možnosti jeho využitia. Register úverov a záruk. 10. Alternatívne formy dlhové financovania. Charakteristika jednotlivých v praxi často používaných foriem financovania ako je lízing, faktoring a forfaiting. Predmet financovania prostredníctvom operatívneho a finančného lízingu a jeho výhody a nevýhody pre financovanie potrieb podniku. Charakteristika a využitie uplatňovania faktoringu v podmienkach podnikateľských aktivít a zabezpečenia financovania potrieb podniku. Princíp a charakteristika forfaitingu. 11. Riadenie podniku v podmienkach zadlženia. Príčiny existencie dlhu, dôvody vzniku platobnej neschopnosti, varovné signály o budúcich problémoch zadlženého podniku, charakteristika objektívnych a subjektívnych finančných ťažkostí a možnosti ich eliminácie. Povinnosti dlžníka a ozdravné opatrenia na zlepšenie nepriaznivej finančnej situácie podniku. Možnosti reštrukturalizácie finančných procesov podniku. 12. Právne aspekty úverov a úverovania. Základné právne úpravy úverov a úverových procesov. Obsah úverovej zmluvy, práva a povinnosti dlžníka a veriteľa. Postihy a riziká pri nedodržiavaní úverových zmlúv. Ustanovenia základných právnych noriem v súvislosti s úverom a úrokom ako je Zákon o bankách, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník. 13. Psychologické a sociálne aspekty dlhového financovania a úverov. Prečo sa zadlžujeme, prečo nesplácame úvery a pôžičky, typy poctivých a špekulatívnych dlžníkov a ich psychologické a sociálne charakteristiky a postoje. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Informácia o podmienkach absolvovania predmetu, rozdelenie tém seminárnych prác, riešenie a precvičovanie príkladov na spôsoby úrokový počet a úrokovanie dlhu. 2. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Stav a vývoj úverov a úrokových sadzieb doma a v zahraničí, porovnanie vývoja v SR s vybranými krajinami, vývoj úverov v nefinančných podnikoch podľa odvetví na Slovensku. Riešenie a precvičovanie príkladov na kvantifikáciu potreby finančných zdrojov. 3. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Pravidla bánk na poskytovanie úverov pre nefinančné podniky na Slovensku. Riešenie a precvičovanie príkladov na náklady dlhu a priemerné náklady kapitálu za podnik. 4. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Využívanie krátkodobého financovania v praxi slovenských podnikov. Riešenie a precvičovanie príkladov na rozhodovanie o financovaní dlhodobých investícií. 5. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Stav a vývoj pohľadávok a záväzkov nefinančných podnikov v SR. Riešenie a precvičovanie príkladov na nepeňažné úvery. 6. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Hodnotenie úverovej spôsobilosti podniku a obsah žiadosti podniku na získanie bankového úveru. Kontrolný test z doterajšieho učiva. 7. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Funkcie a nástroje centrálnej banky na riadenie menovej politiky. Riešenie a precvičovanie príkladov úverové a úrokové krytie a úverové náklady. 8. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Európska centrálna banka a nástroje na reguláciu bánk Eurozóny. Riešenie a precvičovanie príkladov na splátkové plány úverov- anuitné. 9. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Možnosti financovania investícií zo zdrojov Európskej banky pre obnovu a rozvoj a iných nekomerčných finančných subjektov (SZRB, EXIM...). Riešenie a precvičovanie príkladov na kontokorentný úver. 10. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme Stav a vývoj lízingu a faktoringu v SR a v zahraničí, získanie finančných zdrojov vo vybranom podniku formou lízingu a faktoringu. Riešenie a precvičovanie príkladov na lízing a faktoring. 11. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k analýze dlhového financovania vybraného podniku. 12. Prezentácia študentov v ppt a diskusia k téme využívanie dlhového financovania vo vybranom podniku, kvantifikácia pozitívnych efektov a negatívnych dopadov . Zápočtová písomka z prebranej látky. 13. Opakovanie nadobudnutých vedomostí a záverečné hodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

15 % priebežná seminárna práca na zadanú tému, 15 % priebežná písomná práca z príkladov, 70 % ústna skúška

Pracovné zaťaženie študenta

104 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 10 h, príprava na priebežné písomné testy a zápočtovú písomku 10 h, spracovanie seminárnej práce 6 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022