Diplomatický protokol

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu Diplomatický protokol je poskytnúť študentom systematické poznatky z oblasti diplomatického protokolu a spoločenského správania. Študenti získajú základné informácie o dejinách diplomacie, zastupiteľských úradoch, konzulárnej agende a ich význame v súčasnosti, o dôležitosti protokolárnych zásad, diplomatickej a spoločenskej korešpondencii, používaní štátnych symbolov v praxi, dress code, spoločenských podujatiach, používaní vizitiek a základných atribútoch interkultúrnej komunikácie.
Protokol spoločenského správania rieši základné atribúty medziľudských vzťahov a komunikácie v súlade s požiadavkami spoločensko-ekonomickej situácie. Poukazuje na základné kritériá spoločenských konvencií vo verbálnej i neverbálnej komunikácii. Súčasťou výučby bude aj simulovanie modelových situácií.

Stručná osnova predmetu

1. Terminológia – teoretické východiská
2. Úvod do diplomatického protokolu
3. Vnútorné a zahraničné orgány štátu pre diplomatické styky
4. Diplomatické výsady a imunity
5. Prednostné poradie v diplomatickej a spoločenskej praxi
6. Protokolárne zásady a pravidlá uplatňované v Slovenskej republike
7. Štátne symboly a ich používanie v praxi
8. Diplomatická a spoločenská korešpondencia v praxi
9. Verbálna a neverbálna komunikácia.
10. Druhy spoločenských podujatí a ich význam v praxi
11. Vybrané problémy diplomatickej a spoločenskej praxe
12. Vybrané príklady interkultúrnej komunikácie
13. Záverečný seminár

Odporúčaná literatúra

KOVÁČ, M. - MATTOŠ, B.: Etiketa a spoločenské správanie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2016.
MATTOŠ, B.: Diplomatický protokol Slovenskej republiky. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2010.
TÓTH, Ľ.: Diplomatický protokol. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2004.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Podmienkou na absolvovanie predmetu je úspešné absolvovanie priebežného a záverečného testu. Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70
Zaťaženie študenta pre jednotlivé vzdelávacie činnosti: účasť na seminároch 26 hod, príprava na semináre 26 hod, príprava na priebežný test 8 hodín, príprava na skúšku 16 hodín (70 % hodnotenia z výsledného hodnotenia)

Pracovné zaťaženie študenta

76 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2021

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2021