CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. (9)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti, je schopný vytvoriť zrozumiteľný, text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách , ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život
Jazykové kompetencie: využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely

Stručná osnova predmetu

• Kariérny plán, organizácia, pracovná cesta
• Pracovný pohovor, komunikačné zručnosti, pracovné stretnutie
• Štruktúra firmy, značky , prezentovanie
• Prezentovanie spoločnosti, PEST analýza
• Riešenie problémov vo firme
• Rokovanie, komunikačné zručnosti

Odporúčaná literatúra

Cotton, D., Falvey, D., Kent, S.: Market Leader Intermediate, Pearson Education Limited, Harlow, 2010, ISBN 978-1-4082-3707-6
Cotton, D., Falvey, D., Kent, S.: Market Leader Pre-Intermediate, Pearson Education Limited, Harlow, 2012, ISBN 978-1-408-23695-6
O´Keeffe, M., Lansford, L., Wright, R., Powell, M., Wright, L. Business Partner A2+. Harlow: Pearson Education Limited. 2019. ISBN 978-1-292-23353-6
Dubicka, I., O´Keffee, M., Dignen, B. Hogan, M., Wright, L. Business Partner B1+. Harlow: Pearson Education Limited. 2018. ISBN 978-1-292-23355-0

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 20 %
Výsledok záverečného písomného testu - 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

78h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na skúšku 26 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022