Podnikanie v kreatívnom priemysle

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexný pohľad na podnikanie v kreatívnom priemysle v domácom ako aj v zahraničnom ponímaní prostredníctvom vymedzenia jednotlivých oblastí sektora tejto ekonomiky, cieľov, špecifických marketingových metód, jeho financovania, merania jeho ekonomickej ako aj kultúrnej hodnoty.
Kompetentnosť:
• charakterizovať podstatu kreatívneho priemyslu na Slovensku, jeho špecifiká a možnosti ďalšieho rozvoja ako aj rozvoja kreatívnych klastrov,
• efektívne a prakticky využívať dostupné štatistiky a správne ich interpretovať za účelom analýzy prostredia kreatívneho priemyslu,
• kriticky zhodnotiť ekonomické aj kultúrne prínosy podnikania v kreatívnom priemysle,
• navrhnúť riešenia a obhájiť zostavený rozpočet vybraného kultúrneho podujatia.
Zručnosť:
• interpretovať špecifiká podnikov pôsobiacich v kreatívnom priemysle na základe ich životného cyklu a predmetu činnosti,
• vytvoriť rozpočet kultúrneho podujatia,
• vykonať základné analýzy na základe štatistických dát v jednotlivých sektoroch kreatívneho priemyslu,
• analyzovať možnosti a alternatívy rozvoja podnikateľskej činnosti podnikov kreatívneho priemyslu v nadväznosti na regionálne aspekty a odvetvie,
• aplikovať využitie jednotlivých prvkov podnikateľského prostredia v podnikoch kreatívneho priemyslu,
• aplikovať jednotlivé marketingové nástroje zo zreteľom na špecifiká podnikov kreatívneho priemyslu,
• nadviazať efektívne formy spolupráce s organizáciami na podporu rozvoja podnikania v kreatívnom priemysle.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie seminárov:
1. Úvodné oboznámenie sa s cieľmi a obsahom predmetu
2. Kreatívny priemysel
3. Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu v SR
4. Kreatívne klastre
5. Kultúrna štatistika
6. Spôsoby benchmarkingu kultúrnych projektov a organizácií
7. Kultúrny program, kultúrny projekt, kultúrna udalosť
8. Interná a externá evaluácia v rámci kultúrnej organizácie
9. Možnosti financovania kreatívneho priemyslu na Slovensku
11. Špecifiká marketingu kultúrnej inštitúcie, festivalu či kultúrnej udalosti
12. Marketing divadla, tanca a spevu
13. Prezentácia a hodnotenie záverečnej semestrálnej práce

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Sponzoring ako alternatívna forma financovania kreatívneho priemyslu v rozvinutých európskych krajinách. In The Current Position of Companies in the Creative Industries in the Conditions of the Slovak Republic and the European Union. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. I-20-101-00 (100%).
2. KMETY BARTEKOVÁ, Mária- MAJDÚCHOVÁ, Helena. Obchodné modely v kreatívnom priemysle založené na udržateľnosti. In The Current Position of Companies in the Creative Industries in the Conditions of the Slovak Republic and the European Union. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. VEGA 1/0340/19 (50%), I-20-101-00 (50%).
3. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Modely vývoja kreatívneho priemyslu v podmienkach Slovenskej republiky. In Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a inteligentného rastu I. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4778-9, s. 22-29 online. VEGA 1/0340/19.
4. MAJDÚCHOVÁ, Helena a kol. Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a inteligentného rastu I. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4778-9, online. VEGA 1/0340/19.
5. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Dopady koronakrízy na podniky kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike. In Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a inteligentného rastu I. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4778-9, s. 57-64 online. VEGA 1/0340/19.
6. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Vývoj vybraných sektorov kreatívneho priemyslu v európskych krajinách. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 539-544 online. VEGA 1/0340/19.
7. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Kritický bod podnikov kreatívneho priemyslu v podmienkach krízy. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 1, s. 89-96 online. VEGA 1/0340/19.
8. TRÚCHLIKOVÁ, Mária. Hodnotenie finančného zdravia podnikov kreatívneho priemyslu. In The Current Position of Companies in the Creative Industries in the Conditions of the Slovak Republic and the European Union. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. I-20-101-00 (100%).
9. KMETY BARTEKOVÁ, Mária – MAJDÚCHOVÁ, Helena – ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Podnikanie v kreatívnom priemysle v podmienkach Slovenskej republiky (plánované vydanie do 08/2022), 1. vyd., 200 s.
10. KMETY BARTEKOVÁ, Mária – REMEŇOVÁ, Katarína. Riadenie cien v podnikoch kreatívneho a kultúrneho priemyslu : vedecká monografia - 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. - CD-ROM 87 s. ISBN 978-80-225-4999-8
Doplnková literatúra:
10. REMEŇOVÁ, Katarína – MAJDÚCHOVÁ, Helena – KINTLER, Jakub. Pricing in Creative Industry. 1. vyd., Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2021. 216 s. ISBN 978-3-339-12346-6
11. KOTLER, Neil G. – Kotler, Phillip – Kotler, Wendy I. Museum Marketing and Strategy: Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources. 2. vyd., Hoboken: Wiley, 2016. 544 s. ISBN 978-1-119-36374-3
12. THROSBY, David. Economics and Culture. 1. vyd., Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 208 s. ISBN 0-521-58639-9
13. SMOLÍKOVÁ, Marta. Management umění. 1. vyd., Praha: VŠUP, 2008. 167 s. ISBN 978-80-86863-24-5.
14. TOWSE, Ruth. A Handbook of Cultural Economics. 2. vyd., Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd., 2011. 456 s. ISBN 978-18-48448-87-2
15. SNOWBALL, Jeanette D..Measuring the value of culture: Methods and examples in cultural economics. Berlin: Springer Science & Business Media, 2007. 230 s. ISBN 978-3-540-74360-6
16. TROILO, Gabriele. Marketing In Creative Industries: Value, Experience and Creativity. 1. vyd., New York: Macmillan International Higher Education, 2015. 384 s. ISBN 978-0230380240
17. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Development of Cultural and Creative Industry in EU Countries. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 404-410 online. VEGA 1/0340/19.
18. MAJDÚCHOVÁ, Helena - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Hodnotenie ekonomickej výkonnosti subjektov kreatívneho priemyslu v segmente vydavateľskej činnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 356-363 online. VEGA 1/0340/19.
19. TRÚCHLIKOVÁ, Mária - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Koncentrácia a meranie konkurencieschopnosti vo vybraných odvetviach kreatívneho priemyslu. In COMPETITION. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020. ISBN 978-80-88064-52-7, s. 418-427 online. VEGA 1/0340/19 (50%), I-20-101-0 (50%).

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie seminárov: 1. Úvodné oboznámenie sa s cieľmi a obsahom predmetu; študijné povinnosti, základná a doplnková literatúra, kreativita a kreatívna trieda – sociologická reflexia paradigmatického zlomu, kreatívni ľudia ako ekonomický potenciál budúcnosti 2. Kreatívny priemysel – východiska, problematika pojmu, historický exkurz, kreativita a jej podiel na hodnote produktu, kreatívny priemysel vo vybraných krajinách EÚ a vo Veľkej Británii, prípadová štúdia - ,,Kreatívna ekonomika v Európe: 5 krokov k rastu“ 3. Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu v SR – na ceste k novej kultúrnej politike?, regionálna rozloženie kreatívnych klastrov v SR, meranie výkonnosti kreatívneho priemyslu na Slovensku a jeho parametre 4. Kreatívne klastre – sieťovanie kultúrnych aktivít ako hnací motor ekonomiky vyšších územných celkov a nástroj zefektívnenia podnikových procesov, Infraštruktúra a rozvoj klastrov, regionálne rozmiestnenie klastrov na Slovensku, typológia klastrov 5. Kultúrna štatistika ako nástroj orientácie a monitoringu v komplexe ekonomických aktivít súvisiacich s kultúrou, problematika kultúrnych štatistík v dejinách ekonomickej reflexie kultúry, zdroje kultúrnych štatistík a efektívna práca s nimi. 6. Spôsoby benchmarkingu kultúrnych projektov a organizácií, GVA – hrubá pridaná hodnota na zamestnanca, výpočet produktivity práce, index kultúrnych a kreatívnych miest, ,,Data Envelopment“ analýza, priebežná písomka 7. Kultúrny program, kultúrny projekt, kultúrna udalosť, interné a externé hodnotenie, plánovanie a vymedzenie cieľov evaluácie, problematika zadania projektu, personálne zabezpečenie projektu a pracovno-právne vzťahy v podnikoch a inštitúciách kreatívneho priemyslu 8. Interná a externá evaluácia v rámci kultúrnej organizácie, externality, meranie vedľajších efektov, Baumolova nákladová nezrovnalosť, príklady z praxe, riešenie prípadových štúdií, priebežná konzultácia semestrálnej záverečnej práce 9. Možnosti financovania kreatívneho priemyslu na Slovensku podľa jednotlivých sektorov, Fond na podporu umenia, Dotačný systém Ministerstva kultúry SR, autorské zväzy a združenia (SOZA, LITA, OZIS, SAPA), podpora kreatívneho priemyslu na úrovni Európskej únie – program ,,Creative Europe“ 10. Digitálna evolúcia v kreatívnom priemysle, digitálne platformy pre zdieľanie hudby, filmov a ich cenová politika, trendy v digitálnom šírení a sprostredkovaní produktov klientom v krízových podmienkach, model ,,Long tail“ 11. Špecifiká marketingu kultúrnej inštitúcie, festivalu či kultúrnej udalosti, budovanie publika, úloha marketingu v kreatívnom priemysle, tvorba hodnoty pre zákazníka, analýza hodnoty pre zákazníka identifikácia cieľové publika, riešenie prípadovej štúdie a diskusia 12. Marketing divadla, tanca a spevu, špecifiká prezentačného umenia (performing art), úloha sponzorstva, sponzorstvo ako nástroj marketingu v prezentačnom a audiovizuálnom umení, daňové výhody pre sponzorov v krajinách EÚ. 13. Prezentácia a hodnotenie záverečnej semestrálnej práce – uskutočniteľnosť daného kultúrneho alebo kreatívneho projektu, financovanie samotného projektu a úroveň spracovania rozpočtu, kvality analýzy externého prostredia a jeho faktorov, hodnotenie personálneho zabezpečenia, hodnotenie udržateľnosti daného projektu

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % priebežná písomná práca, 60 % vypracovanie a prezentácia záverečnej semestrálnej práce (skúška)

Pracovné zaťaženie študenta

78 h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, príprava na priebežnú písomku 13 h, príprava a prezentácia záverečnej semestrálnej práce 8 h, príprava na skúšku 18 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 07.10.2023

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 07.10.2023