CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II. (13)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Jazykové kompetencie: využívať pružne, plynule a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely

Stručná osnova predmetu

1. Zvládanie krízy
2. Riešenie konfliktu
3. Budovanie vzťahov na pracovisku
4. Charakteristické črty úspešného manažéra
5. Financie
6. Akvizície
7. Fúzie
8. Spoločný podnik
9. Rokovania
10. Trendy vo vývoji ekonomiky
11. Prezentácie
12. Riešenie prípadovej štúdie

Odporúčaná literatúra

Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu - Kursbuch, Sprachniveau B1+/B2, Hueber Verlag, ISBN 978-3-19-201190-0
Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu – Arbeitsbuch, Sprachniveau B1+/B2, Hueber Verlag, ISBN 978-3-19-201190-7

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch - 20%
Hodnotenie domácich zadaní - 10%
Výsledky kombinovanej skúšky - 70%

Pracovné zaťaženie študenta

26 hod - účasť na seminári
26 hod - príprava na seminár
26 hod- príprava na kombinovanú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 01.02.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 01.02.2022