CJ 1 – Odborný ruský jazyk pre pokročilých I. (12)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Jazykové kompetencie: využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Ekonomický systém – základné pojmy.
2. Ekonomické systémy – všeobecná ekonomická teória.
3. Svetové hospodárstvo.
4. Domáce hospodárstvo.
5. Trh.
6. Princípy trhovej ekonomiky.
7. Marketing.
8. Podnik a podnikanie.
9. Financie a náklady podniku.
10. Personálna politika podniku.
11. Podniková kultúra.
12. Riešenie prípadovej štúdie.

Odporúčaná literatúra

RECHTORÍKOVÁ, G. 2014. Ruština pre ekonómov I. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.
STRELKOVÁ, K. et al. 2011. Sprievodca ekonomickou lexikou. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 20 %
Výsledky písomnej skúšky – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

26 h účasť na seminároch
26 h semestrálny projekt
26 h písomná práca

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

ruština

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022