Analýza finančných trhov

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Nadobudnutie teoretických a praktických vedomostí a poznatkov o nástrojoch finančného trhu a spôsoboch výpočtu ich vnútornej hodnoty. Predmet je primárne zameraný na nástroje peňažného a kapitálového trhu. Okrem získania poznatkov o finančnom trhu, inštitúciách, ktoré na ňom pôsobia, právnom rámci a mechanizme jeho fungovania, ako aj výnosoch, rizikách a spôsoboch ohodnocovania konkrétnych finančných nástrojov, študenti tiež nadobúdajú všeobecne uplatniteľné vedomosti - najmä o pohybe po časovej osi pri výpočte vnútornej hodnoty nástrojov ku konkrétnemu bodu v čase, a to aj pri meniacich sa podmienkach. Dané vedomosti sú aplikovateľné aj v nadväzných predmetoch a študijných odboroch.
Kompetentnosť:
• nadobudnutie detailného prehľadu o finančnom trhu, jeho mechanizme, subjektoch a ponúkaných nástrojoch,
• kompetentnosť v ohodnocovaní vybraných nástrojov finančného trhu,
• porovnanie výhodnosti finančných ponúk a sofistikovaný výber z viacerých možností,
• efektívne riadenie finančných investícií podniku a nachádzanie investičných príležitostí,
• kompetentnosť v oblasti ohodnocovania akcií podnikov prostredníctvom výnosových metód.
Zručnosť:
• nadobudnutie zručnosti pri výpočte vnútornej hodnoty finančných nástrojov, a to najmä rôznych nástrojov peňažného a kapitálového trhu,
• získanie zručností pre kvantifikáciu výnosov a rizika plynúcich z rôznych finančných nástrojov,
• získanie schopnosti porovnať výnosy rôznych nástrojov s rozdielnou splatnosťou či emitovaných na rôznych medzinárodných trhoch,
• získanie prehľadu o finančnom trhu, jeho jednotlivých segmentoch, nástrojoch a legislatívnej úprave.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie cvičení:
1. Teoretická časť: Úvod do finančného trhu.
2. Teoretická časť: Súčasná hodnota.
3. Teoretická časť: Časová os, jej tvorba a pohyb po nej.
4. Teoretická časť: Úrok a úrokové sadzby.
5. Teoretická časť: Peňažný trh.
6. Teoretická časť: Pokladničné poukážky.
7. Teoretická časť: Kapitálový trh.
8. Teoretická časť: Základné variácie klasických obligácií s fixne stanovenou kupónovou sadzbou a nominálnou hodnotou splatnou v poslednom roku životnosti.
9. Teoretická časť: Inovácie v oblasti obligácií a špecifiká ich ohodnocovania.
10. Teoretická časť: Akcie.
11. Teoretická časť: Výnosové metódy ohodnocovania akcií - stupňovitý rast dividend spoločnosti.
12. Teoretická časť: Model čistej súčasnej hodnoty rastových príležitostí (NPVGO).
13. Teoretická časť: Devízový trh, jeho podstata, kurzové systémy, faktory vplývajúce na menový kurz a obchodovanie na devízovom trhu.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. HRVOĽOVÁ, Božena - BADURA, Peter - MARKOVÁ Jana. Analýza finančných trhov. 3. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 516 s. ISBN 978-80-7478-948-9.
2. HRVOĽOVÁ, Božena - BADURA, Peter. Analýza finančných trhov : praktikum. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 195 s. ISBN 978-80-225-3917-3.
3. HRVOĽOVÁ, Božena. Ceny a hodnoty akcií. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 516 s. ISBN 978-80-225-2747-7.
4. CHOVANCOVÁ, Božena - MALACKÁ, Viera - DEMJÁN, Valér - KOTLEBOVÁ, Jana. Finančné trhy: nástroje a transakcie. 2. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 664 s. ISBN 978-80-8168-331-2.
5. BLAKE, David. Financial Market Analysis. 2nd edition. Chichester : Wiley, 1999. 748 s. ISBN 978-0-471-87728-8.
6. MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku. 4. vyd. Praha : Ekopress, 2018. 550 s. ISBN 978-80-87865-38-5.
7. DAMODARAN, Aswath. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. 3rd edition. Wiley finance, 2012. 992 s. ISBN 978-1118011522.
Doplnková literatúra:
1. POLEDNÁKOVÁ, Anna - BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Medzinárodný finančný manažment. 2 vyd. Bratislava : Iura Edition (Wolters Kluwer). 2011. 80 s. ISBN 978-80-8078-420-1.
2. FETISOVOVÁ, Elena et al. Podnikové financie: praktické aplikácie a zbierka príkladov. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 224 s. ISBN 978-80-571-0162-8.
3. VLACHYNSKÝ, Karol et al. Podnikové financie. Bratislava : Iura Edition (Wolters Kluwer). 2009. 514 s. ISBN 978-80-8078-258-0.
4. JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. Praha : Grada publishing. 2008. 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4.
5. MAŘÍK, Miloš et al. Metody oceňování podniku pro pokročilé. Praha : Ekopress. 2018. 548 s. ISBN 978-80-878-6542-2.
6. VINEY, Christopher - PHILIPS, Peter. Financial Institutions, Instruments and Markets. 8th edition. New York : McGraw-Hill Education. 2015. 784 s. ISBN 978-17-4307-995-9.
7. CHISHOLM, Andrew M. An Introduction to International Capital Markets: Products, Strategies, Participants. 2nd Edition. Chichester : Wiley, 2009. 448 s. ISBN 978-0470758984.
8. PILBEAM, Keith. Finance and Financial Markets. 4th Edition. New York : Red Globe Press. 2018. 526 s. ISBN 978-02-3023-321-8.
9. ROSS, Stephen - WESTERFIELD, Randolph - JAFFE, Jeffrey - JORDAN, Bradford. Corporate Finance. 12th Edition. London : McGraw-Hill Education. 2019. 1040 s. ISBN 978-12-599-1894-0.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie cvičení: 1. Teoretická časť: Úvod do finančného trhu. Charakteristika finančného trhu. Sprostredkovatelia na finančnom trhu, finančné nástroje a mechanizmus finančného trhu. Legislatívna úprava a základné definície. Členenie finančného trhu na základné segmenty. Funkcie finančného trhu a aktuálne trendy v jeho vývoji. Medzinárodný finančný trh. Zlyhania trhu. Úvod do ohodnocovania finančných nástrojov a ich vnútorná hodnota. Základy časovej hodnoty peňazí. Budúca hodnota. Podstata jednoduchého a zloženého úročenia a ich vzájomné rozdiely. Úročenie jednej sumy a anuitných platieb. Praktická časť: Diskusia o finančnom trhu, jeho jednotlivých segmentoch. Získanie prehľadu o aktuálnych vedomostiach študentov o finančnom trhu a finančných nástrojoch, o ktorých majú teoretické vedomosti alebo praktické skúsenosti s nimi. Diskusia o zlyhaniach finančného trhu a dôvodoch, prečo je nutné naučiť sa správne ohodnocovať finančné nástroje. Príklady na výpočet úroku a budúcej hodnoty pri jednom vklade alebo pravidelných platbách. 2. Teoretická časť: Súčasná hodnota. Diskontovanie jednej sumy a anuitných platieb. Vzorce využívané pri výpočte súčasnej hodnoty. Vzťah medzi súčasnou hodnotou a budúcou hodnotou. Špecifické situácie pri výpočte súčasnej hodnoty (rastúca anuita, perpetuita, rastúca perpetuita). Čistá súčasná hodnota. Praktická časť: Príklady na výpočet súčasnej hodnoty - z jednej sumy ako aj pri pravidelných anuitných platbách. Práca s variáciami pri výpočte súčasnej hodnoty pre peňažné toky s obmedzenou i neobmedzenou splatnosťou - príklady na výpočet súčasnej hodnoty rastúcej anuity, perpetuity, rastúcej perpetuity. 3. Teoretická časť: Časová os, jej tvorba a pohyb po nej. Základné pravidlá pri práci s časovou osou a vzorcami na výpočet časovej hodnoty peňazí. Variácie obyčajnej anuity - anuita vopred, odložená anuita, riedka anuita. Vzájomné kombinácie anuít, ich zakreslenie na časovú os a spôsoby riešenia konkrétnych situácií. Zhrnutie podstaty a previazanosti súčasnej a budúcej hodnoty a aplikácia získaných znalostí pre finančné rozhodnutia v praxi. Praktická časť: Práca s časovou osou. Výpočet súčasnej alebo budúcej hodnoty do ľubovoľného okamihu v čase. Po zvládnutí časovej osi a pohybu po nej je možné riešiť špecifické príklady na výpočet súčasnej a budúcej hodnoty, ako aj ich nadväznosť na reálne finančné otázky a rozhodovanie v praxi. 4. Teoretická časť: Úrok a úrokové sadzby. Rôzne typy úrokových sadzieb využívaných na finančnom trhu. Nominálna, čistá, reálna, spotová, forwardová, efektívna úroková sadzba. Štandardy lehoty splatnosti využívané na finančnom trhu. Teória a spôsob výpočtu súčasnej a budúcej hodnoty pri častejšej frekvencii úročenia a platieb ako len jedenkrát ročne. Praktická časť: Práca s rôznymi typmi úrokových sadzieb. Prepočet nominálnej sadzby na čistú úrokovú sadzbu, reálnu úrokovú sadzbu, reálnu a čistú úrokovú sadzbu. Výpočet forwardových sadzieb zo známych spotových sadzieb a ich vysvetlenie ich vzájomných väzieb. Prepočet nominálnej úrokovej sadzby na ročnú efektívnu úrokovú sadzbu. Výpočet budúcej a súčasnej hodnoty v prípade vyššej frekvencie vkladov a úročenia ako len jedenkrát ročne. 5. Teoretická časť: Peňažný trh. Definícia a charakteristika peňažného trhu. Legislatívna úprava. Cena na peňažnom trhu, úrok a diskont. Subjekty peňažného trhu. Základné finančné nástroje peňažného trhu - depozitné certifikáty, pokladničné poukážky, zmenky, šeky atď. Depozitné certifikáty. Charakteristika a špecifiká depozitných certifikátov. Vzorce využívané pri ohodnocovaní depozitných certifikátov. Praktická časť: Prepočty týkajúce sa depozitných certifikátov. Výpočet úroku a budúcej hodnoty depozitných certifikátov. Ročná efektívna úroková sadzba. Vnútorná hodnota depozitného certifikátu na sekundárnom trhu. Výpočet alikvotného úrokového výnosu a istiny. Miera aktuálneho úrokového výnosu pre investora a jej súvislosť s aktuálnou trhovou cenou na sekundárnom trhu. Výpočet výnosu po dobu držania depozitného certifikátu pre investora, ktorý depozitný certifikát kúpil a držal len istý čas. 6. Teoretická časť: Pokladničné poukážky. Charakteristika pokladničných poukážok. Špecifiká pokladničných poukážok na Slovensku a v zahraničí. Aukcie pokladničných poukážok formou americkej a holandskej aukcie. Rozdiel medzi sadzbou diskontu, mierou výnosu a mierou investičného výnosu. Vzorce využívané pri ohodnocovaní pokladničných poukážok. Praktická časť: Výpočty súvisiace s pokladničnými poukážkami. Cena pokladničných poukážok na primárnom aj sekundárnom trhu, ak sú kótované na základe miery výnosu. Cena pokladničných poukážok na primárnom aj sekundárnom trhu, ak sú kótované na základe sadzby diskontu. Výpočet výšky diskontu pre investora - pri známej miere výnosu ako aj sadzbe diskontu. Prepočet medzi sadzbou diskontu, mierou výnosu a investičným výnosom. Výpočet výnosu po dobu držania pokladničných poukážok. 7. Teoretická časť: Kapitálový trh. Charakteristika kapitálového trhu a základné rozdiely oproti peňažnému trhu. Legislatívna úprava. Subjekty pôsobiace na kapitálovom trhu. Nástroje kapitálového trhu. Dlhopisy (obligácie). Definícia a špecifiká dlhopisov. Splatnosť obligácií a ich zaručenie. Vzťah medzi kupónovou sadzbou a požadovanou mierou výnosu investora pri oceňovaní obligácií. Zmena úrokových sadzieb a jej vplyv na zmenu cien obligácií na trhu. Teória tvorby požadovanej miery výnosu. Základy ohodnocovania obligácií. Obligácie s nulovým kupónom. Večná renta. Klasické obligácie s fixne stanoveným kupónom a nominálnou hodnotou splatnou v poslednom roku životnosti. Praktická časť: Tvorba požadovanej miery výnosu investora pre diskontovanie budúcich peňažných tokov. Výpočet vnútornej hodnoty obligácií s nulovým kupónom, večnej renty a klasických obligácií s fixne stanoveným kupónom a nominálnou hodnotou splatnou v poslednom roku životnosti. 8. Teoretická časť: Základné variácie klasických obligácií s fixne stanovenou kupónovou sadzbou a nominálnou hodnotou splatnou v poslednom roku životnosti. Obligácie s častejším kupónom, obligácie s rastúcim kupónom a rastúcou nominálnou hodnotou, obligácie s vynechaným kupónom. Pravidlá ohodnocovania obligácií k ľubovoľnému dňu medzi výplatou dvoch kupónov. Praktická časť: Riešenie príkladov na ohodnocovanie základných variácií klasických obligácií s fixným kupónom - obligácie s vyššou frekvenciou výplaty kupónov ako na ročnej báze, obligácie s rastúcim kupónom a rastúcou nominálnou hodnotou, obligácie s vynechaným kupónom. Ohodnocovanie obligácií k ľubovoľnému dátumu. 9. Teoretická časť: Inovácie v oblasti obligácií a špecifiká ich ohodnocovania. Vyzlečené dlhopisy, dlhopisy s pohyblivým kupónom, inverzné dlhopisy, kombinované dlhopisy a iné. Spôsoby merania výnosov pri investovaní do obligácií. Riziko dlhopisov, durácia. Praktická časť: Príklady na ohodnocovanie vybraných inovácií v oblasti obligácií - obligácií s pohyblivým kupónom, vyzlečených obligácií, inverzných obligácií, kombinovaných obligácií a iných. Meranie výnosov pri investovaní do obligácií. Meranie rizika pri obligáciách prostredníctvom výpočtu durácie. 10. Teoretická časť: Akcie. Definície a špecifiká týkajúce sa akciového trhu. Právny rámec pre akciové spoločnosti, práva a povinnosti akcionárov. Kmeňové a prioritné akcie. Výhody a nevýhody akcií pre emitenta. Výhody a nevýhody akcií pre investora. Prístupy k ohodnocovaniu akcií a základné modely. Podstata výnosových metód uplatňovaných pri ohodnocovaní akcií. Modely diskontovaných dividend pre nulový, konštantný a nerovnomerný rast dividend. Praktická časť: Základné výpočty pri výnosových metódach a aplikácia modelu diskontovaných dividend. Ohodnocovanie akcií pri konštantnom a rovnomernom raste na báze perpetuity a rastúcej perpetuity. Výpočet a zmena hodnoty akcie pri posune po časovej osi. Výpočet hodnoty akcií v prípade odloženej výplaty dividend na neskoršie obdobie. 11. Teoretická časť: Výnosové metódy ohodnocovania akcií - stupňovitý rast dividend spoločnosti. Ohodnocovanie akcií pri dvojstupňovom a trojstupňovom raste dividend. Špecifiká výpočtu hodnoty akcií s rastúcou a meniacou sa dividendou ku konkrétnemu roku, pohyb po časovej osi pri výpočte vnútornej hodnoty. Praktická časť: Aplikácia modelu diskontovaných dividend pre nerovnomerný rast - dvojstupňový a trojstupňový rast dividend. Pohyb po časovej osi a výpočet vnútornej hodnoty akcií ku konkrétnemu bodu v čase. Zohľadnenie meniacej sa situácie pri výplate dividendy. 12. Teoretická časť: Model čistej súčasnej hodnoty rastových príležitostí (NPVGO). Model diskontovaných Free Cash Flows (Entity a Equity). Modely kapitalizovaných čistých výnosov. Model diskontovanej ekonomickej pridanej hodnoty (EVA). Alternatívne možnosti a metódy oceňovania akcií - majetkové metódy, metódy založené na analýze trhu a pod. Stanovenie požadovanej miery výnosu a určenie očakávanej miery rastu pri akciách. Praktická časť: Výpočet hodnoty akcií spoločnosti prostredníctvom modelu čistej súčasnej hodnoty rastových príležitostí, modelu diskontovaných Free Cash Flows, modelu kapitalizovaných čistých výnosov a modelu diskontovanej ekonomickej pridanej hodnoty. Praktické ukážky výpočtu požadovaného výnosu a výpočtu očakávanej miery rastu pri akciách. 13. Teoretická časť: Devízový trh, jeho podstata, kurzové systémy, faktory vplývajúce na menový kurz a obchodovanie na devízovom trhu. Trh zlata a drahých kovov, spôsoby investovania do drahých kovov a obchodovanie so zlatom. Poistný trh, špecifiká, dozor nad poistným trhom, riadenie podnikateľského rizika. Trh derivátov a jeho finančné nástroje. Praktická časť: Príklady týkajúce sa obchodovania na ostatných trhoch. Obchodovanie s menami na devízovom trhu, bid a ask ceny, výpočet zisku. Rôzne spôsoby investovania do drahých kovov, komoditný trh, prepočty rýdzosti zlata. Poistný trh a platené poistné, vybrané poistné produkty pre podnikateľov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % body za plnenie domácich úloh a aktivitu na cvičeniach, 20 % praktická časť skúšky (výpočet príkladov), 50 % teoretická časť skúšky

Pracovné zaťaženie študenta

156 hodín (52 hodín účasť na cvičeniach, 32 h vypracovanie domácich zadaní a príprava na cvičenia, 32 h príprava na praktickú časť skúšky s výpočtom príkladov, 40 h príprava na teoretickú časť skúšky)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022