Finančné účtovníctvo I

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je naučiť študentov využívať informácie z účtovných závierok, pochopiť
ekonomické faktory, ktoré ich môžu ovplyvniť a aplikovať účtovné zásady pri ich zostavovaní.
Študenti by si mali osvojiť aj znalosti potrebné pre zostavenie účtovnej závierky Študenti získajú
poznatky o štruktúre a vzájomných väzbách súčastí účtovných závierok zostavených v súlade
rôznymi rámcami pre vedenie účtovníctva. Na základe ukazovateľov zistených z jednotlivých
súčastí účtovnej závierke budú študenti schopní charakterizovať a následne prezentovať finančnú
situáciu účtovnej jednotky, posúdiť jej finančnú stabilitu a získané informácie využiť pri
ekonomických rozhodnutiach. Vedomosť – získať znalosti na zostavenie účtovnej závierky;
zručnosť – určiť finančné ukazovatele; kompetentnosť – posúdiť finančnú stabilitu účtovnej
jednotky

Stručná osnova predmetu

Účtová osnova v SR- Dlhodobý hmotný majetok. Dlhodobý nehmotný majetok. Zásoby. Záväzky.
Pohľadávky. Náklady a výnosy a položky časového rozlišovania. Vlastné imanie Peňažné
prostriedky, transakcie a zostatky v cudzej mene.

Odporúčaná literatúra

1. Juhászová, Z. a kol. (2021). Účtovníctvo. Bratislava : Wolters Kluwer
2. Pakšiová, R. – Janhuba, M. (2012). Teória účtovníctva v kontexte svetového vývoja.
Bratislava : Wolters Kluwer.
3. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctvo, v znení neskorších predpisov.
4. Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
5. Opatrenie Ministerstva financií č. 23054/2002 –92 ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
6. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č.
MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a
rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné
jednotky a subjekty verejného záujmu, v znení neskorších predpisov

Sylabus predmetu

1. Účtová osnova v SR I Úloha účtovej osnovy pri vedení účtovníctva. Právna úprava účtových osnov a ich členenie v závislosti od odvetví a významnosti účtovných jednotiek. Konštrukcia účtovej osnovy: Deweyho desiatkový systém, účtové triedy a účtové skupiny. 2. Účtová osnova v SR II Vymedzenie účtovej osnovy pre veľké účtovné jednotky v SR, konkrétne účtové triedy a skupiny. Vzťah medzi účtami v účtovej osnove a riadkovými položkami v účtovnej závierke. 3. Dlhodobý hmotný majetok I Vymedzenie dlhodobého hmotného majetku a jeho rôzne kategórie. Oceňovanie a účtovanie jeho obstarania formou: vkladu vlastníka, nákupom za peniaze, nákup na faktúru, priamym nákupom na úver, nákupom prostredníctvom dotácie, bezodplatným prevodom. Dosah uvedeného účtovania na účtovnú závierku a kľúčové indikátory výkonnosti. 4. Dlhodobý hmotný majetok II Využívanie informácií z manažérskeho účtovníctva pri dlhodobom majetku a účtovanie o obstaraní vo vlastnej réžii, o odpisovaní, opravných položkách a o vyradení dlhodobého hmotného majetku. Dosah uvedeného účtovania na účtovnú závierku a kľúčové indikátory výkonnosti. 5. Dlhodobý nehmotný majetok Vymedzenie dlhodobého nehmotného majetku a jeho rôzne kategórie. Oceňovanie a účtovanie jeho obstarania formou: vkladu vlastníka, nákupom za peniaze, nákup na faktúru, priamym nákupom na úver, nákupom prostredníctvom dotácie, bezodplatným prevodom a vo vlastnej réžii. Účtovanie o odpisovaní, opravných položkách a o vyradení dlhodobého nehmotného majetku. Dosah uvedeného účtovania na účtovnú závierku a kľúčové indikátory výkonnosti. Odlišnosti pri účtovnom zobrazení súm vynaložených na výskum a vývoj realizovaných vo vlastnej réžii. 6. Zásoby I Vymedzenie zásob a jeho rôzne kategórie. Porovnanie ekonomického obsahu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob. Spôsob A a spôsob B účtovania o zásobách: oceňovanie a účtovanie ich obstarania formou: vkladu vlastníka, nákupom za peniaze, nákup na faktúru, priamym nákupom na úver, nákupom prostredníctvom dotácie, bezodplatným prevodom a vo vlastnej réžii. Účtovanie o spotrebe, opravných položkách, a o predaji zásob. Dosah uvedeného účtovania na účtovnú závierku a kľúčové indikátory výkonnosti. Z. Zásoby II Využívanie informácií z vnútroorganizačného (manažérskeho) účtovníctva pri zásobách vlastnej výroby. Rozdiely v účtovnom zobrazení zásob vlastnej výroby v prípade druhového a účelového členenia prevádzkových nákladov. 8. Záväzky I Vymedzenie záväzkov a ich rôznych kategórií. Ekonomická podstata záväzkov voči dodávateľom, finančným inštitúciám, zamestnancom a voči štátu. Účtovanie o vzniku, zmene a vysporiadaní záväzkov z titulu nákupu, prijatia úverov a pôžičiek a požitkov zamestnancov. 9. Záväzky II Účtovanie o vzniku, zmene a vysporiadaní záväzkoch z titulu sociálneho a zdravotného poistenia, dotácií, daní a vzťahov k vlastníkom. Ekonomická podstata rezerv a ich účtovné zobrazenie. 10. Pohľadávky Vymedzenie pohľadávok a ich rôznych kategórií. Ekonomická podstata pohľadávok voči odberateľom, dlžníkom z titulu pôžičiek a úverov a iným dlžníkom. Účtovanie o vzniku, zmene a vysporiadaní pohľadávok z titulu predaja, poskytnutia úverov a pôžičiek, opravných položkám k pohľadávkam a iných okolností. 11. Náklady a výnosy a položky časového rozlišovania 12. Vlastné imanie Účtovanie o založenia podniku v závislosti od rôznych právnych foriem. Štruktúra vlastného imania Účtovanie o výberoch vlastníkov, transferoch medzi fondami a o iných zmenách vlastného imania. 13. Peňažné prostriedky, transakcie a zostatky v cudzej mene

Podmienky na absolvovanie predmetu

26 hodín prednášky
26 hodín cvičenia
13 hodín príprava na prednášku
26 hodín príprava na cvičenia
24 hodín príprava na priebežnú písomnú prácu (40 % hodnotenia z výslednej skúšky)
41 hodín príprava na záverečnú písomnú skúšku (60 % hodnotenia z výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 156

Pracovné zaťaženie študenta

26 hodín prednášky
26 hodín cvičenia
13 hodín príprava na prednášku
26 hodín príprava na cvičenia
24 hodín príprava na priebežnú písomnú prácu (40 % hodnotenia z výslednej skúšky)
41 hodín príprava na záverečnú písomnú skúšku (60 % hodnotenia z výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 156

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022