Všeobecný španielsky jazyk I.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- Plánovité rozširovanie slovnej zásoby.
- Prehĺbenie vedomostí spojených so zvukovou stavbou, morfológiou a syntaxou španielskeho jazyka pomocou cielene vybraného učebného materiálu.
Kompetentnosti:
- Rozvíjanie povedomia o charaktere španielskeho jazyka.
- Pochopenie dôležitých štruktúrnych aspektov jazyka.
- Práca so slovnou zásobou sa zameria na nadobudnutie orientácie v oblasti slovotvorby.
- Dosiahnutie takej úrovne jazykových zručností, ktorá študentom umožní rozumieť komplexným textom a adekvátne ich interpretovať.
Zručnosti:
- Systematické rozvíjanie jazykových zručností študentov prostredníctvom práce so širokým spektrom pôvodných textov a audio- resp. videonahrávok.
- Rozvíjanie zručností spojených s praktickým používaním prvkov zvukovej stavby, morfológie a syntaxe jazyka v komunikácii.
- Rozvíjanie potenciálu v oblasti používania predložkových fráz a frázových slovies.
- Na základe nadobudnutých vedomostí rozvíjanie schopnosti vyjadrovať sa k rôznym témam plynulo, gramaticky správne a štylisticky primerane tak ústnou, ako aj písomnou formou.

Stručná osnova predmetu

- Výslovnosť, interpunkcia a konvenčný pravopis
- Abeceda, prízvuk a intonácia španielskeho jazyka a ich praktické využitie v bežnej komunikácii
- Časti slov a slovné tvary, napríklad: morfémy, správny pravopis slov, interpunkcia a pravidlá jej používania
- Gramatické a syntaktické štruktúry
- Všeobecné aspekty španielskeho jazyka a ich reflexia v komunikačnej praxi

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. CASTRO VIÚDEZ, FRANCISCA.: Aprende gramática y vocabulario. Madrid SGEL, 2007
2. CERROLAYA GILI, ÓSCAR. Diccionario práctico de gramática. Madrid, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. 2008
3. CORPAS JAIME, GARMENDIA AUGUSTIN, SÁNCHEZ NURIA, SORIANO CARMEN.: AULA INTERNACIONAL 4 B2.1, Barcelna, Difusión, 2014.
4. MARTÍN GARCÍA, JOSEFA.: Gramática y léxico del español. Madrid, Grupo Anaya, S. A. 2006
Doplňujúca literatúra:
1. CORONADO GONZÁLEZ MARÍA LUISA, GARCÍA GONZÁLES JAVIER, ZARZALEJOS ALONSO ALEJANDRO.: Materia prima. Curso de Gramática. Madrid SGEL, 2006
2. GÓMEZ TORREGO, LEONARDO: Gramática didáctica del español. Madrid,
Gráficas Muriel, S.A., 2011
3. SARMIENTO GONZÁLES, RAMÓN., VILCHES VIVANCOS FERNANDO.: Lengua española y Comunicación. Madrid SGEL, 2007

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 208 hodín. Z toho:
104 hodín – účasť na seminároch
42 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
62 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

španielsky

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022