Manažérske rozhodovanie (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť
Komplexný pohľad na problematiku manažérskeho rozhodovania s ohľadom na súčasné poznatky a trendy v tejto oblasti a s ohľadom na dynamiku vonkajšieho a vnútorného prostredia. Kvalifikovaná orientácia v teoretických prístupoch problematiky rozhodovania vo väzbe na udržateľný rozvoj podnikov. Porozumenie kľúčovému pojmovému aparátu vo vzťahu k rôznym typom rozhodovania a jednotlivým fázam rozhodovacieho procesu. Nadobudnutie vedomostí z pohľadu normatívnych a deskriptívnych teórií rozhodovania. Porozumenie psychologickým aspektom rozhodovania v kontexte behaviorálnej ekonómie. Pochopenie vzájomných súvislostí medzi rozhodovaním a ďalšími funkciami manažmentu.
Kompetentnosť
• využívať súbor poznatkov o postupoch, metódach, technikách rozhodovania v manažérskej praxi,
• identifikovať, analyzovať a aplikovať získané vedomosti pri riešení rozhodovacích problémov v podnikoch,
• aplikovať nástroje, metódy a postupy manažérskeho rozhodovania, podporujúce jednotlivé fázy rozhodovacieho procesu a realizovať kvalitné rozhodnutie,
• usmerňovať aktivity podnikových útvarov, kolektívov a jednotlivcov v rozhodovacích procesoch na dosahovanie stanovených cieľov,
• porozumieť a navrhnúť spôsoby racionálneho riešenia problémov,
• kombinovať a spájať vedomosti z manažérskeho rozhodovania s vedomosťami zo súvisiacich spoločensko-vedných disciplín
Zručnosť
• koncepčne riešiť rozhodovacie problémy v podniku, identifikovať priority, tendencie a pravdepodobnosti vývoja a chápať veci vo vzájomnom vzťahu,
• formulovať rozhodovacie problémy,
• uplatňovať špecifické metódy a postupy manažérskeho rozhodovania v praxi,
• rozhodovať za istoty, rizika či neistoty,
• kreatívne vytvárať nové varianty riešenia problémov,
• rozhodovať individuálne, tímovo a skupinovo,
• rozhodovať v podmienkach obmedzenej racionality,
• využívať informačné technológie v rozhodovaní,
• modelovať rozhodovacie procesy.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Rozhodovací proces a jeho základné prvky.
2. Teórie rozhodovania a racionalita v rozhodovaní.
3. Štruktúra rozhodovacieho procesu.
4. Metódy rozhodovania a ich klasifikácia.
5. Psychologické aspekty rozhodovania.
6. Metódy rozhodovania v podmienkach istoty.
7. Metódy rozhodovania v podmienkach rizika.
8. Metódy rozhodovania v podmienkach neistoty.
9. Modelovanie rozhodovacích procesov.
10. Metódy operačnej analýzy.
11. Subjekty manažérskeho rozhodovania.
12. Informačné zabezpečenie rozhodovacích procesov.
13. Expertné systémy v rozhodovaní.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Úvod do problematiky manažérskeho rozhodovania.
2. Skupinové rozhodovanie.
3. Vymedzenie psychologických odchýlok, hlbšie poznanie vybraných psychologických pascí.
4. Fázy rozhodovacieho procesu.
5. Rozhodovacie tabuľky.
6. Metódy rozhodovania v podmienkach istoty.
7. Metódy rozhodovania v podmienkach istoty.
8. Metódy určovania váh kritérií.
9. Metódy rozhodovania v podmienkach rizika.
10. Metódy rozhodovania v podmienkach rizika.
11. Metódy rozhodovania v podmienkach neistoty.
12. Metódy operačnej analýzy.
13. Metódy operačnej analýzy.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. REMEŇOVÁ, Katarína - JANKELOVÁ, Nadežda. A Descriptive Approach to Decision Making and the Decision-Making Style. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. Innovative Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, Band 511, 139 p. ISBN 978-3-339-11218-7.
Doplnková lliteratúra:
1. PREUSCHOFF, Kerstin – MOHR, Peter N. C – HSU, Ming. Decision Making under Uncertainty. Lausanne: Frontiers Media SA, 2015, 143 s. ISBN 978-2-8891-9466-7.
2. KOCHENDERFER, J. Mykel. Decision Making Under Uncertainty: Theory and Application. Cambridge: MIT Press, 2015, 323 s. ISBN 978-0-2620-2925-4.
3. SAATY, Thomas. Fundamentals of Decision Making and Priority Theory With the Analytic Hierarchy Process. Pittsburgh: RWS Publications, 2000, 478 s. ISBN 978-1-8886-0315-6.
4. BOUYSSOU, Denis – DUBOIS, Didier – PRADE, Henri – PIRLOT, Marc. Decision Making Process: Concepts and Methods. Chichester: John Wiley & Sons, 2013, 982 s. ISBN 978-1-1186-1952-0.
5. MARTIN, N. Thomas. Smart Decisions: The Art of Strategic Thinking for the Decision Making Process. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2016, 185 s. ISBN 978-1-1375-3700-3.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Rozhodovací proces a jeho základné prvky. Vymedzenie pojmu a miesta rozhodovania a rozhodovacieho procesu v manažmente, súvislosť a prepojenie s ostatnými manažérskymi funkciami. Stručné oboznámenie s pojmami metódy rozhodovania a fázy rozhodovacieho procesu. Vysvetlenie základného modelu rozhodovacej matice so zameraním na požiadavky, ktoré musí spĺňať súbor variantov rozhodovania, stavov okolia a dôsledkov. Vysvetlenie princípu dominancie s praktickou aplikáciou. 2. Teórie rozhodovania a racionalita v rozhodovaní. Normatívny a deskriptívny smer v rozhodovaní. Faktory, ovplyvňujúce racionálnosť v rozhodovaní. Identifikácia bariér racionálnosti. Princípy rozhodovania. Klasifikácia rozhodovacích procesov. 3. Štruktúra rozhodovacieho procesu. Vymedzenie fáz rozhodovacieho procesu, objasnenie ich významu a rozličných pohľadov na štruktúru rozhodovacieho procesu. 4. Metódy rozhodovania a ich klasifikácia. Popis a vysvetlenie použitia exaktných, empirických a heuristických metód rozhodovania. Vymedzenie podstaty rozhodovacích tabuliek a zásad ich zostavovania. Objasnenie štruktúry rozhodovacích tabuliek a vymedzenie druhov rozhodovacích tabuliek. 5. Psychologické aspekty rozhodovania. Ich vymedzenie v kontexte deskriptívnych teórií rozhodovania. Vysvetlenie behaviorálnej ekonómie a jej prejavov v rozhodovacích procesoch. Vymedzenie psychologických odchýlok, hlbšie poznanie vybraných psychologických pascí. Vymedzenie intuície a vplyv emócií na rozhodovanie. 6. Metódy rozhodovania v podmienkach istoty. Objasnenie viackriteriálneho rozhodovania. Vysvetlenie podstaty metód čiastkového ohodnotenia variantov – metóda váženého poradia, metódy založené na priamom ohodnotení čiastkových užitočností, metóda lineárnych čiastkových funkcií užitočnosti, metóda bázického variantu, metóda PATTERN. Vysvetlenie metód určovania váh kritérií – metódy párového porovnania, Saatyho metóda, Metfesselova alokácia a ďalšie. Podstata a použitie rozhodovacích sietí. 7. Metódy rozhodovania v podmienkach rizika. Význam stanovenia pravdepodobnosti budúcich možných situácií s vymedzením objektívnej alebo subjektívnej pravdepodobnosti. Objasnenie nástrojov používaných v podmienkach rizika - pravidlo očakávanej hodnoty, pravdepodobnostné stromy, metóda rozhodovacieho stromu. 8. Metódy rozhodovania v podmienkach neistoty. Vysvetlenie jednotlivých rozhodovacích pravidiel v podmienkach neistoty, ktoré nevyžadujú poznať stupeň pravdepodobnosti výskytu stavov okolia - Waldovo, Savageovo, Hurwiczovo a Laplaceovo pravidlo. 9. Modelovanie rozhodovacích procesov. Objasnenie fáz procesu modelovania a modelovacích prostriedkov. Klasifikácia rozhodovacích modelov. Vymedzenie etáp modelovej tvorby. 10. Metódy operačnej analýzy. Klasifikácia metód operačnej analýzy so zameraním na matematické programovanie, štruktúrnu analýzu, metódy sieťovej analýzy a simulačné metódy. Objasnenie lineárneho programovania ako jednej z najlepšie rozpracovaných a aplikovaných metód matematického programovania. Vysvetlenie všeobecných úloh lineárneho programovania a distribučných úloh (dopravné, priraďovacie úlohy). 11. Subjekty manažérskeho rozhodovania. Individuálne rozhodovanie. Vymedzenie štýlov rozhodovania. Charakteristika tímového rozhodovania, vymedzenie výhod tímového rozhodovania, faktorov úspešného tímového rozhodovania a špecifikácia tímových osobností. Vymedzenie skupinového rozhodovania. 12. Informačné zabezpečenie rozhodovacích procesov. Vymedzenie informácií a ich potreba v súčasnom dynamickom prostredí. Objasnenie informačných systémov, ich podstata, úloha a klasifikácia. Zameranie na manažérske informačné systémy a systémy na podporu rozhodovania. 13. Expertné systémy v rozhodovaní. Zložky expertných systémov a ich fungovanie. Uvedenie typov expertných systémov s hlbšou analýzou expertných systémov diagnostických a generatívnych. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Úvod do problematiky manažérskeho rozhodovania. Metodika, obsah učebného predmetu, podmienky pre zápočet. Väzba na iné predmety a ďalšie manažérske funkcie. 2. Skupinové rozhodovanie. Prípadové štúdie – tímová práca, tímové úlohy, ich prínos v skupinovej práci. Skupinové rozhodovanie, výhody a nevýhody. 3. Vymedzenie psychologických odchýlok, hlbšie poznanie vybraných psychologických pascí – pasca ukotvenia, pasca status quo, pasca utopených nákladov, pasca potvrdzujúcich dôkazov, pasca zarámovania, pasca odhadov a predpovedí. Poukázanie na výhody a nedostatky intuitívneho rozhodovania. Vplyv emócií na rozhodovanie. 4. Fázy rozhodovacieho procesu. Techniky vyhľadávania variantov. Prípadové štúdie – brainstorming, morfologická analýza a iné. 5. Rozhodovacie tabuľky. Podstata, druhy, využitie v praxi. Zostavenie konkrétnej rozhodovacej tabuľky. 6. Metódy rozhodovania v podmienkach istoty. Riešenie príkladov na jedno a viackriteriálne rozhodovanie pri neutrálnom a komplementárnom vzťahu medzi cieľmi 7. Metódy rozhodovania v podmienkach istoty. Príklady na viackriteriálne rozhodovanie pri konkurujúcich si cieľoch. Metóda potláčania cieľov a určenia úrovne nárokov. Analýza úžitku. Metódy na čiastkové ohodnotenie variantov podľa jednotlivých kritérií. 8. Metódy určovania váh kritérií. Riešenie komplexných príkladov viackriteriálneho hodnotenia variantov. 9. Metódy rozhodovania v podmienkach rizika. Riešenie príkladov na uplatnenie pravidla očakávanej hodnoty a konštrukcia rozhodovacích stromov. 10. Metódy rozhodovania v podmienkach rizika. Zostavenie pravdepodobnostného stromu. Rozhodovacia analýza. 11. Metódy rozhodovania v podmienkach neistoty. Aplikácia jednotlivých rozhodovacích pravidiel. 12. Metódy operačnej analýzy. Optimalizačné metódy. Riešenie dopravných úloh pomocou metódy severozápadného rohu, metódou tabuľkového minima prepravných nákladov a Vogelovou aproximačnou metódou. 13. Metódy operačnej analýzy. Sieťová analýza. Metóda CPM a PERT.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20% vypracovanie a prezentácia semestrálneho projektu; 15% písomná práca (príklady); 5% priebežné zadanie; 60% záverečná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, spracovanie semestrálneho projektu 26 h, príprava na skúšku 65 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022