Seminár k záverečnej práci 1 (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvent predmetu Seminár k záverečnej práci 1 bude schopný:
• na základe verejne dostupných informačných zdrojov uskutočniť – zhromaždenie, triedenie a analýzu základných teoretických poznatkov, nevyhnutných pre spracovanie rešerše do bakalárskej práce;
• po obsahovej stránke vytvoriť odbornú stať, zachytávajúcu podstatné informácie k riešenému problému (vymedzenému v zadaní záverečnej práce), komparujúci aktuálne vedecké a odborné poznanie;
• po formálnej stránke vypracovať text v súlade so štandardmi spracovania záverečnej práce nižšej kvalifikačnej úrovne;
• identifikovať výskumný problém a formulovať výskumnú otázku;
• metodicky, formou vymedzenia hlavného a čiastkových cieľov, definovať postupnosť riešenia zadaného problému.

Stručná osnova predmetu

1. Identifikácia, zber a triedenie dostupných informačných zdrojov – odborná literatúra, internetové zdroje, výskumné štúdie, kvalifikačné práce obdobného zamerania.
2. Sumarizácia poznania, selekcia podporných argumentov, odvodenie ďalších analytických krokov.
3. Vypracovanie obsahovej štruktúry (kapitolové členenie) bakalárskej práce.
4. Formulácia výskumnej otázky / výskumného problému.
5. Odvodenie hlavného a čiastkových cieľov bakalárskej práce.
6. Príprava východiskových bodov metodiky bakalárskej práce.

Odporúčaná literatúra

1. Interná smernica o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach, vrátane všetkých príloh. (https://euba.sk/student/zaverecne-prace).
2. Usmernenie dekana k spracovaniu a predkladaniu záverečných prác (https://fpm.euba.sk/verejnost/aktuality-novinky).
3. Zoznam používanej literatúry (kreovaný v spolupráci s vedúcim práce).

Sylabus predmetu

1. Identifikácia, zber a triedenie dostupných informačných zdrojov – odborná literatúra, internetové zdroje, výskumné štúdie, kvalifikačné práce obdobného zamerania. 2. Sumarizácia poznania, selekcia podporných argumentov, odvodenie ďalších analytických krokov. 3. Vypracovanie obsahovej štruktúry (kapitolové členenie) bakalárskej práce. 4. Formulácia výskumnej otázky / výskumného problému. 5. Odvodenie hlavného a čiastkových cieľov bakalárskej práce. 6. Príprava východiskových bodov metodiky bakalárskej práce.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Samostatná práca, písomný projekt záverečnej práce, zápočet

Pracovné zaťaženie študenta

52 hodín; účasť na seminároch 26 hodín; spracovanie čiastkových úloh zadaných vedúcim záverečnej práce 26 hodín.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022