Informačný systém podniku

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexný pohľad na možnosti využitia podnikových informačných systémov na podporu podnikových procesov v nadväznosti na aplikačnú architektúru IS vychádzajúcu z úrovni riadenia a funkčných oblastí podniku.
Kompetentnosť:
• efektívne využívať informačné systémy na podporu realizovaných podnikových procesov v podniku ako celku, v jednotlivých funkčných oblastiach podniku a na jednotlivých úrovniach riadenia,
• navrhnúť kritéria výberu ERP riešení zohľadňujúc pôsobenie podniku, jeho špecifiká a požiadavky na funkcionalitu,
• aktívne participovať na analýze požiadaviek na funkcionalitu ERP riešení z pohľadu konkrétneho biznis útvaru,
• aktívne participovať ako člen projektového tímu implementácie ERP riešení zastupujúci záujmy konkrétneho biznis útvaru,
• posúdiť súčasné využitie informačných systémov v riadení vybraných podnikových procesov zohľadňujúce aktuálne vývojové trendy v oblasti informačných systémov vo väzbe na možnosti ich aplikovania v rámci súčasnej architektúry informačného systému.
Zručnosť:
• využívať informačné systéme na podporu podnikových procesov,
• stanoviť kritéria výberu informačných systémov,
• zadefinovať požadovanú funkcionalitu informačných systémov,
• analyzovať trh dostupných riešení ERP systémov,
• získať výstupné dáta z rôznych informačných systémov pre malé a stredné podniky,
• modelovať podnikové procesy,
• riadiť vzťahy so zákazníkmi prostredníctvom CRM systémov,
• riadiť dodávateľský reťazec prostredníctvom SCM systémov,
• analyzovať podnikové dáta prostredníctvom Business Intelligence aplikácií.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Informačný systém (IS) podniku
2. Funkcionalita IS pre malé a stredné podniky
3. Modelovanie podnikových procesov
4. Informačné systémy kategórie Enterprise Resource Planning (ERP) a Extended ERP
5. ERP systémy v cloude, základné modely podľa poskytovaných služieb.
6. Systémy na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)
7. Klasifikácia CRM podľa odborového a funkčného zamerania
8. Systémy na riadenie dodávateľských reťazcov (SCM)
9. Systémy kategórie Business Intelligence (BI)
11. Exekutívne informačné systémy
12. Zásady a postupy zavádzania IS
13. Obstarávací proces aplikačného softvéru
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Návrh jednoduchej databázovej aplikácie pre malý podnik
2. Funkcionalita ekonomického softvéru pre malé podniky na príklade účtovného softvéru Omega
3. Funkcionalita softvérovej aplikácie v oblasti personalistiky a miezd na príklade riešenia Olymp
4. Modelovanie podnikových procesov v programe ARIS
5. Systémy na riadenie vzťahov so zákazníkmi
6. Funkcionalita CRM systému v oblasti obchodu a manažmentu zásob
7. Funkcionalita CRM systém v oblasti projektového manažmentu a podpory predaja
8. Systémy kategórie Business Intelligence
9. Analýza údajov v aplikácií BI
10. Dátové vizualizácie, dashboardy v aplikácií BI
11. Riešenie komplexnej prípadovej štúdie v aplikácií BI
12. Simulátor tokov prebiehajúcich v systéme SCM
13. Informačné systémy v podnikovej praxi

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. STAIR, Ralph – REYNOLDS, George – CHESNEY, Thomas. Principles of business information systems. United Kingdom : Cengage, 2018. 560 s. ISBN 9781473748415.
2. RAINER, R. Kelly – PRINCE, Brad – CEGIELSKI, Casey G. Introduction to Information Systems, 7th Edition. New York : Wiley, 2017. 283 s. ISBN 978-1-119-36296-8.
3. BALTZAN, Paige. Information Systems. 5th edition. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 318 s. ISBN 9781259924910.
4. SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2 aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Computer Press, 2010. 500 s. ISBN 978-80-251-2878-7.
5. BASL, J.; BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. 3., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2012. 328 s. ISBN 978-80-247-4307-3.
6. LACHEV, Teo. Applied Microsoft Power BI: Bring your data to life! 6th Edition. Prologika Press, 2021. 556 s. ISBN 978-1-7330461-2-1.
Doplnková literatúra:
1. SODOMKA, Petr - KLČOVÁ, Hana. Classification of ERP System Services. Journal of Systems Integration, 2016, vol. 7, no. 3, p. 66-78. ISSN: 1804-2724.
2. MALLACH, G. Efrem. Information Systems. USA : CRC Press, 2016. 480 s. ISBN 9781482223705.
3. ŠILEROVÁ, Edita - HENNYEYOVÁ, Klára. Informační systémy v podnikové praxi. Druhé vydání. Praha : Powerprint, 2017. 153 s. ISBN 9788075680655.
4. POUR, Jan. Informační systémy a elektronické podnikání. Praha : Ekonomicko-správní fakulta, 2001. 231 s. ISBN 80-245-0277-5.
5. BASL, Josef. Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. Praha : Grada Publishing, 2012. 323 s. ISBN 9788024743073.
6. KOKLES, Mojmír – ROMANOVÁ, Anita. Informačný systém podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 183 s. ISBN 978-80-225-2286-1.
7. MARAKAS, George M. - O'BRIAN, James A. Introduction to information systems. Sixteenth Edition. New York : McGraw-Hill/Irwin, 2013. 732 s. ISBN 9780073376882.
8. TURBAN, Efraim –POLLARD, Carol. Information Technology for Management: Digital Strategies for Insight, Action and Sustainable Performance. Hoboken : John Wiley & Sons, 2017. 504 s. ISBN 978-1-118-89782-9.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Informačný systém (IS) podniku – charakteristika, základné formy informačných systémov. Základné zložky IS – informačné technológie, dáta, informácie, znalosti, ľudia. Aspekty ovplyvňujúce informačné systémy. Služby a aplikácie IS. Aplikačná architektúra IS. Špecifiká IS pre malé a stredné podniky. 2. Funkcionalita IS pre malé a stredné podniky. Cena a náklady na IS. Vývojové trendy v oblasti aplikačného softvéru a typového aplikačného softvéru. 3. Modelovanie podnikových procesov – modelovanie podnikových procesov, dôvody a techniky modelovania. EPC diagramy, ich charakteristika, nástroje, základné prvky, pravidlá tvorby EPC diagramov. Vizualizácia podnikového procesu v programe ARIS. 4. Informačné systémy kategórie Enterprise Resource Planning (ERP) a Extended ERP. Funkcionalita ERP systémov v oblasti výroby, logistiky, personalistiky a ekonomiky. Vlastnosti ERP. Klasifikácia ERP podľa odborového a funkčného zamerania, podľa veľkosti podnikov. Kritéria výberu ERP systémov. Tradičné riešenie ERP v porovnaní s open source ERP systémami – výhody, nevýhody. 5. ERP systémy v cloude, základné modely podľa poskytovaných služieb. Porovnanie cloudových riešení „one-to-one“ ERP, „one-to-many“ ERP, ERP na serveroch zákazníka. Prehľad produktov IS pre malé a stredné podniky. 6. Systémy na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) – filozofia CRM, pohľad prostredníctvom procesov v oblasti vzťahov so zákazníkmi a prostredníctvom vývoja vzťahu so zákazníkmi. Aplikačná architektúra CRM – operatívna, analytická a kooperatívna časť. 7. Klasifikácia CRM podľa odborového a funkčného zamerania. Typický užívateľ a produkty podľa odborového a funkčného členenia. Trendy v oblasti CRM – ERM, Social CRM. 8. Systémy na riadenie dodávateľských reťazcov (SCM) – dodávateľský reťazec, toky v dodávateľskom reťazci, procesy a úrovne. Procesy v reťazci z hľadiska série cyklov. SCM koncepcia – návrh a štruktúrovanie reťazca, plánovanie reťazca, prevádzka reťazca. Princípy riadenia reťazca. Klasifikácia APS/SCM systémov. 9. Systémy kategórie Business Intelligence (BI) – ich úloha, vlastnosti, procesy, nástroje. Všeobecná koncepcia architektúry systémov BI a úlohy jednotlivých vrstiev – komponenty dátovej transformácie, databázové komponenty, analytické komponenty, nástroje pre koncového používateľa, odborová znalosť. 10. Aplikačné oblasti využitia systémov BI. Prínosy systémov BI. Softvérové aplikácie BI. Základná funkcionalita systému Power BI Desktop. 11. Exekutívne informačné systémy – definovanie, ich význam a využitie, začlenenie v podnikovej architektúre. Expertné systémy – definovanie, prvky expertného systému, jeho tvorba, výhody a obmedzenia pre organizáciu. Predstavenie konkrétnych expertných systémov v oblasti financií, pôžičiek, detekcie výrobných chýb a procesov atď., náklady na ich obstaranie a správu. 12. Zásady a postupy zavádzania IS – strategické rozhodnutia, riadenie projektu – príprava, implementácia IS, prevádzka, údržba a rozvoj. Sprievodca podnikového manažéra implementáciou IS. 13. Obstarávací proces aplikačného softvéru – vysvetlenie jednotlivých krokov procesu so všetkými jeho náležitosťami (úvodná prípravná fáza, rozhodovanie typový aplikačný softvér alebo individuálny softvér, dokončenie procesu výberu v rámci jednotlivých fáz), 4 základné kritéria pre výber spôsobu získania softvéru. Metriky hodnotenia výberu aplikačného softvéru. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Návrh jednoduchej databázovej aplikácie pre malý podnik - import dát do databázového aplikačného programu. Korekcia údajovej štruktúry. Vytvorenie relácií. Práca s ďalšími objektami databázovej aplikácie – formuláre, dotazy, zostavy. Interpretácia výsledkov dotazov a výstupných zostáv. Dáta a údajová základňa ako súčasť IS. 2. Funkcionalita ekonomického softvéru pre malé podniky na príklade účtovného softvéru Omega - práca vo vybraných moduloch fakturácia a skladové hospodárstvo, riešenie prípadovej štúdie procesu nákupu. Generovanie prehľadov (súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz DPH,..) a finančných ukazovateľov (likvidity, aktivity, zadlženosti, rentability). 3. Funkcionalita softvérovej aplikácie v oblasti personalistiky a miezd na príklade riešenia Olymp. Spracovanie osobných a pracovných údajov o zamestnancoch, generovanie mzdových údajov, stav výpočtu miezd, prevodné príkazy. Finančná štatistika (prehľad mzdových nákladov). Generovanie výkazov a exportov. Funkcionalita v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi na príklade softvérového riešenia pre malé podniky. 4. Modelovanie podnikových procesov v programe ARIS - pravidlá tvorby EPC diagramov (udalosti, aktivity, logické spojky, doplnkové objekty). Vizualizácia podnikového procesu v programe ARIS pomocou EPC diagramu, ukážka namodelovaného procesu v programe ARIS s aplikovaním pravidiel tvorby diagramov. Modelovanie konkrétneho podnikového procesu. 5. Systémy na riadenie vzťahov so zákazníkmi – používateľské rozhranie CRM systému, základné objekty a práca s nimi. Funkcionalita modulu Marketing. Procesy prebiehajúce v module Marketing: vytvorenie marketingovej kampane, oslovenie potencionálneho zákazníka, realizácia aktivít na získanie zákazníka, získanie potencionálneho zákazníka, konverzia potencionálneho zákazníka na kontakt/organizáciu, príležitosť. 6. Funkcionalita CRM systému v oblasti obchodu a manažmentu zásob - riadenie procesu predaja prostredníctvom CRM systému. Vytvorenie produktu a služby v rámci danej marketingovej kampane, konverzia získanej obchodnej príležitosti na cenovú ponuku, záväznú cenovú ponuku, prijatú objednávku, schválenie prijatej objednávky, vystavenie faktúry, prijatie platby. Manažment zásob. 7. Funkcionalita CRM systém v oblasti projektového manažmentu a podpory predaja – proces projektového manažmentu v CRM systéme, vytvorenie projektových úloh, miľníkov, a vizualizácia využitím Gantového diagramu. Funkcionalita modulu Support – priebeh zákazníckeho procesu, vytvorenie servisnej zmluvy, zoznam predaných produktov, práca so zákazníckym tiketom, zákaznícky portál a jeho funkcionalita. Vyhodnotenie efektivity kľúčových ukazovateľov v CRM systéme a ich prezentácia pomocou dashboardu a reportingu. 8. Systémy kategórie Business Intelligence – používateľské rozhranie aplikácie Microsoft Power BI (desktop) a základná funcionalita. Transformácia, validácia a úprava dát. Editor dotazov. Aplikovanie zmien. Obohatenie dát. 9. Analýza údajov v aplikácií BI – vytvorenie dátového modelu, tvorba kalkulačných vzorcov, výpočtov a analýz. Nástroje na tvorbu dátových vizualizácií a grafické zoskupenia dát. 10. Dátové vizualizácie, dashboardy v aplikácií BI. Interpretácia vizualizácií a komplexných dashboardov, ekonomické zhodnotenie výstupov, prijímanie rozhodnutí. 11. Riešenie komplexnej prípadovej štúdie v aplikácií BI - import dát, nahratie, transformácia, úpravy, obohatenie, vytvorenie dátového modelu, analýzy, vytvorenie vizualizácií, komplexný dashboard s ekonomickým zhodnotením výstupu. 12. Simulátor tokov prebiehajúcich v systéme SCM – SCM so zameraním sa na jednotlivé toky a jeho porovnanie s funkcionalitou systému CRM. Základné pravidlá a účel simulátora tokov v SCM, zrealizovanie simulácie, analýza poznatkov získaných počas simulácie, opakovanie simulácie s cieľom aplikácie vyhodnotených poznatkov a zlepšenia pôvodne prijatých rozhodnutí, vyhodnotenie simulácií a analyzovanie problémových oblastí. 13. Informačné systémy v podnikovej praxi – prípadové štúdie, case study využitia rôznych informačných systémov v riadení podniku, aktuálny stav - využívania informačných systémov v podnikovej praxi. Prezentácie prípadových štúdií a seminárnych prác študentov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná písomná práca, 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava seminárnej práce 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 26.12.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 26.12.2022