Manažment technologických systémov

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexný prehľad základných pojmov a vzťahov technológie a technologického systému, vstupov a výstupov technologického systému, základných úloh manažmentu technologických systémov, ťažiskových aktivít, priblíženie moderných technologických stratégií, vymedzenie východiskových smerov na zavedenie máloodpadových technológií a integrovaných komplexných technologických systémov, technologická diagnostika podniku pre formuláciu technologickej stratégie a následná formulácia technologickej stratégie v podniku. Oboznámenie sa s foresightom a jeho schopnosťami poskytnúť systematickú podporu založenú na identifikácii strategickej orientácie podniku – technology foresight.
Kompetentnosť:
• efektívne využívať podstatné informácie o riadení technológií v podniku, zadefinovať podstatu technologického systému ako predmetu manažérskej činnosti v podniku a v podnikaní a ako dôležitého zdroja jeho ekonomickej prosperity,
• zhodnotiť priebeh a špecifiká technologickej diagnostiky podniku,
• charakterizovať podstatu a zhodnotiť využitie technologického predvídania - foresightu,
• navrhnúť riešenia a odporúčania na zvýšenie efektívnosti technologickej úrovne podniku.
Zručnosť:
• interpretovať špecifiká technologickej diagnostiky,
• vypracovať a využívať technologický foresight,
• identifikovať strategickú orientáciu podniku využitím foresightu,
• navrhnúť potenciálne scenáre ďalšieho technologického rozvoja podniku.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie cvičení:
1. Technológia, technologický systém . Základné pojmy, východiská a vzťahy v MTS
2. Technologický systém ako základ transformačného procesu výroby. Vstupy a výstupy technologického systému
3. Máloodpadové technologické systémy, inovácia v technologickom systéme v podmienkach obehového hospodárstva
4. Vzťah technologickej stratégie k podnikovej stratégii
5. Manažment technologických systémov v podniku
6. Technologická diagnostika podniku
7. Technologické predvídanie
8. Technology foresight
9. Formulácia technologickej stratégie podniku (SWOT, benchmarkingová korekcia)
10. STEEPVL analýza vybranej technológie resp. podniku
11. Inovation Futures Wheel – scenáre budúceho vývoja
12. Kompatibilita technologickej stratégie s podnikovou a určenie inovačných možnosti zvolenej technológie
13. Vertikálny a horizontálny transfer technológií

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. SVATÝ, Fedor - JEMALA, Marek. Manažment technologických systémov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 248 s. ISBN 978-80-225-2833-7.
2. SVATÝ, Fedor. Manažment technologických systémov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 263 s. ISBN 80-225-1802-6.
3. SVATÝ, Fedor - ZÁHORÁK, Pavol. Manažment technologických systémov. Formulácia technologickej stratégie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1996. 241 s. ISBN 80-225-0808-X.
4. ZÁVADSKÁ, Zuzana - ZÁVADSKÝ, Ján. Industry 4.0 a inteligentné technológie v rozvoji manažmentu výroby podniku. Bratislava : Belianum 2019. 158 s. ISBN 978-80-557-1732-6.
5. HIDEG, Éva – KONONIUK, Anna – SACIO-SZYMAŃSKA, Anna – TOMMEI, Stefano – TYUKODI, Gergely. Foresight v podnikovom sektore. Random : Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute in Radom, 2017. 23 s. ISBN 978-83-7789-455-2.
Doplnková literatúra:
1. SACIO-SZYMAŃSKA, Anna – KONONIUK, Anna – TOMMEI, Stefano et al. Possible development scenarios of V4 economies and individual companies. Corporate foresight potential in Visegrad (V4) countries. Radom : Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute in Radom, 2016, pp. 95-112. ISBN 978-83-7789-449-1.
2. MARKOVIČ, Peter – GUBOVÁ, Klaudia – BOOROVÁ, Brigita. Status quo of foresight in Slovakia. Corporate foresight potential in Visegrad (V4) countries. Radom : Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute in Radom, 2016, pp. 64-75. ISBN 978-83-7789-449-1.
3. HILTUNEN, Elina. Foresight and Innovation. Howcompanies are Coping with the Future. New York : Palgrave Macmillan. 2013. 254 p. ISBN 978-1-137-33769-6.
4. ARNOLD, Heinrich - ERNER, Michael - MŐCKEL, Peter - SCHLÄFFER, Christopher. Applied Technology and Innovation Management. Springer Heidelberg, Dordrecht, London, New York 2010. 218 pp. ISBN 978-3-540-88826-0.
5. THAMHAIN, J. Hans. Management of Technology: Managing Effectively in Technology-Intensive Organizations. 2nd Edition. New York : Wiley. 2008. 400 p. ISBN 978-0471415510.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie cvičení: 1. Technológia, technologický systém . Základné pojmy, východiská a vzťahy v MTS Vymedzenie základných pojmov technológia, technologický systém a základných vzťahov v riadení technologických systémov. Definovanie technologicko - ekonomických jednotiek za účelom popisu situácie technologického postupu v danom čase. Obsahom problematiky je rozdelenie technologických činností a ich základný rozdiel. Popis technologického systému a komplexného technologického postupu. Vymedzenie druhov vstupujúcich prvkov a ich zásadné možné zmeny resp. pretvorenia v technologickom systéme. 2. Technologický systém ako základ transformačného procesu výroby. Vstupy a výstupy technologického systému Moderná výrobná činnosť ako nedeliteľná jednota techniky, technológie a riadenia (manažmentu). Ide o konečný cieľ výroby a výrobkov, ktorého cieľom je uspokojovať potreby používateľov. Priblíženie pojmu výroba, ktorej cieľom je transformácia vstupujúcich prvkov na úžitkové vlastnosti požadovaného výrobku. Faktory vstupujúce do transformačného procesu výroby, ktoré členíme na podnikové výrobné faktory - dispozitívne, elementárne a dodatočné. Hlavné využívané vlastnosti surovín a materiálov a perspektívne materiály. 3. Máloodpadové technologické systémy, inovácia v technologickom systéme v podmienkach obehového hospodárstva Súčasťou efektívneho využívania surovín a materiálov spolu s ekologickými požiadavkami výroby je aj dôsledné narábanie odpadmi a spracovanie odpadov ako druhotných surovín. Vznik odpadov je charakteristický pre väčšinu výrobných postupov, pri ktorých okrem hotových výrobkov vznikajú aj vedľajšie produkty ako napr. nepodarky, odpady. Z toho vyplýva vymedzenie východiskových smerov na zavedenie máloodpadových technológií a integrovaných komplexných technologických systémov. 4. Vzťah technologickej stratégie k podnikovej stratégii Prvoradou podmienkou pri voľbe novej technológie, resp. technologickej stratégie je kompatibilita so strategickými zámermi podniku. Súčasťou je aj vytvorenie programu strategických a operatívnych cieľov v manažmente podniku. Vymedzenie funkčného pôsobenia kategórie cieľov musí byť v súlade s ich vecným obsahom. 5. Manažment technologických systémov v podniku Situácia rozvinutého priemyslu vyžadujúca manažment technológie. Ťažiskové aktivity manažmentu technológie. Znaky technologicky dynamického priestoru. Strategický charakter nových technológií. Charakteristika obsahu, podmienok a východísk formulácie technologickej stratégie podniku. Kľúčové zásady strategického manažmentu technológie. Vzťah technologickej stratégie k podnikovej stratégii. Dynamizujúca úloha technologickej stratégie v podnikovej ekonomike. Strategické a operatívne postupy v manažmente technologických systémov. Program strategických a operatívnych cieľov v manažmente podniku. 6. Technologická diagnostika podniku Vypracovanie a vyhodnotenie technologickej diagnostiky - s ohľadom na ďalšie strategické zámery podniku, ktoré sú formulované v zásadách technologickej stratégie. Vymedzenie základných 3 krokov TDP ako Krok 1: technologická úroveň, krok 2: potreba a zdroje vedy, výskumu a vývoja, krok 3: stav výrobnej technológie podniku. Meradlá výkonnosti vo vzťahu k súčasnej technologickej stratégii. Technologická charakteristika fáz. Klasifikácia strategicko-konkurenčnej polohy podniku. 7. Technologické predvídanie V rámci metodológie použitia foresightu je pomocou identifikácie a systematickej analýzy budúceho stavu príležitostí a hrozieb odhadovaná orientácia na budúcnosť, pričom sa zohľadňujú sociálne, technologické, ekonomické, environmentálne a politické faktory ako i systémové hodnoty podniku. 8. Technology foresight Foresight, prognózovanie a strategické plánovanie. Kľúčové princípy, ciele a funkcie foresightu. Forecast vs. Foresight. Využitie foresightu a možné procesné nedostatky. Kto môže využiť foresight? Hlavné druhy foresightu a druhy najpoužívanejších metód v rámci vypracovania foresightu. 9. Formulácia technologickej stratégie podniku (SWOT, benchmarkingová korekcia) Problémy pri formulácii technologickej stratégie podniku. Klastre. Postavenie technologickej stratégie v stratégii podniku. Podmienky účinku investícií do V+V na úspešný dosah v oblasti výroby. Metodika formulácie technologickej stratégie. Metodické nástroje používané pri formulácii technologickej stratégie. 10. STEEPVL analýza vybranej technológie resp. podniku Aplikácia STEEPVL analýzy vybranej technológie. Určenie sociálnych faktorov, technologických faktorov, ekonomických faktorov, ekologických faktorov, politických faktorov, hodnôt a právnych faktoroch vplývajúcich na vybranú technológiu. Interpretácia a určenie vzájomných vplyvov uvedených faktorov na hlavný predmet skúmania. 11. Inovation Futures Wheel – scenáre budúceho vývoja Použitie Innovation Future Wheel na usporiadanie myšlienok o budúcom vývoji alebo trende. Pomocou neho možno štruktúrované zhromažďovať a znižovať možné vplyvy. Použitie prepojovacích vedení umožňuje vizualizovať vzájomné vzťahy príčin a následných zmien. Pri zbieraní viacerých možností vývoja v budúcnosti je možné použiť skupinový brainstorming. Následne pomocou metódy scenárov vytvoriť 4 scenáre vývoja skúmaného parametra vplyvom dvoch základných faktorov vplývajúcich na jeho rozvoj. 12. Kompatibilita technologickej stratégie s podnikovou a určenie inovačných možnosti zvolenej technológie Vzťah technologickej stratégie k podnikovej stratégii. Dynamizujúca úloha technologickej stratégie v podnikovej ekonomike. Technologická stratégia. Technológia ako strategicky dynamizujúci prvok. Na základe zistení z benchmarkingovej korekcie navrhnúť inovačné možnosti a inovačný zámer pre zvolenú technológiu. Interpretácia návrhov, ktoré sú v súlade so scenármi vývoja skúmaného parametra pri zohľadnení vplyvu hlavných faktorov STEEPVL. 13. Vertikálny a horizontálny transfer technológií Postup od vedeckej invencie k priemyselnej realizácii. Transfer technológií. Proces prevádzania technických riešení, vedomostí a skúseností z oblasti ich tvorby do praktického využitia alebo z jednej aplikačnej oblasti do inej. Smery a procesy transferu technológií. Proces transferu technológie. Technologický transfer :proces prenosu technologických inovácií niekoľkými smermi, nielen medzi V+V a podnikateľskou sférou, ale aj v rámci jednotlivých odvetví, resp. medzi rozličnými odvetviami. Kľúčové otázky pri transfere technológií. Hlavné výhody a nevýhody transferu technológií.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca, 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

104 h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na priebežné hodnotenie 26 h, príprava na skúšku 26 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 08.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 08.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022