CJ 1 – Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých I. (12)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka a rozdiely medzi všeobecným a odborným jazykom
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Jazykové kompetencie: využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky a jazykové prostriedky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Základné typy francúzskych obchodných spoločností
2. Francúzske firmy na Slovensku
3. Obchodná komunikácia
4. Obchodný list
5. Manažérstvo ľudských zdrojov
6. Náborový proces
7. Pracovný trh, nezamestnanosť
8. Pracovný trh vo Francúzsku a frankofónnych krajinách
9. Marketing
10. Výrobky a svetové značky
11. Prieskum trhu
12. Internetový predaj

Odporúčaná literatúra

Povinná:
Rizeková, I. a kol.: Le monde des affaires, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2007
Miquel, C.: Grammaire en dialogues. Niveau avancé. B2-C1. CLE International 2013
Odporúčaná:
Kozmová, J. – Brouland, P.: Francouzština v podnikové a obchodní praxi, Ekopress, Praha 2005
Dahan, L. – Morel, P.:: Maîtrisez le Français Commercial en 40 dossiers, Langues pour tous – Pocket, Paris 2004
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Práca na cvičeniach – 20 %
Domáce zadania – 20 %
Písomná skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

78h:
26 h účasť na cvičeniach
26 h príprava na cvičenia
26 h príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

francúzština

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022