CJ 2 – Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. (10)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti, je schopný vytvoriť zrozumiteľný, text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách , ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život.
Jazykové kompetencie: využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Zoznámenie sa s firmou.
2. Dôvod založenia firmy.
3. Ciele firmy.
4. Charakteristika firmy.
5. Spoločnosti s ručením obmedzeným.
6. Akciové spoločnosti.
7. Činnosť firmy.
8. Podnikateľský plán.
9. Štruktúra firmy.
10. Poskytované výrobky a služby firmy.
11. Slovensko-ruské spoločné firmy.
12. Semestrálny projekt.

Odporúčaná literatúra

DZIVÁKOVÁ, M. 2020. Ruský jazyk pre mierne pokročilých I. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.
STRELKOVÁ, K. et al. 2011. Sprievodca ekonomickou lexikou. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 10 %
Výsledky kombinovanej skúšky – 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

26 h účasť na seminároch
26 h semestrálny projekt
26 h kombinovaná skúška

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

ruština

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022