Finančné a daňové právo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Hlavný vzdelávací cieľ predmetu: Základná orientácia v právnom odvetví finančného práva. Právne analyzovať inštitúty finančného práva. Budovanie právneho povedomia z právneho odvetvia finančného práva. Zvýšenie finančnej gramotnosti.
Hlavné vzdelávacie výstupy predmetu:
Vedomosť: Študent po absolvovaní predmetu vníma význam finančného práva pre podnikanie, jeho súvzťažnosť s inými právnymi odvetviami (najmä s obchodným právom). Študent rozumie, že štát môže plniť svoje funkcie len pri existencii právneho systému a pri dostatočnej existencii financií, ako aj to, že pri súčasných globalizačných procesoch sú reformy národných ekonomík prepojené s reformami medzinárodných organizácií a inštitúcií.
Praktické zručnosti: Študent je schopný samostatne pracovať s portálmi právnych predpisov (napr. www.slov-lex.sk) a dohľadať relevantné právne informácie. Študent dokáže spracovať samostatne jednoduché, v praxi obvyklé podania.
Kompetencie: Spôsobilosť dohľadať a pracovať platnou a účinnou reguláciou. Spôsobilosť aplikovať túto právnu úpravu na úkony, ktoré sú v praxi obvyklé (napr. podanie sťažnosti finančného spotrebiteľa NBS). Porozumenie finančnoprávnym normám, na základe znalosti základných právnych inštitútov.

Stručná osnova predmetu

- finančné právo pojem predmet systém,
- finančno-právne normy,
- finančnoprávne vzťahy,
- organizácia finančnej sústavy,
- subjekty fin. práva,
- finančná kontrola,
- rozpočtové právo,
- poplatkové právo, právo
- finančného trhu,
- devízové právo,
- menové právo,
- colné právo,
- daňové právo

Odporúčaná literatúra

HORVAT, M., KROPAJ. M., MAGUROVÁ, H.: Finančné právo pre ekonómov. Bratislava : Ekonóm, 2015, 248 s., ISBN 978-80-225-4056-8
SIDAK, M., DURAČINSKÁ, M. a kol.: Finančné právo. 2 .vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2014, 528 s., ISBN 978-80-89603-22-0
BABČÁK, V. a kol.: Finančné právo na Slovensku. Bratislava: Epos, 2017, 505 s., ISBN 978-80-562-0191-6
BABČÁK, V. a kol.: Finančné právo na Slovensku a v EÚ. Bratislava: EUROKÓDEX, 2012, 832 s., ISBN 978-80-89447-86-2
BABČÁK, V.: Daňové právo na Slovensku a v EÚ. Bratislava : Epos, 2019, 912 s., ISBN 978-80-562-0247-0.
KUBINCOVÁ, S.: Finančné právo. Banská Bystrica : Belianum, 2015, 400 s., ISBN 978-80-557-0877-5

Sylabus predmetu

1. Financie, finančné právo Pojem financie, ich členenie a funkcie, peňažná masa, súkromné vs. verejné financie, Pojem finančné právo, systém finančného práva, pramene finančného práva 2. Finančno-právne normy, finančnoprávne vzťahy Predpoklady vzniku a prvky finančnoprávneho vzťahu, druhy finančnoprávnych vzťahov, štruktúra finančnoprávnych noriem, členenie finančnoprávnych noriem, realizácia finančnoprávnych noriem 3. Organizácia finančnej sústavy, subjekty fin. práva (prvá časť) Subjekty finančného práva na úseku štátnej správy, subjekty finančného práva na úseku územnej samosprávy a ich pôsobnosť, subjekty finančného práva pôsobiace v devízovej oblasti, subjekty finančného práva pôsobiace v oblasti finančného trhu, subjekty finančného práva s kontrolnou právomocou 4. Subjekty fin. práva (druhá časť), finančná kontrola PO a FO ako subjekty finančného práva, medzinárodné subjekty finančného práva, finančná kontrola - pojem, ciele, klasifikácia finančnej kontroly, pramene finančnej kontroly, NKÚ SR, vnútorný audit, vládny audit 5. Rozpočtové právo Pojem a predmet rozpočtového práva, štátny rozpočet, obsah štátneho rozpočtu, rozpočtový proces, ďalšie súčasti rozpočtovej sústavy verejnej správy, rozpočty územných samospráv, rozpočtovoprávne vzťahy v rámci EÚ 6. Poplatkové právo Pojem a predmet poplatkového práva, súdne poplatky, správne poplatky, ekologické poplatky, iné poplatky a platby poplatkového charakteru 7. Právo finančného trhu Pojem a predmet práva finančného trhu, právna úprava subjektov finančného trhu, právna úprava nástrojov finančného trhu v národnom a európskom kontexte 8. Právo finančného trhu Regulácia finančného trhu, dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu, dohľad na mieste, dohľad na diaľku, konanie vo veciach dohľadu, dohľad nad finančným trhom v EÚ, ochrana finančných spotrebiteľov 9. Devízové právo Pojem, predmet a význam devízového práva, práva a povinnosti tuzemcov a cudzozemcov, právomoc a pôsobnosť devízových orgánov, devízová licencia a devízový dohľad, osobitné opatrenia v devízovom hospodárstve 10. Menové právo Pojem a predmet menového práva, menová integrácia a menová sukcesia v priestore EÚ, menová politika a organizačné zabezpečenie jej výkonu v eurozóne, právna úprava a ochrana jednotnej európskej meny, hotovostný a bezhotovostný platobný styk 11. Colné právo Clo - podstata, druhy a funkcie, právna úprava cla, prvky konštrukcie colnoprávneho vzťahu, colný dohľad 12. Daňové právo Pojem daň, funkcie dane, konštrukcia dane, kategorizácia daní v Slovenskej republike, daňová sústava Slovenskej republiky Priame dane: daň z príjmov fyzických osôb, daň z príjmov právnických osôb, daň z motorových vozidiel, miestne dane 13. Daňové právo Nepriame dane: daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň Správa daní

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % aktívne formy výučby počas semestra,
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 78
Pracovné zaťaženie študenta pre jednotlivé vzdelávacie činnosti: 78
Účasť na seminároch: 26
Príprava na seminár: 13
Príprava na priebežný test: 13
Príprava na skúšku : 26

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 08.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022

Dátum schválenia: 08.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022