Rokovania v anglickom jazyku I.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti: Predmet kladie dôraz na rozvíjanie odbornej slovnej zásoby v anglickom jazyku. Po úspešnom absolvovaní predmetu, študent bude schopný používať špecifické formálne frázy, termíny, slová a skratky, ktoré sa používajú v súčasnej obchodnej komunikácii. Získa vedomosti o základných stratégiách a taktikách obchodných rokovaní s dôrazom na úspech a efektivitu ako aj vedomosti o jednotlivých bodoch priebehu rokovania. Zručnosti: Študent nadobudne, na primeranej jazykovej úrovni, individuálny štýl vyjednávania prostredníctvom precvičovania reálnych situácií počas rokovania. Čo sa týka obchodnej korešpondencie, bude schopný rozvíjať rôzne štýly písania listov, správ, memoránd, a iného špecifického obsahu súvisiaceho s podnikaním. Dôraz sa kladie na vypracovávanie rôznych štýlov, t. j. dokumentov a obsahu pre všetky príležitosti, a schopnosť vedieť porovnávať ich so štandardnými návrhmi alebo vzormi dostupnými z autentických zdrojov ako prostriedok na budovanie dôvery medzi obchodnými partnermi. Kompetencie: Študent si osvojí kultúrne a cezhraničné rozdiely, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú obchodné rokovania. Takisto pochopí rôzne strategické rozhodnutia a medziľudské zručnosti.

Stručná osnova predmetu

1. Fázy procesu obchodného rokovania 2. Príprava na obchodné rokovanie (psychologická a technická: SWOT analýza, úvodné návrhy) 3. Stratégie a taktiky obchodného rokovania 4. Technika kladenia otázok 5. Vyjednávanie 6. Sila presviedčania 7. Riešenie a zvládanie konfliktov 8. Uzavretie zmluvy 9. Obchodné rokovanie o kľúčových podmienkach kúpnej zmluvy (dodanie tovaru, cena, spôsob platby) v medzinárodnom obchode 10. Obchodné rokovanie o podmienkach ďalších typov obchodných vzťahov (franšízová zmluva, licenčná zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení) 11. Základy obchodnej korešpondencie 12. Právna angličtina

Odporúčaná literatúra

Powell, M. 2012. International Negotiations, Cambridge Business Skills, CambridgeUniversity Press Dynda, A., Dyndová, E. 2008. Slovensko-anglická obchodná korešpondencia, Isterscience Medzinárodné periodiká z oblasti podnikania, financií, obchodu, marketingu a informačných technológií v anglickom jazyku
EN
Powell, M. 2012. International Negotiations, Cambridge Business Skills, CambridgeUniversity Press Dynda, A., Dyndová, E. 2008. Slovensko-anglická obchodná korešpondencia, Isterscience Medzinárodné periodiká z oblasti podnikania, financií, obchodu, marketingu a informačných technológií v anglickom jazyku

Podmienky na absolvovanie predmetu

Prezentovanie projektov, seminárnych prác: 40% Záverečná skúška: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

26 h - účasť na seminároch 20 h - príprava projektu (seminárnej práce) 32 h - príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 08.04.2024

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 08.04.2024