Prezentačné a grafické aplikácie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexné znalosti a zručnosti z oblasti aplikácií podporujúcich činnosti manažérov s osobitným zreteľom na prezentovanie podniku, podnikových činností a hodnotových vzťahov.
Kompetentnosť:
• efektívne využívať znalosti z oblasti grafických a prezentačných softvérov, schopnosť vedieť sa orientovať v prostredí rôznych dostupných softvérov, pochopiť ich podstatu a možnosti aplikácie
• zhodnotiť vhodnosť aplikácie prezentačných a grafických softvérov pri tvorbe pútavých a účinných prezentačných materiálov podniku
• kriticky zhodnotiť vytvorené prezentačné materiály s ohľadom na využitie grafických a textových prvkov
• navrhnúť riešenia pre prezentáciu podniku navonok a vedieť obhájiť ich efektívnosť a konkurencieschopnosť
Zručnosť:
• nadobudnúť nové vedomosti a zručnosti z oblasti grafických a prezentačných softvérov umožňujúcich prípravu efektívnej prezentácie podniku
• upraviť existujúce grafické prvky a texty v prezentácií podniku
• navrhnúť nové grafické prvky a pútavé zobrazovanie textov vhodné k prezentovaniu podnikových činností
• kriticky zhodnotiť výber grafických a textových prvkov do prezentačných materiálov podniku
• prepojiť znalosti z oblasti grafických a prezentačných softvérov do účinnej prezentácie podniku

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie cvičení:
1. Základy práce v grafických a prezentačných softvéroch
2. Informačný bulletin podniku
3. Tvorba a úprava objektov, ich aplikácia v tlačovej správe
4. Vektorová grafika – tvorba objektov
5. Vektorová grafika – úprava objektov
6. Vektorová grafika – transformácia objektov, objekty v hladinách – tvorba loga
7. Vektorová grafika – Práca s textom, tvorba letákov
8. Bitmapové editory
9. Vytváranie a zdieľanie interaktívnych zostáv, osobných príspevkov, prezentácií
10. Vytváranie a zdieľanie interaktívnych zostáv, osobných príspevkov, prezentácií
11. Vytváranie a zdieľanie interaktívnych zostáv, osobných príspevkov, prezentácií
12. Prezentácia projektov I.
13. Prezentácia projektov II.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Kirsanov, Dmitry. Book Of Inkscape. 1. vyd. San Francisco : No Starch Press, Inc., 2009. 472 s. ISBN 1593271816
2. Butler, Jill. Univerzální principy designu. 1. vyd. Brno: Computer Press. 2012. 272 s. ISBN 978-80-251-3540-2
3. Anderson, Stephen P. Přitažlivý interaktivní design. 1. vyd. Brno: Computer Press. 2012. 240 s. ISBN 978-80-251-3722-2
4. Burge, Mark James – Burger, Wilhelm. Principles of Digital Image Processing. 1. vyd, London: Spriners London, Ltd. 2009, 261 s. ISBN 1848001908
5. Kuntz, Gerhard. IrfanView 4. 1. vyd. Berlin : worttransport.de Verlag. . 2014. 160 s. ISBN 3944324404
Doplnková literatúra:
6. Bah, Tavmjong. Inkscape: Guide to a Vector Drawing Program. [elektronický zdroj]. Dostupné na: http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/
7. Makuch, Bartosz. IrfanView: Quick Start Guide. . [elektronický zdroj]. Dostupné na: https://www.irfanview.net/tutorials/bartosz_makuch1/irfan-view-quick-start-guide.htm
8. Manderscheid B. (2014) Using and Managing Bitmap Images. In: Beginning HTML5 Games with CreateJS. Apress, Berkeley, CA. ISBN 978-1-4302-6340-1
9. ROUBAL, Pavel. Počítačová grafika pro úplné začátečníky. Praha: Computer Press, 2003. 184 s. ISBN: 80-7226-896-1.
10. NAVRÁTIL, P. Počítačová grafika a multimédia. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, s. r. o., 2021. 112 s. ISBN 98-848-63.
11. Inkcsape, Draw Freely. [elektronický zdroj]. Dostupné na: https://inkscape.org/

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie cvičení: 1. Základy práce v grafických a prezentačných softvéroch • Charakteristika možností grafických softvérov • Porovnanie bitmapovej a vektorovej grafiky • Oboznámenie sa s grafickými formátmi • Charakteristika možností prezentačných softvérov • Porovnanie prezentačných softvérov • Práca v bitmapovej grafike • Vytvorenie bitmapového obrázku 2. Informačný bulletin podniku • Tvorba a úprava jednoduchých obrázkov ako základ grafických prvkov v dokumente • Import a úprava obrázkov v dokumente, využitie softvérom ponúkaných nástrojov na úpravu • Práca s textovými poľami, ich umiestňovanie, formátovanie a grafická úprava v texte • Práca s viacerými stĺpcami na strane • Využitie sekcií a zlomov strán, stĺpcov • Spájanie grafických prvkov s textom 3. Tvorba a úprava objektov, ich aplikácia v tlačovej správe • Práca s tabuľkami – vytváranie, úprava, grafický dizajn tabuľky • Práca s grafmi – vytváranie, úprava, grafický dizajn grafu • Práca s diagramami – vytváranie, úprava, grafický dizajn diagramu • Vkladanie externých grafických prvkov, možnosti ich úpravy • Spájanie grafických prvkov s textom • Dizajn dokumentu 4. Vektorová grafika – tvorba objektov • pracovné prostredie, založenie nového dokumentu, • Kreslenie z kriviek, úsečiek • Kreslenie voľnou rukou • Využitie tvarovacích nástrojov, modifikácia uzlov a úsekov • Práca s geometrickými tvarmi - obdĺžniky, štvorce, elipsy, kruhy, mnohouholníky, hviezdy • Aplikácia tvarovacích nástrojov na geometrické tvary • Prevod geometrických tvarov na krivky, tvarovanie objektov 5. Vektorová grafika – úprava objektov • Výber a presúvanie objektov • Zmena rozmerov, duplikovanie, otáčanie objektov • Ohraničenie objektov – možnosti čiary a hrúbky ohraničenia • Zošikmenie objektov • Aplikácia farieb na objekty – zmena farieb ohraničenia, výplne • Farebné prechody výplne objektov, výplň bitmapovými obrázkami • Aplikácia tieňovania a priehľadnosti objektov 6. Vektorová grafika – transformácia objektov, objekty v hladinách – tvorba loga • Aplikácia možností transformácie objektov • Zarovnávanie a rozmiestňovanie objektov • Zjednocovanie veľkosti objektov • logické operácie s objektmi – prienik, zjednotenie • Kombinácie a zrkadlenie objektov • práca vo viacerých hladinách 7. Vektorová grafika – Práca s textom, tvorba letákov • Vytváranie textových objektov • Editácia a tvarovanie textu • Rozmiestňovanie textu na ploche, uchytávanie textu k objektom, k bodom mriežky • Rozbitie textu na krivky a jeho tvarovanie • Vytváranie nových textových tvarov 8. Bitmapové editory • Práca s existujúcimi bitmapovými objektmi • Úprava fotografie – otáčanie, prevrátenie obrázku, zmeny rozmerov, zmena pozadia, aplikácia tieňa, tvarov, oblých rohov • Úprava farieb a farebnej hĺbky fotografie • Aplikácia efektov a filtrov na fotografie • Skladanie fotografií, vytváranie panoramatických fotografií • Dávkové premenovanie a dávková komprimácia bitmapových súborov 9. Vytváranie a zdieľanie interaktívnych zostáv, osobných príspevkov, prezentácií • Založenie nového dokumentu, výber a úprava pozadia - práca s farbami, typografiou a textúrami • Vkladanie obsahu: - Texty - ich umiestnenie a úprava - Obrázky – ich umiestnenie a úprava - Multimediálny obsah • Aplikácia existujúcich štýlov • Zdieľanie prezentácie 10. Vytváranie a zdieľanie interaktívnych zostáv, osobných príspevkov, prezentácií • Výber šablóny • Návrh prezentácie podniku • Vytvorenie obsahu – aplikácia nadpisov, textov, obrázkov, multimediálneho obsahu, prepojení a zdieľania • Návrh projektu • Vytvorenie obsahu– aplikácia nadpisov, textov, obrázkov, multimediálneho obsahu, prepojení a zdieľania 11. Vytváranie a zdieľanie interaktívnych zostáv, osobných príspevkov, prezentácií • Návrh firemného blogu • Vytvorenie obsahu– aplikácia nadpisov, textov, obrázkov, multimediálneho obsahu, prepojení a zdieľania • Vytvorenie prezentácie z existujúceho dokumentu a jeho úprava • Ďalšie možnosti šablón 12. Prezentácia projektov I. 13. Prezentácia projektov II.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca, 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

78 h – 26 h účasť na cvičeniach, 13 h príprava na cvičenia, 13 h príprava na priebežnú písomku, 26 h príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022