Správa podnikovej informatiky

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexný pohľad na správu a riadenie informačných technológií podniku, prostredníctvom vymedzenia rozhodnutí, zodpovednosti za rozhodnutia v oblasti IT, procesov riadenia IT, zohľadňujúc aktuálne štandardy a normy aplikovateľné v rámcoch správy a riadenia IT.
Kompetentnosť:
• schopnosť aplikovať princípy ekonomiky, ľudských zdrojov, riadenia projektov a štandardizácie v oblasti podnikovej informatiky pri návrhu podstatných časti systému správy IT,
• schopnosť identifikovať podstatné procesy z oblasti manažmentu IT na jednotlivých úrovniach,
• kriticky zhodnotiť úroveň zrelosti systému správy IT vo vymedzených oblastiach.
Zručnosť:
• vyhodnotiť zosúladenie informačných technológií s podnikateľskými aktivitami,
• určiť kľúčové rozhodnutia v oblasti správy IT, vymedziť ich obsah a zodpovednosť jednotlivých stakeholderov,
• vybrať vhodné postupy správy a riadenia IT obsiahnuté v štandardoch správy IT,
• poznať obsah jednotlivých noriem aplikovateľných pre oblasť správy a manažmentu IT,
• použiť vybraný model zrelosti správy IT a určiť úroveň zrelosti jednotlivých oblastí správy IT.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Správa a manažment IT.
2. Základy správy IT – potreba politík a procesov v oblasti správy IT.
3. Strategické zosúladenie IT s podnikateľskými aktivitami.
4. Postup pri budovaní koncepcie správy IT.
5. Integrovaný rámec správy IT a výhody jeho využívania.
6. Integrovaný rámec správy IT – COBIT.
7. Koncepcia správy IT podľa normy ISO 38500 Corporate governance of information technology.
8. Riadenie služieb IT (ITSM).
9. Norma ISO/IEC 20000 – Information technology – Service management.
10. Inhibítory a kritické faktory ovplyvňujúce správu a riadenie IT.
11. Modely zrelosti využívané na hodnotenie úrovne správy IT.
12. Riadenie výkonnosti, kontrola a riadenie rizík v oblasti IT.
13. Koncepty správy a riadenia IT v budúcnosti.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Dôležitosť riadenia IT a strategického plánovania.
2. Súčasný stav riadenia IT.
3. Zosúladenie IT stratégie s podnikovou stratégiou.
4. Správa a riadenie IT ako dôležitá súčasť rámca správy a riadenia každej organizácie.
5. Kľúčové rozhodnutia v oblasti IT.
6. Rozhodnutia v oblasti IT aplikovaním matice Weill – Ross.
7. Procesy správy IT so zameraním úroveň strategických rozhodnutí aplikovaním štandardu COBIT.
8. Aplikovanie štandardu COBIT so zameraním na procesy IT Manažmentu.
9. Porovnanie a identifikovanie rozdielov v oblasti správy a riadenia IT medzi štandardom COBIT a ISO normou 38500 podľa jednotlivých úrovní a oblastí.
10. Návrh procesov IT manažmentu pre vybranú oblasť štandardu ITIL.
11. Aplikovanie vybranej časti štandardu ITIL na konkrétnu službu v oblasti IT manažmentu.
12. Zhodnotenie úrovne zrelosti v oblasti IT Governance.
13. Prezentácia projektov návrhu procesov IT Governance v konkrétnej spoločnosti.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ROMANOVÁ, Anita. IT Governance and the Maturity Level of Strategic Alignment with IT.. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. 80 s. ISBN 978-80-7598-662-7.
2. ROMANOVÁ, Anita. IT Governance and Factors Affecting its Application : In Companies in the Slovak Republic. 1. Edition. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 143 s. ISBN 978-80-7598-223-0.
3. WEILL, Peter, – ROSS Jeanne W. IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results. Harvard : Harvard Business Review Press, 2004. 269 s. ISBN 1591392535.
4. MOELLER, Robert. Executive's Guide to IT Governance: Improving Systems Processes with Service Management, COBIT, and ITIL. Hardcover. Hoboken : John Wiley & Sons, 2013. 416 s. ISBN 978-1118138618.
5. WEILL, Peter – ROSS Jeanne W. IT governance on one page. Available at SSRN 664612 2004.
6. ROMANOVÁ, Anita - KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Terézia. Riadenie IT služieb v kontexte IT Governance. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 143 s. ISBN 978-80-225-4639-3.
Doplnková literatúra:
1. WALLACE, Michael – WEBBER, Larry. IT Governance. Policies & Procedures. Riverwoods : Wolters Kluwer, 2019. 1468 s. ISBN 1543810993.
2. SCHINDLWICK, Helmut IT. Governance: How to Reduce Costs and Improve Data Quality through the Implementation of IT Governance. Paperback. Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing, 2017. 158 s. ISBN 978-1539535263.
3. WILKIN, C. L., – CHENHALL, R. H. A review of IT governance: A taxonomy to inform accounting information systems. In: Journal of Information Systems, 2010. 24(2), 107-146.
4. WILKIN, C. L., – CAMPBELL, J., – MOORE, S. Creating value through governing IT deployment in a public/private-sector inter-organisational context: A human agency perspective. In: European Journal of Information Systems, 2013. 22(5), 498-511.
5. WILLSON, P., – POLLARD, C. Exploring IT governance in theory and practice in a large multi-national organisation in Australia. In: Information Systems Management, 26(2), 98-109.
6. WINNIFORD, M. et al. Confusion in the Ranks: IT Service Management Practice and Terminology. In: Information Systems Management. ISSN 1058-0530, 2009, no. 26. p. 153-163

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Správa a manažment IT – definovanie, účel, rozdiely. Pohľad exekutívnych pracovníkov na význam a postavenie IT v podniku. Kľúčové úlohy, zodpovednosti a rozhodovacie práva v oblasti správy a manažmentu IT 2. Základy správy IT – potreba politík a procesov v oblasti správy IT. Kľúčové zdroje a funkcie, ktoré je potrebné riadiť. Kritické piliere správy IT – organizácia/ľudia, procesy a technológie. 3. Strategické zosúladenie IT s podnikateľskými aktivitami – zásady zosúlaďovania, integrácia podnikateľského plánu a plánu IT, trojuholník zosúladenia IT s podnikaním a riadením portfólia IT. 4. Postup pri budovaní koncepcie správy IT. Všeobecný model zlepšovania procesov správy a riadenia. Kľúčové rozhodnutia. Modely rozhodovania. Matica Weill – Ross – vzory rozhodovania, oblasti rozhodovania a miera centralizácie. 5. Integrovaný rámec správy IT a výhody jeho využívania. Referenčné modely, rámce a normy v oblasti správy a riadenia IT. COBIT, ITIL, ISO 38500. 6. Integrovaný rámec správy IT – COBIT. Procesy IT Governance - vyhodnocovanie, riadenie a monitorovanie. Procesy IT Manažmentu - zosúladenie, plánovanie a organizovanie; budovanie, získavanie a realizovanie; dodanie, servis a podpora; monitorovanie, vyhodnocovanie a posúdenie. 7. Koncepcia správy IT podľa normy ISO 38500 Corporate governance of information technology – predmet normy, jej použitie a ciele. Rámec modelu IT Governance. Postupy a princípy pre vytváranie modelu IT Governance. 8. Riadenie služieb IT (ITSM). Koncepcia riadenia IT podľa ITIL. Stratégia služby. Návrh služby. Implementácia služby. Prevádzka služby. Kontinuálne zlepšovanie služby. ITIL v4 v ére digitálnych transformácií – dôraz 9. Norma ISO/IEC 20000 – Information technology – Service management (definovanie procesov, aplikovanie odporúčaní, definovanie rozsahu systému riadenia služieb, referenčný model, návod na implementovanie systému riadenia služieb IT). Možnosti využitia ďalších štandardov a metodík – PRINCE, TOGAF. 10. Inhibítory a kritické faktory ovplyvňujúce správu a riadenie IT – oblasť technická, sociálna a manažérska. Nedostatky IT Governance. IT Governance Performance. 11. Modely zrelosti využívané na hodnotenie úrovne správy IT – Luftmanov model zrelosti, model CMMI a ďalšie . Predpoklady na vytvorenie úspešného konceptu správy a manažmentu IT. 12. Riadenie výkonnosti, kontrola a riadenie rizík v oblasti IT. Kľúčové ukazovatele výkonnosti, vyvážený systém ukazovateľov. Kľúčové oblasti kontroly IT. Hodnotenie, riadenie a zmierňovanie rizík v oblasti správy a riadenia IT. 13. Koncepty správy a riadenia IT v budúcnosti – koncepcia Blueprint.. Vplyv digitalizácie na procesy v oblasti IT. Možnosti digitálnych inovácií a digitálnej transformácie. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Dôležitosť riadenia IT a strategického plánovania. Hlavné zodpovednosti spojené s riadením IT. Podpora a angažovanosť vedenia v oblasti IT. Strategický význam IT pre podnikanie. Stanovenie zodpovedajúcej stratégie pre oblasť IT. 2. Súčasný stav riadenia IT. Zhodnotenie súčasného stavu riadenia na príklade konkrétnych organizácii. Informačné systémy a informačné technológie ako kľúčový prvok v rôznych organizáciách. 3. Zosúladenie IT stratégie s podnikovou stratégiou – minimalizácia súvisiacich rizík, generovanie hodnoty, zodpovednosť. Zabezpečenie dosahovania požadovaných výsledkov – disponovanie súborom adekvátnych zdrojov a systémové meranie. 4. Správa a riadenie IT ako dôležitá súčasť rámca správy a riadenia každej organizácie. Model riadenia IT – procesy, úlohy a technológie implementované na úrovni strategickej, taktickej a operatívnej. 5. Kľúčové rozhodnutia v oblasti IT – o čom rozhodnúť a kto rozhoduje. Identifikovanie kľúčových rozhodnutí, ktoré a sa majú prijať a kto by ich mal prijímať. Identifikovanie rozhodnutí v jednotlivých prípadových štúdiách a ich komparácia, identifikovanie rozdielov a špecifík v oblasti správy IT v porovnávaných podnikoch. 6. Rozhodnutia v oblasti IT aplikovaním matice Weill – Ross. Miera centralizácie a decentralizácie, oblasti rozhodovania a využívané vzory rozhodovania vo firmách. Aplikovanie na príkladoch konkrétnych podnikov. 7. Procesy správy IT so zameraním úroveň strategických rozhodnutí aplikovaním štandardu COBIT s dôrazom na vyhodnocovanie, riadenie a monitorovanie procesov a činností v oblasti IT na strategickej úrovni. 8. Aplikovanie štandardu COBIT so zameraním na procesy IT Manažmentu - zosúladenie, plánovanie a organizovanie; budovanie, získavanie a realizovanie; dodanie, servis a podpora; monitorovanie, vyhodnocovanie a posúdenie. 9. Porovnanie a identifikovanie rozdielov v oblasti správy a riadenia IT medzi štandardom COBIT a ISO normou 38500 podľa jednotlivých úrovní a oblastí. 10. Návrh procesov IT manažmentu pre vybranú oblasť štandardu ITIL, jej dôkladné analyzovanie, pochopenie a výber najvhodnejších odporúčaní. 11. Aplikovanie vybranej časti štandardu ITIL na konkrétnu službu v oblasti IT manažmentu na príklade konkrétnej spoločnosti a jej procesov. 12. Zhodnotenie úrovne zrelosti v oblasti IT Governance aplikovaním konkrétneho modelu zrelosti na príkladoch konkrétnych spoločností. 13. Prezentácia projektov návrhu procesov IT Governance v konkrétnej spoločnosti so zameraním na tieto časti - kľúčové úlohy, zodpovednosti a rozhodovacie práva; návrh základných oblastí IT Governance, zhodnotenie úrovne na základe zvoleného modelu zrelosti.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % seminárna práca (prezentácia projektu), 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

130 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 21 h, príprava projektu 18 h, príprava na skúšku 39 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022