Základy práva

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti: Budovanie právneho povedomia študentov. Absolvovaním predmetu si študenti osvoja základy právnych odvetví Slovenskej republiky a ich ťažiskové inštitúty. Získajú poznatky z teórie práva, práva Európskej únie, ústavného práva, občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, správneho práva, finančného práva, ako aj trestného práva, ktoré poskytuje ochranu hospodárstvu a ekonomike Slovenskej republiky. Oboznámia sa s právnymi vzťahmi, ktoré sú významné pre právne odvetvia regulujúce ekonomické vzťahy. Získané vedomosti študentom umožnia aplikovať právo aj v prostrední neustálych zmien právneho poriadku.
Praktické zručnosti: Spôsobilosť orientovať sa v právnom poriadku Slovenskej republiky. Študenti si osvoja čítanie právnych textov s porozumením a schopnosť samostatne pracovať s portálmi, ktoré obsahujú právne predpisy (napr. www.slov-lex.sk) a relevantné informácie (ako napr. www.katasterportal.sk, www.orsr.sk a pod.). Študenti dokážu spracovať jednoduché právne podania.
Kompetencie: Spôsobilosť vyhľadávať účinnú právnu reguláciu, porozumieť obsahu právnych noriem a aplikovať ich na konkrétnu situáciu (prípad) v praxi.

Stručná osnova predmetu

- Základy teórie práva
- Základy práva Európskej únie
- Základy ústavného práva
- Základy občianskeho práva hmotného
- Civilné konanie
- Právo a podnikanie (živnostenské podnikanie, obchodné spoločnosti, hospodárska súťaž, oddlženie)
- Základy pracovného práva
- Základy správneho práva
- Základy trestného práva
- Základy finančného práva

Odporúčaná literatúra

HOLUB, D., VAČOKOVÁ, L., WINKLER, M., JURKOVIČOVÁ, L., VETERNÍKOVÁ, M., KROPAJ, M., MAGUROVÁ, H., SLEZÁKOVÁ, A. Základy práva pre ekonómov. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2021, 329 s. ISBN 978-80-571-0416-2.
HOLUB, D., VAČOKOVÁ, L., WINKLER, M., JURKOVIČOVÁ, L., VETERNÍKOVÁ, M., KROPAJ, M., MAGUROVÁ, H., SLEZÁKOVÁ, A.: Praktikum k základom práva pre ekonómov. 2. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2021, 151 s. ISBN 978-80-571-0397-4

Sylabus predmetu

1. Základy teórie práva (právo a spoločnosť; pramene práva; právne normy; systém práva; aplikácia práva; zodpovednosť v práve) 2. Základy práva Európskej únie (vývoj od európskych spoločenstiev k Európskej únii; pojem, štruktúra a pramene práva EÚ; orgány EÚ) 3. Základy ústavného práva (prvá hlava Ústavy SR; druhá hlava Ústavy SR – Základné práva a slobody; tretia hlava Ústavy SR; štvrtá hlava Ústavy SR – Územná samospráva) 4. Základy ústavného práva 2 (piata hlava Ústavy SR – Zákonodarná moc; šiesta hlava Ústavy SR – Výkonná moc; siedma hlava Ústavy SR – Súdna moc; ôsma hlava Ústavy SR – Prokuratúra Slovenskej republiky a verejný ochranca práv) 5. Základy občianskeho práva hmotného (pojem, predmet a systém občianskeho práva hmotného; spotrebiteľské zmluvy) 6. Základy občianskeho práva hmotného 2 (vecné práva; dedičské právo; právo duševného vlastníctva) 7. Právo a podnikanie (pojem, predmet, pramene a vzťah obchodného práva k iným právnym odvetviam; základné pojmy obchodného práva; živnostenské podnikanie) 8. Právo a podnikanie 2 (obchodné spoločnosti a družstvo; obchodné záväzkové vzťahy; hospodárska súťaž; konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie) 9. Základy pracovného práva (pojem, predmet, systém, pramene a zásady pracovného práva; pracovný pomer; skončenie pracovného pomeru; pracovný čas, doba odpočinku, pracovná pohotovosť, práca nadčas a dovolenka; dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) 10. Základy správneho práva (verejná správa a orgány verejnej správy; správne konanie; priestupky) 11. Základy trestného práva (pojem, pramene, zásady a funkcie trestného práva; predmet, členenie a pôsobnosť Trestného zákona; trestný čin a trestná zodpovednosť; druhy trestného činu a jeho skutková podstata; tresty a ochranné opatrenia) 12. Základy trestného práva 2 (trestná ochrana ekonomiky; trestné činy proti majetku; trestné činy hospodárske; trestné konanie) 13. Základy finančného práva (právo finančného trhu).

Podmienky na absolvovanie predmetu

40% aktívne formy výučby počas semestra (aktivity, semestrálne práce, testy)
60% záverečná písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 156
Pracovné zaťaženie študenta pre jednotlivé vzdelávacie činnosti: 156
Účasť na seminároch: 26
Príprava na seminár: 39
Príprava na priebežný test: 39
Príprava na skúšku: 52

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 08.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022

Dátum schválenia: 08.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022