Podnikanie v stavebníctve

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• pohľad na odvetvie stavebníctva, jeho špecifiká, legislatívny rámec, členenie stavebnej produkcie a osobitosti podnikania stavebného podniku. Prehľad o ekonomike, riadení a organizácii stavebného podniku;
• poznatky o materiálovom hospodárstve a ľudských zdrojoch v stavebnom podniku. S tým súvisiace normy a normovanie obežného majetku a živej práce;
• komplexný pohľad na náklady stavebného podniku a ich sledovanie z pohľadu zhotoviteľa stavby a z pohľadu investora. Tvorba kalkulácie a rozpočtov. Orientácia v cenách a vývoji cien v stavebníctve a prehľad o cenách nehnuteľností a ich vývoji;
• pohľad do problematiky financovania výstavby a na druhej strane financovania obstarania nehnuteľnosti klientom. Informácie o procese predaja nehnuteľnosti z pohľadu administratívno-procesného a právneho. Marketing a jeho špecifiká a moderné trendy v stavebníctve;
• prierezový pohľad na životný cyklus a životnosť stavieb. Poznatky o hodnotení a analýze efektívnosti realizácie projektov pri zohľadnení času a časovej hodnoty peňazí.
Kompetentnosť:
• efektívne využívať podstatné informácie o stavebnom podniku ako podnikateľskom subjekte, cieľoch, právnych formách podnikania v praxi;
• kriticky zhodnotiť priebeh a špecifiká podnikového transformačného procesu v stavebnom podniku s dopadom na tvorbu ponukového rozpočtu;
• zorientovane vstupovať do obchodných vzťahov medzi stavebnou firmou, investorom, klientom alebo finančnou inštitúciou v súvislosti so stavebným projektom alebo hotovou nehnuteľnosťou;
• navrhnúť riešenia a obhájiť závery alebo odporúčania na zvýšenie efektívnosti podnikových činností v stavebnom podniku smerom k zabezpečeniu lepšieho odbytu produkcie.
Zručnosť:
• základné čítanie a orientácia v projektovej stavebnej dokumentácii;
• zručnosť vytvoriť, analyzovať a kriticky vyhodnotiť ponukový rozpočet jednoduchého stavebného diela;
• orientácia v stavebných nákladoch a v cenách stavebných materiálov a prác;
• základy práce so softvérom na riadenie a rozpočtovanie stavebných práce (Cenkros) a 3D modelovacím softvérom pre architektúru, interiérový dizajn a stavebníctvo (SketchUP);
• výber vhodného úveru na financovanie nehnuteľnosti pri zohľadnení rôznych kritérií a vytvorenie splátkového kalendára založeného na dynamickom výpočte anuity v MS Excel.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Úvodné oboznámenie študentov s predmetom, literatúrou a podmienkami absolvovania.
2. Katastrálny zákon. Obsah zákona, základné pojmy, katastrálne konanie.
3. Stavebný zákon + vykonávacie vyhlášky. Obsah zákona, základné pojmy. Územné konanie.
4. Stavebný podnik a jeho podnikanie. Legislatívne formy podnikania stavebných subjektov, počty subjektov podnikania v rámci odvetvia stavebníctva na Slovensku.
5. Materiálové hospodárstvo v stavebnom podniku.
6. Pracovná sila a BOZP v stavebných podnikoch.
7. Náklady stavebného podniku. Kalkulačný vzorec v stavebníctve.
8. Kalkulačný systém v stavebníctve.
9. Ceny v stavebníctve. Zákon o cenách.
10. Financovanie v stavebníctve a realitách.
11. Majetok stavebného podniku. Obstarávanie a odpisovanie dlhodobého majetku.
12. Životný cyklus stavby a hodnotenie efektívnosti projektov.
13. Ukončenie a vyhodnotenie semestra. Diskusia. Uzatvorenie hodnotení.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Zadanie projektu – Spracovanie ponukového rozpočtu jednoduchého stavebného objektu.
2. Osvojenie si schopnosti čítania jednoduchších stavebných výkresov a rozpočtov.
3. Oboznámenie študentov a ukážka práce so stavebným softvérom na tvorbu stavebných rozpočtov.
4. Oboznámenie študentov a ukážka práce s architektonickým dizajnérskym softvérom.
5. Vysvetlenie technických a ekonomických súvislostí k stavebným prácam súvisiacich s povrchmi, podlahami, výplňami v jednoduchom stavebnom diele.
6. Vysvetlenie technických a ekonomických súvislostí k stavebným prácam súvisiacich s ostatnými konštrukciami a plánmi jednoduchého stavebného objektu.
7. Vysvetlenie technických a ekonomických súvislostí k stavebným prácam súvisiacich s rôznymi tepelnými a hydroizoláciami jednoduchého stavebného objektu.
8. Vysvetlenie technických a ekonomických súvislostí k stavebným prácam súvisiacich so zdravotno-technickými inštaláciami.
9. Vysvetlenie technických a ekonomických súvislostí k stavebným prácam súvisiacich so strešnými konštrukciami.
10. Vysvetlenie technických a ekonomických súvislostí k stavebným prácam súvisiacich s podlahovými krytinami.
11. Spracovanie rekapitulácie vytvoreného ponukového rozpočtu v softvéri Cenkros alebo MS Excel.
12.-13. Obhajoba semestrálneho projektu v študentských tímoch. Prezentácia a odovzdanie projektu.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ŠÚBERTOVÁ, Elena - UHLIAR Miroslav – KOVALEV Andrej. Podnikanie v stavebníctve. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 192 s. ISBN 978-80-225-4433-7.
2. MESÁROŠ, Peter. Cenotvorba v stavebníctve : súčasné trendy a vízie. Bratislava : vydavateľstvo Eurostav, 2018. 172 s. ISBN 9788089228577.
3. MYERS, Danny. Construction Economics : a New Approach. London : Routledge; 4th edition, 2016, 358 s. ISBN 1138183725.
4. FELLNER, Thomas. Baubetriebslehre / Baubetrieb un Baumanagement 3. Wien : Hölzel Verlag, 2018. 290 s. ISBN 3706855690.
5. CHODASOVÁ, Alena – KOVÁČOVÁ Eva. Podnikanie v stavebníctve. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 2006, 134 s. ISBN 80-225-2269-4.
6. CHODASOVÁ, Alena – KOTLAN Richard. Podnikanie v stavebníctve: praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2002. 134 s. ISBN 80-225-1486-1.
Doplnková literatúra:
1. BUDKEOVÁ, Branislava – KLÍMEK Vojtech. Poradca stavebníka pri výstavbe rodinného domu. Návody a postupy pri príprave, zabezpečovaní a preberaní stavebných prác. Bratislava : Eurostav, 2006. 80 s. ISBN 8089228038.
2. ČAVOJSKÝ, Jozef. Oceňovanie stavebných prác, (Klasifikácie, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie). Bratislava : Cenekon, 2012. 318 s. ISBN: 978-80-970678-1-6.
3. GRUNEBERG, Stephen - NOBLE, Francis. The Economics of Construction (The Economics of Big Business) Agenda Publishing, 2019, 240 s. ISBN 1788210014X.
4. HAČKAJLOVÁ, Ludmila. Stavební ekonomika a management. Praha : Sobotáles, 2006. 241 s. ISBN 80-85920-79-4.
5. HALPIN, Daniel W. – SENIOR, Bolivar A. – LUCKO, Gunnar. Construction Management. John Wiley & Sons, 2017. 416 s. ISBN 1119256801.
6. LEIMBÖCK, Egon - KLAUS, Ulf Rüdiger - HÖLKERMANN, Oliver. Baukalkulation und Projektcontrolling: unter Berücksichtigung der KLR Bau und der VOB. Berlin : Springer Vieweg, 2015. 198 s. ISBN 978-3-658-04871-6.
7. MESÁROŠ, Peter – MANDIČÁK Tomáš. Ekonomika stavebníctva. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2015. 128 s. ITMS 26110230093.
8. RUMANE, Abdul Razzak. Handbook of construction management : scope, schedule, and cost control. Taylor & Francis Group, CRC Press, 2017. 854 s. ISBN 9781482226645.
9. SCHÓBEROVÁ, Alexandra. CENKROS plus: oceňovanie a riadenie stavebnej výroby, príručka užívateľa. 1. vyd. Žilina : KROS, a. s., 2012. 504 s.
10. TRÁVNIK, Igor. Ekonomika stavebného podnikania. 2. vydanie, elektronicka forma. Bratislava : STU, 2003. 127 s. ISBN 80-227-1895-5.
11. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Ročenky stavebníctva.
12. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
13. Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
14. Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Úvodné oboznámenie študentov s predmetom, literatúrou a podmienkami absolvovania. Stavebníctvo ako odvetvie národného hospodárstva. Špecifiká, základné pojmy, legislatívny rámec podnikania v stavebníctve. Združenia, a spolky v odvetví stavebníctva. 2. Katastrálny zákon. Obsah zákona, základné pojmy, katastrálne konanie. Zápis práv – príklad vytvorenia vkladu v elektronickej aj v listinnej forme. List vlastníctva a jeho obsah. Prehľad správnych poplatkov. Práca s online verziou katastra, možnosti vyhľadávania, katastrálna mapa. Ukážka www.katasterportal.sk a https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/ . 3. Stavebný zákon + vykonávacie vyhlášky. Obsah zákona, základné pojmy. Územné konanie. Stavebné konanie. Kolaudačné konanie. Sankcie pri porušení ustanovení stavebného zákona. Stavebný dozor, stavebný denník. Stavebné povolenie, ohlásenie stavby - náležitosti pri ich riešení. 4. Stavebný podnik a jeho podnikanie. Legislatívne formy podnikania stavebných subjektov, počty subjektov podnikania v rámci odvetvia stavebníctva na Slovensku. Riadenie stavebného podniku, príklady manažérskeho riadenia a organizačnej štruktúry. Stavebná produkcia a jej členenie. Aktuálny štatistický prehľad o realizovanej stavebnej produkcii. 5. Materiálové hospodárstvo v stavebnom podniku. Štruktúra a príklady používaných rôznych tradičných a moderných stavebných materiálov. Obstarávanie materiálu a súvisiaca logistika. Normy a normovanie obežného majetku stavebného podniku. 6. Pracovná sila a BOZP v stavebných podnikoch. Kvalifikácia, štruktúra pracovníkov a používané ukazovatele práce. Odmeňovanie a štruktúra mzdy pracovníkov odvetví. Prehľad o mzde v stavebníctve podľa rôznych kritérií. Úlohy a povinnosti pracovníkov v stavebníctve ohľadne BOZP. 7. Náklady stavebného podniku. Kalkulačný vzorec v stavebníctve. Zloženie ceny produkcie stavebného podniku podľa nákladov. Náklady z pohľadu zhotoviteľa stavby. Náklady z pohľadu investora. 8. Kalkulačný systém v stavebníctve. Typy kalkulácií v stavebníctve a potrebné podklady na ich vypracovanie. Kalkulačné metódy v stavebníctve. 9. Ceny v stavebníctve. Zákon o cenách. Obsah ceny a typy zmluvných cien. Faktory ovplyvňujúce ceny v stavebníctve. Metódy tvorby cien. Vývoj cien prác v stavebníctve. Cenová hladina a vývoj cien nehnuteľností na bývanie v Slovenskej republike podľa krajov a typov nehnuteľností na bývanie. 10. Financovanie v stavebníctve a realitách. Financovanie developera a financovanie kúpy nehnuteľnosti. Hypotekárny úver, etapy jeho riešenia, podklady pre jeho vybavenie. Anuitné splácanie hypotekárneho úveru a výpočet anuitnej splátky.Cenkrose 11. Majetok stavebného podniku. Obstarávanie a odpisovanie dlhodobého majetku. Metódy výpočtu opisov. Strojové vybavenie stavebného podniku. 12. Životný cyklus stavby a hodnotenie efektívnosti projektov. Fázy životného cyklu a súvisiaca výška nákladov. Druhy životnosti stavby a príklady životnosti jednotlivých prvkov stavby. Časová hodnota peňazí a metódy výpočtu ekonomickej efektívnosti investícií. Vplyv inflácie na efektívnosť investícií. 13. Ukončenie a vyhodnotenie semestra. Diskusia. Uzatvorenie hodnotení. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Úvodné informácie a organizácia cvičení. Zadanie projektu – Spracovanie ponukového rozpočtu jednoduchého stavebného objektu na základe stavebného projektu rodinného domu typu Bungalov. Ukážka vzorových a reálnych projektov z praxe. Oboznámenie študentov s obsahom technickej časti projektovej dokumentácie na účely podania žiadosti o stavebné povolenie. Diskusia so študentami. 2. Osvojenie si schopnosti čítania jednoduchších stavebných výkresov a rozpočtov. Objasnenie základných technických výkresov a ich obsahu. Vysvetlenie technických a ekonomických súvislostí k zemných prácam a ohľadne stavby základov. Ukážka a vysvetlenie výpočtov na vzorovom projekte. Zadelenie študentov do pracovných tímov. Tímová práca na projekte k danej téme. Výpočet výmerov a cien za materiál a prácu v tímoch riešených projektov. Vyhľadávanie cien stavebných materiálov a cien práce na internete. Konzultácia práce študentských tímov na hodine s vyučujúcim. 3. Oboznámenie študentov a ukážka práce so stavebným softvérom na tvorbu stavebných rozpočtov (napr. CENKROS). Vysvetlenie technických a ekonomických súvislostí stavby zvislých konštrukcií. Ukážka a vysvetlenie výpočtov na vzorovom projekte. Tímová práca na projekte k danej téme. Výpočet výmerov a cien za materiál a prácu v tímoch riešených projektov. Vyhľadávanie cien stavebných materiálov a cien práce na internete alebo v Cenkrose. Konzultácia práce študentských tímov na hodine s vyučujúcim. 4. Oboznámenie študentov a ukážka práce s architektonickým dizajnérskym softvérom (napr. Google SketchUp, Chief Architect). Vysvetlenie technických a ekonomických súvislostí stavby zvislých konštrukcií. Ukážka a vysvetlenie výpočtov na vzorovom projekte. Tímová práca na projekte k danej téme. Výpočet výmerov a cien za materiál a prácu v študentských tímoch na riešených projektoch. Vyhľadávanie cien stavebných materiálov a cien práce na internete alebo v Cenkrose. Konzultácia práce študentských tímov na hodine s vyučujúcim. 5. Vysvetlenie technických a ekonomických súvislostí k stavebným prácam súvisiacich s povrchmi, podlahami, výplňami v jednoduchom stavebnom diele. Ukážka a výsvetlenie výpočtov na vzorovom projekte. Tímová práca na projekte k danej téme. Výpočet výmerov a cien za materiál a prácu v tímoch riešených projektov. Vyhľadávanie cien stavebných materiálov a cien práce na internete alebo v Cenkrose. Konzultácia práce študentských tímov na hodine s vyučujúcim. 6. Vysvetlenie technických a ekonomických súvislostí k stavebným prácam súvisiacich s ostatnými konštrukciami a plánmi jednoduchého stavebného objektu. Ukážka a vysvetlenie výpočtov na vzorovom projekte. Tímová práca na projekte k danej téme. Výpočet výmerov a cien za materiál a prácu v tímoch riešených projektov. Vyhľadávanie cien stavebných materiálov a cien práce na internete alebo v Cenkrose. Konzultácia práce študentských tímov na hodine s vyučujúcim. 7. Vysvetlenie technických a ekonomických súvislostí k stavebným prácam súvisiacich s rôznymi tepelnými a hydroizoláciami jednoduchého stavebného objektu. Ukážka a vysvetlenie výpočtov na vzorovom projekte. Tímová práca na projekte k danej téme. Výpočet výmerov a cien za materiál a prácu v tímoch riešených projektov. Vyhľadávanie cien stavebných materiálov a cien práce na internete alebo v Cenkrose. Konzultácia práce študentských tímov na hodine s vyučujúcim. 8. Vysvetlenie technických a ekonomických súvislostí k stavebným prácam súvisiacich so zdravotno-technickými inštaláciami. Ukážka a vysvetlenie výpočtov na vzorovom projekte. Tímová práca na projekte k danej téme. Výpočet výmerov a cien za materiál a prácu v tímoch riešených projektov. Vyhľadávanie cien stavebných materiálov a cien práce na internete alebo v Cenkrose. Konzultácia práce študentských tímov na hodine s vyučujúcim. 9. Vysvetlenie technických a ekonomických súvislostí k stavebným prácam súvisiacich so strešnými konštrukciami. Ukážka a vysvetlenie výpočtov na vzorovom projekte. Tímová práca na projekte k danej téme. Výpočet výmerov a cien za materiál a prácu v tímoch riešených projektov. Vyhľadávanie cien stavebných materiálov a cien práce na internete alebo v Cenkrose. Konzultácia práce študentských tímov na hodine s vyučujúcim. 10. Vysvetlenie technických a ekonomických súvislostí k stavebným prácam súvisiacich s podlahovými krytinami. Ukážka a vysvetlenie výpočtov na vzorovom projekte. Tímová práca na projekte k danej téme. Výpočet výmerov a cien za materiál a prácu v tímoch riešených projektov. Vyhľadávanie cien stavebných materiálov a cien práce na internete alebo v Cenkrose. Konzultácia práce študentských tímov na hodine s vyučujúcim. 11. Spracovanie rekapitulácie vytvoreného ponukového rozpočtu v softvéri Cenkros alebo MS Excel. Ukážka na vzorovom projekte. Tímová práca na vypracovaní rekapitulácie semestrálneho projektu. Prípadné doriešenie chýbajúcich častí projektu. Diskusia. Konzultácia práce študentských tímov na hodine s vyučujúcim. 12. Obhajoba semestrálneho projektu v študentských tímoch. Prezentácia a odovzdanie projektu. Vyhodnotenie semestrálnych projektov a prezentácií. Semestrálna zápočtová písomka na hodine alebo prostredníctvom moodle.euba.sk. Diskusia. 13. Obhajoba semestrálneho projektu v študentských tímoch. Prezentácia a odovzdanie semestrálneho projektu. Vyhodnotenie semestrálnych projektov a prezentácií. Prípadná opravná zápočtová písomka na hodine alebo prostredníctvom moodle.euba.sk. Diskusia. Zhodnotenie cvičení a udelenie výsledných hodnotení. Vyhodnotenie a ukončenie semestra.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežné písomné zadania, 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

104 h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, príprava semestrálnej práce 13 h, účasť na prednáškach 26 h, príprava na skúšku 26 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022