Nákladový controlling (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Študent získa komplexné poznatky o riadení nákladov podniku pomocou nástrojov controllingu. Analyzuje príčiny vzniku nákladov a pozná možnosti ich alokácie k nákladovým objektom. Vie objektívne posúdiť racionálnosť a efektívnosť spotreby produkčných faktorov počas životného cyklu produktu a podniku. Získa vedomosti, ako komunikovať informácie, problémy a riešenia na úrovni stredného a vyššieho manažmentu. Dokáže rôznym spôsobom komparovať výsledky viacerých javov a období. Generalizuje poznatky a využije ich na predikciu hodnotového vývoja spotreby produkčných faktorov a tvorby produktov.
Kompetentnosť:
• Odborné znalosti a vedomosti, praktické zručnosti a schopnosti samostatne pracovať na manažérskej pozícii s orientáciou na controlling nákladov.
• Schopnosť efektívne vykonávať určité manažérske funkcie s súlade s pridelenou právomocou a všeobecným očakávaním. Flexibilita pri plnení rôznych štruktúrovaných pracovných úloh.
• Účasť na tvorbe stratégie a definovaní plánovaných cieľov, riadení informácií a zdrojov.
• Kriticky zhodnotiť riziká, priebeh a špecifiká hodnototvorného procesu v podniku.
• Navrhnúť riešenia a obhájiť závery alebo odporúčania na zvýšenie efektívnosti podnikových činností a tvorby produkcie.
Zručnosť:
• Študent samostatne zostavuje rôzne druhy kalkulácií a rozpočtov, vyhodnocuje vhodnosť už aplikovaných postupov v podniku.
• Realizuje výpočty ukazovateľov efektívnosti a hospodárnosti. Analyzuje minulé výsledky a predikuje budúcnosť. Dokáže interpretovať tieto výsledky a navrhnúť opatrenia.
• Tvorí reporty pre manažment podniku. Analyzuj, komentuje a porovnáva výsledky. Rieši scenáre vývoja hodnotových vzťahov.
• Poskytuje manažmentu podniku komplexné informácie o nákladoch, výnosoch, zisku a produkcii. Sleduje vývoj týchto ukazovateľov a odhaľuje možné riziká.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Controlling. Nákladový controlling. Náklady – význam a klasifikácia. Metódy výpočtu fixných nákladov.
2. Kalkulačný systém. Druhy kalkulácií nákladov.
3. Metódy kalkulovania: delením, v združenej výrobe, prirážková.
4. Rozpočtovníctvo a rozpočty podniku. Druhy a formy rozpočtov.
5. Metódy rozpočtovania. Ročné rozpočty.
6. Vnútropodnikové rozpočty. Kontrola rozpočtov.
7. Kalkulácia variabilných (neúplných) nákladov.
8. Rozdielové metódy kalkulovania nákladov.
9. Metódy kalkulovania nákladov v nezdružených výrobách. Zákazková metóda kalkulovania nákladov.
10. Kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností.
11. Náklady a plynutie času. Kalkulácia cieľových nákladov. Kalkulácia nákladov životného cyklu výrobku. Stratégia riadenia nákladov podľa fázy životného cyklu podniku.
12. Meranie výkonnosti v decentralizovaných organizáciách
13. Oceňovanie podnikových výkonov v nákladovom controllingu. Formy vnútropodnikových cien. Vzájomné väzby medzi nástrojmi nákladového controllingu.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Úvod, podmienky pre absolvovanie predmetu. Nákladový controlling. Náklady podniku. Základné ukazovatele nákladov a výpočty z oblasti nákladov.
2. Podstata a klasifikácia nákladov. Fixné náklady. Metódy výpočtu fixných nákladov. Výpočet kritického bodu.
3. Kalkulačný systém, metódy kalkulovania. Kalkulácia delením. Pripočítavanie nákladov delením pomerovými číslami. Kalkulovanie nákladov v združenej výrobe.
4. Prirážková kalkulácia.
5. Rozpočtovníctvo a rozpočty. Druhy a formy rozpočtov. Metódy rozpočtovania. Ročné rozpočty.
6. Vnútropodnikové rozpočty. Kontrola rozpočtov.
7. Kalkulácia variabilných (neúplných) nákladov.
8. Rozdielové metódy kalkulovania nákladov.
9. Metódy kalkulovania nákladov v nezdružených výrobách.
10. Kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností. (Kalkulovanie metódou ABC).
11. Kalkulácia cieľových nákladov. Kalkulácia nákladov životného cyklu výrobku.
12. Meranie výkonnosti v decentralizovaných organizáciách. Priebežná písomná kontrola štúdia.
13. Oceňovanie podnikových výkonov v nákladovom controllingu. Formy vnútropodnikových cien. Vzájomné väzby medzi nástrojmi nákladového controllingu.

Odporúčaná literatúra

1. GARRISON, Ray H. - NOREEN, Eric W. – BREWER, Peter C. Managerial Accounting. 15th Ed. New York: McGraw Hill. 2015. 754 s. ISBN 978-0-07-802563-1.
2. ATKINSON, Anthony A. - KAPLAN, Robert S. - MATSUMURA, Ella Mae - YOUNG, Mark S. Management accounting: information for decision-making and strategy execution. 6th ed. Boston: Pearson, 2012. 550 s. ISBN 978-0273-76998-9.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Controlling. Nákladový controlling. Náklady – význam a klasifikácia. Metódy výpočtu fixných nákladov. Študent sa naučí teoretické vymedzenie controllingu, definícia a vývoj controllingu, úlohy a funkcie controllingu, dimenzie controllingu: strategický a operatívny controlling. Členenie operatívneho controllingu: finančný, investičný (projektový) a vnútropodnikový. Vnútropodnikový controlling: nákladový controlling a controlling výkonov. Vnútropodnikový controlling v užšom a širšom význame. Kritériá určovania nákladových druhov z pohľadu controllingu. Parciálne časti nákladového controllingu. Náklady - hodnotové vyjadrenie spotreby produkčných faktorov. Podstata a vznik nákladov. Klasifikácia nákladov. Členenie nákladov podľa: nákladových druhov, zodpovednosti za ich vznik, podľa členenia v kalkulačnom vzorci, podľa vzťahu k produkčnému (transformačnému) procesu, účelové členenie nákladov, podľa závislosti nákladov od zmeny objemu výroby. Študent sa naučí zostaviť nákladový model pri lineárnom priebehu nákladov. Metódy výpočtu fixných nákladov (matematicko-štatistická, aritmetická metóda, metóda dvoch období). Základné ukazovatele hodnotenia úrovne nákladov (rozdielové a pomerové ukazovatele). 2. Kalkulačný systém. Druhy kalkulácií nákladov. Obsahom prednášky sú témy, ktoré tvoria základ vedomostí o fungovaní kalkulácií a kalkulačného systému v podniku: základné atribúty kalkulácií nákladov, charakteristika kalkulácií nákladov, kalkulačný systém, tvorba kalkulačného systému, kalkulačná dokumentácia a písomnosti, čo je rozvrhová základňa kalkulácií, čo znamená proces alokácia nákladov. Vysvetlíme druhy kalkulácií nákladov (z hľadiska času a funkcií v riadiacom procese, z hľadiska spôsobu zostavovania, z hľadiska štruktúry nákladov, z hľadiska využitia produkčnej kapacity). Kalkulácia nákladov sa zaoberá výpočtom nákladov vo vzťahu k ich nositeľom. Najčastejšie využívanou formou kalkulácií sú prepočty orientované na zistenie alebo určenie nákladov na konkrétny výkon. Predmetom kalkulácie je vo všeobecnosti tzv. kalkulačná jednotka, ktorú je nutné presne vymedziť. Pravidlá a postup určovania nákladov vo vzťahu k jednotlivým výkonom určuje metóda kalkulácie. Základom prejavu nákladov z hľadiska ich vzťahu k jednotlivým výkonom je kalkulačné členenie nákladov (podľa položiek kalkulačného vzorca). Študent sa naučí, že: náklady – tento pojem používame vtedy, ak hovoríme o nákladoch všeobecne ako o ekonomickej kategórii, ale vlastné náklady predstavujú náklady vzťahujúce sa na konkrétny nákladový objekt. 3. Metódy kalkulovania: delením, v združenej výrobe, prirážková. Účelom prednášky je, aby si študent uvedomil dôležitosť správneho fungovania kalkulačného systému v podniku. Kalkulačný systém musí vychádzať z konkrétnych výrobných, technologických a organizačných podmienok jednotlivých podnikov a spĺňať predstavy podnikového vrcholového manažmentu aj pracovníkov na nižších úrovniach riadenia na vypovedaciu schopnosť a využívanie jednotlivých druhov kalkulácií. Vytvorený kalkulačný systém musí mať taktiež väzby na ostatné subsystémy riadenia (controlling, účtovníctvo, rozpočtovníctvo, operatívna evidencia, štatistika) a tvoriť tak s nimi ucelený systém umožňujúci kvalitné ekonomické riadenie. Študent sa naučí rozoznávať rôzne kalkulačné techniky a pochopí, za akých podmienok sa v podniku používajú. Sú to metódy: kalkulácia delením (jednoduché pripočítavanie nákladov delením a v viacstupňová kalkulácia delením, pripočítavanie nákladov delením s pomerovými číslami, kalkulovanie nákladov v združenej výrobe), kalkulácia prirážková (je to najrozšírenejšia metóda). Študent sa naučí, akým spôsobom sa zvolí rozvrhová základňa, aký je rozdiel medzi úhrnnou (sumačnou) metódou rozpočítavania nepriamych nákladov a diferencovanou prirážkovou kalkuláciou. 4. Rozpočtovníctvo a rozpočty podniku. Druhy a formy rozpočtov. Prednáška vychádza z vymedzenia pojmu rozpočtovníctvo a identifikovania podstatných procesov rozpočtovania. Zadefinuje pojem rozpočet a jeho väzby na fungovanie podnikových procesov. Priblíži úlohy rozpočtovníctva a prístupy ku klasifikácii rozpočtov z hľadiska ich druhov. Študent pochopí nadväznosti medzi rozpočtom a kalkuláciou. Získa prehľad o východiskách tvorby rozpočtov. Naučí sa aplikovať jednotlivé postupy zostavovania hraničných foriem rozpočtov a ich kombinácií. 5. Metódy rozpočtovania. Ročné rozpočty. Prednáška interpretuje význam harmonogramu tvorby rozpočtu a identifikuje obsah jeho jednotlivých etáp. Vysvetľuje súhrn usporiadaných spôsobov a postupov, ktoré smerujú k určeniu reálne najpravdepodobnejšie splniteľných krátkodobých ekonomických úloh podniku v podobe metód rozpočtovania. Objasní tiež väzby v sústave ročných rozpočtov, so zameraním na hlavný rozpočet a jeho základné zložky: rozpočtovú súvahu, rozpočtovú výsledovku a rozpočet peňažných tokov. Študent získa prehľad o možných zdrojoch informácií a podkladov pre tvorbu rozpočtu. Pochopí postupnosť jednotlivých krokov jeho prípravy, vrátane limitujúcich faktorov. 6. Vnútropodnikové rozpočty. Kontrola rozpočtov. Prednáška poukazuje na význam vnútropodnikových rozpočtov v riadení vnútropodnikových útvorov alebo čiastkových činností podniku. Hovorí o dôležitosti kontroly plnenia rozpočtov a objasňuje prístupy k jej aplikácii. Študent sa naučí princípy zostavovania rozpočtov nákladov. Osobitá pozornosť je venovaná metódam rozpočtovania režijných nákladov najmä: stanoveniu noriem režijných nákladov individuálnym prepočtom, rozpočtovaniu režijných nákladov na základe ich skutočného vývoja v minulosti, limitovaniu režijných nákladov a tiež prepočtu rozpočtov podľa zdôvodneného odhadu ich budúceho vývoja. 7. Kalkulácia variabilných (neúplných) nákladov. Porovnanie kalkulácie úplných nákladov a kalkulácie neúplných nákladov podľa kritérií: bežné označenie kalkulácie, čo je predmet (objekt) kalkulovania, čo tvorí obsah kalkulácie, aký je rozsah použitých nákladových položiek, z čoho sa skladá štruktúra nákladov (kalkulačný vzorec), aké spôsoby pripočítavania nákladov predmetu kalkulácie sa používajú. Študent sa naučí rozpoznávať jednostupňovú metódu kalkulácie variabilných nákladov a stupňovitú kalkuláciu variabilných nákladov (vr. variantov dvojstupňová metóda a viacstupňová metóda). Naučí sa, za akých podmienok sa dá použiť jedna alebo druhá metóda. Využitie kalkulácie variabilných nákladov na rozhodovanie v malom a strednom podniku. Ekonomické výpočty pomocou príspevku na úhradu. Podstata a význam hrubého rozpätia. Výhody a nevýhody kalkulácie úplných a neúplných nákladov. Študent sa naučí, že jestvujú rôzne postupy výpočtov pomocou príspevku na úhradu fixných nákladov a tvorbu zisku (kritický bod, bod zlomu). 8. Rozdielové metódy kalkulovania nákladov. Prednáška objasňuje význam rozdielových metód kalkulovania nákladov v porovnaní s úhrnnými metódami. Informuje o princípoch aplikácie rozdielových metód. Študent získa poznatky o normovej metóde kalkulovania. Oboznámia sa s problematikou normovaných nákladov a odchýlok od normy. Naučí sa postupy výpočtu dlhodobého a krátkodobého variantu normovej metódy, ako aj spôsoby oceňovania nedokončenej výroby. Porozumie kalkulácii štandardných nákladov a systému odchýlok, ktoré používa. 9. Metódy kalkulovania nákladov v nezdružených výrobách. Zákazková metóda kalkulovania nákladov. Prednášky vysvetľuje podstatu metód kalkulovania nákladov v združenej a nezdruženej výrobe. Kalkulovanie nákladov v nezdružených výrobách vyžaduje znalosti o spôsobe oceňovania vnútropodnikových výkonov. Oceňovanie závisí od spôsobu vytvárania výkonu a jeho finalizácie. Študent sa oboznámi s rozdielmi pri kalkulovaní nákladov v združených a nezdružených výrobách. Naučí sa, že proces tvorby produktu sa môže uskutočňovať vo fázovej a stupňovej výrobe, čiže špecifiká v procese vzniku produktu. Ďalej sa naučí, že špecifický proces tvorby produktu ovplyvňuje aj oceňovanie vznikajúcej produkcie. Tá má formu nedokončených produktov, polotovarov a finálnych produktov. Z tohto dôvodu sa používajú aj špeciálne kalkulačné vzorce a postupy, a to postupná a priebežná kalkulácia. Študent získa poznatky o princípoch zostavovania zákazkovej metódy kalkulovania nákladov a podmienok jej použitia. 10. Kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností. Študent si osvojí dôvody pre vznik a rozvoj metódy ABC, podstatu metódy ABC a jej základné charakteristiky. Kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností = metóda ABC kalkulovania nákladov = kalkulačná metóda Activity Based Costing. Študent sa naučí klasifikáciu nákladov v metóde ABC, čo sú stavebné prvky metódy ABC. Zistí, prečo je dôležitá kombinácia pohľadu priraďovania nákladov a procesného pohľadu. Naučí sa rozlišovať hierarchiu procesov, aktivít a činností, vzájomné väzby medzi činnosťami (zákaznícke väzby). Študent dostane informáciu, ako prebieha proces alokácie nákladov (jednoduchý model). V súvislosti s kalkulácia sa naučí, aký má význam procesný prístup ku kalkuláciám. Nasleduje porovnanie tradičného kalkulačného postupu a kalkulácie metódou ABC, t. j. vysvetlíme metodický kalkulačný postup v ABC, formu a obsah kalkulačného vzorca. Rozlíšime kalkulačné postupy a to sumarizujúca kalkulácia úplných nákladov a retrográdna kalkulácia nákladov. Študent si osvojí vzťah medzi rozpočtovaním podľa čiastkových činností (ABB) kalkuláciou podľa čiastkových činností (ABC). 11. Náklady a plynutie času. Kalkulácia cieľových nákladov. Kalkulácia nákladov životného cyklu výrobku. Stratégia riadenia nákladov podľa fázy životného cyklu podniku. Cieľom prednášky je vysvetliť filozofiu vzniku kalkulácie cieľových nákladov a nákladov životného cyklu. Študent si osvojí podstatu metódy kalkulácie cieľových nákladov. Získa znalosti o kľúčových princípoch tejto metódy. Naučí sa postup stanovenia cieľových nákladov. Získa vedomosti o prínosoch metódy a možnosti jej využitia na znižovanie nákladov. Študent získa vedomosti ohľadne vzniku nákladov produktu v priebehu jeho životnosti. Spozná faktory, ktoré pôsobia na náklady životného cyklu produktu. Študent sa za týmto účelom vysporiada aj s problematikou časovej hodnoty peňazí, nákladov kapitálu a súčasnej hodnoty budúcich hodnotových tokov. Študent sa v tomto procese taktiež oboznámi s problematikou predikcie budúcej úrovne nákladov životného cyklu nového produktu s využitím predikčných modelov. Študent sa oboznámi s rôznou štruktúrou nákladov podniku a riadením tejto štruktúry podľa fáz životného cyklu podniku. Študentovi bude vysvetlené, ako sú prepojené uvedené kalkulačné metódy, aké sú ich prínosy a možné synergie. 12. Meranie výkonnosti v decentralizovaných organizáciách Študent sa oboznámi s pojmom, charakterom, princípmi, výhodami a nevýhodami decentralizovanej organizácie a s tým spojenými zodpovednostnými centrami: nákladovým, výnosovým a investičným centrom. Študent sa ďalej oboznámi s možnosťami merania výkonnosti investičných centier, najmä prostredníctvom ROI a jeho dezagregácie, reziduálneho príjmu, ekonomickej pridanej hodnoty (EVA) a zistí aké sú možnosti uplatnenia, výhody a nedostatky týchto metód. Súčasne sa študent oboznámi s možnosťami merania prevádzkovej výkonnosti, najmä dodací cyklus, výrobný cyklus a efektívnosť výrobného cyklu (MCE). Študent sa naučí rozdeliť dodací a výrobný cyklus na časové úseky s pridanou hodnotou a bez pridanej hodnoty. Ďalej sa študent oboznámi s metódou Balance Scorecard, možnosťami jej využitia pri meraní výkonnosti decentralizovaných organizácií a prepojení na podnikovú stratégiu. 13. Oceňovanie podnikových výkonov v nákladovom controllingu. Formy vnútropodnikových cien. Vzájomné väzby medzi nástrojmi nákladového controllingu. Prednáška identifikuje východiská pre oceňovanie podnikových výkonov z pohľadu nákladového controllingu. Objasňuje dôležitosť oceňovania vnútropodnikových výkonov v kontexte neuzatvoreného kolobehu ekonomických zdrojov vo vnútropodnikových útvarov. Charakterizuje vnútropodnikovú cenu ako nástroj, ktorý umožňuje uzatvoriť kolobeh zdrojov vo vnútropodnikovom útvare a zistiť výsledok jeho hospodárenia. Študent získa vedomosti o jednotlivých formách vnútropodnikových cien a princípoch ich vyčísľovania. Študent sa naučí charakterizovať väzby medzi jednotlivými nástrojmi nákladového controllingu. Budú vedieť objasniť najmä väzby medzi: rozpočtami, účtovníctvom, predbežnými a výslednými kalkuláciami a finančným plánom. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Úvod, podmienky pre absolvovanie predmetu. Nákladový controlling. Náklady podniku. Základné ukazovatele nákladov a výpočty z oblasti nákladov. Úvodné cvičenie je zamerané na oboznámenie študentov s podmienkami pre absolvovanie predmetu (priebežná písomná kontrola štúdia + predmetová skúška), informácia o povinnej literatúre – pracovný zošit, povinnosť zúčastňovať sa vyučovania. Študentom sa vysvetlia podmienky a spôsob absolvovania priebežnej kontroly štúdia a predmetovej skúšky. Schéma cvičenia: a) znalosť teoretických pojmov (obsah a význam) viažucich sa k téme aktuálneho cvičenia, b) ekonomické výpočty a ich interpretácia (používajú cvičebnicu ako pracovný zošit s predtlačenými zadaniami a tabuľkami na dopočítanie výsledkov), c) diskusia k výsledkom, d) najčastejšie výpočtové chyby a nejasnosti v odbornej terminológii, e) diskusia k praktickej aplikácii výpočtov, k zostavovaniu rozpočtov a kalkulácií, f) podľa obsahu cvičenia prípadová štúdia a iné aktivity. Študenti počas cvičenia zvyčajne spolupracujú v skupinkách. Študenti prezentujú svoje vedomosti o teoretických východiskách controllingu, nákladov podniku, základných ukazovateľoch nákladov a ich interpretácii. Praktická aplikácia výpočtov ukazovateľov a ich interpretácia. 2. Podstata a klasifikácia nákladov. Fixné náklady. Metódy výpočtu fixných nákladov. Výpočet kritického bodu. Študenti prezentujú svoje vedomosti z oblasti teórie nákladov podniku. Vedia určiť rozdiel medzi nákladmi podniku všeobecne a vlastnými nákladmi. Sú schopní určiť vhodné triediace znaky (klasifikáciu) pre náklady, ktoré vstupujú do procesu kalkulácie a zostavovania rozpočtov. Vedia definovať význam fixných nákladov, prezentujú metódy výpočtu fixných nákladov. Sú schopní kriticky posúdiť kladné a záporné stránky jednotlivých metód výpočtu fixných nákladov. Poznajú pojem kritický bod a na základe jeho výpočtu sú schopní rozhodovať sa o zmenách ceny, variabilných nákladov, zisku a objem produkcie. Vedia vysvetliť dôsledky nákladov degresie a úhrady/neúhrady fixných nákladov. 3. Kalkulačný systém, metódy kalkulovania. Kalkulácia delením. Pripočítavanie nákladov delením pomerovými číslami. Kalkulovanie nákladov v združenej výrobe. Pre absolvovanie tohto cvičenia študenti musia poznať obsah pojmov kalkulačný systém, metódy kalkulovania a podmienky pre používanie a voľbu kalkulačnej metódy v závislosti od charakteru produktu a podmienok, za ktorých tento produkt vzniká. Vyššie uvedené je dôležité pre správnu voľbu kalkulačnej metódy. Študenti v praktickej časti cvičenia začínajú od najjednoduchšej metódy, delením a pokračujú metódou delenie pomerovými číslami. V rámci cvičenia sa oboznamujú s variantmi metódy pripočítavanie nákladov delením pomerovými číslami. Študenti vysvetlia podstatu kalkulačnej metódy v združenej výrobe, vedia vysvetliť pojem združená výroby a poznajú aj varianty tejto metódy. Potom nasledujú výpočty pomocou metódy kalkulovanie nákladov v združenej výrobe. Porovnanie výsledkov výpočtov pri voľbe rôznych faktorov (cena, objem, vnútropodniková cena) pre rozpočítanie nákladov. 4. Prirážková kalkulácia. Teoretické poznatky o prirážkovej kalkulácii, podmienky pre aplikovanie metódy. Študenti vedia vysvetliť zásady pre voľbu rozvrhovej základne a vedia sa rozhodnúť pre voľbu rozvrhovej základne a zdôvodniť svoje rozhodnutie. Poznajú rozdiel medzi úhrnnou (sumačnou) metódou rozpočítavania nepriamych nákladov a diferencovanou prirážkovou kalkuláciou. Správne vyčísli objem rozvrhovej základne, kalkulačnú prirážku a kalkulačnú sadzbu. Vedia zo zadania identifikovať miesto vzniku nákladov a nositeľa nákladov. Správnym spôsobom zostavia plánovú kalkuláciu a výslednú kalkuláciu. Výsledky porovnajú a vysvetlia pravdepodobné príčiny odchýlok. Študenti vedia uskutočniť kontrolný výpočet správnosti rozpočítania všetkých relevantných nákladov. 5. Rozpočtovníctvo a rozpočty. Druhy a formy rozpočtov. Metódy rozpočtovania. Ročné rozpočty. Študenti na príklade konkrétneho rozpočtu vedia vysvetliť definíciu rozpočtovníctva a rozpočtu. Vedie zdôvodniť výber druhu a formy rozpočtu vzhľadom na konkrétne potreby podniku. Dokážu identifikovať potrebné podklady, ktoré sa stanú východiskom pre tvorbu rozpočtu. Aplikujú rôzne metódy rozpočtovania pri zostavení rozpočtu nákladov podniku. Poznajú ročný rozpočet dokážu popísať jeho zložky a vedia zostaviť rozpočtovú výsledovku, vrátane jej zložiek. 6. Vnútropodnikové rozpočty. Kontrola rozpočtov. Študenti poznajú problematické oblasti tvorby vnútropodnikových rozpočtov a vedia navrhnúť postupy ich tvorby. Vedia používať variátor jednak pre rozčlenenie nákladov na variabilné a fixné zložky a tiež pre zostavenie vnútropodnikového rozpočtu. Dokážu navrhnúť štruktúru variantného rozpočtu vzhľadom na potreby podniku a dostupné údaje. Vedia zostaviť variantný rozpočet a posúdiť vplyv jednotlivých alternatív využitia výrobnej kapacity na ziskovosť podniku. Dokážu využiť variantný rozpočet na kontrolu rozpočtu a skutočných údajov zachytených v účtovníctve a vyvodiť závery pre zefektívnenie ďalšieho fungovania podniku. 7. Kalkulácia variabilných (neúplných) nákladov. Charakteristika kalkulácie neúplných nákladov. Študenti poznajú podstatu tejto kalkulačnej metódy, sú schopní identifikovať variabilné a fixné náklady v súvislosti s vnútropodnikovými útvarmi (strediskami), jednotlivými produktmi, skupinami produktov, zákazníkmi, prípadne odbytovými kanálmi. Ďalej identifikujú produkčnú kapacitu podniku (strediska). Na základe výpočtov (najmä pomocou retrográdnej kalkulácie) určujú prínos produktov, produktových skupín a zákazníkov k úhrade fixných nákladov a k tvorbe zisku. Určujú kritické objemy produkcie, rentabilitu, využitie produkčnej kapacity a optimalizáciu výrobného programu. Alternatívne vedia využiť pre výpočty vyššie uvedených skutočností triedenie nákladov na priame a režijné náklady. Sú schopní oba spôsoby klasifikácie nákladov pri kalkulovaní použiť a vysvetliť odlišnosti. 8. Rozdielové metódy kalkulovania nákladov. Študenti vedia identifikovať hlavné výhody rozdielových metód kalkulovania. Dokážu charakterizovať pojmy základná kalkulácia, operatívna kalkulácia, výsledná kalkulácia a poznajú princíp ich výpočtu, ako aj väzby medzi nimi. Vedia aplikovať normovú metódu kalkulovania pri oceňovaní nákladov na úrovni základnej, operatívnej aj výslednej kalkulácie. Pre vybranú zložku nákladov, vedia pomocou normovej metódy, vypočítať náklady na jednotku výkonu, skutočné náklady vložené do výroby a hodnotu nedokončenej výroby. Sú schopní využiť poznatky o metóde štandardných nákladov, na identifikovania hlavných rozdielov, medzi touto metódou a normovou metódou. 9. Metódy kalkulovania nákladov v nezdružených výrobách. Na cvičení sa prakticky aplikujú jednotlivé metódy kalkulovania nákladov v nezdružených výrobách. Študenti na základe príkladov zostavujú fázovú a stupňovú metódu kalkulovania nákladov. Vedia vysvetliť rozdiel medzi týmito metódami a charakterizovať podmienky ich aplikácie. Študenti skúmajú odlišnosti pri zostavovaní kalkulačného postupu priebežnou a postupnou metódou. Na základe výsledkov výpočtov sa študenti naučia oceňovať vnútropodnikové výkony. Zároveň vedia oceňovať produkciu, ktorá sa dostáva ako materiál alebo nedokončená výroba na sklad. Vedia v ďalšej fáze vytvárania produkcie oceniť spotrebu produktov vytvorených podnikom pre vlastnú potrebu. 10. Kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností. (Kalkulovanie metódou ABC). Študenti prezentujú svoje vedomosti o tejto manažérskej kalkulačnej metóde. Poznajú špecifickú terminológiu a podmienky na jej používanie. Vedia vysvetliť rozdielnosti v kalkulačnom postupe metódou ABC a klasickými technikami, hlavne prirážkovou kalkuláciou. Identifikujú charakter nákladov vstupujúcich do produkčného procesu. Sú schopní identifikovať čiastkové činnosti, k nim prislúchajúce náklady, rozsah činností a pod. Na základe tohto použijú sumarizujúci alebo retrográdny kalkulačný postup. Prezentuje sa krátka prípadová štúdia a riešia sa úlohy pre výpočet prvkov metódy ABC. 11. Kalkulácia cieľových nákladov. Kalkulácia nákladov životného cyklu výrobku. Študenti vedia vysvetliť rozdiel medzi tradičnými kalkulačnými postupmi a modernými prístupmi k riadeniu nákladov (cieľové kalkulácie, kalkulácia životného cyklu). Študenti zostavujú kalkulačný postup stanovenia cieľových nákladov a vysvetľujú faktory, ktoré tieto náklady ovplyvňujú. Študenti vedia vysvetliť priebeh nákladov počas životného cyklu výrobku. Identifikujú jednotlivé fázy životného cyklu a faktory, ktoré vplývajú na úroveň nákladov. Študenti vedia v tomto procese zohľadniť časovú hodnotu peňazí, stanoviť náklady kapitálu a súčasnú hodnotu budúcich hodnotových tokov. Formou prípadovej štúdie sa realizuje predikcia budúcej úrovne nákladov, výpočet ich súčasnej hodnoty, analyzujú sa dopady zmien ceny a nákladov výrobku, vplyv fixných nákladov počas tvorby produktu. Vysvetľuje sa vplyv nákladov na výskum a vývoj, ako aj náklady spojené s ukončením výroby. 12. Meranie výkonnosti v decentralizovaných organizáciách. Priebežná písomná kontrola štúdia. Uskutočňuje sa priebežná písomná kontrola štúdia. Pripomenutie podmienok pre absolvovanie predmetu (priebežná písomná kontrola štúdia), termínov na predmetovú skúšku a spôsob uskutočnenia predmetovej skúšky. V druhej časti cvičenia sa riešenia úlohy zamerané na využitie metód merania výkonnosti najmä ROI a jeho dezagregácia, reziduálny príjem, ekonomická pridaná hodnota (EVA), dodací cyklus, výrobný cyklus a efektívnosť výrobného cyklu (MCE). 13. Oceňovanie podnikových výkonov v nákladovom controllingu. Formy vnútropodnikových cien. Vzájomné väzby medzi nástrojmi nákladového controllingu. Študenti vedia vypočítať nákladovú cenu podnikových výkonov a použiť ju v ďalších analýzach. Študenti prezentujú vedomosti o rôznych formách vnútropodnikových cien. Vedia vypočítať vnútropodnikové ceny pri zadaní východiskových údajov. Sú schopní opísať väzby medzi jednotlivými nástrojmi nákladového controllingu, ktoré sa vyskytli na predchádzajúcich cvičeniach. Vedia preskúmať väzby medzi predbežnou a výslednou kalkuláciou a vyčísliť absolútne a relatívne odchýlky, s následnou analýzou ich dopadov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca, 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

130 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na cvičeniach 26 h, príprava na cvičenia 26 h, príprava na zápočtovú písomku 26 h, príprava na skúšku 26 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022