CJ 1 – Odborný slovenský jazyk pre pokročilých I. (12)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Jazykové kompetencie: využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Interná komunikácia
2. Externá komunikácia.
3. Komunikácia na pracovisku.
4. Trendy vo vývoji ekonomiky.
5. Čo je to vlastne ekonómia?
6. Výrobky a svet značky.
7. Podnik a podnikanie.
8. Náklady podniku a financie podniku.
9. Podnikateľský plán.
10. Marketing.
11. Manažment.
12. Riešenie prípadovej štúdie.

Odporúčaná literatúra

KVAPIL, R. 2016. Slovenčina pre ekonómov I. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 978-80-225-4286-9

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 20 %
Výsledky písomnej skúšky – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

26 h účasť na seminároch
26 h semestrálny projekt
26 h písomná práca

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenčina

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022