CJ 1 – Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých II. (13)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka a rozdiely medzi všeobecným a odborným jazykom
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Jazykové kompetencie: využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky a jazykové prostriedky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Trendy vo vývoji súčasnej ekonomiky
2. Trendy vývoja ekonomiky vo frankofónnych krajinách
3. Manažment firmy
4. Príjmy a výdavky firmy
5. Rozpočet firmy
6. Dotácie na rozvoj podnikania
7. Daňový systém
8. Bankový systém
9. Bankové produkty
10. Zahraničný obchod
11. Zahraničné investície
12. Logistika a doprava

Odporúčaná literatúra

Povinná:
Rizeková, I. a kol.: Le monde des affaires, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2007
Miquel, C.: Grammaire en dialogues. Niveau avancé. B2-C1. CLE International 2013
Odporúčaná:
Kozmová, J. – Brouland, P.: Francouzština v podnikové a obchodní praxi, Ekopress, Praha 2005
Dahan, L. – Morel, P.:: Maîtrisez le Français Commercial en 40 dossiers, Langues pour tous – Pocket, Paris 2004
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Práca na cvičeniach – 20 %
Domáce zadania – 10 %
Výsledky kombinovanej skúšky – 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

78h:
26 h účasť na cvičeniach
26 h príprava na cvičenia
26 h príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

francúzština

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022