Spoločenská zodpovednosť podnikov (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
Po absolvovaní modulu, by mali byť študenti schopní:
• porozumieť, že zodpovedné podnikanie je štandardnou ekonomickou činnosťou podniku,
• riešiť akékoľvek ekonomické problémy paralelne s požiadavkou zodpovednosti,
• orientovať sa v etickom minime zodpovedného podnikania – základnej legislatíve,
• osvojiť si existujúce systémy štandardov, iniciatív a indexov zodpovedného podnikania,
• orientovať sa v systéme domácich a medzinárodných inštitúcií zabezpečujúcich garanciu a podporu zodpovedného podnikania,
• zvládnuť základnú metodológiu controllingu a reportingu zodpovedného podnikania.
• využiť fungujúci systém zodpovedného podnikania pre úspešnejšie zvýšenie kredibility podniku.
Kompetentnosť:
• aplikovať teoretické vedomosti zo všeobecnej etiky tvorivým spôsobom a pochopiť podstatu etických princípov využívaných v bežnej praxi,
• vedieť sa orientovať v etickom minime – základnej legislatíve vo vzťahu podniku a určitej skupiny stakeholderov,
• rozumieť súvislostiam medzi etikou podnikania a zodpovedným podnikaním a vedieť ich aplikačne identifikovať v praxi,
• vyhodnotiť relevantnosť informácií integrovaných reportov o etickom správaní pre každú skupinu stakeholderov,
• analyzovať a riešiť každý ekonomický problém identicky s jeho etickou stránkou.
Zručnosť:
Po absolvovaní modulu, by mali byť študenti schopní:
• zvládnuť analýzu a hodnotenie špecifík systému spoločenskej zodpovednosti podnikov v SR a v zahraničí,
• navrhnúť základný postup inštitucionalizácie zodpovedného podnikania,
• analyzovať, hodnotiť a odporúčať riešenia pre neetické správanie podniku, podľa problémov skupín stakeholderov,
• navrhnúť a vypracovať jednoduchý report o zodpovednom podnikaní podľa reálnych aktuálnych informácií z podniku,
• na báze získaných vedomostí a osvojených techník vecne a odborne argumentovať.

Stručná osnova predmetu

Tematické zameranie prednášok:
1. týždeň Fundamentálne princípy spoločenskej zodpovednosti podnikov
2. týždeň Základné princípy teórie stakeholderov
3. týždeň Spoločenský systém podpory zodpovedného podnikania
4. týždeň Podstata zodpovedného podnikania
5. týždeň Inštitucionalizácia zodpovedného podnikania
6. týždeň Zodpovedné podnikanie vo vzťahu k ľudskému kapitálu
7. týždeň Zodpovedné podnikanie vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa
8. týždeň Zodpovedné podnikanie vo vzťahu ku komunite
9. týždeň Zodpovedné podnikanie vo vzťahu k životnému prostrediu
10. týždeň Zodpovedné podnikanie a medzinárodné vzťahy I.
11. týždeň Zodpovedné podnikanie a medzinárodné vzťahy II.
12. týždeň. Reporting zodpovedného podnikania I.
13. týždeň. Reporting zodpovedného podnikania II.
Témy seminárov:
1. týždeň Fundamentálne princípy spoločenskej zodpovednosti podnikov
2. týždeň Základné princípy teórie stakeholderov
3. týždeň Spoločenský systém podpory zodpovedného podnikania
4. týždeň Podstata zodpovedného podnikania
5. týždeň Inštitucionalizácia zodpovedného podnikania
6. týždeň Zodpovedné podnikanie vo vzťahu k ľudskému kapitálu
7. týždeň Zodpovedné podnikanie vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa
8. týždeň Zodpovedné podnikanie vo vzťahu ku komunite
9. týždeň Zodpovedné podnikanie vo vzťahu k životnému prostrediu
10. týždeň Zodpovedné podnikanie a medzinárodné vzťahy I.
11. týždeň Zodpovedné podnikanie a medzinárodné vzťahy II.
12. týždeň Reporting zodpovedného podnikania I.
13. týždeň Reporting zodpovedného podnikania II.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. IDOWU, Sam O. Current Global Practices of Corporate Social Responsibility. In The Era of Sustainable Development Goals. Berlin : Springer, 2021. 21 s. ISBN 978-3-030-68386-3.
2. MITRA, Nayan - SCHMIDPETER, René. Mandated Corporate Social Responsibility. Berlin : Springer, 2020. 254 s. ISBN 978-3-030-24444-6.
3. PAIVA, Inna S. - CARVALHO, Luísa C. Conceptual and Theoretical Approaches to Corporate Social Responsibility, Entrepreneurial Orientation, and Financial Performance. IGI Global, 2020. 369 s. ISBN 978-1-7998-2130-4.
4. DELBARD, Oliver. The Corporate Social Responsibility Agenda: The Case for Sustainable and Responsible Business Hardcover. World Scientific Publishing Co. 2020. 196 s. ISBN 978-9-8112-0659-7.
5. TUNCA, Çalyurt. K. New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability, Volume I. Berlin : Springer, 2020. 271 s. ISBN 978-981-329-588-9.
Doplnková literatúra:
1. KESSEDJIAN, Catherine - RIVERA, Humberto C. Private International Law Aspects of Corporate Social Responsibility. Berlin : Springer, 2020 . 791 s. ISBN 978-3-03035-186-1.
2. CHANDLER, David. Strategic Corporate Social Responsibility: Sustainable Value Creation. London : SAGE Publications, Inc, 2019. 480 s. ASIN B07W14GB23.
3. RENDTORFF, Jacob D. Philosophy of Management and Sustainability: Rethinking Business Ethics and Social Responsibility in Sustainable Development. Bingley : Emerald Publishing, 2019. 264 s. ISBN 978-1-78973-454-6.
4. REZAEE, Zabihollah - FOGARTY, Timothy. Business Sustainability, Corporate Governance, and Organizational Ethics. Hoboken : John Wiley & Sons, 2019. 992 s. ISBN 978-1-11960-145-6.
5. BECKER, Christian U. Business Ethics. Methods and Application. London : Routledge, 2018. 200 s. ISBN 978-1138493681.
6. IDOWU, Samuel O. - SITNIKOV, Catalina. Current Issues in Corporate Social Responsibility: An International Consideration. Berlin : Springer, 2019. 286 s. ISBN 978-3-31988-938-2.
7. MCWILLIAMS, Abagail - RUPP, Deborah E - SIEGEL, Douglas S. The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility: Psychological and Organizational Perspectives. Oxford : Oxford University Press, 2019. 720 s. ISBN 978-0-198-80228-0.
8. ANTONARAS, Alexandros - DEKOULOU, Paraskevi. Cases on Corporate Social Responsibility and Contemporary Issues in Organizations. Pennsylvánia : IGI Global, 2019. 402 s. ISBN 978-1-5225-7715-7.
9. VOPAT, Mark C. - TOMHAVE, Alan. Business Ethics. The Big Picture. Peterborough : Broadview Press, 2018. 325 s. ISBN 978-1-55481-430-5.
10. ZEYEN, Anica - BECKMANN, Markus. Social Entrepreneurship and Business Ethics. London : Routledge, 2018. 254 s. ISBN 978-1138079946.

Sylabus predmetu

Tematické zameranie prednášok: 1. týždeň Fundamentálne princípy spoločenskej zodpovednosti podnikov Téma je detailne zameraná na základné kategórie a fundamentálne princípy teórie spoločenskej zodpovednosti podnikov. Predmet a podstata spoločenskej zodpovednosti podnikov. Teoretické východiská spoločenskej zodpovednosti podnikov. Vzťah etiky a spoločenskej zodpovednosti podnikov. Základy etiky a jej kategórie aplikovateľné spoločenskej zodpovednosti podnikov. 2. týždeň Základné princípy teórie stakeholderov Téma sa primárne koncentruje na základné princípy fungovania zodpovedného podniku na trhu. Poslanie zodpovedného podniku Princíp integrácie etiky a ekonomiky. Podnik ako súčasť spoločenského systému. Podstata eticko-ekonomickej dilemy: manažér – vlastník. Vzťah etiky a práva – etické minimum (legislatíva). Definícia, systematizácia a klasifikácia stakeholderv. Etické minimum pre stakeholderov, podľa skupín (primárni a sekundárni). 3. týždeň Spoločenský systém podpory zodpovedného podnikania Téma je dominantne orientovaná na atribúty model synergického hodnotenia stavu zodpovedného podnikania v SR. Verejná politika. Využívané nástroje štátu. Aplikácia zodpovedného podnikania v podnikovom sektore. Formovanie povedomia o etickom podnikaní. Stratégia zlepšovania stavu SZP na Slovensku. Aktuálne trendy vývoja zodpovedného podnikania doma i vo svete. 4. týždeň Podstata zodpovedného podnikania Téma sa primárne koncentruje na základné vzťahy: zodpovedné/udržateľné podnikanie a zodpovednosť subjektov podnikateľského prostredia. Základné charakteristiky zodpovedného podnikania. Klasifikácia pojmov zodpovedné podnikanie, spoločenská zodpovednosť, zodpovedné správanie, zodpovedné konanie. Piliere zodpovedného podnikania. Pyramída zodpovedného podnikania. Alternatívy zodpovedného podnikania. Výhody a nevýhody zodpovedného podnikania. 5. týždeň Inštitucionalizácia zodpovedného podnikania Téma je detailne zameraná na základné kategórie a fundamentálne princípy inštitucionalizácie SZP do subjektov hospodárstva. Podstata inštitucionalizácie zodpovedného podnikania. Tvorba stratégie zodpovedného podnikania a jej implementácia. Aplikácia modelu PDCA pri inštitucionalizácii etiky do podniku. Aplikácia nástrojov na implementovanie zodpovedného podnikania – etický program. Klasifikácia a typológia systému etických kódexov. Všeobecné princípy etického kódexu. Plusy a mínusy insštitucionalizácie zodpovedného podnikania. 6. týždeň Zodpovedné podnikanie vo vzťahu k ľudskému kapitálu Téma je dominantne orientovaná na atribúty a determinanty SZP v oblasti ľudského kapitálu. Kategorizácia pojmov: personál, pracovníci, zamestnanci, ľudský potenciál, ľudský kapitál. Identifikácia najfrekventovanejších etické problémov ľudského kapitálu v podniku. Hlavné princípy zodpovedného správania v pracovných vzťahoch. Typológia, klasifikácia a kategorizácia v neetického správania voči ľudskému kapitálu v podniku. Typológia diskriminácie v pracovných vzťahoch. Prepúšťanie a jeho akceptovateľnosť z aspektu SZP. Platná legislatíva ako etické minimum a systém nástrojov na pozitívne riešenie problémov neetického správania. Základné istoty a práva pre zamestnancov v Zákonníku práce. 7. týždeň Zodpovedné podnikanie vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa Téma je detailne zameraná na základné aspekty etického konzumerismu. Vysvetlenie praktického fungovania systému ochrany spotrebiteľa v SR a v EÚ. Hlavné zásady ochrany spotrebiteľa. Dimenzie funkčného modelu systému ochrany spotrebiteľa. Legislatívna ochrana (etické minimum) spotrebiteľa. Kontrola a regulácia ochrany spotrebiteľa v SR. Mimovládne organizácie zamerané na ochranu spotrebiteľa. Aktuálne trendy EÚ zamerané na etiku a ochranu spotrebiteľa. Program pre spotrebiteľov, v ktorom je prezentovaná strategická vízia spotrebiteľskej politiky EÚ. 8. týždeň Zodpovedné podnikanie vo vzťahu ku komunite Téma sa primárne venuje vzťahu zodpovedného podniku ku komunite. Základná charakteristika atribútov komunity, society a spoločnosti. Aktivity podniku so zodpovedným/ udržateľným správaním v prospech komunity. Typológia, klasifikácia a kategorizácia aktivít etického podniku v prospech komunity: filantropia, donorstvo, dobrovoľníctvo, firemné investície do komunity, sponzoring. Špecifikácia firemnej filantropie a jej nástrojov. Etické minimum (legislatívna podpora) etického konania podniku so zodpovedným/ udržateľným správaním v prospech komunity. 9. týždeň Zodpovedné podnikanie vo vzťahu k životnému prostrediu Téma je majoritne zameraná na atribúty a determinanty vzťahu zodpovedného podnikania k environmentu. Pojmová klasifikácia: ekológia, environmentalistika a životné prostredie z aspektu ekonomického a etického. Starostlivosť o životné prostredie. Etické minimum v oblasti životného prostredia v SR a v EÚ. Environmentálny manažérsky systém. Pozitíva a negatítva implementovaného environmentálneho manažérskeho systému. Komparácia elementov normy ISO 14001 a EMAS. Aplikácia modelu PDCA pri implementácii environmentálneho manažérskeho systému. . 10.-11. týždeň Zodpovedné podnikanie a medzinárodné vzťahy Téma je dominantne orientovaná na atribúty a determinanty zodpovedného podnikanie v medzinárodnom kontexte. Charakteristika globálneho systému. Synergický efekt determinantov podniku z aspektu ekonomiky a zodpovedného podnikania. Aplikácia princípu konceptuálnej relativity. Podniky v podmienkach globalizácie. Uzatváranie aliancií podnikov. Základné kategórie regionálneho záujmu z aspektu globalizácie. Uplatnenie princípov ZP v podnikoch v procese globalizácie Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj. Stratégia EÚ v oblasti zodpovedného podnikania. 12.-13. týždeň Reporting zodpovedného podnikania Téma sa primárne koncentruje na podstatu vzťahu zodpovedného/udržateľného konania podniku a reporting zodpovedného/udržateľného podnikania. Všeobecné princípy reportingu zodpovedného podnikania. Štandardy reportingu zodpovedného podnikania, udržateľného rozvoja a etického správania. Atribúty najrozšírenejších systémov reportingu zodpovedného podnikania: GRI štandardy a integrovaný reporting. Legislatívna podpora (etické minimum) reportingu zodpovedného podnikania v SR a EÚ. Témy seminárov: 1. týždeň Fundamentálne princípy spoločenskej zodpovednosti podnikov Riešenie prípadových štúdií zamerané na základné kategórie a fundamentálne princípy teórie spoločenskej zodpovednosti podnikov. Predmet a podstata spoločenskej zodpovednosti podnikov. Teoretické východiská spoločenskej zodpovednosti podnikov. Vzťah etiky a spoločenskej zodpovednosti podnikov. Základy etiky a jej kategórie aplikovateľné spoločenskej zodpovednosti podnikov. Prezentácia modelu zodpovedného podnikania v konkrétnom podniku s akcentom na tému morálky udržateľného podnikania a jeho manažérsko-ekonomické dimenzie. 2. týždeň Základné princípy teórie stakeholderov Riešenie prípadových štúdií zamerané na základné princípy fungovania zodpovedného podniku na trhu. Poslanie zodpovedného podniku Princíp integrácie etiky a ekonomiky. Podnik ako súčasť spoločenského systému. Podstata eticko-ekonomickej dilemy: manažér – vlastník. Vzťah etiky a práva – etické minimum (legislatíva). Definícia, systematizácia a klasifikácia stakeholderov. Etické minimum pre stakeholderov, podľa skupín (primárni a sekundárni). Prezentácia modelu zodpovedného podnikania v konkrétnom podniku s akcentom na tému fungujúceho systému stakeholderov. 3. týždeň Spoločenský systém podpory zodpovedného podnikania Riešenie prípadových štúdií zamerané na atribúty model synergického hodnotenia stavu zodpovedného podnikania v SR. Verejná politika. Využívané nástroje štátu. Aplikácia zodpovedného podnikania v podnikovom sektore. Formovanie povedomia o etickom podnikaní. Stratégia zlepšovania stavu SZP na Slovensku. Aktuálne trendy vývoja zodpovedného podnikania doma i vo svete. Prezentácia modelu zodpovedného podnikania v konkrétnom podniku s akcentom na tému systém podpory zodpovedného podnikania konkrétnej firmy. 4. týždeň Podstata zodpovedného podnikania Riešenie prípadových štúdií zamerané na základné vzťahy: zodpovedné/udržateľné podnikanie a zodpovednosť subjektov podnikateľského prostredia. Základné charakteristiky zodpovedného podnikania. Klasifikácia pojmov zodpovedné podnikanie, spoločenská zodpovednosť, zodpovedné správanie, zodpovedné konanie. Piliere zodpovedného podnikania. Pyramída zodpovedného podnikania. Alternatívy zodpovedného podnikania. Výhody a nevýhody zodpovedného podnikania. Prezentácia modelu zodpovedného podnikania v konkrétnom podniku s akcentom na tému pyramída zodpovedného podnikania konkrétnej firmy. 5. týždeň Inštitucionalizácia zodpovedného podnikania Riešenie prípadových štúdií zamerané na základné kategórie a fundamentálne princípy inštitucionalizácie SZP do subjektov hospodárstva. Podstata inštitucionalizácie zodpovedného podnikania. Tvorba stratégie zodpovedného podnikania a jej implementácia. Aplikácia modelu PDCA pri inštitucionalizácii etiky do podniku. Aplikácia nástrojov na implementovanie zodpovedného podnikania – etický program. Klasifikácia a typológia systému etických kódexov. Všeobecné princípy etického kódexu. Plusy a mínusy inštitucionalizácie zodpovedného podnikania. Prezentácia modelu zodpovedného podnikania v konkrétnom podniku s akcentom na tému etický program firmy. 6. týždeň Zodpovedné podnikanie vo vzťahu k ľudskému kapitálu Riešenie prípadových štúdií zamerané na atribúty a determinanty SZP v oblasti ľudského kapitálu. Kategorizácia pojmov: personál, pracovníci, zamestnanci, ľudský potenciál, ľudský kapitál. Identifikácia najfrekventovanejších etické problémov ľudského kapitálu v podniku. Hlavné princípy zodpovedného správania v pracovných vzťahoch. Typológia, klasifikácia a kategorizácia v neetického správania voči ľudskému kapitálu v podniku. Typológia diskriminácie v pracovných vzťahoch. Prepúšťanie a jeho akceptovateľnosť z aspektu SZP. Platná legislatíva ako etické minimum a systém nástrojov na pozitívne riešenie problémov neetického správania. Základné istoty a práva pre zamestnancov v Zákonníku práce. Prezentácia modelu zodpovedného podnikania v konkrétnom podniku s akcentom na tému fungujúce zodpovedné podnikanie vo vzťahu k ľudskému kapitálu. 7. týždeň Zodpovedné podnikanie vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa Riešenie prípadových štúdií zamerané na základné aspekty etického konzumerismu. Vysvetlenie praktického fungovania systému ochrany spotrebiteľa v SR a v EÚ. Hlavné zásady ochrany spotrebiteľa. Dimenzie funkčného modelu systému ochrany spotrebiteľa. Legislatívna ochrana (etické minimum) spotrebiteľa. Kontrola a regulácia ochrany spotrebiteľa v SR. Mimovládne organizácie zamerané na ochranu spotrebiteľa. Aktuálne trendy EÚ zamerané na etiku a ochranu spotrebiteľa. Program pre spotrebiteľov, v ktorom je prezentovaná strategická vízia spotrebiteľskej politiky EÚ. Prezentácia modelu zodpovedného podnikania v konkrétnom podniku s akcentom na tému fungujúce zodpovedné podnikanie vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa. 8. týždeň Zodpovedné podnikanie vo vzťahu ku komunite Riešenie prípadových štúdií zamerané na vzťah zodpovedného podniku ku komunite. Základná charakteristika atribútov komunity, society a spoločnosti. Aktivity podniku so zodpovedným/ udržateľným správaním v prospech komunity. Typológia, klasifikácia a kategorizácia aktivít etického podniku v prospech komunity: filantropia, donorstvo, dobrovoľníctvo, firemné investície do komunity, sponzoring. Špecifikácia firemnej filantropie a jej nástrojov. Etické minimum (legislatívna podpora) etického konania podniku so zodpovedným/ udržateľným správaním v prospech komunity. Prezentácia modelu zodpovedného podnikania v konkrétnom podniku s akcentom na tému fungujúce zodpovedné podnikanie vo vzťahu ku komunite. 9. týždeň Zodpovedné podnikanie vo vzťahu k životnému prostrediu Riešenie prípadových štúdií zamerané na atribúty a determinanty vzťahu zodpovedného podnikania k environmentu. Pojmová klasifikácia: ekológia, environmentalistika a životné prostredie z aspektu ekonomického a etického. Starostlivosť o životné prostredie. Etické minimum v oblasti životného prostredia v SR a v EÚ. Environmentálny manažérsky systém. Pozitíva a negatíva implementovaného environmentálneho manažérskeho systému. Komparácia elementov normy ISO 14001 a EMAS. Aplikácia modelu PDCA pri implementácii environmentálneho manažérskeho systému. Prezentácia modelu zodpovedného podnikania v konkrétnom podniku s akcentom na tému fungujúce zodpovedné podnikanie vo vzťahu k environmentu. 10.-11. týždeň Zodpovedné podnikanie a medzinárodné vzťahy Riešenie prípadových štúdií zamerané na atribúty a determinanty zodpovedného podnikanie v medzinárodnom kontexte. Charakteristika globálneho systému. Synergický efekt determinantov podniku z aspektu ekonomiky a zodpovedného podnikania. Aplikácia princípu konceptuálnej relativity. Podniky v podmienkach globalizácie. Uzatváranie aliancií podnikov. Základné kategórie regionálneho záujmu z aspektu globalizácie. Uplatnenie princípov ZP v podnikoch v procese globalizácie Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj. Stratégia EÚ v oblasti zodpovedného podnikania. Prezentácia modelu zodpovedného podnikania v konkrétnom podniku s akcentom na tému zodpovedné medzinárodné vzťahy. 12.-13. týždeň Reporting zodpovedného podnikania Riešenie prípadových štúdií zamerané na podstatu vzťahu zodpovedného/udržateľného konania podniku a reporting zodpovedného/udržateľného podnikania. Všeobecné princípy reportingu zodpovedného podnikania. Štandardy reportingu zodpovedného podnikania, udržateľného rozvoja a etického správania. Atribúty najrozšírenejších systémov reportingu zodpovedného podnikania: GRI štandardy a integrovaný reporting. Legislatívna podpora (etické minimum) reportingu zopdovedného podnikania v SR a EÚ. Prezentácia modelu zodpovedného podnikania v konkrétnom podniku s akcentom na tému reporting zodpovedného podnikania.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30% aktívna účasť cez semester, skupinová práca – riešenie prípadových štúdií etických problémov (aktuálne údaje priamo z podniku) a jej prezentácia; 70% písomná záverečná skúška – kombinácia teoretickej časti a vypracovanie konkrétnej prípadovej štúdie

Pracovné zaťaženie študenta

104 h - účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, individuálna práca 13 h, príprava na záverečnú skúšku 26 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022