Databázové spracovanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexné znalosti a zručnosti z oblasti ekonomických aplikácií, využívajúcich ako základ relačný databázový model na príklade softvérového produktu MS ACCESS, vrátane pochopenia vnútorných súvislostí relačných vzťahov a ich dopadu na ďalšie databázové objekty a funkcionalitu objektov databázy.
Kompetentnosť:
• efektívne využívať znalosti z oblasti relačných databáz, orientácia v prostredí a pochopenie vzájomných vzťahov,
• zhodnotiť vhodnosť implementácie entitno-relačného modelu v podnikovom procese,
• navrhnúť riešenie a obhájiť prínosy implementácie databázového modelu pre príslušný podnikový proces.
Zručnosť:
• vykonať údajovú analýzu vo vybranej podnikovej oblasti, navrhnúť a vytvoriť databázu v prostredí MS Access,
• ovládať prácu so základnými objektmi programu MS Access a efektívne používať nástroje tejto databázovej platformy,
• prepojiť viaceré podnikové databázy, realizovať import a export údajov do/z databázy alebo do/z tabuľkového editora,
• rozumieť bezpečnostným rizikám vyplývajúcich z práce s databázou a jej nástrojmi a ovládať základné bezpečnostné opatrenia na ich elimináciu.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie cvičení:
1. Základná terminológia databázového spracovania, databázové objekty.
2. Tabuľky: návrh tabuľky, tvorba tabuľky cez sprievodcu, v návrhovom zobrazení, v dátovom zobrazení.
3. Formuláre: automatické vygenerovanie formulára na základe existujúcej tabuľky alebo dotazu. 4. Formuláre: formátové úpravy formulárov, vkladanie a úpravy ovládacích prvkov vo formulári.
5. Formuláre: ďalšie ovládacie prvky – prepínacie tlačidlo, tlačidlo možností, zoznam, neviazaný objekt, viazaný objekt, skupina možností, formuláre s podformulármi.
6. Dotazy: tvorba výberového dotazu pomocou sprievodcu dotazom a v návrhovom zobrazení.
7. Dotazy: výpočty v dotazoch – tvorba výrazov.
8. Dotazy: tvorba akčných dotazov pomocou sprievodcu a v návrhovom zobrazení.
9. Zostavy: automatické vygenerovanie zostavy na základe existujúcej tabuľky alebo dotazu.
10. Zostavy: formátové úpravy zostáv, vkladanie a úprava ovládacích prvkov v zostave.
11. Makrá: katalóg akcií.
12. Komplexný príklad: praktické precvičenie od zadefinovania problému, cez návrh a vytvorenie databázy a jej jednotlivých objektov.
13. Praktická písomná práca: overenie nadobudnutých vedomostí a zručností v problematike relačných databáz.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. KOKLES, Mojmír a kol. Informatika II [elektronický zdroj] 1. vyd. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 302 s. ISBN 978-80-225-4241-8.
2. KOKLES, Mojmír -ROMANOVÁ, Anita. Informatika. 2. rozšírené a prepracované vydanie. Bratislava : Sprint2 s.r.o., 2018. 245 s. ISBN 978-80-89710-40-9.
3. MACDONALD, Matthew. Access 2013. The Missing Manual. Vydavateľstvo Sebastopol: O´Reilly, 2013. 858 s. ISBN 9781449357412
4. VALENTA, Michal. Databázové systémy. 2. prepracované vyd. Praha: ČVUT, 2020. 294 s. ISBN: 978-80-01-06708-6.
5. PÍSEK, Slavoj. Access 2013 - podrobný průvodce. Praha: Grada, 2013. 248 s. ISBN: 978-80-247-4746-0
Doplnková literatúra:
1. BELKO, Peter. Access 2013 Podrobná uživatelská příručka. [e-kniha] Praha: Computer Press, 2014. 392 s. ISBN: 978-80-251-4125-0
2. PECINOVSKÝ, Rudolf – PECINOVSKÝ, Josef. Office 2019 Průvodce uživatele. [e-kniha] Praha: Grada, 2019. 320 s. ISBN: 978-80-247-2303-7
3. MELART, Stewart. Microsoft Access 2016: The Complete Guide. Scotts Valley: Createspace, 2015. 102 s. ISBN 978-15-192-8255-2.
4. FOSTER, Elvis - GODBOLE, Shripad. Database Systems A Pragmatic Approach. Apress, 2016. 644 s. ISBN: 978-14-842-1192-2.
5. STEINER, René. Grundkurs Relationale Datenbanken: Einführung in die Praxis der Datenbankentwicklung für Ausbildung. Berlin: Springer, 2017. 236 s. ISBN 978-3-658-17978-6.
6. TECH DEMYSTIFIED. Microsoft Access 365 for beginners & POWER USERS 2021: The Concise Microsoft Access 365 A-Z Mastery Guide for All Users. Independently published, 2021. 94. ISBN 13: 979-85-135-9385-0

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie cvičení: 1. Základná terminológia databázového spracovania, databázové objekty. Úvod do programu MS Access - orientácia v programe. Charakteristika objektov databázy (tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy, makrá, moduly). Návrh a vytvorenie databázy. Normalizácia databázy. 2. Tabuľky: návrh tabuľky, tvorba tabuľky cez sprievodcu, v návrhovom zobrazení, v dátovom zobrazení, štruktúra tabuľky, dátové typy a základné vlastnosti, primárny a cudzí kľúč. Tvorba a úprava vzťahov (relácií), referenčná integrita. Úprava tabuľky. Filtre a zoraďovanie v tabuľkách. 3. Formuláre: automatické vygenerovanie formulára na základe existujúcej tabuľky alebo dotazu. Tvorba formulára pomocou sprievodcu a v návrhovom zobrazení. Ďalšie možnosti zobrazenia – viaceré položky, údajový hárok, rozdelený formulár. Možnosti rozloženia. 4. Formuláre: formátové úpravy formulárov, vkladanie a úpravy ovládacích prvkov vo formulári: menovka, obdĺžnik, čiara, príkazové tlačidlo, karta, obrázok. Grafické formáty využívané v programe MS Access. 5. Formuláre: ďalšie ovládacie prvky – prepínacie tlačidlo, tlačidlo možností, zoznam, neviazaný objekt, viazaný objekt, skupina možností, formuláre s podformulármi. Tvorba formulára v podobe navigačného panelu. 6. Dotazy: tvorba výberového dotazu pomocou sprievodcu dotazom a v návrhovom zobrazení. Definovanie kritérií vo výberovom dotaze. Parametrické dotazy. Súhrnné dotazy, agregačné funkcie SUM, MIN, MAX, AVERAGE, COUNT. 7. Dotazy: výpočty v dotazoch – tvorba výrazov. Použitie základných operátorov: +,- ,* ,/ , agregačné funkcie, použitie logickej funkcie IIF, ďalšie funkcie. Výber najvyšších a najnižších hodnôt zo vzorky. 8. Dotazy: tvorba akčných dotazov pomocou sprievodcu a v návrhovom zobrazení (vytvárací, pripájací, odstraňovací, aktualizačný), definovanie kritérií a tvorba výrazov. Import a export dát. Krížové dotazy – sprievodca krížovým dotazom. 9. Zostavy: automatické vygenerovanie zostavy na základe existujúcej tabuľky alebo dotazu. Tvorba jednoúrovňovej a viacúrovňovej zostavy pomocou sprievodcu a v návrhovom zobrazení. Možnosti rozloženia zostavy. 10. Zostavy: formátové úpravy zostáv, vkladanie a úprava ovládacích prvkov v zostave. Tvorba výrazov a agregačné funkcie v zostavách. Sprievodca označeniami na vytváranie štandardných alebo vlastných označení. Vytváranie menoviek (adresných štítkov), tvorba vizitiek. 11. Makrá: katalóg akcií. Pridávanie akcií do návrhára makier, vyhľadávanie akcií makier, opakované použitie makier. Akcie, ktorých vykonanie v databázach je považované za nedôveryhodné. Makro ako príkazové tlačidlo. 12. Komplexný príklad: praktické precvičenie si nadobudnutých vedomostí a zručností na komplexnom príklade, od zadefinovania problému, cez návrh a vytvorenie databázy a jej jednotlivých objektov, so zameraním na riešenie konkrétneho podnikového problému. 13. Praktická písomná práca: overenie nadobudnutých vedomostí a zručností v problematike relačných databáz, konkrétne databázového programu Microsoft Access.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % seminárna práca, 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

78 h – 26 h účasť na seminároch, 13 h príprava na semináre, 13 h príprava na priebežné hodnoteni, 26 h príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022