Procesný manažment

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• V súčasnosti je nevyhnutné porozumieť moderným prístupom procesného riadenia podnikov. Predmet poskytuje objasnenie princípov procesného riadenia, používaných techník a metód procesného manažmentu, taktiež zvládnutie základov procesnej analýzy.
Kompetentnosť:
• schopnosť navrhnúť projekt implementácie procesného manažmentu pomocou vybraného softwarového nástroja na príklade vybraných procesov,
• orientovať sa v problematike procesného riadenia a jeho historického vývoja,
• princípy procesného riadenia preniesť do vlastného života a práce.
Zručnosť:
• orientácia v problematike procesného riadenia podniku:
• v základných metódach a nástrojoch procesnej analýzy, modelovania a optimalizácie procesov,
• vo vybraných softvérových nástrojoch pre podporu procesného riadenia,
• v súčasných trendoch a praktických aplikáciách procesného riadenia.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie cvičení:
1. Úvod
2. Vývoj procesného manažmentu
3. Obsah a podstata procesného manažmentu
4. Identifikácia podnikových procesov
5. Klasifikácia (rozdelenie procesov)
7. Analýza procesov
8. Simulácia procesov
9. Riadenie výkonnosti procesov
10. Implementácia procesov
11. Informačný systém.
12. Priebežné hodnotenie – písomný test.
13. Zhrnutie

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. DŽUBÁKOVÁ, Martina - LICHNEROVÁ, Linda. Procesný manažment. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. , ISBN 978-80-225-33799.
2. ROBSON, Mike - ULAH, Philip. Praktická příručka podnikového reengineeringu. Praha: Management Press, 1998. 178 s. ISBN 80-85943-64-6.
3. ŘEPA, Václav. Podnikové procesy: Procesní řízení a modelování. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2007. 281 s. ISBN 978-80-247-2252-8.
4. ŠMÍDA, Filip. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. Praha : Grada Publishing, 2007. 293 s. ISBN 978-80-247-1679-4.
5. ZÁVADSKÝ, Ján. Procesný manažment v praxi manažéra. Banská Bystrica : EF UMB, 2004. 237 s. ISBN 80-8083-010-X.
Doplnková literatúra:
1. HAMMER, Michael - CHAMPY, James. Reengineering – radikální proměna firmy. Manifest revoluce v podnikání. 3. vydání. Praha : Management Press, 2000, 212 s. ISBN 80-7261-028-7.
2. KAPLAN, Robert S. - NORTON, David P. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 4. vyd. Praha : Management Press, 2005. 267 s. ISBN 80-7261-124-0.
3. SLAMKOVÁ, Eva a kol. Priemyslové inžinierstvo. Žilina : Žilinská univerzita, 1997. 198 s. ISBN 80-7100-373-5.
4. SMITH, Howard S. - FINGAR, Peter. 2003. Business Process Management: The Third Wave. Tampa : Meghan-Kiffer Press, 2003. 311 pp. ISBN 9780929652337.
5. ZÁVADSKÝ, Ján. Procesný manažment v praxi. Trnava : SP Synergia, 2004. ISBN 80-968734-8-2.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie cvičení: 1. Úvod: Podstata a charakteristika procesného manažmentu. Na úvodnom cvičení sa študenti oboznámia s obsahom predmetu, témami seminárnych prác a zadaní, ako aj s kritériami priebežného hodnotenia ich práce počas semestra. 2. Vývoj procesného manažmentu: prvá vlna označovaná ako vedecké riadenie, druhá vlna označovaná pojmom reinžiniering, tretia vlna business process management. Oboznámenie sa s novými trendmi v procesnom riadení. 3. Obsah a podstata procesného manažmentu. Rozdiel medzi funkčným a procesným riadením: Obsahom procesného manažmentu je identifikácia, meranie a zlepšovanie procesov. Každá položka obsahu procesného manažmentu obsahuje 4 základné manažérske funkcie. Je to plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola. 4. Identifikácia podnikových procesov: Proces je systém činností, ktorý využíva zdroje na transformáciu vstupov na výstupy. Výsledkom procesu je výrobok – hardvér, softvér, služba alebo spracúvané materiály. Proces môžeme charakterizovať ako jednorazový, opakujúci sa alebo periodický. 5. Klasifikácia (rozdelenie procesov): Podnikové procesy možno deliť z viacerých hľadísk (podľa Hammera, Portera, noriem ISO a pod.). 6. Procesná mapa, tvorba procesných máp: Výsledok analýzy podnikových procesov. Procesnou mapou môžeme nazvať pohľad na procesy spoločnosti od abstraktnej až po detailnú úroveň. Pomocou procesnej mapy môžeme procesy sledovať z rôznych pohľadov. Cieľom procesnej mapy je zvýšiť prehľadnosť procesov a lepšie sa v nich orientovať. 7. Analýza procesov: Hlavný predpoklad riadenia, kontroly a zlepšovania podnikových procesov. Jedná sa o súčasť každodenných činností manažéra. Prostredníctvom analýzy procesov identifikujeme, analyzujeme a definujeme procesy, ktoré sú potrebné pre plnenie cieľov a plánovaných výstupov podniku. 8. Simulácia procesov: Simulácia je experimentovanie s počítačovým modelom reálneho procesu s cieľom jeho optimalizácie. Simulácia je podporný nástroj, ktorý pomáha projektantovi testovať efekty svojich rozhodnutí na simulačnom modeli v testovacom prostredí bez nutnosti zásahov do reálneho procesu. Na simuláciu procesov sa v praxi využívajú softvérové nástroje umožňujúce modelovanie a simuláciu procesov ako napr. Bizagi, ARIS a ďalšie. 9. Riadenie výkonnosti procesov: Meranie a hodnotenie výkonnosti procesov zahŕňa aktivity, ktoré majú poskytovať objektívne a presné informácie o priebehu jednotlivých procesov tak, aby tieto procesy mohli byť ich vlastníkmi priebežne riadené, za účelom splnenia všetkých požiadaviek, ktoré sú na procesy kladené. 10. Implementácia procesov: Vysvetlenie jednotlivých krokov pri implementácii procesov. 11. Informačný systém. Objasnenie modelov realizovaných prostredníctvom ARIS: Programy skupiny ARIS umožňujú používať rôzne typy modelov, z ktorých si každý môže vybrať práve ten, ktorý najlepšie odpovedá požiadavkám konkrétnej osoby, prispôsobeným účelu využívaného modelu v spoločnosti. 12. Priebežné hodnotenie – písomný test. 13. Zhrnutie: Vývoj a obsah procesného manažmentu. Obsah procesného manažmentu – klasifikácia a analýza procesov. Nástroje a metódy procesnej analýzy. Optimalizácia procesov. Výkonnosť a efektívnosť procesov. Implementácia procesného manažmentu. Monitorovanie, meranie a zlepšovanie procesov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca, 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

78 h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, príprava na priebežnú písomnú prácu 13 h, príprava na skúšku 26 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 08.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 08.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022