Vnútropodnikový manažment výroby

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Súhrn poznatkov o vnútropodnikovom manažmente výroby, objasnenie špecifík vnútropodnikového podnikania vzhľadom na procesnú stránku výroby, informačné a organizačné aspekty. Podstata operačného manažment a ekonomické hodnotenie vnútropodnikových výrobných útvarov.
Kompetentnosť:
• schopnosť aplikácie praktických poznatkov z cvičení v praxi,
• monitorovanie a meranie výkonnosti vo vnútropodnikovom manažmente výroby,
• optimalizácia a zlepšovanie vnútropodnikových procesov.
Zručnosť:
• porozumenie základným pojmom,
• poznanie spôsobov, metód a koncepcií rozvoja vnútropodnikového manažmentu výroby,
• orientácia v aktuálnych otázkach procesného riadenia vnútropodnikového manažmentu výroby.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Úvodné informácie
2. Podstata, osobitosti, princípy a predpoklady moderného VMV
3. Organizácia a hlavné subjekty VMV
4. Vnútropodnikový informačný systém
5. Ekonomické aspekty VMV
6. Hodnotenie vnútropodnikových organizačných útvarov z hľadiska ich prínosu k podnikovým výsledkom
7. Vnútropodnikové plánovanie výroby
8. Operačný manažment výroby
9. Typové sústavy operačného plánovania, plánovacie normatívy v jednotlivých typoch výroby
10. Plánovacie normatívy v kusovej výrobe
11. Plánovacie normatívy v sériovej výrobe
12. Plánovacie normatívy v hromadnej výrobe
13. Zhrnutie a opakovanie prebranej učebnej látky
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Úvod
2. Materiálový tok
3. Využitie ABC analýzy v skladovom hospodárstve a vo vnútropodnikovom manažmente výroby
4. Vyvažovanie prúdových liniek
5. Obnova znamená proces reprodukcie strojov a zariadení, pri ktorom sa nahrádzajú novými
6. Výpočet príkladov
7. Využitie metód sieťovej analýzy vo VMV
8. Analýza časových rezerv v sieťovej analýze
9. Výpočet parametrov prúdovej linky
10. Optimalizácia plánovania materiálových potrieb a podnikových zdrojov
11. Optimalizácia zásob vo vnútropodnikovom manažmente výroby
13. Zhrnutie

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. DUPAĽ, Andrej - RAKOVSKÁ, Júlia. Vnútropodnikový manažment výroby. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 987-80-225-2880-1.
2. DUPAĽ, Andrej - LOVÍŠKOVÁ, Jana - RAKOVSKÁ, Júlia. Vnútropodnikový manažment výroby. Zbierka príkladov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 136 s. ISBN 987-80-225-3849-7.
3. DUPAĽ, Andrej a kol., 2019. Manažment výroby. Bratislava : Sprint, 2019. 365 s. ISBN 987-80-89710-50-8.
4. LEŠČIŠIN, Michal - STERN, Juraj - DUPAĽ, Andrej. Rozvojový manažment výroby. Bratislava : Elita, 1994. 183 s. ISBN 80-85323-80-X.
5. TOMEK, Gustav - VÁVROVÁ, Věra. Integrované řízení výroby. Praha : Grada Publishing, 2014. 368 s. ISBN 978-80-247-4486-5.
Doplnková literatúra:
1. BELLGRAN, Monica 2010. Production development: design and operation of production systems. London: Springer, 2010. 340 s. ISBN 978-18-488-2494-2.
2. BREZINA, Ivan - IVANIČOVÁ, Zlatica - PEKÁR, Juraj. Operačná analýza. Bratislava : Iura Edition, 2007. 243 s. ISBN 978-80-8078-176-7.
3. JANDA, Patrik. Vnitrofiremní komunikace. Praha : Grada Publishing, 2004. 136 s. ISBN 80-247-0781-0.
4. MÁCA, Jaromír - LEITNER, Bohuš. Operačná analýza 1. Žilina : Žilinská univerzita, 1999. 225 s. ISBN 978-80-888-2939-2.
5. POPOV, Georgi a Jivka OVTCHAROVA, eds. Industry 4.0: Technological Basis of Industry 4.0: Dominant Technologies in Industry 4.0: Business & Industry 4.0: Society & Industry 4.0 [online]. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 2018, online 295 s. ISSN 2535-0161.
6. RYBANSKÝ, Rudolf. Manažérstvo výroby. Návody na cvičenia. Bratislava : STU, 2005. 195 s. ISBN 978-80-227-2190-5.
7. SEDLÁČEK, Milan – SUCHÁNEK, Petr – ŠPALEK, Jiří 2012. Kvalita a výkonnost průmyslových podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 127 s. ISBN 978-80-210-6075-3.
8. UNČOVSKÝ, Ladislav. a kol. Modely sieťovej analýzy. Bratislava : Alfa, 1991. 236 s. ISBN 80-05-00812-0.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Úvodné informácie: Predmet Vnútropodnikový manažment výroby (VMV) nadväzuje na Manažment výroby a zaoberá sa hlbším vysvetlením princípov výroby. VMV prenáša podnikanie až do samotných vnútropodnikových organizačných jednotiek, ktorých výsledky sa dostávajú na trh. Na tomto predmete sa študenti oboznámia okrem iného aj s vybranými metódami optimalizácie výrobného procesu a ich aplikáciou na konkrétnych príkladoch. 2. Podstata, osobitosti, princípy a predpoklady moderného VMV: VMV je špecifickou oblasťou riadiacej činnosti. V podmienkach trhovej ekonomiky si výrobné podniky čoraz viac uvedomujú potrebu sústavného zlepšovania výrobných procesov, čo vplýva aj na riadenie podniku ako celku. Moderný VMV je charakterizovaný niekoľkými základným princípmi, ktoré možno ďalej rozviesť a pre ich fungovanie je potrebné zabezpečiť určité predpoklady. 3. Organizácia a hlavné subjekty VMV: Organizačné aspekty vo VMV sú dané predovšetkým sústavou vnútropodnikových pravidiel a činnosťou ich hlavných subjektov, resp. profit-centier. Medzi hlavné subjekty (profit-centrá) VMV možno zaradiť: nákup a zásobovanie, prípravu výroby, samotnú výrobu, obsluhu výroby, odbyt a predaj, logistiku. Charakterizujeme a vysvetľujeme najdôležitejšie úlohy a činnosti jednotlivých vnútropodnikových organizačných jednotiek. 4. Vnútropodnikový informačný systém: Základom VMV je vytvorenie spoľahlivého informačného systému s požadovanými parametrami. Pre VMV sú dôležité informácie, pomocou ktorých poznávame súčasný stav a priebeh procesov, ako aj výsledky podnikateľskej činnosti. Ide o informácie najmä z týchto subjektov: marketing, účtovníctvo a štatistika, operatívna evidencia, financie, personalistika, príprava výroby, súhrnné plánovanie, manažment kvality a pod. Na riadenie výroby sa využíva údajová informačná základňa, pričom existujú rôzne prístupy k jej vytváraniu. 5. Ekonomické aspekty VMV: a) Hodnotenie vnútropodnikových jednotiek z pohľadu príspevku na úhradu fixných nákladov a tvorby zisku: Základom riešenia sú nasledovné ukazovatele: tržby z obratu, celkové výkony, fixné náklady v členení na výrobkové, útvarové a podnikové, variabilné náklady. Z nich vypočítame príspevok na úhradu PV I, II, III, IV. b) Hodnotenie vnútropodnikových jednotiek na základe portfóliových matíc (matica BCG, matica GE a pod.) 6. Hodnotenie vnútropodnikových organizačných útvarov z hľadiska ich prínosu k podnikovým výsledkom: Kvalita a úroveň VMV je dôležitým determinantom prosperity podniku. Študenti sa oboznámia s postupom hodnotenia strategického potenciálu, aktuálneho postavenia a špecifických oblastí vnútropodnikových organizačných jednotiek. 7. Vnútropodnikové plánovanie výroby. Možnosti vytvárania systémov plánovania a riadenia výroby: Hlavné ciele vnútropodnikového plánovania výroby. Faktory určujúce spôsob (profil) vnútropodnikového plánovania výroby. Priebeh vnútropodnikového plánovania výroby. Delenie systémov plánovania a riadenia výroby. 8. Operačný manažment výroby. Úlohy, význam a procesná organizácia operačného manažmentu výroby: Operačný manažment výroby je súhrnom činností, ktoré predstavujú uzavretý podsystém riadenia podnikateľskej jednotky. Jeho význam spočíva v tom, že zabezpečuje plnenie úloh a činností v krátkodobom časovom horizonte. Vysvetlenie jednotlivých častí procesnej organizácie operačného manažmentu výroby. 9. Typové sústavy operačného plánovania, plánovacie normatívy v jednotlivých typoch výroby: sústava plánovania podľa zákaziek (používa sa v kusovej výrobe), sústava plánovania v periodických dávkach podľa štandardného plánu (charakteristická pre sériovú výrobu), sústava plánovania podľa noriem zásob rozpracovanej výroby (výroba na sklad), sústava plánovania podľa predstihov (podľa termínov zadávania a odvádzania), sústava plánovania podľa rytmu odvádzania výroby. 10. Plánovacie normatívy v kusovej výrobe: Vysvetľujeme jednotlivé plánovacie normatívy, medzi ktoré patria: termínové rozvrhy práce na zákazke, termínové rozvrhy zaťaženia pracovísk, výpočet dĺžky výrobného cyklu a zásob nedokončených výrobkov. 11. Plánovacie normatívy v sériovej výrobe: stanovenie rozsahu a rytmu dávok (výrobná a dopravná dávka), stanovenie dĺžky výrobného cyklu a predstihu výroby, stanovenie objemu nedokončenej (rozpracovanej) výroby, štandardné plány (rozvrhy) práce. 12. Plánovacie normatívy v hromadnej výrobe: štandardné normatívy taktu a rytmu výroby, stanovenie normatívov nedokončenej výroby (výrobné a skladové zásoby), štandardné plány práce liniek, pričom rozoznávame dva druhy: štandardný plán stálej prúdovej linky s prerušovanou výrobou a štandardné plány striedavých prúdových liniek. 13. Zhrnutie a opakovanie prebranej učebnej látky. Diskusia so študentmi o aktuálnych otázkach a moderných trendoch vo vnútropodnikovom manažmente výroby na Slovensku i v zahraničí. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Úvod: Obsah cvičení tvoria tri okruhy problémov, v ktorých sa kladie dôraz najmä na metodologické a metodické východiská v aktuálnych oblastiach vnútropodnikového manažmentu výroby, plánovacie normatívy v jednotlivých typoch výroby a modelovanie procesov obnovy, a tiež na vybrané metódy a postupy optimalizácie, ktoré sa uplatňujú vo vnútropodnikovom manažmente výroby. Na úvodnom cvičení sa študenti oboznámia s obsahom predmetu, témami seminárnych prác a zadaní, ako aj s kritériami priebežného hodnotenia ich práce počas semestra. 2. Materiálový tok: Je východiskovým bodom analýzy manipulačných procesov. Postupová metóda sa využíva na analýzu materiálového toku a jej podstata spočíva v pravidelnom zázname všetkých operácií, ktoré súvisia s pohybom materiálu. Tieto záznamy sa zapisujú do tzv. postupového listu. Rozoznávame postupové listy pre jeden výrobok a pre viac výrobkov (skupinu výrobkov). Pre zostavovanie postupových diagramov a grafov slúžia značky, ktoré zobrazujú jednotlivé druhy operácií. 3. Využitie ABC analýzy v skladovom hospodárstve a vo vnútropodnikovom manažmente výroby: Vychádza zo zostupného usporiadania položiek nakupovaného resp. skladovaného materiálu podľa hodnoty obratu a kumulovaných hodnôt obratu. Pre zvolené kritérium sa určia hranice medzi skupinou položiek A, B a C (spravidla 80-15-5 percent). 4. Vyvažovanie prúdových liniek: Je založené na priraďovaní výrobných alebo montážnych operácií na jednotlivé pracoviská linky tým spôsobom, ktorým možno dosiahnuť maximálne využitie týchto pracovísk. Na riešenie vyvažovania prúdovej linky využijeme Moodie – Youngovu metódu, pričom určíme počet a časové využitie pracovísk linky. Vypočítame denné odvádzané množstvo, denné zadávané množstvo výrobkov, takt a rytmus výroby, zostavíme precedenčný diagram a samotné riešenie vyvažovania uskutočníme pomocou tabuľky. Následne vypočítame časové využitie pracovísk linky. 5. Obnova znamená proces reprodukcie strojov a zariadení, pri ktorom sa nahrádzajú novými: a) pri zachovaní ich úžitkových vlastností a počtu (jednoduchá obnova), b) pri zachovaní úžitkových vlastností a zvyšovaní počtu strojov a zariadení (rozšírená obnova). Teória obnovy je v podstate založená na princípoch teórie pravdepodobnosti. 6. Výpočet príkladov: optimalizácia obnovy v závislosti od nákladov spojených s údržbou a konštantným koeficientom ich rastu, optimalizácia obnovy v závislosti od rastúcich nákladov spojených s údržbou, optimalizácia obnovy v závislosti od nákladov spojených s údržbou, preventívna údržba v určitom čase a v určitom veku. 7. Využitie metód sieťovej analýzy vo VMV: Obsahom cvičenia je prehĺbenie vedomostí z predmetu Manažment výroby, týkajúcich sa určenia kritickej cesty a výpočtu časových rezerv. Stanovenie kritickej cesty metódou CPM v sieťovom grafe, pomocou incidenčnej matice a tabuľkovou (tabelárnou) formou. 8. Analýza časových rezerv v sieťovej analýze: celkovej, voľnej, závislej a nezávislej rezervy. Kritická cesta je najdlhšou cestou v sieťovom grafe, tvoria ju tzv. kritické činnosti, ktoré vyžadujú najdlhší čas na uskutočnenie a neobsahujú žiadnu časovú rezervu, takže akákoľvek zmena času ich trvania má bezprostredný vplyv na trvanie celého projektu. Predmetom cvičenia bude práve analýza rezerv a nekritických činností. 9. Výpočet parametrov prúdovej linky: Jednopredmetná, synchronizovaná prúdová linka je špecializovaná na výrobu jedného typu výrobku. Jednotlivé operácie na linke sa vykonávajú v rovnakých časových intervaloch rytmu práce linky. Návrh linky a prepočet jej parametrov možno rozdeliť do troch častí: a) určenie základných parametrov linky (zadávané množstvo, takt a rytmus práce linky, maximálne využitie pracovného času linky, počet pracovísk linky, počet pracovníkov linky), b) výpočet časového priebehu na linke, c) výpočet rozpracovanej výroby na linke. 10. Optimalizácia plánovania materiálových potrieb a podnikových zdrojov: Plánovanie materiálových potrieb má zabezpečiť plynulý chod výroby a následné vyrobenie finálnych produktov v požadovanom množstve, čase, sortimente, kvalite, zároveň pri efektívnom využití výrobnej kapacity a pracovného času. Na cvičení sa vysvetlia a vypočítajú príklady pomocou metódy grafov, metódy analógie, metódy typových reprezentantov. 11. Optimalizácia zásob vo vnútropodnikovom manažmente výroby: Výpočet praktických príkladov týkajúcich sa určenia veľkosti spotreby materiálu, veľkosti zásob materiálu, určenia potreby dodávok. 12. Priebežné hodnotenie – písomný test. 13. Zhrnutie: Podstatu obsahu cvičení z tohto predmetu tvoria najmä nasledovné problémové okruhy: Metodické východiská v jednotlivých oblastiach vnútropodnikového manažmentu výroby. Plánovacie normatívy a modelovanie vo vnútropodnikovom manažmente výroby. Vybrané metódy a postupy optimalizácie vo vnútropodnikovom manažmente výroby.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca, 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na priebežnú písomnú prácu 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 08.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 08.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022