CJ 2 – Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti, je schopný vytvoriť zrozumiteľný, text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách , ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život.
Jazykové kompetencie: využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Curriculum vitae
2. Motivačný list
3. Náborový proces
4. Pracovný pohovor
5. Prijatie pracovníka
6. Pracovné prostredie
7. Mailová komunikácia
8. Telefonická komunikácia
9. Reklama
10. Marketing
11. Produkt
12. Značka

Odporúčaná literatúra

Povinná:
Spišiaková, M., Varela Cano, D.P., Tužinská, S. Pavliková, Ž. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 1. Tribun EU s.r.o, 2020
Prada de, M., Marcé, P. Entorno laboral. Edelsa 2017
Odporúčaná:
Kol.autorov Lingea, Lexicon 7 Španielsky ekonomický slovník. ISBN: 978-80-7508-576-4
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % aktivita na seminároch
20 % domáce zadania
60 % záverečný písomný test

Pracovné zaťaženie študenta

78h
26h účasť na seminároch
26h príprava na seminár
26h príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

španielčina

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022