Podnik a podnikanie (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť :
• Študent identifikuje podstatu podniku a podnikania, všeobecných a špecifických znakov podniku. Dokáže popísať postavenie vzťahy podniku s jeho okolím. Vie charakterizovať podnik ako cieľovoorientovaný systém pri hľadaní kompromisu jednotlivých záujmových skupín. Dokáže charakterizovať podstatné manažérske rozhodnutia v jednotlivých fázach životného cyklu podniku. Získa vedomosti z typológie podnikov a vie využiť jednotlivé typologizačné kritériá v manažérskom rozhodovaní. Získa vedomosti z cieľov, oblastí a foriem združovania podnikov a o ochrane hospodárskej súťaže.
Kompetentnosť:
• Efektívne využívať podstatné informácie o podniku ako podnikateľskom subjekte, jeho základných znakoch, cieľoch a jeho okolí.
• Schopnosť na základe poznatkov o podnikateľskom riziku navrhnúť efektívne riešenia na predchádzanie a elimináciu podnikateľského rizika.
• Kritický postoj k vyhodnoteniu faktorov lokalizácie podniku.
• Spôsobilosť zaujať kritické stanovisko k základným atribútom fungovania obchodných spoločností, družstva ako aj k majetkovej účasti podnikateľa na podnikaní iných osôb.
• Schopnosť analyzovať a efektívne využiť vedomosti o jednotlivých fázach životného cyklus podniku.
Zručnosť:
• interpretovať špecifiká podnikateľských subjektov podľa predmetu podnikania,
• študent dokáže pomocou prípadových štúdií popísať a vyhodnotiť vzťahy podniku s jeho okolím v priamej väzbe na predmet podnikania,
• študent samostatne zostaví jednoduchý zakladateľský rozpočet malého podniku
• študent dokáže charakterizovať, kvantifikovať a analyzovať základné procesy delenia zisku, straty, likvidačného zostatku, a tvorby základného imania v obchodných spoločnostiach a družstve,
• kvantifikuje obchodný majetok, obchodné imanie, čisté obchodné imanie podniku
• analyzuje procesy zrušenia podniku s likvidáciou a bez likvidácie vo väzbe na podnikové aktíva, pasíva, náklady a výnosy.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Podstata podniku a podnikania.
2. Okolie podniku.
3. Založenie a vznik podniku, tvorba zakladateľského rozpočtu podniku.
4. Rast podniku, formy rastu a rastové krízy.
5. Kríza podniku, podstata, príčiny vzniku krízy.
6. Krízové riešenia, konsolidácia, sanácia.
7. Typológia podnikov podľa právnej formy podnikov.
8. Personálne spoločnosti.
9. Kapitálové spoločnosti.
10. Družstvo, podstata a základné znaky.
11. Typológia podnikov podľa konečného výsledku, odvetví, sektorov veľkosti, technicko-organizačnej charakteristiky a vlastníctva.
12. Majetková účasť na podnikaní iných osôb.
13. Oblasti a kritériá združovania podnikov.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Podstata podniku a podnikania, základné atribúty podniku.
2. Subjektívne a objektívne predpoklady podnikania.
3. Riziko podnikania.
4. Podnikateľské prostredie a okolie podniku.
5. Poslanie, vízia a ciele podniku.
6. Typológia podnikov – 1. časť.
7. Typológia podnikov – 2. časť.
8. Typológia – 3. časť.
9. Typológia – 4. časť.
10. Majetková účasť na podnikaní iných osôb.
11. Podnikateľský zámer a tvorba zakladateľského rozpočtu malého podniku.
12. Rast podniku prostredníctvom diverzifikácie – prípadová štúdia.
13. Zrušenie podniku s likvidáciou a bez likvidácie – prípadové štúdie.

Odporúčaná literatúra

1. BAYE, Michael - PRINCE, Jeffrey T. Managerial Economics & Business Strategy (Mcgraw-hill Series Economics). New York : McGraw-Hill Education, 2017. 548 s. ISBN 978-1259251382.
2. Obchodný zákonník – Commercial Law of Slovak Republic

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Podstata podniku a podnikania. Znaky a základné atribúty podniku. Predpoklady podnikania. Príčiny, druhy a spôsoby znižovania podnikateľského rizika. 2. Okolie podniku. Svetové okolie podniku a jeho znaky. Nástroje štátu ovplyvňujúce podnikateľské prostredie. Všeobecné a špecifické okolie podniku. Horizontálne a vertikálne väzby podniku s jeho okolím. 3. Založenie a vznik podniku, tvorba zakladateľského rozpočtu podniku. Podstata lokalizácie podniku, lokalizačné faktory a metódy výberu miesta lokalizácie podniku. 4. Rast podniku, formy rastu a rastové krízy. Kvantifikácia rastu podniku. Kvantitatívna a kvalitatívna stránka rastu. Stabilizácia podniku a súbor stabilizačných opatrení. Hodnotenie postavenia podniku na trhu vo fáze stabilizácie. 5. Kríza podniku, podstata, príčiny vzniku krízy. Identifikácia a diagnostika krízy podniku. Kríza ako stav. Kríza ako vývoj. Štádia krízy a druhy kríz. 6. Krízové riešenia, konsolidácia, sanácia. Zrušenie podniku s likvidáciou, bez likvidácie. Konkurzné a reštrukturalizačné konanie. 7. Typológia podnikov podľa právnej formy podnikov. Spoločné ustanovenia o obchodných spoločnostiach: založenie a vznik obchodnej spoločnosti, kogentné a dispozitívne ustanovenia Obchodného zákonníka a ich význam v spoločenskej zmluve, výška, hodnota a forma vkladu do obchodnej spoločnosti, základné imanie, podiel v obchodnej spoločnosti (obchodný, vyrovnací a podiel na likvidačnom zostatku), zrušenie a zánik obchodnej spoločnosti. 8. Personálne spoločnosti. Základné znaky, výhody a nevýhody personálnych spoločností. Porovnanie legislatívnej úpravy personálnych spoločností v SR a v krajinách EÚ. 9. Kapitálové spoločnosti. Základné znaky, výhody a nevýhody kapitálových spoločností. Jednoduchá spoločnosť na akcie a osobitné práva akcionára. Porovnanie legislatívnej úpravy kapitálových spoločností v SR a v krajinách EÚ. 10. Družstvo, podstata a základné znaky. Význam družstevníctva v SR. Európska spoločnosť a jej základné znaky, výhody a nevýhody ES. Podnik fyzickej osoby živnostníka. Podnikanie podľa osobitných predpisov. Kritériá výberu právnej formy podnikania. 11. Typológia podnikov podľa konečného výsledku, odvetví, sektorov veľkosti, technicko-organizačnej charakteristiky a vlastníctva. Využitie typologizačných kritérií v manažérskom rozhodovaní. 12. Majetková účasť na podnikaní iných osôb. Zmluva o združení, zmluva o tichom spoločenstve. Podnikanie zahraničných osôb. 13. Oblasti a kritériá združovania podnikov. Typy združení podnikov. Nekalá súťaž a jej základné znaky. Ochrana hospodárskej súťaže, podstata a legislatívna úprava. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Podstata podniku a podnikania, základné atribúty podniku :obchodný majetok obchodné imanie a čisté obchodné imanie a ich identifikácia v súvahe podniku. Terminológia podnikania v iných jazykoch. 2. Subjektívne a objektívne predpoklady podnikania. Osobnostná charakteristika podnikateľa, manažéra a vodcu. Portrét podnikateľa z praxe. Proces premeny nápadu na podnikateľskú príležitosť. Úloha štátu pri tvorbe podnikateľského prostredia. 3. Riziko podnikania. Klasifikácia rizík podľa väzby na podnikateľské subjekty, podľa vecnej náplne. Stanovenie významnosti rizikových faktorov expertným hodnotením, analýzou citlivosti a využitím rozhodovacích stromov. 4. Podnikateľské prostredie a okolie podniku. Prípadové štúdie konkrétnych podnikov a ich okolia. 5. Poslanie, vízia a ciele podniku. Klasifikácia cieľov podniku podľa rôznych kritérií. Vplyv záujmových skupín na tvorbu cieľov podniku. Etický kódex ako súčasť sociálnej zodpovednosti podniku. 6. Typológia podnikov – 1. časť. Podnik živnostníka, druhy živností. Rodinné podnikanie. Typológia podnikov podľa sektorov, odvetví, veľkosti, vlastníctva a technicko-organizačnej charakteristiky. 7. Typológia podnikov – 2. časť. Nepeňažné vklady v obchodných spoločnostiach, určenie výšky a hodnoty obchodného podielu. Rozdelenie zisku, straty a likvidačného zostatku vo verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti. 8. Typológia – 3. časť. Rozdelenie zisku, straty a likvidačného zostatku v spoločnosti s ručením obmedzený, akciovej spoločnosti a jednoduchej spoločnosti na akcie. Stanovenie kurzovej hodnoty akcie. 9. Typológia – 4. časť. Družstvo ako neuzavreté spoločenstvo vlastníkov, špecifiká podnikania v družstve, delenie zisku a tvorba nedeliteľného fondu. Družstevné podielnické listy ako osobitný druh cenného papiera. 10. Majetková účasť na podnikaní iných osôb. Zmluva o združení, delenie príjmov a výdavkov , podiely na majetku v združení. Zmluva o tichom spoločenstve. Podiel na zisku v holdingovej spoločnosti. 11. Podnikateľský zámer a tvorba zakladateľského rozpočtu malého podniku. Kritéria výberu lokalizácie podniku. 12. Rast podniku prostredníctvom diverzifikácie – prípadová štúdia. Stabilizácia podniku. Stanovenie významnosti symptómov krízy podniku, príčiny vzniku krízy – prípadové štúdie. Možnosti krízového riešenia na príklade konkrétnych podnikov. 13. Zrušenie podniku s likvidáciou a bez likvidácie – prípadové štúdie. Nekalá súťaž a obmedzovanie hospodárskej súťaže – prípadové štúdie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca, 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na zápočtovú písomku 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022