Logistika

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexný pohľad na logistiku a jej procesy prostredníctvom vymedzenia podstaty logistiky, obstarávania v podniku, vzťah logistiky a manažment výroby, materiálový manažment, materiálovú dispozíciu v podniku, skladové hospodárstvo v podniku, na dopravu a možnosti jej optimalizácie v podnikovej logistike, teóriu radenia zásob, logistický informačný systém, distribučnú logistiku, metodické modelové a informačné prístupy, organizačné aspekty logistického systému v podniku, manažment podnikového logistického reťazca, udržateľný rozvoj a environmentálne orientovanú logistiku, na ekonomické aspekty v podnikovej logistike.
Kompetentnosť:
• efektívne využívať podstatné informácie o logistike so zameraním na podnikovú logistiku, jej základných znakoch, cieľoch, ohraničení jej jednotlivých oblastí, strategickom a koncepčnom riadení logistického systému,
• kriticky zhodnotiť procesy a špecifiká podnikovej logistiky,
• charakterizovať podstatu a zhodnotiť využitie materiálového manažmentu s dopadom na hodnotové procesy podniku,
• navrhnúť riešenia a obhájiť závery alebo odporúčania na zvýšenie efektívnosti logistických podnikových činností.
Zručnosť:
• interpretovať špecifiká logistických procesov podnikateľských subjektov, kriticky zhodnotiť možnosti výberu metód a nástrojov na ich optimalizáciu,
• vykonať základné podnikové analýzy v oblasti logistiky obstarávania, výroby, skladovania, distribúcie, logistických nákladov,
• vykonať základné podnikové analýzy v oblasti logistických činností,
• vykonať základné podnikové analýzy v oblasti logistického informačného systému.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Podstata, obsah a ciele logistiky
2. Nákupná a zásobovacia logistika
3. Výrobná logistika v podniku
4. Logistika a materiálový manažment v podniku
5. Logistika v skladovom hospodárstve v podniku
6. Doprava v podnikovej logistike
7. Logistika a teória riadenia zásob
8. Podnikový logistický informačný systém
9. Distribučná logistika podniku
10. Metodické modelové a informačné prístupy na podporu logistiky v podniku
11. Organizačné aspekty logistického systému podniku
12. Manažment podnikového logistického reťazca
13. Udržateľný rozvoj a environmentálne orientovaná logistika v podniku
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Podstata logistiky doma i v zahraničí
2. Materiálová dispozícia podniku
3. Objednávanie materiálu
4. Zásobovacia logistika a metódy riadenia zásob
5. Skladové hospodárstvo, sklady a metódy skladovania
6. Stratégia skladovania
7. Outsourcing logistiky
8. Doprava v logistike
9. Použitie dopravných úloh v logistike
10. Vogelova aproximačná metóda
11. Indexová metóda a Maďarská metóda
12. Zelená logistika
13. Súhrn a syntéza získaných poznatkov z logistiky

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. DUPAĽ, Andrej. Logistika. Bratislava : Sprint 2, 2018. 287 s. ISBN 978-80-89-710-44-7.
2. DUPAĽ, Andrej – BREZINA, Ivan. Logistika v manažmente podniku. Bratislava : Sprint vfra, 2006, 326 s. ISBN 80-89085-38-5.
3. DUPAĽ, Andrej – MAREČKOVÁ, Zuzana. Vplyv zelenej a reverznej logistiky na tvorbu a ochranu životného prostredia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 119 s. ISBN 978-80-225-3193-1.
4. DUPAĽ, Andrej – LICHNEROVÁ, Linda – POLAČKO, Vladimír. Logistika zbierka príkladov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 101 s. ISBN 978-80-225-3582-3.
5. LAMBERT, Douglas et al. Fundamentals of Logistics Management. First European Edition. New York : McGraw-Hill, 2006. 512 pp. ISBN 0077108949.
6. BAUDIN, Michel. Lean Logistics. The Nuts and Bolts of Delivering Materials and Goods. London : Taylor & Francis Books, 2005. 400 pp. ISBN 9781563272967.
7. CHRISTOPHER, Martin. Logistics & Supply Chain Management. 5th edition. Harlow : Pearson Education Limited, 2016. 495 pp. ISBN 978-1-292-08379-7.
8. RICHNÁK, Patrik – PORUBANOVÁ, Klaudia. Modern Trends in Business Logistics: Corporate Logistics in the 21st Century. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 133 s. ISBN 978-80-7598-183-7.
9. RICHNÁK, Patrik – PORUBANOVÁ, Klaudia. Innovations in Logistics: Digitalization Challenges in Logistics. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019, 144 s. ISBN 978-80-7598-627-6.
Doplnková literatúra:
1. LAMBERT, Douglas – STOCK, James, R. – ELLRAM, Lisa. Logistika. Řízení zásob/Přeprava a skladování/Balení zboží/Příkladové studie. Praha : Computer Press, 2000. 589 s. ISBN 807226211.
2. PERNICA, Petr. Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století. 1. - 3 díl. Praha : Radix, 2005. 1698 s. ISBN 80-86031-59-4.
3. MANGAN, John – LALWANI, Chandra – BUTCHER, Tim. Global Logistics and Supply Chain Management. Chippenham, Wiltshire : Antony Rowe Ltd, 2008. 372 pp. ISBN 978-0-470-06634-8.
4. SIXTA, Josef – MAČÁT, Václav. Logistika teorie a praxe. Brno : CP Books, 2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3.
5. RUDD, Jerry. A Practical Guide to Logistics: An Introduction to Transport, Warehousing, Trade and Distribution. London : Kogan Page, 2019. 384 pp. ISBN 978-0749498818.
6. MYERSON, Paul. Lean Supply Chain and Logistics Management. Ebook USA : The McGraw-Hill Companies, 2012. 334 pp. ISBN 978-0071766265.
7. MYERSON, Paul. Supply Chain and Logistics Management Made Easy: Methods and Aplications for Planning, Operations, Integration, Control and Improvement, and Network Design. Old Tappan : Pearson Education, Inc. 2015. 353 p. ISBN 978-0-13-399334-9.
8. RICHARDS, Gwynne – GRINSTED, Susan. The Logistics and Supply Chain Toolkit. 2nd edition. London : Kogan Page, 2016. 400 p. ISBN 9780749475574.
9. BOWERSOX, Donald, J. Supply Chain Logistics Management. New York : McGraw-Hill, 2012. 544 pp. ISBN 9780071326216.
10. VAN WEELE, Arjan J. Purchasing and Supply Chain Management. London : Cengage Learning EMEA, 2014. 250 p. ISBN 9781408088463.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Podstata, obsah a ciele logistiky Definícia a vývoj logistiky, logistického manažmentu, ciele logistiky. Ohraničenie jednotlivých oblastí podnikovej logistiky. Stratégie a koncepčné riadenie logistického systému podniku. Aktuálne úlohy, trendy a smery v podnikovej logistike. 2. Nákupná a zásobovacia logistika Úloha nákupu a zásobovania v podniku – logistika obstarávania v podniku, voľba stratégie v obstarávacej logistike, prieskum, plánovanie v obstarávacej logistike, výber dodávateľa v obstarávacej logistike, riadenie vzťahov s dodávateľmi. 3. Výrobná logistika v podniku Vzťah logistiky a manažmentu výroby, funkcie, štruktúra a obsah plánovania a riadenia výroby, operačný manažment výroby a logistika v podniku, novšie logistické koncepcie v riadení výroby. 4. Logistika a materiálový manažment v podniku Úlohy logistiky a materiálového manažment v podniku, tradične orientovaný materiálový manažment v podniku, jeho vymedzenie a ciele, inštitucionálne ohraničenie materiálového manažmentu v podniku, materiálová dispozícia v podniku. 5. Logistika v skladovom hospodárstve v podniku Podstata, druhy a organizácia skladového hospodárstva v podniku, riadiaci, technický a operačný systém v logistike skladovania, správa a riadenie skladov, produktivita skladových operácií, tendencie logistiky skladovania v podniku. 6. Doprava v podnikovej logistike Ciele dopravy v podnikovej logistike, manažment dopravy v podniku, vnútropodnikové dopravné systémy, trendy v dopravnej logistike, možnosti optimalizácie dopravy v podnikovej logistike. 7. Logistika a teória riadenia zásob Spojitosť logistiky so základnými koncepciami riadenia zásob v podniku, zásady riadenia zásob, náklady spojené so zásobami, príznaky zlého riadenia zásob, optimalizácia procesov a riadenie zásob. 8. Podnikový logistický informačný systém Budovanie logistického informačného systému v podniku, členenie logistického informačného systému v podniku, obsah informačného systému v základných oblastiach logistiky podniku, modularita v logistickom informačnom systéme podniku. 9. Distribučná logistika podniku Úlohy a funkcie distribučnej logistiky v podniku, manažment dodávateľského reťazca, štruktúra a varianty distribučných reťazcov, implementácia integrovaného dodávateľského reťazca podniku. 10. Metodické modelové a informačné prístupy na podporu logistiky v podniku Všeobecný metodický aparát v logistike podniku, metodický aparát v logistike obstarávania, metodická podpora výroby, metodický aparát v logistike skladovania, metodická podpora distribúcie. 11. Organizačné aspekty logistického systému podniku Organizačná podpora logistického manažmentu v podniku, kritériá a funkčný rozsah logistickej organizácie, líniovo-štábna organizácia, divízne organizačné usporiadanie, maticová štruktúra a ďalšie možnosti organizačného usporiadania. 12. Manažment podnikového logistického reťazca Podstata, úlohy a ciele integrácie logistického reťazca, synergické aspekty podnikovej logistiky a integrácie logistického reťazca, logistika a riadenie dodávateľského reťazca, trendy rozvoja integrovaného logistického reťazca v podniku. 13. Udržateľný rozvoj a environmentálne orientovaná logistika v podniku Udržateľný rozvoj logistiky, environmentálne orientovaná logistika v podniku, logistika a životné prostredie v súčasnom rozvoji podnikov, zelená a reverzná logistika v stratégii udržateľného rozvoja. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Podstata logistiky doma i v zahraničí Koncepcie a podstata logistiky a jej vymedzenie na základe spracovania prípadových štúdií. Dôležitosť a potreba logistiky podniku v praxi, strategická výhoda aplikácie optimálnych ligistických činností v podniku. Určenie a definovanie častí projektu a na základe uvedených krokov spracovanie praktických projektov na určené logistické témy. 2. Materiálová dispozícia podniku Určenie potreby materiálu v podniku vybranými metódami pomocou príkladov zo základných tematických celkov logistiky, týkajúcich sa materiálovej dispozície podniku. Deterministická prognóza potreby materiálu. Optimalizácia a určenie veľkosti dodávok. 3. Objednávanie materiálu Na určenie optimálnych objemov objednávok sa používa niekoľko metód. Predstavíme vybrané metódy pomocou príkladov zo základných tematických celkov logistiky, týkajúcich sa objednávania materiálu. Prostredníctvom dynamickej optimalizácie porovnaním kombinácie nákladov na obstaranie na určité budúce obdobia (ex–ante) vybrať najvhodnejší, optimálny variant objednávania materiálu v podniku. 4. Zásobovacia logistika a metódy riadenia zásob Predstavenie hlavných metód riadenia zásob a ich praktického využitia v podniku pomocou prípadových štúdií a vo forme spracovania seminárnej práce. Iná metóda sa hodí pre iné druhy materiálov a iný typ výrob a logistických činností. Praktické vysvetlenie a poukázanie na možnosti využívania konkrétnych metód riadenia zásob vo vybranej oblasti logistiky podniku. 5. Skladové hospodárstvo, sklady a metódy skladovania Praktické využitie skladového hospodárstva, skladov a metód skladovania vo forme spracovania seminárnej práce. Popísanie a znázornenie vybraného typu skladu a jeho riadenia a metód skladovania. Vymedzenie základných rozdielov medzi skladmi, prístupmi a metódami skladovania. 6. Stratégia skladovania Stanovenie pri riadenej spotrebe materiálu množstvá a termíny objednávok na doplnenie skladu. Obsah tvoria vybrané typy príkladov týkajúcich sa stratégii skladovania. Stanovenie počtu skladovacích jednotiek a výpočet veľkosti užitočného (čistého) skladovacieho priestoru. 7. Outsourcing logistiky Charakteristika outsourcingu logistických činností. Fázy procesu outsourcingu. Popísanie jednotlivých stupňov outsourcingu logistiky, výhody, nevýhody a riziká outsourcingu. Insourcing vs. outsourcing logistiky. Praktické využitie outsourcingu logistiky vo forme spracovania seminárnej práce. 8. Doprava v logistike Charakteristika dopravy v logistike a vymedzenie jej základných rozdielov použitia. Konkrétne, praktické využitie jednotlivých druhov dopravy na základe spracovania domácich a zahraničných prípadových štúdií. Trendy v logistike dopravy v kontexte Industry 4.0. Externality nákladnej dopravy a jej možnosti znižovania. 9. Použitie dopravných úloh v logistike Predstavenie jednotlivých typov deterministických alokačných metód. Určenie optimálneho množstva prepravovaného materiálu medzi dodávateľmi a spotrebiteľmi s ohľadom na kapacity dodávateľov a uspokojenie požiadaviek spotrebiteľov tak, aby náklady na prepravu boli minimálne. Metóda severozápadného rohu a Modifikovaná metóda (metóda riadkových a stĺpcových čísel). Podstata, postup a riešenie uvedených metód dopravných úloh v logistike. Použitie uvedených metód vo vybraných typov príkladov. Určenie hodnoty účelovej nákladovej funkcie. 10. Vogelova aproximačná metóda Podstata, postup a riešenie uvedenej metódy dopravných úloh v logistike. Identifikovanie plánu prepravy od určeného množstva dodávateľov k určenému množstvu spotrebiteľov s ohľadom na ich kapacity a požiadavky. Použitie uvedenej metódy vo vybraných typov príkladov. Určenie, či je riešenie touto metódou konečné, alebo východiskové pre Modifikovanú metódu. Určenie hodnoty účelovej nákladovej funkcie. 11. Indexová metóda a Maďarská metóda Podstata, postup a riešenie uvedených metód dopravných úloh v logistike. Identifikovanie plánu prepravy od určeného množstva dodávateľov k určenému množstvu spotrebiteľov s ohľadom na ich kapacity a požiadavky, aby náklady na prepravu boli minimálne. Použitie uvedených metód vo vybraných typov príkladov. 12. Zelená logistika Charakteristika zelenej logistiky a jej dôležitosť v rámci dopadov logistických podnikových aktivít na životné prostredie. Vymedzenie 5 hlavných štandardov zelenej logistiky. Definovanie environmentálnych účinkov a možností redukovania dopadov logistických činností v podniku, ako aj v rámci logistických reťazcov smerom vpred, ale aj v spiatočnom smere. 13. Súhrn a syntéza získaných poznatkov z logistiky Syntéza a sumarizácia výsledkov riešených projektov vybraných logistických tém. Vymedzenie základných atribútov, faktorov vplývajúcich na logistiku v podniku. Vymedzenie a určenie základných prínosov v rámci optimalizácie logistických procesov v podniku.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca, 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na písomnú priebežnú prácu 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 08.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 08.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022