Mikroekonómia

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Osvojenie systematických poznatkov mikroekonomickej analýzy a mikroekonomických modelov pri tvorbe individuálnych rozhodnutí trhových subjektov (jednotlivcov, firiem a štátu).
• Rozvíjanie vedomostí a poznatkov o fungovaní trhu tovarov a služieb ako aj trhov výrobných faktorov, analýze nákladov a produkcie firiem, ako aj zlyhaniach trhu vo forme rôznych trhových štruktúr.
Kompetentnosť:
• Analyzovanie fungovania mikroekonomického trhu, trhovej rovnováhy a výmeny.
• Získanie znalostí o správaní sa spotrebiteľov a teórii užitočnosti, ako aj o správaní sa firmy, jej produkcii a nákladoch.
• Analyzovanie rôznych typov trhových štruktúr (dokonalej konkurencie, oligopolu, monopolu).
• Analyzovanie správania sa trhových subjektov na trhu dokonalej a nedokonalej konkurencie.
• Efektívne využívanie a uplatnenie mikroekonomických princípov v rozhodovaní firiem.
Zručnosť:
• Identifikovať a stanoviť ekonomickú rovnováhu na národných a medzinárodných trhoch.
• Určiť efektívnu spotrebnú stratégiu spotrebiteľa, ktorá zabezpečuje spotrebiteľovi maximálnu užitočnosť v rámci jeho príjmu.
• Stanoviť individuálny dopyt a identifikovať jeho citlivosť na zmeny parametrov externého prostredia.
• Určiť objem ponuky firmy a cenu za jednotku produkcie tak, aby firma za daných okolností maximalizovala svoj zisk, či už je v pozícii dokonale konkurenčnej firmy, monopolu alebo oligopolu.
• Určiť maximálny objem produkcie pri zadaných cenách výrobných faktorov a známej výške celkových nákladov, ako aj určiť minimálne náklady pre stanovený objem produkcie za predpokladu známych cien výrobných faktorov.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Úvod do mikroekonómie
2. Dopytu a ponuka na trhu tovarov a služieb
3. Teória spotrebiteľa I – preferencie spotrebiteľa
4. Teória spotrebiteľa II – optimálna spotrebná stratégia
5. Analýza spotrebiteľského dopytu a elasticita dopytu
6. Teória produkcie I – produkčná funkcia s jedným variabilným vstupom
7. Teória produkcie II – produkčná funkcia s viacerými variabilnými vstupmi
8. Teória nákladov
9. Dokonalá konkurencia I – úvod do dokonale konkurenčného trhu
10. Dokonalá konkurencia II – aplikácia dokonale konkurenčného trhu
11. Monopol – charakteristika a aplikácia trhovej štruktúry monopolu
12. Oligopol I – definícia oligopolnej trhovej štruktúry
13. Oligopol II – aplikácia a porovnanie modelov oligopolu
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Oboznámenie študentov so systémom práce na cvičeniach, s povinnou literatúrou, podmienkami pre úspešné ukončenie predmetu.
2. Identifikácia požiadaviek na ekonomický systém, kreovanie rovnováhy na trhu tovarov a služieb, analýza trhovej rovnováhy pri zmenách exogénnych vplyvoch na dopyt a ponuku.
3. Interpretácia funkcie celkovej a hraničnej užitočnosti, tvorba indiferenčných kriviek a ich vlastnosti, identifikácia vlastností preferencií spotrebiteľa pre rôzne typy funkcií užitočnosti, výpočet a interpretácia hraničnej miery spotrebiteľskej substitúcie a jej prepojenie s preferenciami spotrebiteľa.
4. Výpočet a interpretácia optimálnej spotrebnej stratégie spotrebiteľa pri spotrebe viacerých tovarov, využitie konceptu hraničnej užitočnosti pri hľadaní optimálnej spotrebnej stratégie, zmena rozhodovaní sa spotrebiteľa pri zmene exogénnych premenných (cien a dôchodku).
5. Odvodenie cenovo-spotrebnej (PCC), dôchodkovo-spotrebnej (ICC) a Engelovej krivky (EC) z individuálneho dopytu spotrebiteľa.
6. Produkčná funkcia s jedným variabilným vstupom.
7. Riešenie prípadových štúdií pre produkčné funkcie s dvoma variabilnými vstupmi.
8. Identifikácia krátkodobých nákladov na objem produkcie z produkčnej funkcie.
9. Prípadové štúdie na určenie objemu produkcie maximalizujúcej zisk firmy na dokonale konkurenčnom trhu, identifikáciu ponuky firmy z krátkeho aj dlhého obdobia, stanovenie ceny, pri ktorej firma zastavuje produkciu, pri ktorej dosahuje zisk a pri ktorej ostáva na trhu aj so stratou.
10. Riešenie prípadovej štúdie zameranej na výpočet rovnovážneho bodu na dokonale konkurenčnom trhu pred a po rôznych typoch štátnych zásahov.
11. Grafické a analytické riešenie krátkodobej a dlhodobej ceny a ponuky monopolnej firmy.
12. Prípadové štúdie zamerané na Cournotovu a Stackelbergovu rovnováhu oligopolu.
13. Identifikácia Bertrandovej rovnováhy a jej porovnanie s Cournotovou rovnováhou.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. BESANKO, David – BRAEUTIGAM, Ronald R. Microeconomics. 5th Edition. Hoboken : John Wiley & Sons, 2013. 816 s. ISBN 978-1-118-57227-6.
2. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Mikroekonómia : oligopoly a regulované monopoly. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 230 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-765-5.
3. FENDEKOVÁ, Eleonora - GRISÁKOVÁ, Nora - KINTLER, Jakub - KISSOVÁ, Jana. Mikroekonómia : zbierka príkladov. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 344 s. ISBN 978-80-8168-985-7.
4. GRISÁKOVÁ, Nora. Dopytové funkcie a trhová rovnováha. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 96 s. ISBN 978-80-225-3620-2.
5. FENDEK, Michal - FENDEKOVÁ, Eleonora. Mikroekonomická analýza. Bratislava : Iura Edition, 2008. 575 s. ISBN 978-80-8078-180-4.
6. PINDYCK, Robert S. – RUBINFELD, Daniel. L. Microeconomics. 8th edition. New Jersey: Pearson, 2013. 771 s. ISBN 978-0-13-285712-3
7. PRRLOFF, Feffry M. Microeconomics: Theory and Applycation with Calculus. 4th edition. New Jersey: Pearson, 2017, ISBN 978-0-13-416738-1
8. STEPHEN, Martin. Advanced Industrial Econonics. 2nd edition. Hoboken : Wiley-Blackwell, 2001. 552 s. ISBN 978-0-631-21757-2
9. VARIAN, Hal R. Intermediate Microeconomic A modern approach. New York : Norton, 2010. 816 s. ISBN 978-0-393-93424-3.
Doplnková literatúra:
1. BASS, Frank M. - KIRSHNAN, Trichy V. - JAIN, Dipak C. Why the Bass Model Fits Without Decision Variables. In: Marketing Science. 1994, vol. 13, pp 1319 – 1333, 1999.
2. DODDS Welllesley. An application of the Bass model in long-term new product forecasting. In: Journal of Marketing Research, 1973, vol 10, August, 308-311.
3. GRISÁKOVÁ, Nora. Dynamické modely rovnováhy oligopolu s diskrétnym časom. In Modely rovnováhy v podmienkach produktovej a cenovej diferenciácie na regulovaných trhoch sieťových odvetví. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. s. 100-153. ISBN 978-80-225-4035-3.
4. GRISÁKOVÁ, Nora - KUFELOVÁ, Iveta - DOMONKOS, Tomáš. Analýza trhovej rovnováhy v prípade zmeny nepriamej dane. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1336-3301, 2013, roč. 10, č. 1, s. 80-86.
5. GRISÁKOVÁ, Nora. - HICOVÁ, Lea. Citlivosť dopytu a jeho vplyv na rozhodovanie firmy. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 3, s. 21-32.
6. GRISÁKOVÁ, Nora. Determinanty dopytu po produktoch monopolu. In Ceny ako nástroj strategického rozhodovania v súčasných trhových podmienkach: Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. s. 37-45. ISBN 978-80-225-3319-5.
7. HSIAO, J. Po-Hsun H. – JAW, Chyi – HUAN, Tzung-Cheng. Information diffusion and new product consumption: A Bass model application to tourism facility management. In: Journal of Bussiness Research, 2009, Vol. 62, pp. 690 – 697.
8. KINTLER, Jakub - GRISÁKOVÁ, Nora. Demand Factors Analysis of the Pharmaceuitical Products Consumption In Slovakia. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 1, s. 31-40.
9. NICHOLSON, Walter – SNYDER. Christopher M. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions. Boston : South-Western College Pub, 2012. 782 s. ISBN 978-111-1-52553-8.
10. SCHIFFMAN, Leon. G. - KANUK, Leslie L. - HANSEN, Havard. Consumer behaviour: A European Outlook. Essex : Pearson Education Limited, 2008. 494 s. ISBN 978-0273704010.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Úvod do mikroekonómie Zadefinovanie základného pojmového aparátu Mikroekonómie, vysvetlenie rozdielu medzi mikroekonómiou a makroekonómiou. Oboznámenie sa so základnými analytickými nástrojmi mikroekonómie – optimalizácia pri ohraničujúcich podmienkach, analýza rovnovážneho bodu, komparatívna statika a dynamika. Súčasťou prednášky je aj uvedenie rozdielu medzi pozitívnou a normatívnou analýzou, ako aj uvedenie príkladov vychádzajúcich z reálnych trhových podmienok pre všetky uvádzané pojmy a nástroje. 2. Dopytu a ponuka na trhu tovarov a služieb Oboznámenie sa s krivkou dopytu a ponuky a konceptom trhovej rovnováhy, čo tvorí základ analýzy dopytu a ponuky. Vysvetlenie dopadu zmien exogénnych premenných na posun a tvar funkcií dopytu a ponuky a na rovnovážnu cenu a množstvo na trhu tovarov a služieb. 3. Teória spotrebiteľa I – preferencie spotrebiteľa Úvod do rozhodovania sa spotrebiteľa. Vysvetlenie základných vlastností preferencií, tvorby a významu funkcie užitočnosti. Kardinálne a ordinálne meranie preferencií spotrebiteľa. Aplikácia funkcie užitočnosti a hraničnej užitočnosti v analýze preferencií spotrebiteľov pri spotrebe jedného a viacerých tovarov. Koncept hraničnej miery spotrebiteľskej substitúcie a jeho využitie pri analýze preferencií spotrebiteľa. 4. Teória spotrebiteľa II – optimálna spotrebná stratégia Obmedzenia spotrebiteľa pri maximalizácii užitočnosti. Tvorba a význam rozpočtovej priamky, faktory vplývajúce na posun a sklon rozpočtovej priamky, identifikácia rozpočtovo prípustných a neprípustných spotrebných stratégií. Prepojenie užitočnosti spotrebiteľa a jeho rozpočtu pri tvorbe optimálnej spotrebnej stratégie, jej výpočet a grafické vyjadrenie. Odvodenie funkcie individuálneho dopytu. 5. Analýza spotrebiteľského dopytu a elasticita dopytu Vplyv zmeny exogénnych premenných (cien a dôchodku) na optimálnu stratégiu spotrebiteľa, odvodenie, interpretácia a význam cenovo-spotrebnej (PCC), dôchodkovo-spotrebnej (ICC) a Engelovej krivky (EC). Vysvetlenie pojmu elasticity, výpočet a význam pre rozhodovanie vlastnej cenovej, krížovej cenovej a dôchodkovej elasticity dopytu. Vysvetlenie vplyvu vlastnej cenovej elasticity dopytu na tržby firiem pôsobiacich na trhu. Opísanie faktorov vplývajúcich na elasticitu dopytu, zodpovedanie otázky prečo je hodnota elasticity z krátkeho a dlhého obdobia rôzna. 6. Teória produkcie I – produkčná funkcia s jedným variabilným vstupom Technológie firmy a produkčné funkcie, dlhé a krátke obdobie, fixné a variabilné vstupy do výrobného procesu. Identifikácia a rozlíšenie celkovej, hraničnej a priemernej produkcie pri produkčnej funkcii s jedným variabilným vstupom, opísanie vzťahov medzi týmito funkciami. Koncepcia klesajúcich hraničných výnosov, identifikácia troch štádií produkcie a ich význam pri rozhodovaní sa o objeme variabilného vstupu vkladaného do výrobného procesu. 7. Teória produkcie II – produkčná funkcia s viacerými variabilnými vstupmi Opísanie produkčnej funkcie s dvoma variabilnými vstupmi prostredníctvom produkčných izokvánt, ich vlastnosti, význam a odvodenie z produkčnej funkcie. Vysvetlenie hraničnej miery technickej substitúcie aj jej vzťah k hraničnému produktu variabilného vstupu. Odvodenie a význam izonákladovej priamky, vplyv exogénnych premenných na izonákladovú priamku. Optimálne využitie dvoch vstupov – minimalizácia nákladov, maximalizácia produkcie, maximalizácia zisku vzhľadom na objem variabilných vstupov vložených do produkčného procesu firmy. 8. Teória nákladov Ekonomické koncepcie nákladov – identifikácia a aplikácia rôznych koncepcií nákladov vyskytujúcich sa v rozhodovaní firny vrátane explicitných a implicitných nákladov, oportunitných nákladov, utopených nákladov, rozdielu medzi ekonomickými a účtovnými nákladmi. Rozdiel medzi dlhodobými a krátkodobými nákladmi firmy, ich vzájomné prepojenie a vzťahy medzi nimi. Prepojenie nákladov na výrobné faktory, produkčnej funkcie a funkcie celkových nákladov, poukázanie a vysvetlenie rozdielu medzi priemernými a hraničnými nákladmi, identifikácia úspor zo sortimentu. 9. Dokonalá konkurencia I – úvod do dokonale konkurenčného trhu Podmienky dokonale konkurenčného trhu, dôsledky ich porušenia. Maximalizácia zisku na dokonale konkurenčnom trhu, určenie ceny, od ktorej firma dosahuje zisk, stratu a zastavenie výroby a grafická interpretácia uvedených situácií. Odvodenie funkcie ponuky individuálnej firmy a tvorba trhovej funkcie ponuky. Ukážka prepojenia teórie spotrebiteľa, teórie firmy a rovnováhy na dokonale konkurenčnom trhu. 10. Dokonalá konkurencia II – aplikácia dokonale konkurenčného trhu Analýza dôsledkov rôznych typov štátnych zásahov na dokonale konkurenčnom trhu. Ozrejmenie koncepcie renty výrobcov, renty spotrebiteľov a tzv. straty mŕtvej váhy a realokácia zdrojov po rôznych typoch štátnych zásahov. 11. Monopol – charakteristika a aplikácia trhovej štruktúry monopolu Charakteristika trhovej štruktúry monopolu, vysvetlenie ako monopol volí objem produkcie (a cenu) z krátkeho a dlhého obdobia pri maximalizácii svojho zisku. Stanovenie objemu produkcie monopolu (a ceny) v prípade štátnej regulácie monopolu – zdaňovanie monopolu daňou z obratu, objemu produkcie, zo zisku. Cenová diferenciácia monopolu – jej význam a formy. Vyjadrenie rovnovážneho bodu monopolu prostredníctvom vzťahov medzi trhovou cenou produkcie, hraničnými tržbami a elasticitou dopytu – Amorosov-Robinsonov vzťah. Porovnanie dokonale konkurenčného trhu a monopolného trhu. 12. Oligopol I – definícia oligopolnej trhovej štruktúry Identifikácia podmienok charakterizujúcich rôzne typy trhových štruktúr vrátane oligopolného trhu, trhu s dominantnou firmou a monopolistickej konkurencie. Význam a odvodenie funkcií reakcií pri maximalizácii zisku duopolistov. Cournotov model oligopolu – jeho charakteristika, význam, riešenie a grafická interpretácia prostredníctvom funkcií reakcií a izoziskových kriviek. Stackelbergov model oligopolu v prípade množstevného vodcovstva jednej z firiem pôsobiacej na trhu, identifikácia Stackelbergovej nerovnováhy. 13. Oligopol II – aplikácia a porovnanie modelov oligopolu Cenový model oligopolu. Odvodenie funkcií reakcií v prípade oligopolu maximalizujúceho zisk prostredníctvom ceny. Bertrandov model oligopolu – zostrojenie, výhody, nevýhody, identifikácia Bertrandovej rovnováhy v prípade homogénnej produkcie oligopolistov. Rovnováha oligopolu v prípade cenového vodcovstva. Porovnanie Cournotovej a Bertrandovej rovnováhy oligopolu. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Oboznámenie študentov so systémom práce na cvičeniach, s povinnou literatúrou, podmienkami pre úspešné ukončenie predmetu. Súčasťou cvičenia je aj zopakovanie základných matematických pojmov, vzťahov a princípov, ktoré budú potrebné pre tvorbu mikroekonomických analýz počas semestra. 2. Identifikácia požiadaviek na ekonomický systém, kreovanie rovnováhy na trhu tovarov a služieb, analýza trhovej rovnováhy pri zmenách exogénnych vplyvoch na dopyt a ponuku. Možnosti zahraničnej výmeny, podmienky pre export a import tovarov, odvodenie funkcie exportu a importu, rovnováha na medzinárodnom trhu. 3. Interpretácia funkcie celkovej a hraničnej užitočnosti, tvorba indiferenčných kriviek a ich vlastnosti, identifikácia vlastností preferencií spotrebiteľa pre rôzne typy funkcií užitočnosti, výpočet a interpretácia hraničnej miery spotrebiteľskej substitúcie a jej prepojenie s preferenciami spotrebiteľa. 4. Výpočet a interpretácia optimálnej spotrebnej stratégie spotrebiteľa pri spotrebe viacerých tovarov, využitie konceptu hraničnej užitočnosti pri hľadaní optimálnej spotrebnej stratégie, zmena rozhodovaní sa spotrebiteľa pri zmene exogénnych premenných (cien a dôchodku). Možnosti odvodenia individuálnej krivky dopytu spotrebiteľa, jej význam interpretácia a význam pri tvorbe trhového dopytu. Vplyv zavedenia daní a dotácií na optimálnu spotrebnú stratégiu. 5. Odvodenie cenovo-spotrebnej (PCC), dôchodkovo-spotrebnej (ICC) a Engelovej krivky (EC) z individuálneho dopytu spotrebiteľa. Výpočet a interpretácia vlastnej cenovej, krížovej cenovej a dôchodkovej elasticity dopytu. Identifikácia typu dopytu a tovarov na základe hodnôt elasticít a tvaru funkcie dopytu PCC, ICC, EC kriviek. Ukážka prepojenia a závislosti tvarov uvedených kriviek a elasticity dopytu. 6. Produkčná funkcia s jedným variabilným vstupom. Odvodenie a interpretácia funkcie celkovej, hraničnej a priemernej produkcie variabilného vstupu. Interpretácia a výpočet elasticity produkcie, vzťah medzi jej hodnotou a troma štádiami produkcie. Prípadová štúdia zameraná na priebeh celkovej, hraničnej a priemernej produkcie variabilného vstupu, ich grafické vyjadrenie, identifikáciu rastúcich, klesajúcich hraničných výnosov produkcie, klesajúcich celkových výnosov produkcie a troch štádií produkcie, ich interpretácia a význam pri rozhodovaní sa firmy. 7. Riešenie prípadových štúdií pre produkčné funkcie s dvoma variabilnými vstupmi – význam minimalizácie nákladov na zadaný objem produkcie, maximalizácie produkcie pri určitej úrovni nákladov vynaložených na vstupy, maximalizácia zisku vzhľadom na vstupy vo výrobnom procese. Interpretácia, význam a výpočet výnosov z rozsahu pre rôzne typy produkčných funkcií. Porovnanie niektorých špeciálnych typov produkčných funkcií používaných v mikroekonomickej analýze – lineárna, Cobb-Douglasova, Leontievova produkčná funkcia a produkčná funkcia s konštantou elasticitou substitúcie. 8. Identifikácia krátkodobých nákladov na objem produkcie z produkčnej funkcie. Vysvetlenie priebehu a odvodenie tvarov priemerných a hraničných nákladov firmy. Riešenie prípadovej štúdie zameranej na krátkodobé náklady firmy, identifikáciu vzťahu medzi výnosmi z rozsahu a dlhodobými nákladmi. Identifikácia možnosti úspor zo sortimentu pre rôzne nákladové funkcie. 9. Prípadové štúdie na určenie objemu produkcie maximalizujúcej zisk firmy na dokonale konkurenčnom trhu, identifikáciu ponuky firmy z krátkeho aj dlhého obdobia, stanovenie ceny, pri ktorej firma zastavuje produkciu, pri ktorej dosahuje zisk a pri ktorej ostáva na trhu aj so stratou. Vysvetlenie dôvodov a príčin pôsobenia na trhu aj v prípade dosiahnutia straty. Určenie rovnovážneho množstva produkcie dodávanej na trh individuálnou firmou a objem produkcie na trhovej úrovni. 10. Riešenie prípadovej štúdie zameranej na výpočet rovnovážneho bodu na dokonale konkurenčnom trhu pred a po rôznych typoch štátnych zásahov. Výpočet renty výrobcov, spotrebiteľov a straty mŕtvej váhy ukážka prerozdelenia zdrojov a vyhodnotenie efektívnosti štátnych zásahov do trhovej rovnováhy. Grafická interpretácia analyzovaných problémov. 11. Grafické a analytické riešenie krátkodobej a dlhodobej ceny a ponuky monopolnej firmy. Rovnováha monopolu v prípade zavedenia dane z obratu, objemu produkcie a zisku. Podiel monopolu a spotrebiteľov na daňových výnosoch štátu. Výpočet ponúkaných objemov produkcie monopolu pri uplatňovaní cenovej diferenciácie. Porovnanie dokonale konkurenčného a monopolného trhu. 12. Prípadové štúdie zamerané na Cournotovu a Stackelbergovu rovnováhu oligopolu. Odvodenie funkcií reakcií oligopolných firiem, výpočet objemu produkcie maximalizujúcej zisk oligopolistov v oboch typoch rovnováh, identifikácia Stackelbergovej rovnováhy a rovnováhy v prípade koluzívneho správania sa oligopolistov. 13. Identifikácia Bertrandovej rovnováhy a jej porovnanie s Cournotovou rovnováhou. Vysvetlenie a ukázanie prečo a ako sa líšia Bertrandova a Cournotova rovnováha. Identifikácia rovnováhy na oligopolnom trhu s dominantnou firmou.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40% priebežná písomná práca, 60% písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

182 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 30 h, príprava na priebežnú písomnú prácu 36 h, príprava na skúšku 64 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022