Podnikateľské prostredie v EÚ

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť
• Základné znalosti o medzinárodnom podnikaní a podnikateľskom prostredí v Európskej únii so zameraním sa na hospodársku charakteristiku EU všeobecne a na jednotlivé politiky konkrétne informácie o podmienkach podnikania v členských krajinách EU a možnosti rozvoja exportných a importných aktivít pre slovenské podniky.
Kompetentnosť
• efektívne využívať podstatné informácie o medzinárodnom podnikaní a podnikateľskom prostredí v Európskej únii v praxi,
• kriticky zhodnotiť aktuálne problémy členských krajín EÚ, vonkajšie vzťahy EÚ, všeobecnú rozvojovú politiku a vzťahy EÚ k tretím krajinám,
• charakterizovať podstatu a zhodnotiť hospodárstvo členských krajín EÚ, všeobecnú daňovú politiku a dôsledky daňovej diferenciácie v EÚ, spoločné politiky v EÚ a ich dopad na konkrétne podnik.
Zručnosť
• Analyzovať vhodnosť pôsobenia podnikateľského subjektu v medzinárodnom prostredí
• Schopnosť posúdiť výhodnosť spolupráce pre slovenské podniky s jednotlivými krajinami EÚ a identifikácia rizika v prípade medzinárodnej spolupráce
• Znalosti o možnosti podnikania našich podnikov v zahraničí a zahraničných subjektov u nás.
• Zhodnotenie hospodárskej politiky a daňovej politiky členských krajín EÚ, dôsledky daňovej diferenciácie v EÚ na naše podnikateľské subjekty.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie cvičení:
1. Podstata medzinárodného podnikania.
2. Vznik a vývoj Európskej únie.
3. Inštitúcie a orgány Európskej únie.
4. Európska menová Únia.
5. Jednotný vnútorný trh Európskej únie.
6. Hospodárska a sociálna súdržnosť v EÚ.
7. Vybrané spoločné politiky EÚ.
8. Vybrané hospodárske politiky EÚ.
9. Životné prostredie a jeho ochrana v EÚ.
10. Daňová politika v EÚ.
11. Rozpočet EÚ a jeho financovanie.
12. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika.
13. Vzdelávanie v krajinách EÚ.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Podnikateľské prostredie v Európskej únii. Bratislava : Kartprint, 2014. 128 s. ISBN 9788089553242.
2. LIPKOVÁ, Ľudmila a kol. Európska únia. Bratislava : Sprint dva, 2011. 446 s. ISBN 978-80-89393-33-6.
3. REICHBAUER, Ondrej. Európska únia pre každého. Bratislava : Eurolitera, 2004. 155 s. ISBN 80-968520-8-6.
4. https://een.ec.europa.eu/
5. https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network
Doplnková literatúra
1. ELERT, Niklas a kol.: The Entrepreneurial Society (A Reform Strategy for EU). Berlin : Springer 2019. 279 s. ISBN 978-3-662-595-86-2.
2. BALÁŽ, Peter a kol. Medzinárodné podnikanie. Bratislava : Sprint 2, 2020. 306 s. ISBN 9788089710515.
3. http://www.sbagency.sk/
4. https://www.economy.gov.sk/
5. https://www.euractiv.sk

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie cvičení: 1. Podstata medzinárodného podnikania (význam medzinárodného podnikania pre podniky, spôsoby prenikania a pôsobenia na zahraničných trhoch, výhody, obmedzenia). 2. Vznik a vývoj Európskej únie. Právne základy Európskej únie (zmluvy o založení ES, EU, Lisabonská a Amsterdamská zmluva, rozširovanie EU, kandidátske krajiny, symboly, pramene práva, primárne a sekundárne právo) 3. Inštitúcie a orgány Európskej únie (Pravidlá a postupy rozhodovania, Eurlex, Európsky parlament, Európska rada, Rada Európskej únie, Európska komisia a ďalšie inštitúcie EÚ) 4. Európska menová Únia (vznik menovej únie, prechod na Euro v jednotlivých krajinách, Eurozóna, činnosť inštitúcií menovej únie, stupne hospodárskej integrácie, Európsky semester) 5. Jednotný vnútorný trh Európskej únie (vývoj jednotného trhu Európskej únie, zásady vnútorného trhu, regulácia obchodných bariér, Stratégia Európa 2030, podpora podnikania) 6. Hospodárska a sociálna súdržnosť v EÚ (ciele hospodárskej a sociálnej súdržnosti, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond) 7. Vybrané spoločné politiky EÚ (Spoločná poľnohospodárska politika, Dopravná politika, Energetická politika) 8. Vybrané hospodárske politiky EÚ (Cestovný ruch, Priemyselná politika, iné oblasti hospodárskej politiky) 9. Životné prostredie a jeho ochrana v EÚ (základné ciele politiky životného prostredia, princípy politiky životného prostredia) 10. Daňová politika v EÚ (hlavné priority daňovej politiky, opatrenia proti daňovým únikom) 11. Rozpočet EÚ a jeho financovanie (charakteristika a tvorba rozpočtu Európskej únie, financovanie rozpočtu) 12. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (ciele a nástroje Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Rada pre zahraničné veci) 13. Vzdelávanie v krajinách EÚ (ciele v oblasti odborného vzdelávania, ciele v oblasti vysokoškolského vzdelávania, medzinárodná spolupráca v oblasti vysokoškolského vzdelávania)

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % priebežná písomná práca, 60 % ústna skúška

Pracovné zaťaženie študenta

104 h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na zápočtovú písomku 16 h, príprava na skúšku 36 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022