Manažment logistického reťazca

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexný pohľad na podstatu a tvorbu logistického reťazca, na jeho riadenie, na aktívne a pasívne prvky ich úlohu a dôležitosť v logistickom reťazci, na outsourcing v manažmente logistického reťazca, dôvody, výhody verzus nevýhody, na materiálový manažment a skladovanie v logistickom reťazci, dopravu v logistickom reťazci, informačné toky a technológie v logistickom reťazci, zelenú a reverznú logistiku, integrovaný logistický reťazec.
Kompetentnosť:
• efektívne využívať podstatné informácie o logistickom reťazci, jeho riadení, jeho cieľoch a úlohách v B2B a B2C,
• kriticky zhodnotiť špecifiká logistických aktivít a procesov s dôrazom na logistický reťazec,
• charakterizovať podstatu a zhodnotiť využitie aktívnych a pasívnych prvkov v logistickom reťazci,
• navrhnúť riešenia a obhájiť závery alebo odporúčania ohľadom optimalizácie logistického reťazca.
Zručnosť:
• interpretovať špecifiká a dopad logistických procesov a činností v rámci logistického reťazca, kriticky zhodnotiť možnosti optimalizácie logistického reťazca,
• analyzovať metódy a nástroje logistického reťazca podnikateľského subjektu,
• vykonať základné analýzy logistických procesov v rámci integrovaného logistického reťazca,
• vykonať základné analýzy v oblasti logistického reťazca podnikateľského subjektu.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie cvičení/ seminárov:
1. Postavenie a úloha logistiky v riadení logistického reťazca
2. Podstata logistického reťazca v podniku
3. Tvorba logistického reťazca
4. Riadenie logistického reťazca
5. Outsourcing v manažmente logistického reťazca
6. Materiálový manažment a skladovanie v logistickom reťazci
7. Doprava v logistickom reťazci
8. Informačné toky a technológia v logistickom reťazci
9. Zelený logistický reťazec
10. Reverzný logistický reťazec
11. Manažment integrovaného logistického reťazca
12. Prezentácia skúseností zástupcu hospodárskej praxe I.
13. Prezentácia skúseností zástupcu hospodárskej praxe II.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. DUPAĽ, Andrej. Logistika. Bratislava : Sprint 2, 2018. 287 s. ISBN 978-80-89-710-44-7.
2. RATHOUSKÝ, Bedřich – JIRSÁK, Petr – STANĚK, Martin. Strategie a zdroje SCM. Praha: C. H. Beck, 2016. 235 s. ISBN 978-80-7400-639-5.
3. CHRISTOPHER, Martin. Logistics & Supply Chain Management. 5th edition. Harlow : Pearson Education Limited, 2016. 495 pp. ISBN 978-1-292-08379-7.
4. MANGAN, John – LALWANI, Chandra – BUTCHER, Tim. Global Logistics and Supply Chain Management. Chippenham, Wiltshire : Antony Rowe Ltd, 2008. 372 pp. ISBN 978-0-470-06634-8.
5. PERNICA, Petr. Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století. 1. - 3 díl. Praha : Radix, 2005. 1698 s. ISBN 80-86031-59-4.
Doplnková literatúra:
1. DUPAĽ, Andrej et al. Manažment výroby. Bratislava : Sprint 2, 2019. 365 s. ISBN 978-80-89710-50-8.
2. DUPAĽ, Andrej - MAREČKOVÁ, Zuzana. Vplyv zelenej a reverznej logistiky na tvorbu a ochranu životného prostredia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 119 s. ISBN 978-80-225-3193-1.
3. SIXTA, Josef – MAČÁT, Václav. Logistika teorie a praxe. Brno : CP Books, 2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3.
4. DUPAĽ, Andrej – BREZINA, Ivan. Logistika v manažmente podniku. Bratislava : Sprint vfra, 2006. 326 s. ISBN 80-89085-38-5.
5. MYERSON, Paul. Lean Supply Chain and Logistics Management. Ebook USA: The McGraw-Hill Companies, 2012. 334 pp. ISBN 978-0071766265.
6. MYERSON Paul, A. Supply Chain and Logistics Management Made Easy: Methods and Aplications for Planning, Operations, Integration, Control and Improvement, and Network Design. Old Tappan : Pearson Education, Inc. 2015. 353 pp. ISBN 978-0-13-399334-9.
7. BOWERSOX, Donald, J. Supply Chain Logistics Management. New York : McGraw-Hill, 2012. 544 pp. ISBN 9780071326216.
8. VAN WEELE, Arjan J. Purchasing and Supply Chain Management. London : Cengage Learning EMEA, 2014. 250 pp. ISBN 9781408088463.
9. RICHARDS, Gwynne – GRINSTED, Susan. The Logistics and Supply Chain Toolkit. 2nd edition. London : Kogan Page, 2016. 400 pp. ISBN 9780749475574.
10. AKKÜÇÜK, Ulas. Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context. Hershey : IGI Global, 2019. 350 p. ISBN 9781522589709.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie cvičení/ seminárov: 1. Postavenie a úloha logistiky v riadení logistického reťazca Podstata a rola logistiky v riadení logistického reťazca podniku a jej vymedzenie na základe spracovania prípadových štúdií. Dôležitosť a potreba logistiky v podnikových logistických reťazcoch v praxi, strategická výhoda aplikácie optimálnych ligistických činností v integrovaných logistických reťazcoch. Určenie a definovanie fáz projektu a na základe uvedených krokov spracovanie praktických projektov na určené témy z manažmentu logistického reťazca. 2. Podstata logistického reťazca v podniku Vymedzenie a podstata logistického reťazca v podniku. Logistický reťazec predstavuje aplikáciu logistiky do riadenia podnikových procesov. Integruje procesy zaisťujúce pohyb materiálu, polotovarov, výrobkov a služieb od získavania surovín až po konečnú spotrebu. Koncepcia logistického reťazca. Hmotná a nehmotná stránka logistického reťazca. Definovanie aktívnych a pasívnych prvkov v logistickom reťazci. 3. Tvorba logistického reťazca Oboznámenie sa s tvorbou logistického reťazca a jeho článkami. Druhy logistických reťazcov (LR). Základné princípy a infraštruktúra LR. Flexibilita je strategicky najdôležitejšou požadovanou vlastnosťou logistických reťazcov. K dosiahnutiu vysokej pružnosti je nutné odstránenie nadbytočných článkov a operácií z reťazca a potom zladenie činnosti všetkých aktívnych prvkov s pasívnymi. Klasifikácia a koncipovanie súvislostí ohľadom podstaty a tvorby logistického reťazca, na hlavný predmet skúmania. 4. Riadenie logistického reťazca Predpoklady, zložky, články logistického riadenia, ktoré tvoria efektívne fungujúci logistický systém. Základné faktory, ktoré majú priamy vplyv na riadenie logistického reťazca. Dôležitosť informačných tokov a ich súvislosť s riadením LR. Prezentovanie súvislostí a praktické vysvetlenie zložiek a článkov logistického riadenia vo forme spracovania projektovej časti práce. 5. Outsourcing v manažmente logistického reťazca Súčasťou LR je aj potreba outsourcovať logistické činnosti. Objasnenie hlavných dôvodov outsourcingu logistických činností, výhody, nevýhody a prínosy jeho zavádzania. Najčastejšie vyčleňované logistické aktivity v rámci LR. Logistické centrum – poskytovateľ logistických služieb v rámci LR. Hlavné funkcie logistických centier a ich služby. Charakteristika stupňov outsourcingu logistiky 1PL – 5PL, LLP (Lead Logistics Provider) – vedúci poskytovateľ logistických služieb. 6. Materiálový manažment a skladovanie v logistickom reťazci Charakteristika a obsah materiálového toku. Cieľ materiálového toku v LR. Funkcie skladovania. Podstata, logistické operácie, obstarávacie, nákupné, zásobovacie, skladovacie procesy v logistickom reťazci. Typy skladov v LR. Technológia používaná v skladovaní v LR. Metódy skladovania v LR. Klasifikácia skladov a koncipovanie súvislostí ohľadom podstaty a tvorby materiálového manažmentu a skladovania v logistickom reťazci podniku. 7. Doprava v logistickom reťazci Doprava má obrovský význam a je najdôležitejšou zložkou v rámci logistického systému. Témou sú funkcie dopravy, druhy dopravy, ich výhody nevýhody, preprava, alternatívne pohonné látky a infraštruktúra, nové trendy a inovácie v doprave logistických reťazcov v kontexte Industry 4.0. Terminály kombinovanej dopravy, kombinovaná, multimodálna a intermodálna doprava, intermodálna prepravná jednotka. 8. Informačné toky a technológia v logistickom reťazci Rozhodujúcim a kľúčovým faktorom k integrovanému logistickému riadeniu sú informácie. IT spája dodávateľov, výrobcov, distribútorov a zákazníkov prostredníctvom vhodného informačného systému s cieľom dosiahnuť optimálnu produktivitu, celkovú spokojnosť a dobré vzťahy s čo najnižšími nákladmi. Informácie v podniku predstavujú cenný artikel v logistických systémoch, ktoré umožňujú určiť miesto, veľkosť a iné charakteristiky dodávok. Definícia LIS. Úloha IT v LR. Používaná technológia v LR v kontexte Industry 4.0. 9. Zelený logistický reťazec Zameriame sa na logistický reťazec riadenia vstupov a stratégií, ktoré znižujú negatívnu energetickú stopu logistických činností na životné prostredie. Na tvorbu, ciele, úlohy, možnosti, požiadavky zelených logistických reťazcov. Na vznik tzv. „zeleného spotrebiteľa", nie len na koncového zákazníka, ale aj priemyselných zákazníkov v rámci B2B. Hlavné štandardy: znižovanie externalít nákladnej dopravy, mestská logistika, reverzná logistika, podnikové environmentálne stratégie smerom k logistike a zelený dodávateľský reťazec. 10. Reverzný logistický reťazec Téma sa zaoberá zabezpečením spätného materiálového, finančného a informačného toku od spotrebiteľa, cez dodávateľa smerom späť k výrobcovi naprieč logistickým reťazcom, a to v podobe reklamácií chybného, resp. nechceného alebo nespotrebované tovaru, závadných výrobkov (napr. sťahovanie závadných výrobkov z trhu podľa šarží – potraviny, lieky a pod.), ako aj vrátenia vratných prepravných obalov (prepravky, palety a pod.). Kladie sa dôraz na recykláciu komunálneho a priemyselného odpadu a to za účelom splnenia ekologických požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy, zaoberá sa recykláciou materiálov, chybných tovarov a neobnoviteľných zdrojov surovín. 11. Manažment integrovaného logistického reťazca Charakteristika vnútornej a vonkajšej, horizontálnej a vertikálnej dimenzie integrovaného LR. V prepojení procesov nákupu a zásobovania s výrobou a odbytom vo vnútri podniku (vnútorná integrácia). V prepojení podniku (finálneho výrobcu) s jeho dodávateľmi a s distribučnými a obchodnými článkami, až po koncových zákazníkov LR rozširujúceho sa i na spätné toky reklamovaného či nepredaného tovaru a toky obalov a odpadov k recyklácii alebo k likvidácii (vonkajšia integrácia). Syntéza a sumarizácia výsledkov riešených projektov vybraných tém z manažmentu logistického reťazca. Vymedzenie základných atribútov, faktorov vplývajúcich na riadenie LR. Vymedzenie a určenie základných prínosov v rámci optimalizácie podnikových alebo integrovaných logistických reťazcov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca, 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

104 h (účasť na seminároch 26 h, príprava na písomnú priebežnú prácu 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 08.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 08.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022