Vybrané kapitoly z francúzskych dejín a kultúry

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
• Predmet je zameraný na prehĺbenie poznatkov z oblasti histórie a kultúry daného cudzieho jazyka. Študenti sa podrobne oboznámia s historicko-kultúrnymi súvislosťami vybraných konkrétnych tém či problematík.
Kompetentnosti:
• samostatná kritická interpretácia jednotlivých historických alebo kultúrnych etáp v dejinách a kultúre Francúzska;
• schopnosť sprostredkovať špecifiká francúzskej kultúry a dať si do súvisu vývoj udalostí v danej jazykovej oblasti;
• kompetentnosť viesť odbornú diskusiu na vybranú tému.
Zručnosti:
• schopnosť vyhľadávať relevantné odborné zdroje k vybranej problematike a spracovať ich v písomnom alebo ústnom prejave;
• upevnenie a zlepšenie jazykových zručností študentov v oblasti odbornej komunikácie vo francúzskom jazyku.

Stručná osnova predmetu

- Francúzske regióny a kultúrne dedičstvo Francúzska
- Významné míľniky francúzskej histórie
- Významné etapy kultúrneho vývoja vo Francúzsku
- Vývoj umeleckých smerov vo Francúzsku a ich miesto v európskom kontexte
- Vybrané problémy súčasného kultúrneho diania v Francúzsku
- Gastronómia a aspekty francúzskeho „savoir-vivre“

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. CARPENTIER, Jean – LEBRUN, François. Histoire de France. Paris: Points, 2014. 490 pp. ISBN 978-2-7578-4218-8.
2. COLLET, Francis. Les grands textes de la littérature française. Repères pour une culture générale. Paris : Ellipses, 2010. 425 pp. ISBN 978-2-7298-6150-6.
3. MALDONADO, Guitemie et al. L’Histoire de l’art. De la Renaissance à nos jours. Paris: Hatier, 2019. 432 pp. ISBN 978-2-401-05465-3.
4. PITTE, Jean-Robert. Gastronomie française. Histoire et géographie d’une passion. Paris: Fayard, 2014. 288 pp. ISBN 978-2-213-64673-2.
Doplňujúca literatúra:
1. BAECQUE, Antoine de – MÉLONIO, Françoise. Histoire culturelle de la France. 3. Lumières et liberté. Les XVIIIe et XIXe siècles. Paris: Seuil Points, 2005. 496 pp. ISBN 978-2-0207-9893-8.
2. CROIX, Alain – QUÉNIART, Jean. Histoire culturelle de la France. 2. De la Renaissance à l’aube des Lumières. Paris: Seuil Points, 2005. 490 pp. ISBN 978-2-0208-2677-8.
3. EVIN, Guillaume. Trésors de France : nature, histoire, architecture, culture. Paris: Chêne/France 3, 2017. 312 pp. ISBN 978-2-8123-1729-3.
4. GOETSCHEL, Pascale – LOYER, Emmanuelle. Histoire culturelle de la France. De la Belle époque à nos jours. 5e édition. Paris: Armand Colin, 2018. 285 pp. ISBN 978-2-200-62286-2.
5. RIOUX, Jean-Pierre – SIRINELLI, Jean-François. Histoire culturelle de la France. 4. Le temps des masses. Le XXe siècle. Paris: Seuil Points, 2005. 505 pp. ISBN 978-2-0207-9894-5.
6. SOT, Michel – BOUDET, Jean-Patrice – GUERREAU-JALABERT, Anita. Histoire culturelle de la France. 1. Le Moyen Âge. Paris: Seuil Points, 2005. 463 pp. ISBN 978-2-0208-2675-4.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
30 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
48 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

francúzsky

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2022

Dátum schválenia: 18.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2022