Vybrané problémy z mikroekonómie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
Rozšírenie poznatkovej bázy mikroekonomických modelov so zameraním na využiteľnosť modelov v reálnej hospodárskej praxi pri rozhodovaní sa firiem, ich samotnú tvorbu na základe prístupných reálnych dát a zmenu v rozhodovaní firiem v prípade zmien prebiehajúcich v rôznych trhových štruktúrach. Súčasťou predmetu je rozšírenie poznatkovej bázy pre efektívne manažérske rozhodovanie firmy s využitím mikroekonomických modelov a bežne dostupného, ako aj špecializovaného software.
Kompetentnosť:
• Efektívne využívanie vedomostí o fungovaní mikroekonomického trhu, odhad funkcií dopytu a ponuky v reálnych trhových podmienkach, vplyv zavedenia/zmenenia dotácií a priamych daní na trhovú rovnováhu a rozhodovanie firiem.
• Identifikovať a charakterizovať faktory vplývajúce na dopyt po produktoch firiem a kvantitatívne vyjadriť silu a smer závislosti medzi dopytom a vybranými faktormi naňho vplývajúcimi.
• Prehĺbenie znalostí o zavádzaní nového produktu na trh prostredníctvom tvorby difúznych modelov a využitie uvedených modelov pri rozhodovaní o zavedení nových produktov na trh.
• Oboznámenie a aplikovanie rôznych možností odhadov parametrov difúznych modelov zavádzania nového produktu na trh, ako aj ukážka využitia bežne dostupného, ale aj špeciálneho software na odhad parametrov uvedených modelov a využiteľnosť modelov pri podnikateľskom rozhodovaní.
• Kriticky zhodnotiť rôznorodosť získaných výsledkov, vybrať a obhájiť voľbu navrhnutého modelu a jeho parametrov vzhľadom na stanovené podnikové ciele.
Zručnosť:
• Identifikovať relevantné faktory vplývajúce na dopyt a ponuku a odhad týchto funkcií pre potreby rozhodovania a plánovania firiem.
• Analyzovať vplyv exogénnych faktorov na trhovú rovnováhu a rozhodovanie firiem pôsobiacich v rôznych trhových štruktúrach.
• Zostrojiť a využiť modely zavádzania nového produktu v rozhodovaní firiem.
• Interpretovať výsledky získané vybranými mikroekonomickými modelmi pre potreby rozhodovania sa o vstupe alebo zavedení novinky na vybraný trh.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Vplyv vybraných faktorov na zmenu rovnováhy a výšku renty výrobcov, spotrebiteľov a celkový ekonomický blahobyt na dokonale konkurenčnom trhu
2. Odhad funkcií dopytu a ponuky z reálnych dát
3. Inovácie a nové produkty
4. Hype cycle
5. Modely zavádzania nových produktov – tovary dlhodobej spotreby
6. Bassov difúzny model – možnosti jeho využitia a odhad parametrov modelu.
7. Modely zavádzania nových produktov – tovary krátkodobej spotreby, Model Accessor
8. Trhové štruktúry nedokonalej konkurencie
9. Množstevná konkurencia v prípade oligopolu
10. Cenová konkurencia v prípade oligopolu
11. Oligopol s čiastočne diferencovanou produkciou
12. Modely optimálnych reklamných výdavkov
13. Uzatvorenie semestra – Syntetizácia a praktická aplikovateľnosť osvojených modelov
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Úvodné cvičenie
2. Dopyt, ponuka celkový ekonomický blahobyt
3. Vplyv vybraných faktorov na výšku renty výrobcov, spotrebiteľov a celkový ekonomický blahobyt
4. Identifikácia faktorov vplývajúcich na dopyt, ponuku po vybranom produkte
5. Odhad funkcií dopytu a ponuky z reálnych dát
6. Zadanie a vypracovanie prvej seminárnej práce
7. Prezentácia prvej seminárnej práce
8. Inovácie, nové produkty, hype cycle
9. Bassov difúzny model
10. Odhad parametrov Bassovho modelu
11. Model Accessor – zavádzanie nových tovarov krátkodobej spotreby
12. Zadanie a vypracovanie druhej seminárnej práce
13. Prezentácia výsledkov druhej seminárnej práce

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. GOLD, I. - EHM, H. - PONSIGNON, T. - AFRIDI, M. T. (2019, December). Applying Diffusion Models to Semiconductor Supply Chains: Increasing Demand by Funded Projects. In 2019 Winter Simulation Conference (WSC) (pp. 2384-2395). IEEE
2. GRISÁKOVÁ, Nora. Dynamické modely rovnováhy oligopolu s diskrétnym časom. In Modely rovnováhy v podmienkach produktovej a cenovej diferenciácie na regulovaných trhoch sieťových odvetví. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. s. 100-153. ISBN 978-80-225-4035-3.
3. GRISÁKOVÁ, Nora. Dopytové funkcie a trhová rovnováha. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 96 s. ISBN 978-80-225-3620-2.
4. GRISÁKOVÁ, Nora - KUFELOVÁ, Iveta - ŠTETKA, Peter. Hodnotový rozmer ekoinovačnej stratégie podniku. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 75 s. ISBN 978-80-7556-077-3.
5. ŠTETKA, Peter - GRISÁKOVÁ, Nora - KINTLER, Jakub - HRUŠOVSKÁ, Dana. Faktory difúzie produktovej inovácie. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. 197 s. ISBN 978-80-7598-629-0.
6. MAHAJAN, Vijay. Innovation diffusion. Wiley International Encyclopedia of Marketing.
7. PERRLOFF, Feffry M. Microeconomics: Theory and Applycation with Calculus. 4th edition. New Jersey: Pearson, 2017, ISBN 978-0-13-416738-1
8. SCHIFFMAN, Leon. G. - KANUK, Leslie L. - HANSEN, Havard. Consumer behaviour: A European Outlook. Essex : Pearson Education Limited, 2008. 494 s. ISBN 978-0273704010.
9. USUNIER, Jean-Claude – LEE, Julie Anne. Marketing Across Cultures, 6th Edition. Pearson, 2012. 478 s. ISBN 978-0273757733.
Doplnková literatúra:
1. BASS, Frank M. A New Product Growth Model for Consumer Durables. In Management science (15), pp 215 – 227, 1969.
2. GOLDER , P. N. - TELLIS , G. J. Will it Ever Fly? Modelling the Takeoff of Really New Conumer Durables. In: Marketing Science (16), s. 256 – 270, 1997.
3. CHANDRASEKARAN, D. - TELLIS, G. J. A Critical Reviw of Marketing Research on Diffusion of New Products. In Review of Marketing, s. 39-70, 2007.
4. LILIEN, G. L., - RANGASWAMY, A. (2004). Marketing Engineering. Bloomington, USA: Trafford Publishing, 2004.
5. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Mikroekonómia : oligopoly a regulované monopoly. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 230 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-765-5.
6. MAHAJAN, V. - MULLER, E. - SRIVASTAVA, R. K. (1990). Determination of Adopter Categories sing Innovation Diffusio. Marketing Science, 27, 37 - 50.
7. SCHMITTLEIN, D. C. - MAHAJAN, V. (1982). Maximum Likelihood Estimation for an Innovation Diffusion Model of New Product Acceptance. Marketing Science, 1, 57-78.
8. SRINIVASAN, V. - MASON, Ch. H. Nonlinear Least Squares Estimation of New Product Diffusion Models. In Marketing Science, 5(2), s. 169 – 178, 1986.
9. FENDEK, Michal - FENDEKOVÁ, Eleonora. Mikroekonomická analýza. Bratislava : Iura Edition, 2008. 575 s. ISBN 978-80-8078-180-4.
10. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Podmienky optimálnosti Kuhna-Tuckera v modeloch rovnováhy trhu sieťových odvetví. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2012. ISSN 0032-3233, 2012, roč. 60, č. 6, s. 801-821.
11. MAJDÚCHOVÁ, Helena - GAJDOVÁ, Denisa - ŠTETKA, Peter. Entrepreneurship education in Visegrad countries. In Entrepreneurship education in Visegrad Group countries. - Plzeň : NAVA, 2015. 37-61 s. ISBN 978-80-7211-479-5.
12. ŠTETKA, Peter - ŠLOSÁR, Róbert - MAJTÁN, Štefan. The Role of cultural diversity in new product sales forecasting. In Studia Ekonomiczne : Zeszyty naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach, 2016. ISSN 2083-8611, 2016, nr. 280, s. 199-211.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Vplyv vybraných faktorov na zmenu rovnováhy a výšku renty výrobcov, spotrebiteľov a celkový ekonomický blahobyt na dokonale konkurenčnom trhu Predchádzajúca analýza je rozšírená o teoretické poznatky vplyvu zavedenia daní, dotácií, cenových podláh a cenových stropov v prvom kroku na rovnováhu na analyzovanom trhu, v druhom kroku sa analýza sústreďuje na vplyv zavedených štátnych opatrení na výšku renty výrobcov, spotrebiteľov a celkový ekonomický blahobyt. 2. Odhad funkcií dopytu a ponuky z reálnych dát Identifikácia možností odhadu funkcií dopytu a ponuky z reálnych dát, pričom sa dôraz venuje odhadu lineárnych funkcií pri využití informácií o cenách, predaných (vyrobených) objemoch produkcie a elasticite dopytu. Ako súčasť problematiky je uvedená vlastná cenová elasticita dopytu, možnosti jej výpočtu (bodová, oblúková, …). Tak isto je na reálnych dátach zobrazená jej rozdielna hodnota v čase a v prípade dostupnosti/nedostupnosti substitučných tovarov. Metóda odhadu lineárnych funkcií dopytu a ponuky pomocou tzv. envelope theorem. 3. Inovácie a nové produkty Prístupy k definícií nového produktu alebo novej služby – podnikovo orientovaná, produktovo orientovaná, službovo orientovaná, trhovo orientovaná a spotrebiteľsky orientovaná definícia inovácie, vysvetlenie vzťahov medzi nimi a ich významu pre modely zavádzania nového produktu. Oboznámenie sa s pojmami ako nový produkt, inovácia, jej jednotlivé typy, možnosti zvýšenia akceptácie inovácie potenciálnymi spotrebiteľmi. Na záver sa venujeme jednotlivým typom osvojiteľov nových produktov v čase – t.j. aký typ spotrebiteľa si osvojí produkt ako prvý a ktorí spotrebitelia potrebujú odporúčania, prípadne dlhší čas na rozhodnutie o vyskúšaní a osvojení produktu. 4. Hype cycle Tvorba a využívanie hype cycle kriviek (tzv. krivky humbuku), ktoré poskytujú informácie o prvotných fázach vývojového cyklu noviniek a v ktorej vývojovej etape sa novinky nachádzajú. Prezentácia hype cyklu sa sústreďuje na známe produkty ako 3D tlačiarne, elektronické čítačky kníh, kvantové počítače, rozšírenej reality a iných. Niektoré z vybratých produktov sa nachádzajú vo fáze stabilnej produkcie, niektoré sú iba na začiatku svojho hype cyklu, pričom niektoré boli zo sledovania noviniek vyradené. 5. Modely zavádzania nových produktov – tovary dlhodobej spotreby Oboznámenie sa s podmienkami a pravidlami tvorby Bassovho difúzneho modelu, ktorý je využívaný pri zavádzaní nových produktov dlhodobej spotreby. Vysvetlenie a ozrejmenie tzv. základnej Bassovej rovnice a jej rozšírení – zavedenie marketingových premenných, zavedenie zmeny počtu spotrebiteľov, zavedenie konkurenčného efektu, rozdelenie fázy zavedenia a osvojenia produktu spotrebiteľmi. 6. Bassov difúzny model – možnosti jeho využitia a odhad parametrov modelu Možnosti využitia Bassovho modelu v reálnych trhových podmienkach pri rozhodovaní sa o zavedení novinky. Odhad veľkosti trhového podielu, odhad koeficientu inovácie a imitácie (tzv. koeficienty externej a internej difúzie produktov), prognóza predaja nového produktu. Možnosti odhadu parametrov Bassovho modelu, pričom sa dôraz kladie na dostupné možnosti odhadu, t.j. prostredníctvom MS Excel prípadne Enginius, ktorý je voľne dostupný a využiteľný aj pri zavádzaní produktov krátkodobej spotreby. 7. Modely zavádzania nových produktov – tovary krátkodobej spotreby, Model Accessor Druhý prezentovaný model zavádzania nových produktov na trhu je využívaný pre tovary krátkodobej spotreby. Model Accessor sa skladá z dvoch častí – z tzv. preferenčného modelu a z modelu opakovaného pokusu, pričom sa využíva až v prípade, kedy je obal produktu hotový, reklama pripravená a firma má aspoň predstavu o marketingovom mixe produktu. Pre uvedený model budú vysvetlené všetky jeho časti aj presný postup implementácie v podniku. 8. Trhové štruktúry nedokonalej konkurencie Poslednou tematickou oblasťou predmetu sú nedokonalé trhové štruktúry a tvorba rovnováh v rámci nich. Identifikácia typov nedokonalých trhových štruktúr na strane ponuky, ale aj dopytu, podmienok, kedy k nim dochádza a ich vzájomnému porovnaniu. V ďalších analýzach sa budeme venovať tvorbe rovnováh na oligopolnom trhu v prípade množstevnej, cenovej konkurencie a pre čiastočne diferencovanú produkciu. 9. Množstevná konkurencia v prípade oligopolu Pri množstevnej konkurencii sú skúmané dva modely. tzv. simultánne stanovenie množstva (Cournotova rovnováha) a množstevné vodcovstvo (Stackelbergova rovnováha). Uvádzame všeobecné riešenie týchto dvoch rovnováh a analýzu stability nájdených rovnováh v prípade zmeny niektorých parametrov modelu. Tak isto sú uvedené a analyzované silné aj slabé stránky tzv. množstevnej konkurencie. 10. Cenová konkurencia v prípade oligopolu Bertrandov model cenovej konkurencie bol prvýkrát predstavený v recenzii na Cournotovu rovnováhu. Uvedený základný model bol neskôr rozšírený o model tzv. cenového vodcu. V oboch týchto modeloch oligopolisti stanovujú cenu svojej produkcie a ponechávajú trh, aby určil predané množstvá oligopolistov. Cenová konkurencia môže viesť k tzv. cenovej vojne a k cenám na úrovni hraničných nákladov firmy s najnižšími nákladmi. Pri týchto modeloch je skúmané všeobecné riešenie, ich silné a slabé stránky, ako aj analýza stability rovnovážneho stavu pri zmenách parametrov modelu. 11. Oligopol s čiastočne diferencovanou produkciou V súčasných trhových podmienkach takmer nikdy neexistujú dokonale homogénne tovary. Každý výrobca sa snaží aspoň v maličkostiach odlíšiť od svojich konkurentov. Túto snahu je možné zaviesť do modelov oligopolov prostredníctvom koeficientov diferenciácie produkcie. Sústredíme sa na tvorbu Cournotovej a Stackelbergovej rovnováhy oligopolu v prípade čiastočnej diferenciácie produkcie, porovnanie uvedených rovnováh s rovnováhami v prípade homogénnej produkcie a skúmanie stability nájdených rovnováh. 12. Modely optimálnych reklamných výdavkov V poslednej téme predmetu sa venujeme spojeniu dvoch už osvojených problematík. Ide o spojenie Bassovej rovnice opisujúcej šírenie nového produktu a o modely oligopolu. Na Cournotovom modeli oligopolu je uvádzaný výpočet rovnovážneho stavu za podmienky, že oligopolisti budú maximalizovať svoj zisk z nového produktu pri zohľadnení reklamných výdavkov a rýchlosti šírenia produktu trhom. 13. Uzatvorenie semestra – Syntetizácia a praktická aplikovateľnosť osvojených modelov Záver semestra je venovaný finálnemu zopakovaniu osvojeného učiva s uvádzaním príkladov, kedy a za akých podmienok sa modely môžu využiť v reálnej praxi. Zároveň sú naznačené možné úpravy modelov, aby mohli byť použiteľné podľa požiadaviek podnikateľskej praxe. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Úvodné cvičenie Oboznámenie sa s podmienkami získania skúšky a priebehom semestra. Počas semestra budú postupne v menších študijných skupinách vypracovávané a prezentované seminárne práce súvisiace s preberanou tematikou. Každá seminárna práca, ako aj jej prezentácia, bude hodnotená a na záver semestra študenti získajú po zodpovedaní teoretických otázok hodnotenie. 2. Dopyt, ponuka celkový ekonomický blahobyt Riešenie prípadovej štúdie na nájdenie trhovej rovnováhy. Výpočet výšky renty výrobcov, spotrebiteľov a celkového blahobytu najskôr pre lineárne, následne pre nelineárne funkcie dopytu a ponuky. V prípade nelineárnych funkcií je potrebná rekapitulácia výpočtu určitých integrálov. 3. Vplyv vybraných faktorov na výšku renty výrobcov, spotrebiteľov a celkový ekonomický blahobyt Syntetizácia vedomostí a znalostí z predchádzajúcich týždňov semestra a už získaných znalostí z mikroekonómie a makroekonómie. Analyzuje a vypočítava sa výška vplyvu zavedenia daní, dotácií, výrobných a dovozných kvót na rovnovážny stav trhu, ale aj ich vplyv na výšku renty výrobcov a spotrebiteľov. Následne sa analýza sústredí na výpočet neefektívnosti zavedenia uvedených nástrojov prostredníctvom straty mŕtvej váhy. Na záver je analyzované, akou časťou sa na výnosoch (výdavkoch) uvedených opatrení podieľajú výrobcovia a spotrebitelia. 4. Identifikácia faktorov vplývajúcich na dopyt, ponuku po vybranom produkte Na vývoji objemu predaja vybraného produktu sa študenti v jednotlivých študijných skupinách najskôr snažia identifikovať faktory, ktoré mohli vplývať na zmenu v dopyte (ponuke) tovaru. Následne vyslovia predpoklady o smere vplyvu uvedených faktorov a intenzite ich vplyvu. V prípade kvantifikovateľných faktorov (napríklad počasie, počet obyvateľstva, priemerná mesačná mzda…) musia nájsť relevantné údaje o vývoji ukazovateľov a overiť svoje predpoklady prostredníctvom korelačnej analýzy. 5. Odhad funkcií dopytu a ponuky z reálnych dát Študenti v rámci vytvorených študijných skupín aplikujú tzv. envelope theorem na odhad parametrov lineárnej funkcie dopytu a ponuky pre reálne dáta. V tomto kroku riešenia sú im poskytnuté dáta o objeme predaných pohonných hmôt a ich priemernej cene na Slovensku. Po správnom použití uvedenej metódy majú identifikovať rovnovážny stav na trhu s benzínom. Po identifikácii rovnováhy je analyzovaný vplyv zmeny úrovne spotrebnej dane na rovnovážny stav a na výšku daňových príjmov štátu. Následne sú porovnávané výsledky zavedenia dane v rôznych časových obdobiach a vyhodnocuje sa efektívnosť prípadne neefektívnosť jej zavedenia. 6. Zadanie a vypracovanie prvej seminárnej práce Vytvorenie študijných skupín (náhodným žrebom) pre vypracovanie prvej seminárnej práce. Pracovná skupina si vyberá produkt – objekt skúmania. Je nutné získať informácie o predajnosti a cenách vybraného produktu, odhadnúť funkcie dopytu a ponuky, vypočítať trhovú rovnováhu. Následne je podľa typu produktu analyzovaný vplyv zmeny dane, zavedenie dotácie alebo výrobnej kvóty na trhovú rovnováhu. Vypočet výšky renty výrobcov, spotrebiteľov, príjmy/výdavky štátu, výšky straty mŕtvej váhy pred a po zásahoch do rovnovážneho stavu. Formulácia záverov o fungovaní analyzovaného trhu tovarov a služieb. 7. Prezentácia prvej seminárnej práce Cvičenie je venované prezentácii dosiahnutých výsledkov skúmania dopytu, ponuky, rovnovážneho stavu a ich zmenám vybraného produktu. Študenti musia zvládnuť predstavenie vybraného produktu, ako aj interpretáciu získaných výsledkov a reakcií v rámci vzniknutej diskusie. Nakoľko sa študenti vypracovaniu zadania venovali počas cvičenia, predpokladá sa interakcia nie len v rámci vytvorených tímov, ale aj medzi nimi. Uvedená situácia podnecuje väčšiu diskusiu a zdieľanie úspechov, ale aj neúspechov vo fáze získavania dát, ako aj pri samotných výpočtoch. 8. Inovácie, nové produkty, hype cycle Diskusia a identifikácia známych nových produktov a inovácii. Následne študenti vyhľadávajú technologické inovácie, ktoré by mohli byť zaradené v tzv. Hype cycle. Nasleduje porovnanie ich predstáv o novinkách a inováciách s reálnou, poslednou zverejnenou hype cycle krivkou technologických inovácií. Diskusia vyvolaná porovnaním predstáv študentov a reálnych dát o opodstatnenosti vzniku a tvorby hype cycle kriviek a k hľadaniu uvedených kriviek aj pre iné ako technologické novinky. 9. Bassov difúzny model Odhad parametrov Bassovho modelu na reálnych dátach predaja novinky dlhodobej spotreby (analýza internetového pripojenia domácností v krajinách V4). Na základe už odprezentovaných teoretických znalostí a znalostí práce so štatistickými databázami študenti najskôr v štyroch menších skupinách vyhľadávajú informácie o počte domácností s internetovým pripojením v jednotlivých krajinách V4. Následne odhadujú parametre Bassovej rovnice pre šírenie internetového pripojenia v domácnostiach vybraných krajín V4. Na odhad parametrov je použitý MS Excel a program Enginius. 10. Odhad parametrov Bassovho modelu Po odhade parametrov Bassovho modelu prostredníctvom nelineárnej metódy najmenších štvorcov študenti porovnávajú odhadnutý tvar rovnice s reálnym šírením internetového pripojenia. Vykonávajú simulácie nájdených parametrov pri rôznych východiskových hodnotách koeficientov inovácie, imitácie a saturovaného dopytu. Následne vykonávajú analýzu metódou príbuzných tovarov – t.j. na odhad parametrov nevyužijú nelineárnu metódu najmenších štvorcov, ale metódu analógie produktov (parametre odhadnuté pre podobné produkty), odhadov parametrov získaných marketingovým software Enginius, porovnanie a výber najvhodnejšej metódy dohadu pre šírenie internetového pripojenia v jednotlivých krajinách V4. 11. Model Accessor – zavádzanie nových tovarov krátkodobej spotreby Aplikácia modelu Accessor pri zavádzaní vybranej novinky krátkodobej spotreby. Na spracovanie sa využije program Enginius vyvinutý na tvorbu marketingových analýz. Študenti sa zoznámia s modulom pre model Accessor. Na základe programom vygenerovaných odpovedí vykonajú analýzu zavedenia vybraného nového produktu. 12. Zadanie a vypracovanie druhej seminárnej práce Po náhodnom rozdelení študentov do pracovných skupín je im vysvetlené a zadané druhé zadanie predmetu. Ide o výber nimi zvoleného nového produktu dlhodobej spotreby. Úlohou je pre zvolený produkt odhadnúť parametre Bassovho modelu prostredníctvom nelineárnej metódy najmenších štvorcov, metódy analógie a využitím programu Enginius pre rozšírený Bassov model, ktorý zohľadňuje marketingové premenné. 13. Prezentácia výsledkov druhej seminárnej práce Prezentácia výsledkov druhej seminárnej práce a diskusia k vzniknutým problémom. Študenti okrem prezentácie musia pripraviť aj písomné verzie oboch seminárnych prác podľa predpísanej štruktúry so správnym uvádzaním citácií použitých zdrojov. Prezentáciu a písomný prejav považujeme za dôležitú prípravu pre písanie záverečných prác študentov. Záver cvičenia je venovaný modelom oligopolov a ukážke, ako by mohli aplikovať nimi odhadnuté parametre pri maximalizácii zisku oligopolnej firmy zavádzajúcej na trh nový produkt.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % práca počas semestra, 60 % kombinovaná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava seminárnych prác 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022