Elektronické podnikanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexný prehľad o všetkých aspektoch elektronického podnikanie s hlavným zameraním sa na tvorbu funkčného eCommerce riešenia v podniku a všetkých jeho náležitostí, ako sú jedinečnosti vzťahov B2C a B2B, stratégie predaja produktov a služieb v elektronickom priestore (elektronické trhoviská, aukcie a iné), elektronická bezpečnosť, možnosti propagácie eCommerce riešenia a možnosti v oblasti eGovernmentu.
Kompetentnosť:
• Orientácia sa v problematike elektronického podnikania a pochopenie všetkých vzťahov a súvislostí, s ktorými sa môže podnik v tejto oblasti stretnúť.
• Prehľad o možnostiach zviditeľnenia podnikového eCommerce riešenia v elektronickom svete.
• Poznanie možných zraniteľnosti eCommerce riešenia z pohľadu podniku a aj používateľa a spôsoby riešenia týchto rizík.
• Prehľad o stave a možnostiach eGovernment na Slovensku a ich porovnanie s krajinami v rámci EU a jeho stav v rámci sveta.
Zručnosť:
• Vytvoriť podklady pre firemnú identitu, ako základ pre tvorbu webovej stránky organizácie.
• Vytvorenie firemnej webovej prezentácie a implementácia prvkov firemnej identity do webovej stránky podniku.
• Realizovanie komplexného eCommerce riešenie (elektronického obchodu).
• Schopnosť zviditeľniť eCommerce riešenie na internete a to v rámci rozličných stratégií.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Úvod do elektronického podnikania, definovanie elektronického podnikania a vysvetlenie rozdielov medzi elektronickým podnikaním, eCommerce a elektronickým obchodom, kategorizácia subjektov elektronického podnikania podľa úrovne (B2B, B2C, ...).
2. eCommerce časť 1. – definícia, vlastnosti, porovnanie digitálnych a tradičných trhov, cesta zákazníka, ďalšie formy eCommerce: kontextuálna, sociálna, lokálna, mobilná a kolaboratívna.
3. eCommerce časť 2. – vymedzenie elektronického obchodu, vyobrazenie jeho systémového modelu, jeho fungovanie z procesného hľadiska, náležitosti elektronického obchodu, biznis modely v oblasti elektronického podnikania a možnosti ich príjmov.
4. eCommerce časť 3. – stručná charakteristika smernice GDPR a jej vplyvu na elektronické podnikanie, právne aspekty ovplyvňujúce eCommerce, obsah obchodných podmienok a dokumentu o ochrane osobných údajov. Etické princípy v oblasti eCommerce.
5. eCommerce časť 4. – eCommerce v podmienkach globálneho trhu, elektronické trhoviská, vlastný eshop vs. elektronické trhovisko – ktorá z možností a za akých okolností je pre firmu výhodná, prehľad elektronických trhovísk určených pre B2C.
6. eCommerce časť 5. – využívanie eCommerce riešení v oblasti B2B, prípadové štúdie a typy biznis modelov v oblasti B2B, typy aukcií, ich výhody a nevýhody a ich aplikácia v rámci elektronického systému v oblastiach B2B, B2C a G2B.
7. eCommerce časť 6. – Kľúčové ukazovatele výkonu (KPI - Key Performance Indicators) na meranie výkonnosti eCommerce a online nástroje na získavanie vhodných dát. Krátky prehľad o možnostiach propagácie organizácie v elektronickom svete, jej formáty a platobné modely.
8. Aspekty tvorby webovej stránky a elektronického obchodu, rozvrhnutie jednotlivých elementov v rámci webovej stránky, praxou overené postupy a obsah jednotlivých položiek ponúk.
9. Optimalizácia webovej stránky pre webové vyhľadávače a jej aspekty, vysvetlenie fungovania webového vyhľadávača, identifikácia kľúčových slov a možnosti ich implementácie do obsahu webovej stránky, proces optimalizácie webovej stránky pre webové vyhľadávače.
10. Elektronický podpis a jeho uplatnenie, spôsob fungovania elektronického podpisu a rozdiel medzi elektronickým podpisom a zaručeným elektronickým podpisom. Využitie elektronického podpisu v eGovernmente a prehľad o stave eGovernmentu v EU a vo svete.
11. eGovernment na Slovensku, elektronická schránka a jej zriadenie a používanie, spôsoby autentifikácie, používanie eID, možnosti v oblasti elektronickej komunikácie so štátnymi orgánmi.
12. Competitive Intelligence, vymedzenie, postavenie, systémové súvislosti, väzby, úlohy a typy, anatomizovanie cyklusu Competitive Intelligence, charakterizovanie komerčných databáz, ich úlohy vo väzba na Competitive Intelligence, prípadová štúdia.
13. Bezpečnosť elektronického obchodu, informačná bezpečnosť ako celok, definovanie primeranej úrovne bezpečnosti, účastníci elektronického obchodovania, druhy možných útokov na elektronický obchod, bezpečnostné opatrenia a pravidlá.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Práca v programe typu Desktop Publishing (DTP) – prostredie programu, princípy práce v DTP aplikáciách, možnosti tvorby tlačových dokumentov a dizajn manuál.
2. Náležitosti firemného dizajn manuálu, jeho obsah a proces jeho tvorby pomocou programu DTP.
3. Základy používania jazyka HTML a CSS pri úprave textov na webovej stránke, použitie Tutoriálu W3School.
4. Projekt webovej stránky s elektronickým obchodom - 1. časť: Vysvetlenie funkčnosti webového hostingu a inštalácia redakčného systému na webový hosting. Prezentácia prostredia redakčného systému Wordpress. Prístup k súborom na webovom hostingu pomocou FTP.
5. Projekt webovej stránky s elektronickým obchodom - 2. časť: Prihlásenie sa do redakčného systému, základná konfigurácia a prehľad základného ovládania. Práca s jednotlivými komponentmi stránok.
6. Projekt webovej stránky s elektronickým obchodom - 3. časť: Práca s grafickou šablónou a jej funkcionalita. Komparácia grafických šablón, ich výber a inštalácia. Práca s widgetami a tvorcom stránok.
7. Projekt webovej stránky s elektronickým obchodom - 4. časť: Tvorba ponúk a štruktúry webovej stránky. Inštalácia rozšírení redakčného systému a základy SEO.
8. Projekt webovej stránky s elektronickým obchodom - 5. časť: Doplnenie webovej stránky o elektronický obchod - inštalácia a predstavenie funkcionality e-shopu.
9. Projekt webovej stránky s elektronickým obchodom - 6. časť: Návrh štruktúry vlastnej webovej stránky, výber grafickej šablóny v súlade s dizajn manuálom a tvorba obsahu.
10. Projekt webovej stránky s elektronickým obchodom - 7. časť: inštalácie funkcionalitu rozširujúcich pluginov do redakčného systému (kontaktný formulár a nastavenie odosielania mailov, cookies upozornenie atď.)
11. Projekt webovej stránky s elektronickým obchodom - 8. časť: Samostatná práca na cvičení – tvorba vlastnej webovej stránky s elektronickým obchodom v súlade s dizajn manuálom.
12. Prezentácia webových projektov študentov na cvičení a ich zhodnotenie.
13. Prezentácia webových projektov študentov na cvičení a ich zhodnotenie.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ČERNÝ, Matej. Elektronické podnikanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 150 s. ISBN 978-80-225-4295-1.
2. KRUPA, Martin. E-shop od nápadu po úspech. Bratislava : Wolters Kluver, 2018. 304 s. ISBN 978-80-8168-863-8.
3. BYSTRICKÁ, Katarína – JESENIČ, Jozef – TUŽINSKÝ, Martin. Internetový obchod.2. vyd. Bratislava : Wolters Kluver, 2016. 288 s. ISBN 978-80-8168-496-8.
4. SUCHÁNEK, Peter. E-commerce. Praha : Ekopress, 2012. 144 s. ISBN 978-80-869-2984-2.
5. ZMEKOVÁ, Ivana. Elektronické obchody. Bratislava : Iuris Libri, 2017. 368 s. ISBN 978-80-89635-32-0.
Doplnková literatúra:
1. SEDLÁK, Miroslava. – MIKULÁŠKOVÁ, Petra. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod. Praha : Computer Press, 2015. 408 s. ISBN 978-80-2514-383-4.
2. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. Praha : Computer Press, 2020. 376 s. ISBN 978-80-2515-016-0.
3. TANNER, Larsson. Ecommerce Evolved. Scotts Valley : CreateSpace, 2016. 332 s. ISBN 978-15-3461-934-0.
4. CHAFFEY, Dave. – HEMPHILL, Tanya. – EDMUNDSON, David. Digital Business and E-Commerce Management. London : Pearson, 1737 s. ISBN 978-12-9219-333-5.
5. KINGSNORTH, Simon. Digital Marketing Strategy, 2. vyd. London : Kogan Page, 384 s. ISBN 978-0749484224.
6. JELASSI, Tawfik. – MARTINEZ-LÓPEZ, Francisco. Strategies for e-Business, 4. vyd. Berlin : Springer, 2020. 705 s. ISBN 978-3030489496.
7. LAUDON, Kenneth – TRAVER Carol. E-Commerce 2020–2021: Business, Technology and Society. 16. vyd. New York : Pearson, 2020. 877 s. ISBN: 978-1292343167
8. CHAFFEY, Dave – HEMPHILL, Tanya – EDMUNDSON-BIRD, David. Digital Business and E-Commerce Management. 7. vyd. New York : Pearson, 2019. 680 s. ISBN: ‏978-1292193335

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Úvod do elektronického podnikania, definovanie elektronického podnikania a vysvetlenie rozdielov medzi elektronickým podnikaním, eCommerce a elektronickým obchodom, kategorizácia subjektov elektronického podnikania podľa úrovne (B2B, B2C, ...). 2. eCommerce časť 1. – definícia, vlastnosti, porovnanie digitálnych a tradičných trhov, cesta zákazníka, ďalšie formy eCommerce: kontextuálna, sociálna, lokálna, mobilná a kolaboratívna. 3. eCommerce časť 2. – vymedzenie elektronického obchodu, vyobrazenie jeho systémového modelu, jeho fungovanie z procesného hľadiska, náležitosti elektronického obchodu, biznis modely v oblasti elektronického podnikania a možnosti ich príjmov. 4. eCommerce časť 3. – stručná charakteristika smernice GDPR a jej vplyvu na elektronické podnikanie, právne aspekty ovplyvňujúce eCommerce, obsah obchodných podmienok a dokumentu o ochrane osobných údajov. Etické princípy v oblasti eCommerce. 5. eCommerce časť 4. – eCommerce v podmienkach globálneho trhu, elektronické trhoviská, vlastný eshop vs. elektronické trhovisko – ktorá z možností a za akých okolností je pre firmu výhodná, prehľad elektronických trhovísk určených pre B2C. 6. eCommerce časť 5. – využívanie eCommerce riešení v oblasti B2B, prípadové štúdie a typy biznis modelov v oblasti B2B, typy aukcií, ich výhody a nevýhody a ich aplikácia v rámci elektronického systému v oblastiach B2B, B2C a G2B. 7. eCommerce časť 6. – Kľúčové ukazovatele výkonu (KPI - Key Performance Indicators) na meranie výkonnosti eCommerce a online nástroje na získavanie vhodných dát. Krátky prehľad o možnostiach propagácie organizácie v elektronickom svete, jej formáty a platobné modely. 8. Aspekty tvorby webovej stránky a elektronického obchodu, rozvrhnutie jednotlivých elementov v rámci webovej stránky, praxou overené postupy a obsah jednotlivých položiek ponúk. 9. Optimalizácia webovej stránky pre webové vyhľadávače a jej aspekty, vysvetlenie fungovania webového vyhľadávača, identifikácia kľúčových slov a možnosti ich implementácie do obsahu webovej stránky, proces optimalizácie webovej stránky pre webové vyhľadávače. 10. Elektronický podpis a jeho uplatnenie, spôsob fungovania elektronického podpisu a rozdiel medzi elektronickým podpisom a zaručeným elektronickým podpisom. Využitie elektronického podpisu v eGovernmente a prehľad o stave eGovernmentu v EU a vo svete. 11. eGovernment na Slovensku, elektronická schránka a jej zriadenie a používanie, spôsoby autentifikácie, používanie eID, možnosti v oblasti elektronickej komunikácie so štátnymi orgánmi. 12. Competitive Intelligence, vymedzenie, postavenie, systémové súvislosti, väzby, úlohy a typy, anatomizovanie cyklusu Competitive Intelligence, charakterizovanie komerčných databáz, ich úlohy vo väzba na Competitive Intelligence, prípadová štúdia. 13. Bezpečnosť elektronického obchodu, informačná bezpečnosť ako celok, definovanie primeranej úrovne bezpečnosti, účastníci elektronického obchodovania, druhy možných útokov na elektronický obchod, bezpečnostné opatrenia a pravidlá. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Práca v programe typu Desktop Publishing (DTP) – prostredie programu, princípy práce v DTP aplikáciách, možnosti tvorby tlačových dokumentov a dizajn manuál. 2. Náležitosti firemného dizajn manuálu, jeho obsah a proces jeho tvorby pomocou programu DTP. 3. Základy používania jazyka HTML a CSS pri úprave textov na webovej stránke, použitie Tutoriálu W3School. 4. Projekt webovej stránky s elektronickým obchodom - 1. časť: Vysvetlenie funkčnosti webového hostingu a inštalácia redakčného systému na webový hosting. Prezentácia prostredia redakčného systému Wordpress. Prístup k súborom na webovom hostingu pomocou FTP. 5. Projekt webovej stránky s elektronickým obchodom - 2. časť: Prihlásenie sa do redakčného systému, základná konfigurácia a prehľad základného ovládania. Práca s jednotlivými komponentmi stránok. 6. Projekt webovej stránky s elektronickým obchodom - 3. časť: Práca s grafickou šablónou a jej funkcionalita. Komparácia grafických šablón, ich výber a inštalácia. Práca s widgetami a tvorcom stránok. 7. Projekt webovej stránky s elektronickým obchodom - 4. časť: Tvorba ponúk a štruktúry webovej stránky. Inštalácia rozšírení redakčného systému a základy SEO. 8. Projekt webovej stránky s elektronickým obchodom - 5. časť: Doplnenie webovej stránky o elektronický obchod - inštalácia a predstavenie funkcionality e-shopu. 9. Projekt webovej stránky s elektronickým obchodom - 6. časť: Návrh štruktúry vlastnej webovej stránky, výber grafickej šablóny v súlade s dizajn manuálom a tvorba obsahu. 10. Projekt webovej stránky s elektronickým obchodom - 7. časť: inštalácie funkcionalitu rozširujúcich pluginov do redakčného systému (kontaktný formulár a nastavenie odosielania mailov, cookies upozornenie atď.) 11. Projekt webovej stránky s elektronickým obchodom - 8. časť: Samostatná práca na cvičení – tvorba vlastnej webovej stránky s elektronickým obchodom v súlade s dizajn manuálom. 12. Prezentácia webových projektov študentov na cvičení a ich zhodnotenie. 13. Prezentácia webových projektov študentov na cvičení a ich zhodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežná práca, 70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

104 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, príprava semestrálneho projektu webovej stránky a ďalších zadaní 13 h, príprava na skúšku 26 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022