Diplomatický protokol

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu Diplomatický protokol je poskytnúť študentom systematické poznatky z oblasti diplomatického protokolu a spoločenského správania. Protokol spoločenského správania rieši základné atribúty medziľudských vzťahov a komunikácie v súlade s požiadavkami spoločensko-ekonomickej situácie. Poukazuje na základné kritériá spoločenských konvencií vo verbálnej i neverbálnej komunikácii. Súčasťou výučby bude aj simulovanie modelových situácií.
Vedomosti
Študenti získajú vedomosti o dejinách diplomacie, zastupiteľských úradoch, konzulárnej agende a ich význame v súčasnosti, o dôležitosti protokolárnych zásad, diplomatickej a spoločenskej korešpondencii, používaní štátnych symbolov v praxi, dress code, spoločenských podujatiach, používaní vizitiek a základných atribútoch interkultúrnej komunikácie.
Kompetentnosti
Získané vedomosti a zručnosti môžu študenti v praxi využiť pri rôznych formách pracovných stretnutí, najmä v kontakte a komunikácii s predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy, pri organizovaní podujatí s ich účasťou, v styku so zástupcami zastupiteľských úradov, ale tiež v spoločenskom styku a pri stretnutiach, alebo rokovaniach so zahraničnými partnermi.
Zručnosti
Študenti sa naučia správne identifikovať aktérov v rámci diplomatických stykov, určovať poradie v rámci spoločenskej a diplomatickej hierarchie, osvoja si protokolárne zásady a pravidlá uplatňované v Slovenskej republike, vrátane pravidiel spoločenskej a diplomatickej korešpondencie. Nadobudnú prehľad o pravidlách verbálnej a neverbálnej komunikácie. Získajú praktické zručnosti, ktoré im napomôžu adekvátne sa pripraviť a zúčastniť spoločenského podujatia a stretnutia so zahraničným partnerom.

Stručná osnova predmetu

Terminológia – teoretické východiská. Úvod do diplomatického protokolu. Vnútorné a zahraničné orgány štátu pre diplomatické styky. Diplomatické výsady a imunity. Prednostné poradie v diplomatickej a spoločenskej praxi. Protokolárne zásady a pravidlá uplatňované v Slovenskej republike. Štátne symboly a ich používanie v praxi. Diplomatická a spoločenská korešpondencia v praxi. Verbálna a neverbálna komunikácia. Druhy spoločenských podujatí a ich význam v praxi. Vybrané problémy diplomatickej a spoločenskej praxe. Vybrané príklady interkultúrnej komunikácie. Záverečný seminár.

Odporúčaná literatúra

KOVÁČ, M. - MATTOŠ, B.: Etiketa a spoločenské správanie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2016.
MATTOŠ, B.: Diplomatický protokol Slovenskej republiky. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2010.
TÓTH, Ľ.: Diplomatický protokol. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2004.

Sylabus predmetu

1. Terminológia – teoretické východiská 2. Úvod do diplomatického protokolu 3. Vnútorné a zahraničné orgány štátu pre diplomatické styky 4. Diplomatické výsady a imunity 5. Prednostné poradie v diplomatickej a spoločenskej praxi 6. Protokolárne zásady a pravidlá uplatňované v Slovenskej republike 7. Štátne symboly a ich používanie v praxi 8. Diplomatická a spoločenská korešpondencia v praxi 9. Verbálna a neverbálna komunikácia. 10. Druhy spoločenských podujatí a ich význam v praxi 11. Vybrané problémy diplomatickej a spoločenskej praxe 12. Vybrané príklady interkultúrnej komunikácie 13. Záverečný seminár

Podmienky na absolvovanie predmetu

Podmienkou na absolvovanie predmetu je úspešné absolvovanie priebežného a záverečného testu. Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70.

Pracovné zaťaženie študenta

Zaťaženie študenta pre jednotlivé vzdelávacie činnosti: účasť na seminároch 26 hod, príprava na semináre 26 hod, príprava na priebežný test 8 hodín, príprava na skúšku 16 hodín (70 % hodnotenia z výsledného hodnotenia).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 25.12.2021

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022

Dátum schválenia: 25.12.2021

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022