Jazyk a politika (v nemeckom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom kurzu je vysvetliť vzťah medzi jazykom a politikou. Študent získa predstavu o spôsobe analyzovania aplikovaného odborného jazyka.
Vedomosti:
- prehľad o teoretických prístupoch vo výskume vzťahu jazyka a politiky
- poznatky o predmete výskumu politickej lingvistiky
- poznatky o rôznych formách jazyka politiky
- poznatky o žánroch politických textov, ich používania v špecifických oblastiach
Kompetencie:
- schopnosť analyzovať politický jazyk
- chápať formy spôsob používania jazyka politika politickými aktérmi
Zručnosti:
- analyzovať politický slovník v rôznych formách politického jazyka
- analyzovať jazyk volebnej kampane
- analyzovať jazyk na volebných plagátoch

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra:
1. BURKHARDT, A. (1996): Politolinguistik. Versuch einer Ortsbestimmung. In: KLEIN, J.; DIEKMANNSHENKE, H. (Eds.): Sprachstrategien und Di-alogblockaden: Linguistische und politikwissenschaftliche Studien zur po-litischen Kommunikation. Berlin, New York: de Gruyter, S. 75 – 100.
2. KLEIN, J. (2010): Sprache und Macht. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 8/2010, S. 7 – 13.
3. NIEHR, T. (2014): Einführung in die linguistische Diskursanalyse. Darm-stadt: WBG.
4. NIEHR, T. (2014): Einführung in die Politolinguistik. Gegenstände und Me-thoden. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
5. GIRNTH, H. (2015): Sprache und Sprachverwendung in der Politik. Eine Ein-führung in die linguistische Analyse öffentlich-politischer Kommunikati-on. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
6. GRUBER-TOKIČ, E.; ADAMSKI, I. (2019): Für die politische Rede typische rhetorische Figuren. In: BURKHARDT, A. (ed.): Handbuch Politische Rhetorik. Berlin, Boston: De Gruyter, S. 583 – 602.
7. KERCHER, J. (2011): Verstehen und Verständlichkeit von Politikersprache. Verbale Bedeutungsvermittlung zwischen Politikern und Bürgern. Wies-baden: Springer: VS.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40 %
Záverečné hodnotenie: 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

26h − spolupráca na seminároch
26h − príprava na semináre
32h − príprava semestrálneho projektu
20 h − príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Nemecký

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 10.09.2023

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 10.09.2023