Podniková informatika (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexný pohľad na význam a možnosti využitia jednotlivých kategórií informačných technológií v podnikovej praxi zohľadňujúci zvyšujúce sa nároky na informačnú gramotnosť v znalostnej spoločnosti, vývojové trendy v oblasti informačných technológií a problematiku informačnej bezpečnosti podnikov ako aj všetkých zainteresovaných strán.
Kompetentnosť:
• chápať a vedieť aplikovať jednotlivé kategórie informačných technológií v podnikovej praxi na podporu podnikových procesov, analýzu dát a efektívnu komunikáciu
• rozumieť vývojovým trendom v oblasti informačných technológií a kriticky zhodnotiť možnosti ich aplikovania vo vybraných oblastiach podniku
• efektívne využívať analytické nástroje vybraných informačných technológií pri spracovaní dát a ich analýze vo väzbe na jednotlivé funkčné oblasti podniku dôrazom na znalosti z oblasti
• posúdiť, vybrať a aplikovať správny analytický nástroj vo väzbe na špecifiká analyzovaných dát a charakter riešeného podnikového problému
• spracovávať dáta z vybraných oblastí podniku ako podklad pre manažérske rozhodnutia
Zručnosť:
• poznať a vedieť využívať základné kategórie informačných technológií
• bezpečne sa pohybovať v online priestore,
• aplikovať agregačné, logické, vyhľadávacie, štatistické funkcie MS Excel pri analýze podnikových dát,
• využívať finančné funkcie v MS Exceli,
• zostaviť prehľady a kontingenčné tabuľky ako podklad pre manažérske rozhodovanie.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Vymedzenie pojmov informatika, aplikovaná informatika, podniková informatika.
2. Dáta, informácie, znalosti.
3. Kybernetika.
4. Informačno-komunikačné technológie v znalostnej spoločnosti.
5. Znalostná spoločnosť.
6. Počítačový systém, štruktúra počítačového systému.
7. Základné vrstvy informačno-komunikačných technológií v podniku.
8. Vrstva aplikačného softvéru.
9. Systémy kategórie ERP.
10. Databázové spracovanie.
11. Komunikácia a komunikačné služby.
12. Škodlivé programy.
13. Bezpečnosť informačno-komunikačných technológií.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Vymedzenie využívania softvérových aplikácií z kategórie kancelárskych systémov so zameraním na využite MS Excelu v podnikovej praxi.
2. Využitie základných agregačných funkcií, funkcií zaokrúhľovania pri riešení úloh, základných logických funkcií a ich aplikovanie pri riešení ekonomických úloh.
3. Využitie kategórie logických funkcií, ich kombinácie, vnorených funkcií.
4. Využitie logických funkcií v kombinácií s funkciami pracujúcimi s podmienkami.
5. Použitie textových a dátumových funkcií.
6. Princípy práce s jednoduchou databázou v prostredí MS Excel aplikovaním filtrovania databázy.
7. Postupnosť tvorby kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov a ich význam pri analýze podnikových dát.
8. Charakteristika základných pojmov využívaných vo finančných funkciách.
9. Využitie finančných funkcií na výpočet budúcej hodnoty vkladu pri pravidelných a meniacich sa platbách, pri konštantných úrokových sadzbách, pri sérii zložených úrokových sadzieb, na výpočet súčasnej hodnoty vkladu.
10. Aplikovanie štatistických funkcií
11. Využitie doplnku Analytický nástroj
12. Jednofaktorová Anova
13. Tvorba a úprava komplexných dokumentov v textovom editore

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. TURBAN, Efraim – POLLARD Carol. Information Technology for Management: Digital Strategies for Insight, Action, and Sustainable Performance. Hoboken : John Wiley & Sons, 2017. 504 s. ISBN 978-1-118-89782-9.
2. LAMBERT, Joan. MOS 2016 Study Guide for Microsoft Excel. 1st ed. Redmond : Microsoft Press, 2016. 192 s. ISBN 978-0735699434.
Doplnková literatúra:
1. THAKUR, Kutub - PATHAN Al-Sakib, Khan, Cybersecurity Fundamentals: A Real-World Perspective. Kindle Edition. 2020. ISBN 9780367472504.
2. TANENBAUM, Andrew S. Modern Operating Systems. 4th edition. Essex: Pearson. 2015, 265 s. ISBN: 978-1-292-06142-9.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Vymedzenie pojmov informatika, aplikovaná informatika, podniková informatika. Obsah podnikovej informatiky, jej funkcie, podpora podnikových procesov. Vymedzenie aplikácií podnikovej informatiky. Vymedzenie aplikácií osobnej informatiky a ich využitie v podnikovej praxi. 2. Dáta, informácie, znalosti – vymedzenie pojmov, vlastnosti. Entropia, stupeň informovanosti. Životný cyklus informácie. Ekonomické informácie. Zabezpečenie manažéra informáciami – typy informácií, zdroje informácií. Big data. 3. Kybernetika. Teória systémov – prvky, väzby, okolie, cieľ systému. Klasifikácia systémov. Systémová analýza a syntéza, usmerňovanie procesov v systéme. Algoritmus – vlastnosti, požiadavky, techniky na zápis algoritmov. 4. Informačno-komunikačné technológie v znalostnej spoločnosti – charakteristika IKT, klasifikácia, aktuálne vývojové trendy v IKT, elektronická výmena dát. 5. Znalostná spoločnosť – digitálna agenda pre Európu, systém ukazovateľov merania informačnej spoločnosti, hlavné ciele a prínosy. Digitálna gramotnosť, digitálna priepasť. Informatizácia v SR. Index rozvoja IKT – porovnanie krajín. 6. Počítačový systém, štruktúra počítačového systému. Všeobecné parametre charakterizujúce výkonnosť počítačov. Inteligentné zariadenia s konektivitou a ich využitie v podnikovej praxi. Superpočítače. 7. Základné vrstvy informačno-komunikačných technológií v podniku – hardvérová vrstva, vrstva základného softvéru, vrstva aplikačného softvéru. Hardvérová vrstva - technické prostriedky, periférne zariadenia. Vrstva základného softvéru – Programové prostriedky a ich využitie. Klasifikácia programového vybavenia – základné a prostriedky podporujúce osobnú informatiku. Operačné systémy, databázové systémy, prostriedky na komunikáciu, middleware, utility. Kancelárske systémy – textové a tabuľkové procesory, databázový systém pre koncových užívateľov, grafické systémy, komunikačné systémy. 8. Vrstva aplikačného softvéru. Informačný systém podniku. Význam IS v riadení podniku Aplikačná architektúra IS. Transakčné systémy. Systémy na podporu rozhodovania. Expertné systémy. Exekutívne informačné systémy. 9. Systémy kategórie ERP – Enterprise Resource Planning – význam, zameranie, podpora interných a externých procesov. Modulová štruktúra a príklady systémov podľa veľkosti podniku. Vývojové trendy na trhu ERP aplikácií. 10. Databázové spracovanie – údajová základňa, databázový systém, databázové modely. Relačné databázové systémy. Navrhovanie údajovej základne. OLTP a OLAP technológie. Dátové sklady. 11. Komunikácia a komunikačné služby – proces a formy komunikácie. Základné druhy počítačových sietí. Prenosové protokoly. Online komunikačné služby. Internet a Intranet. Virtualizácia a cloud computing – formy a distribučné modely, cloudové služby. 12. Škodlivé programy – kategórie malvéru, fázy životného cyklu malvéru, typológia škodlivých programov a fázy ochrany pred škodlivými programami. Ochrana z hľadiska hardvérového a softvérového zabezpečenia podniku a z hľadiska aktivít používateľov. Antivírusové programy. 13. Bezpečnosť informačno-komunikačných technológií. Počítačová kriminalita – objekt a subjekt. Legislatívna úprava v oblasti technického zabezpečenia IKT, programového vybavenia a ochrany údajov a súkromia. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Vymedzenie využívania softvérových aplikácií z kategórie kancelárskych systémov so zameraním na využite MS Excelu v podnikovej praxi. Tréning zručností zameraných na pokročilú orientáciu v prostredí MS Excel, adresovanie buniek v a ich využitie vo výpočtoch a funkciách MS Excel, aplikovanie nástrojov na vytváranie radov a postupností, práca s viacerými hárkami pri tvorbe výpočtových vzorcov. 2. Využitie základných agregačných funkcií, funkcií zaokrúhľovania pri riešení úloh, základných logických funkcií a ich aplikovanie pri riešení ekonomických úloh. 3. Využitie kategórie logických funkcií, ich kombinácie, vnorených funkcií. Základné princípy aplikovanie vyhľadávacích funkcií. Aplikovanie funkcií pri riešení súboru nadväzujúcich ekonomických úloh. 4. Využitie logických funkcií v kombinácií s funkciami pracujúcimi s podmienkami. Aplikovanie funkcií pri riešení komplexného ekonomického zadania. Zásady tvorby a zobrazovania dát prostredníctvom grafov. 5. Použitie textových a dátumových funkcií. Aplikovanie funkcií do riešenia čiastkových úloh s ekonomických zameraním. 6. Princípy práce s jednoduchou databázou v prostredí MS Excel aplikovaním filtrovania databázy – automatický, vlastný, rozšírený filter, využitie funkcií vo filtrovaných tabuľkách, princípy využitia databázových funkcií. 7. Postupnosť tvorby kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov a ich význam pri analýze podnikových dát. Zoskupovanie dát. Využitie funkcií a tvorba nových výpočtových polí v kontingenčných tabuľkách. Filtrovanie a ďalšie úpravy kontingenčných tabuliek a grafov. 8. Charakteristika základných pojmov využívaných vo finančných funkciách. Princípy využitia finančných funkcií a ich aplikovanie pri riešení ekonomických úloh so zameraním na výpočet istiny, anuity, úroku. 9. Využitie finančných funkcií na výpočet budúcej hodnoty vkladu pri pravidelných a meniacich sa platbách, pri konštantných úrokových sadzbách, pri sérii zložených úrokových sadzieb, na výpočet súčasnej hodnoty vkladu. 10. Aplikovanie štatistických funkcií. Funkcie opisnej štatistiky, ukazovatele polohy, variability, výpočet korelačných koeficientov. Scatter Plot. 11. Využitie doplnku Analytický nástroj – funkcie deskriptívnej štatistiky, šikmosti, špicatosti. T-test. Histogram. 12. Jednofaktorová Anova – postupnosť krokov, interpretácia výsledkov. Regresná analýza v Exceli – postupnosť krokov, interpretácia výsledkov. 13. Tvorba a úprava komplexných dokumentov v textovom editore – tvorba a využitie vlastných štýlov, generovanie obsahu, zoznamov tabuliek a grafov, využitie ďalších nástrojov automatizujúcich opakujúce sa činnosti, napr. popisy objektov, krížové odkazy. Princípy a využitie hromadnej korešpondencie. Integrácia aplikácií MS Office, importy a exporty.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca, 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na priebežnú písomnú prácu 20 h, príprava na skúšku 58 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022