Latinská Amerika v 20. a 21. storočí

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
• nadobudnutie teoretických vedomostí a poznatkov o historicko-spoločenských a politických udalostiach XX. a XXI. storočia v krajinách Latinskej Ameriky
• nadobudnutie teoretických vedomostí o najmarkantnejších problémoch krajín Latinskej Ameriky (ekológia, školstvo, zdravotná starostlivosť, korupcia, chudoba...)
• rozšírenie vedomostí v oblasti súčasnej kultúry, umenia a kinematografie krajín Latinskej Ameriky a ich prínosu do svetovej kultúry
Kompetentnosti:
• nadobudnutie cudzojazyčnej komunikačnej kompetentnosti v odbornom (politickom i ekonomickom) španielskom jazyku
• kompetencia kritického pohľadu na aktuálne problémy spoločenského, kultúrneho, interkultúrneho a politického charakteru, ktoré sú najmarkantnejšie v XX. a XXI. storočí v krajinách Latinskej Ameriky
Zručnosti:
• rozšírenie si bežnej komunikačnej slovnej zásoby o výrazy z oblastí ako politika, ekonomika, demografia, sociálne a právne systémy, či kultúrne aspekty
• schopnosť komunikovať v medzinárodnom prostredí na vysoko odbornej úrovni
• získanie zručností pri analýze a syntéze obsahu súčasných textov

Stručná osnova predmetu

- Autoritárske režimy Latinskej Ameriky a ich dopad na spoločnosť.
- Postavenie žien, rodovo podmienené násilie a rodová nerovnosť v Latinskej Amerike.
- Latinská Amerika a Španielsko – politické, ekonomické a kultúrne vzťahy.
- Socio-kultúrna identita Latinskej Ameriky. Kultúrny synkretizmus.
- Myslenie, umenie, architektúra a gastronómia Latinskej Ameriky a jej prínos do svetovej kultúry.
- Latinskoamerická kinematografia.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. FUENTES, C.: El espejo enterrado. Espaňa, DEBOLSILLO. 2018
2. GULLO OMODEO, M.: Madre patria: Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé
de las Casas hasta el separatismo catalán. Espaňa. S.L.U. 2021
3. LAGARDE, M.: Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y
locas. México, D.F. Siglo XXI Editores. 2015
4. LUCENA SALMORAL, M.: Breve historia de Latinoamérica. Espaňa. Cátedra. 2007
5. MAQUEIRA D´ANGELO, et al.: Mujeres, globalización y derechos humanos. Espaňa.
Ediciones Cátedra. 2010
6. OPPENHEIMER, A.: Crear o morir. Espaňa. Debate. 2014
Doplňujúca literatúra:
1. DIAZ, P.: ABC del Diseňo Industrial latinoamericano. Espaňa. Caligrama Editorial.
2019
2. SCHROEDER RODRIQUEZ, P.A., SUAREZ, J.: Una historia comparada del cine
latinoamericano. Espaňa. Iberoamericana. 2020
3. RIBEIRO DOS SANTOS, R.: Arte comtemporáneo latinoamericano en Espaňa.
Espaňa. Universidad de Granada. 2019

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40%
Záverečné hodnotenie: 60%

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 104 hodín. Z toho:
26 hodín – účasť na seminároch
30 hodín – príprava na semináre a na priebežné hodnotenie
48 hodín – príprava na záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

španielsky

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 05.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 05.05.2022