Seminár k záverečnej práci 2

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvent predmetu Seminár k záverečnej práci 2 bude schopný:
• rozpracovať metodický postup spracovania analytickej časti bakalárskej práce – identifikácia metód, spracovanie pracovného postupu;
• sumarizovať východiskové informácie k objektu skúmania;
• realizovať analytickú prácu, zameranú na hľadanie riešenia vymedzeného problému;
• konfrontovať poznanie z rešerše s výsledkami analytickej práce a diskutovať dosiahnuté výsledky;
• formulovať odporúčania ako výsledok vlastnej analytickej práce.

Stručná osnova predmetu

1. Precizácia hlavného cieľa a dopracovanie čiastkových cieľov projektu záverečnej práce.
2. Charakteristika objektu skúmania a vymedzenie pracovného postupu.
3. Sumarizácia základných metód vedeckej práce a identifikácia ich použitia v konkrétnych častiach projektu záverečnej práce.
4. Spracovanie analytickej časti práce a odvodenie rozhodujúcich výsledkov.
5. Diskutovanie poznatkov a výsledkov práce, s cieľom odvodenia odporúčaní.
6. Zhrnutie podstatných záverov projektu záverečnej práce a preukázanie naplnenia formulovaných cieľov.

Odporúčaná literatúra

1. Interná smernica o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach, vrátane všetkých príloh. (https://euba.sk/student/zaverecne-prace).
2. Usmernenie dekana k spracovaniu a predkladaniu záverečných prác (https://fpm.euba.sk/verejnost/aktuality-novinky).
3. Zoznam používanej literatúry (aktualizovaný v spolupráci s vedúcim práce).

Sylabus predmetu

1. Precizácia hlavného cieľa a dopracovanie čiastkových cieľov projektu záverečnej práce. 2. Charakteristika objektu skúmania a vymedzenie pracovného postupu. 3. Sumarizácia základných metód vedeckej práce a identifikácia ich použitia v konkrétnych častiach projektu záverečnej práce. 4. Spracovanie analytickej časti práce a odvodenie rozhodujúcich výsledkov. 5. Diskutovanie poznatkov a výsledkov práce, s cieľom odvodenia odporúčaní. 6. Zhrnutie podstatných záverov projektu záverečnej práce a preukázanie naplnenia formulovaných cieľov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Samostatná práca, písomný projekt záverečnej práce, zápočet

Pracovné zaťaženie študenta

52 hodín; účasť na seminároch 26 hodín; spracovanie čiastkových úloh zadaných vedúcim záverečnej práce 26 hodín.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022