Odborný španielsky ekonomický jazyk a komunikácia I.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- nadobudnutie teoretických vedomostí o charakteristike a základných znakoch španielskeho odborného jazyka,
- študent vie charakterizovať a identifikovať základné znaky odborného jazyka v texte a ovláda zásady tvorby odborných ekonomických textov v teoretickej a praktickej rovine.
Kompetentnosti:
- poznať základné princípy fungovania odborného jazyka,
- študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti,
- rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje,
- v písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité odborné ekonomické témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie,
- využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na profesijné účely.
Zručnosti:
- nadobudnuté zručnosti využiť pri práci s odborným textom, napr. seminárna práca, záverečné práca, prípadová štúdia,
- aplikovať primerané jazykové stratégie viažuce sa na tvorbu odborných textov (používanie vhodných lexikálnych, štylistických, morfosyntaktických prostriedkov) v cieľovom jazyku,
- získanie schopnosti vedome odlíšiť vhodné od nevhodných jazykových prostriedkov v odbornej ekonomickej komunikácii (hovorové výrazy, syntakticky neúplné vety, nepresné, ambivalentné vyjadrenia a pod.).

Stručná osnova predmetu

- Podnik, spoločnosť (založenie, štruktúra, typy spoločností: živnostník, s.r.o, a.s., fungovanie)
- Ľudské zdroje
- Marketing, reklama
- Obchod, trh, nákup, predaj
- Export, import
- Internacionalizácia

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. AGUIRRE BELTRÁN, B. Perspectivas de la enseñanza y aprendizaje del español de los negocios. En VAN HOOFT, A. 2004. Foro Hispánico Textos y discursos de especialidad. El español de los negocios. 24a edición. Países Bajos : Editions Rodopi B.V., 2004. 130 pp. ISBN: 90-420-1982-4.
2. De PRADA, M., BOVET, M., MARCÉ, P. Entorno empresarial. Nivel B2. Madrid : Edelsa, 2014. ISBN 978-84-7711-297-6
3. LARRAŇAGA DOMÍNGUEZ, A., ARROYO HERNÁNDEZ, M. El léxico de negocios. Madrid : SGEL, 2011. ISBN 978-84-9778-159-7
4. PAREJA, J. M. Temas de empresa. Madrid : Edinumen, 2007. ISBN 978-84-95986-76-4
5. VILLALBA IBÁŇEZ, C. Marquetin y publicidad en el aula. In. Foro de profesores ele 15, Universidad Valencia : Valencia, 2019. ISSN 1886-337X
Doplňujúca literatúra:
1. AGUIRRE BELTRAN, B., SANCHEZ LOBATO, J., SANTOS GARGALLO, I. La enseñanza-aprendizaje del español para fines específicos. Málaga : Universidad de Málaga, 2012. ISBN 978-84-95073-70-9
2. AGUIRRE BELTRÁN, B. Lenguaje jurídico. Madrid : SGEL, 2007. ISBN 978-84-7143-601-6
3. DE PRADA, M. MARCÉ, P. Comunicación eficaz en negocios. Madrid : Edelsa, 2010. ISBN 978-84-7711-700-1
4. DE PRADA, M. MARCÉ, P. Entorno turístico. Madrid : Edelsa, 2016. ISBN 978-84-9081-602-8

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 30%
Záverečné hodnotenie: 70%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 156 hodín. Z toho:
Účasť na seminároch: 52 hodín
Príprava na semináre: 32 hodín
Príprava na skúšku: 72 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

španielsky

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.05.2022